Landbouwers kregen heel wat te zien in Sommelsdijk Aanhoudingen na bedreigingen in Middelharnis „Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen", toegelicht door weerman Erwin Kroll Verkoping wordt verzet naar latere datum flonti^^inoa T.V. reportage over reddingswezen L\^'^^ De „Schrieversaevund" Verkoop bedrijfsgebouw ingezet voor 139.000.- Stuurgroep Ontwikkelingssamenwerking Oostflakkee-Bangladesh Bezorging krant van vrijdag a.s. zaterdagmorgen Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond nm No. 5777 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 it- zonnig ^met 19 temperaturen mo lucrtdmk in mülibaren eü^ Opklanngen Ahagel •w-r wamitetront H hoge-diitgebed .^toewoMnq ■f^ sneeuw f-T kou-front L iage-ctii-geb^d ^B* regen j-.< (jfuwer wïxJndTtmg werplaatsrqsnchtng Goedereede, Koningspleisterplaats, 16 februari j.l.: De Stichting Goereese Gemeenschap, gepresenteerd door haar voorzitter de Heer L. Visser, kan terugzien op een bijzonder geslaagde avond. Leden, donateurs en belangstellen den uit Goedereede en omstreken volgden met intense aandacht de boeiende lezing met dia's van de ons allen zeer bekende metereoloog en t.v. „weerman" Erwin Kroll. Het „weer" is er ten allen tijde voor alle mensen. Het is zo oud als de wereld en er is geen onderwerp waar mensen meer over praten, tobben, klagen, juichen, discussiëren of op hopen dan op het „goede" of het „slechte" weer. Vakantie gangers hopen op drie maanden zon en zomer, zonder regen. Het „goede" weer? Een land- of tuinbouwer zal daar heel anders over denken. Geef hem een milde regen voor zijn gewas bij tijd en wijlen. Mogen we dat dan „slecht" weer noemen? Vele facetten rondom het weer werden in deze diaserie belicht. De draaiing van de aarde, haar stand ten opzichte van de zon in alle seizoenen. De passaatwin den aan de evenaar met warme lucht stroming, koude luchtstromingen van uit de Noordpool zorgen voor een Noord-Zuid stroming Vice Versa, met een afwijking veroorzaakt door de draaiing van de aarde. Populair en kort samengevat hebben we dan nog te maken met „jetstromen" of straalstro- men", di eom de gematigde (wij) en sub tropische luchtstreken van beide half ronden kronkelen. Ze komen op onge veer tien kilometer hoogte voor en staan in verband met het ontstaan en de voort beweging van depressies. Jetstromen voelen zich niet seizoengebonden en kunnen door hun onvoorspelbare kron- kelwegen ons weer danig verknallen of juist fraai doen zijn. Dit in zomer en winter. En daar moeten we het mee doen op het Westelijk halfrond. Het weer hier ter plekke zal altijd een verrassing zijn, waarin men zich maar beter blijmoedig schikken kan! We zagen nu radarbeelden voor gebied op korte afstand, zelfs nachtbeelden met infraroodbelichting - op warmte inge steld: industriegebieden en grote steden duidelijk zichtbaar! - Dan satellietbeel- den op grote hoogte vanuit satellieten rondom de evenaar (internat). Deze gaven de bekende opschuivende plaat jes van de televisie weer, wolkenvor ming, depressies, hun wisselvallig pad. Boeiend om te zien. Ik vat de nu nog volgende dia's kort samen. Daar waren de weerhuisjes met meetapparatuur t.o.v. luchtgesteldheid (vocht), wind, temp. De weerballonnen met meetapparatuur aan boord een parachuutje. De ballonnen knallen op grote hoogte nl. uit elkaar, de para chuutjes dalen met gegevens neer. Waar, o waar? Vele gaan verloren en ze kosten ƒ300,- per stuk! De restenrede geven toch voldoende aanwijzingen. Dia's volgden van een nimbus (kring rond de zon), een regenboog, vele vor men van wolken met weervoorspellend karakter. Ijskristallen, hagelstenen als kindervuistjes. Beelden van beglaasde