QlTElD Gast uit Bangladesh bij Stuurgroep Ontwil(kelingssamenwerl(ingOostflakl(ee Het S-team van de Technische School \\M in...! Het kind van de rekening HomedemoH 01877-1309 Rabobank Ouddorp plaatst moderne geldautomaat hudneéMse KIEVIT WARMTE Mercedes-Benz Citroen-Hesselink Ramoco b.v. Aantal inwoners Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Bieden wij: Sanitair-Centr. verwarming 01870-2609 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland Dirksland, 01877 - 1357 RENAULT-dealer mff POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 In tegenstelling wat voor een goed onder wijsklimaat nodig is, is er voortdurende onrust. Dat kun je niet alleen aan de beleidsmakers verwijten. Onderwijs is im mers een manier om cultuur over te dragen. Dat wat zich in de maatschappij afspeelt en de moeite waard is om bewaard te blijven wordt voor een groot deel overgedragen door het onderwijs. In een stabiele maatschappij zal het jaren duren voor nieuwe ontwikkelingen gerijpt zijn en voor overdracht geschikt geacht wor den. Een turbulente maatschappij als de onze vraagt veel meer. De ontwikkelingen verlopen veel sneller, het is moeilijker om trends te scheiden van modegrillen. We moeten in een korte tijd een mening vormen over.... Natuurlijk heeft dat zijn neerslag in het onderwijs. Hoe we er ook tegen aankijken, feit is dat we daarbij mondiger zijn dan een kwart eeuw terug. Ook is de samenleving veel opener dan toen. We weten vrij veel van elkaar en van wat errond ons gebeurt. Daardoor heeft de mens een grotere behoefte aan algemene scholing, hij moet als burger van.... zijn taak kunnen vervullen. Hij is er ook kwets baarder door geworden, kwetsbaar in de zin dat anderen hem controleren, maar ook dat hij vrij snel een achterstand kan oplopen. Ook de vraag naar scholing is veranderd. De ontwikkeling op de arbeidsmarkt is zo dat hogere scholing, maar ook het vermo gen om soepel over te schakelen gevraagd worden. Dat betekent: een langere alge mene scholing en een brede oriëntatie. Tenslotte, we kunnen alleen maar aanstip pen, heeft de maatschappij, de wereld waarin we opgroeien ook haar effekt op zaken als concentratie, egocentriciteit of mededeelzaamheid, kortom op de karak tervorming. Alle genoemde faktoren doen er aan mee dat het kind er niet „makkelijker" op wordt. Dat laatste is natuurlijk een grote-mensen- uitdrukking. Beter is „dat het kind het niet makkelijker krijgt". Meer dan in vroeger tijden moet aandacht besteed worden aan zijn emotionele opvoeding, aan de wijze waarop het zich niet alleen op het gebied van kennis ontwikkelt, maar ook op het gebied van expressies en het gevoelsma tige. Dat heeft ondermeer voorgestaan toen men het kleuter- en lager onderwijs liet ineen- vloeien tot basisonderwijs. De basis moest gelegd worden in een schoolsysteem dat het mogelijk maakt zich in grote mate, volgens eigen aanleg voor kennen en kunnen te ontwikkelen. Dat laatste is zeker bij het jonge kind van belang. Daarom is het jammer dat wat vroeger het kleuteronderwijs heette in de versukkeling dreigt te raken. Als de bezuini gingen ergens toegeslagen hebben, dan is het wel in de leeftijdsgroep van dejongsten in de basisschool. Dat is deze week weer eens duidelijk geworden uit een enquête. Daar komt dan nog bij dat er in toene mende mate gevraagd wordt om mogelijk heden voor kinderopvang. Verwacht wordt dat de emancipatiebeweging dat zelfs als een speerpunt in de volgende verkiezingen zal proberen te krijgen. Los van onze visie op het gezin en de taak van de ouders in de opvoeding, kan gecon stateerd worden dat het jonge kind zo op twee manieren de dupe is. Dat moeten we wel bedenken. Al te veel wordt de school als een zelfstan dige grootheid gezien in plaats van verleng stuk van het gezin. Al te veel wordt de opvoeding daar los gezien van de opvoeding thuis. Al te veel vergeet men dat gezin en school elkaar aan moeten vullen, ook als school om bepaalde redenen een stap terug moet doen. Wie kinderen heeft, kan zich dit aantrek ken. We hebben soms snel een oordeel over een ander, maar hoe zijn onze opvoedings praktijken? Hebben wij wel tijd voor de kin - deren. Of verwijzen we ons kind naar de opvang met onbeperkte mogelijkheden, de straat? Nadenken over opvoeden kan pijnlijk zijn. Wie het te laat doet krijgt een rekening gepresenteerd. Voorlopig lijkt het er echter op dat het kind die moet betalen. Op maandag 13 februari neemt de Rabobank in Ouddorp een geldauto maat in gebruik. De geldautomaat is het nieuwste onderdeel in de bankservice voor bankkliënten. Het belangrijkste voordeel voor de kliënt is, dat men in staat is om 24 uur per dag en in dit geval 6 dagen per week geld op te nemen; dus ook buiten de nor male openingsuren. Op zondag is de apparatuur buiten bedrijf. Gerekend naar de huidige kasuren van 31,5 per week naar 142 per week betekent dit een verruiming van ca. 300%. Om van deze service gebruik te kunnen maken moet men beschikken over een bankpas die is voorzien van een zoge naamde P.I.N.-code. Kliënten van de Rabobank Ouddorp krijgen van de bank in de kr;piende periode persoon lijk bericht over het afhalen van hun P.I.N.-code. Het heeft geen zin om buiten dat bericht om op dit moment de bank daarvoor zelf te benaderen. De geldautomaat in Ouddorp, die ge plaatst is in een aparte ruimte naast de entree is overigens niet alleen toeganke lijk voor Rabobank-kliënten. Ook de rekeninghouders van andere banken, die over een pas met P.I.N.- code beschikken, kunnen van deze ser vice gebruik maken. Geldautomaat steeds populairder De geldautomaatservice zit flink „in de lift". Het aantal geldautomaten in de Rabobankorganisatie is thans al ruim 400. Inmiddels beschikken zo'n 