grassprieten gevat in een even fraaie als dodelijke ijzel: afgebrokenboomtoppen door overgewicht. Een buitengewoon fraai plaatje van de „opkomende" aarde vanaf de maan, relikwie van één der eer ste maan-astronauten. Onweerswolken en blikseminslag, een uitstekend beeld van lading en ontla ding. Hoe je daartegen te beschermen. Tot slot een wandeling K.N.M.I. -^ naar de N.O.S-studio in Hilversum, Erwin KroU's dagelijkse bezigheid. Weerrap porten bestuderen, „vertalen" in het weerpraatje voor ons, kijkers. Zijn werk ruimte, beschikbare apparatuur, samen werking met de Nieuwslezer. Kortom de „keuken" van het weer in N.O.S.-ver band. Door zijn beeldende verteltrant voelden we a.h.w. de studiolampen op onze hoofden branden--------Erwin Kroll besloot zijn diaserie met een „warm" plaatje: een ware batterij van brandende studiolampen. Vele kleine zonnen, die hun stralen neer laten dalen op de hoofden van de nieuwslezer en collega's tijdens de uitzending van het nieuws. Collega's „in het nieuws" zijn o.a. om beurten de weermannen Erwin Kroll, Hans van Dorp en Han Meilink. De temperatuur tijdens de uitzending loopt op tot zo'n 50 graden Celcius. Wij nooit meer verbaasd als we zweetdrup pels zien vallen! Gewoonlijk besluit men zijn verslag met „er werden nog verschillende vragen gesteld" en hiermee besloot de voorzitter de bijeenkomst. Vraag en antwoord waren in dit geval dermate boeiend - ons allen ook in bre der publiek bezig houdend - dat wij u graag nog even in deze „weer rubriek" willen meenemen. De toelichting moet helaas summier zijn! Vraag: „Wat denkt u, krijgen we nu nog winter of krijgen we hem niet?" Antw.: „Voorspelbaar krijgen we hem niét. Op korte termijn kunnen wij slechts het weer over vijf dagen voorspellen. Voor een langere periode kijken we naar meer faktoren. De dagen lengen, de zonne warmte (hierbij ook de stand van de zon) krijgt allengs meer de overhand. Elders in Europa - de Skandinavische landen, Rusland - hebben geen felle kougebieden te melden en daar moet onze vorst en kou vandaan komen. Maar weest op uw hoede: Maart roert zijn staart en Aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed". Stormen, sneeuwbuien, temp. rondom het vries punt kunnen w'j,.ils vanouds tegemoet zien". Vraag: „Duidt deze uitzonderlijk zachte winter op een naderende klimaatsveran dering?" Antw.: „Het zou kunnen, maar dan moeten we deze periode zien op langere termijn. Over 20, 30 jaar verder bijvoorbeeld. Klimaatsveranderingen (kleine, men spreekt van „schommelin gen") zijn er door de eeuwen heen geweest. Bijv. de 17e eeuw heeft de naam van „kleine ijstijd", te zien op vele schil derijen van Hollandse meesters in de schilderkunst uit die tijd. En ja, zéker hebben de industrieën met hun uitstoot invloed. Behalve de aantasting van de ozonlaag brengt bijvoorbeeld de verho ging van de temp. met 0,8 graden Celcius reeds een reeks faktoren te weeg, zoals daar zijn: smelting van het poolijs, ver hoogde zeespiegel. Mogelijke droogte- gebieden, overstromingen elders. Veel is nü nog onvoorspelbaar. De mensheid moet wel alert zijn en blijven. Populair gezegd: „Laten we goed weten waar we mee bezig zijn". Interessant hierop inhakende vraag - later gesteld - was: „Kunnen wij geen regen maken boven noodgebieden zoals op 't moment bijv. de Po-vlakte (Sahel). Antw.: „Men experimenteerde hiermee door zilvernitraatdeeltjes uit de werpen boven regenwolken elders, zodat zich nieuwe regendruppels rondom deze kern zouden kunnen vormen. Echter door onvoorspelbare koersverandering van deze wolken - hierin heeft de mens géén macht - veroorzaakte men nu in andere gebieden overstromingen en rampen! De mens wikt en God beschikt. Menselijkerwijs is deze taktiek dus niet „bestuurbaar" en men heeft er verder van afgezien". Een grappige vraag: „Is het weerbericht van België voor ons in het Z.W. niet beter dan het onze? Graag meer aan dacht voor Z.W. Nederland". Antw.: „Néé, de Belgen in de Vlaamse streek denken er precies zo over en vinden óns weerbericht veel beter dan dat vanuit Ukkel!" Tal van interessante vragen passeerden nog de ord.e De weerman zelf bleek ook zeer geboeid, o.a. in de volgende vraag. Kon echter niet op élke vraag een afdoend antwoord verschaffen. Hij is metereoloog, er zijn zoveel specialitei ten in het beroep van „weerkundige". Vraag: „Hoe komt het, dat wij aan de kop van het eiland vaak (nu ja, soms dus) een concentratie van hevige on weersbuien, soms uit drie richtingen tegelijk tegemoet zien. Men verwacht letterlijk noodweer. Het drijft over en in Utrecht bijv. ontlast het zich en staan de kelders vol water?" Antw.: „Dit heeft natuurlijk alles te maken met temp. van het zeewater en op het land. Maar ik zou dit verschijnsel toch zelf nog graag eens nader bestuderen". MELISSANT In verband met sterfgeval in de ge meente gaat de verkoping van de Vrou wenvereniging „Draagt elkanders las ten" der Gereformeerde Gemeente te Melissant op donderdag 23 februari a.s. NIET DOOR. De verkoping zal D.V dinsdag 7 maart a.s. worden gehouden. Dienomtrent zul len via dit blad nog nadere gegevens bekend gemaakt worden. FOTO - FILM - REPOBTAGË - VIDEO - COMPUTER l!).li.|1.1U«ll«] atedl/* Telefoon 01870-6841 Enkele weken geleden vond er een vechtpartij plaats op het Boven Zand pad te Middelharnis. Hierbij waren een groot aantal jeugdigen betrokken af komstig van Goeree-Overflakkee en Rotterdam. Onderzoek leerde dat hierbij gebruik werd gemaakt van vuurwapens of op vuurwapens gelijkende voorwerpen, een honkbalknuppel en een op een zwaard gelijkend voorwerp. Diverse personen bleken te zijn bedreigd met deze wa pens. Degenen die werden bedreigd konden na intensief speurwerk wor den opgespoord. Aan de hand van hun verklaringen en diverse getuigenverklaringen konden de afgelopen weken 5 personen tweede generatie Turken - worden aangehou den. Het ging hier om H.K.A., A.A.Z., E.K., S.K. en M.D., allen in de leeftijd van rond de 20 jaar en wonende te Rot terdam. Er werden twee gasrevolvers en een luchtdrukpistool inbeslaggenomen. De verdachten bekenden en proces verbaal wordt opgemaakt. Er passeerden ong het verschijnsel van een bundel (3) regenbogen. Een regen boog zien we altijd met de zon in de rug, fijne regendroppels in ons „gezicht" vangen het zonlicht en weerkaatsen de kleuren van het spectrum: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Dit kan soms spectaculair zijn. Regenboog verschijnselen in de wolken geven een „vangen fan spectrumkleuren" weer door vorming van zeer fijne ijskristal len. Hier komt dus geen enkele regen aan te pas. Op een prachtige zomerdag - met wolkenpartijen - zou men van een „ijsboog" kunnen spreken. Nog enkele vragen rondom het boeiend betoog van onze weerman af Een vraag over het ontstaan van wind hozen hier te lande deed ons in werve lende vaart bij het ontstaan van tor nado's in Amerika belanden. Opstij gende hete lucht, instabiliteit in het lucht-circulatiesysteem, het antwoord is te veel omvattend om hier uitgebreid op in te gaan. Wél zeer boeiend. Evenzo: het verschijnsel „bolbliksem". Specta culair als men het meemaakt! De geur (stank in feite) van slikgebieden en riolen, voorafgaande aan een depres sie (vaak onweer) heeft alles te maken met lage druk, daardoor opstijgende gassen. „Hebben kinderen een ingebouwd „me- teo-systeem" bij zich? Ze zijn buitenge woon druk vóór een naderende storm!" Ik beaam dit als vroeger onderwijzeres. Hierop moest onze weerman als expli ciet metereoloog het antwoord schuldig blijven------- Opmerkelijk bleek nog, dat wij ons hier op het platteland meer met natuur- en weersverschijnselen bezig houden dan mensen in de stad. Hoog of laag vlie gende zwaluwen bijvoorbeeld. Wazige of strakke contouren in de verte. Aan duidingen van goed of slecht weer. Door zijn boeiend betoog, ook door zijn intense interesse in alle vragen werd ons wel duidelijk, dat „weerman" Erwin Kroll van zijn hobby zijn beroep ge maakt had, maar ook zijn beroep is nog steeds zijn hobby! De Heer Visser sloot de bijeenkomst op passende wijze, bedankte weerman Er win Kroll voor deze bijzondere avond en de aanwezigen voor hun zo duidelijk aktieve belangstelling. Dieke Schippers-Vaarzen Morel A.s. vrijdag is het dan zover. Voor de goede gang van zaken, delen we u het volgende mee: Van 4 tot 4.30 uur verwachten we hen die zich als deelnemers aan de Schrie versaevund hebben opgegeven in het Dienstencentrum, Bernhard- straat 27c (01874-1344) te Oude Tonge. We hebben dan de koffie voor u klaar en tot 5 uur kunnen we een praatje met elkaar maken. Dan gaan we aan tafel om de poters te eten, met een spekje, een augurk- je, een uitje, rauwkost sla en saus jes ('t Is een hele optocht). Wie wil krijgt ook een glas wijn geser veerd. Na de maaltijd zien we een dia vertoning over Flakkee, waarna we even pauze houden met koffie. Daarna hebben we nog een „kwis" over de diaserie, en dan kunnen we de balans opmaken, was het nou wat we ervan ver wacht hadden, en willen we daar een gewoonte van maken, of zeg gen we voor een keer is 't mooi. Dat zien we samen wel.... en gezel ligheid brengen we zelf toch mee?!! We hopen er met elkaar een gezel lige bijeenkomst van te maken. (E. C. FLuit, animator van de rubriek over 't flakkeese dialect). In de documentaire die de E.O. morgen avond (woensdag) op de T.V. zender Ned. 1 uitzendt onder de titel „Van jut ters tot redders" zal ook het werk van de Stellendamse en Ouddorpse reddings boten worden belicht. De uitzending vindt plaats om 21.35 uur. OOLTGENSPLAAT Door notaris M. A. Korbijn te Ouddorp had j.l. maandagavond 20 februari in Hotel Hobbel, Kaai 1 te Ooltgensplaat een openbare verkoping, ex art. 1223 B.W. plaats van het bedrijfsgebouw aan de Dwarsweg 1 te Ooltgensplaat, met alle aanhorigheden, onder- en bijgele gen grond, kadastraal bekend als Ge meente Ooltgensplaat, Sectie C, num mer 662, groot 36.20 are, laatst in gebruik als opslagruimte. Het pand werd ingezet voor 139.000,- door dhr. J. A. Struik, makelaar te Dirksland. De verkoop bij afslag zal plaats vinden maandag 27 februari 1989, des avonds half acht, eveneens in Hotel Hobbel. Maandagavond was er voor deze ver koop bij inzet een grote belangstelling. Het café vertoonde een „volle bak". De aktie „Kinderen helpen werkende kinderen", die de Stuurgroep Ontwikke lingssamenwerking Oostflakkee-Bang ladesh in de week van 13 tot 18 februari jl. heeft georganiseerd, is een zeer groot succes geworden. Gedurende de hele week hebben leerlingen van de basis scholen in Oostflakkee vele karweitjes verricht, variërend van thuis afwassen tot de stoep vegen, van schoenen poet sen tot de auto wassen, van boodschap pen doen tot de bedden opmaken, enz. Op vrijdag 17 februari jl. heeft de burge meester van Oostflakkee, drs. C. M. de Vos, die ook voorzitter van de stuur groep is, alle deelnemende scholen bezocht en heeft hij het bij elkaar gewerkte geld in ontvangst genomen. Aan het eind van de bezoekenreeks bleek, dat de kinderen van Oostflakkee voor het geweldige bedrag van 4.251,05 bij elkaar gewerkt hebben. Dit bedrag heeft alle verwachtingen overtroffen. De stuurgroep zal het bedrag zo snel moge lijk via de NOVIB in Bangladesh terecht laten komen. Voor dat bedrag kunnen gedurende een jaar bijna drie schooltjes in stand worden gehouden! De afsluiting van de aktie was eveneens een groot succes. In de „Grutterswei" in Ook het gezetligheidselement was aanwezig. Dhr. C. J. v.d. Ende, bedrijfsleider van drainagebedrijf Scaldis te Sommels dijk hoeft geen spijt te hebben van zijn initiatief om samen met enkele andere bedrijven - Agrarisch bureau A. E. Struijk en M en S Orgacom - vorige week in Sommelsdijk hun gezamenlijk kunnen te hebben gedemon streerd. Dat gebeurde in een bedrijfsgebouw aan de Kaai te Sommelsdijk waar het vooral zaterdagmiddag druk werd met agrariërs die best weer eens wat nader met de bedrijven en hun dienstenpakket kennis wilden maken. Er waren meerdere opvallende zaken zoals de electronisch gestuurde hefin- richting op de VALMET traktoren van welk merk Scaldis dealer is. Met deze „autocontrol" kunnen trekkrachtregeling, daalsnelheid en hefhoogte- instelling worden geprogrammeerd. Bij het ploegen kan ook de ploegdiepte worden ingesteld, pracht apparatuur die deze meer dan 100 pk geweldenaar zelfs met een drukknop z'n werk laat doen. Voorts konden de bezoekers kennis maken met een computerprogram voor de akkerbouw en volle grondsteelt en via de video met de sleufloze draineer- machine, zoals Scaldis die in bedrijf heeft. Terwijl de grond wordt opgetild wordt de drainbuis er onder aangebracht en nadien is nauwelijks te zien waar het werk heeft plaats gehad. Verrassend was de presentatie van de mengmestzak, een mestzak van kunststof die deels in de bodem verzonken kan worden. De jeugd gebruikte de - met water - gevulde zak als springkus- sen; het materiaal is zelfs tegen veel grotere spanningen bestand. Er zijn zelfs zakken die 1000 m' kunnen bevatten. Ze zijn prima afgedicht zodat er geen milieubezwaren zijn en ook is er geen bouwvergunning voor nodig. Een interessante expositie, dat mag gezegd en zeker is die voor herhaling vatbaar gebleken, vooral in een periode waarin er bedrijfsmatig toch weinig werk aan de winkel is. De mengmestzak. Oude Tonge waren 190 kinderen uit de hele gemeente Oostflakkee bij elkaar gekomen. Daar werd tussen 16.00 uuren 19.00 uur een programma afgewerkt met dans en muziek uit Bangladesh, het maken van Bengaals speelgoed, textiel stempelena, het naspelen van een Ben gaals schooltje en tenslotte een heuse Bengaalse maaltijd. Een grote groep vrijwilligers, onder lei ding van Wim Noordzij, heeft gezorgd voor een bijna feilloos verlopen pro gramma. Een ander hoogtepunt van de aktieweek was het bezoek op 14 februari jl. van de heer Mboob Hassan van de organisatie BRAC, de partner-organisatie van NOVIB. De heer Hassan bezocht twee scholen in Oostflakkee. hij had een ont moeting met het College van Burge meester en Wethouders van Oostflakkee en hij had een uitvoerig gesprek met de stuurgroep. Hem werd ook een cheque van 3.000,- overhandigd. De stuurgroep ziet met voldoening terug op de aktieweek en begint met goede moed weer aan de volgende aktivi- teiten. OUDDORP Wegens afwezigheid a.s. vrijdag is het onze bezorger v.d. Sluis niet mogelijk de krant vrijdagavond te bezorgen. Dit zal voor ditmaal op zaterdagmorgen gebeuren. OUDDORP woensdagavond 7.30.uur student P. Melis van 's-Graven- zande. DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). MIDDELHARNIS donderdagavond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krab be ndijke. OUDE TONGE woensdag (biddag) 2.30 en 7.00 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1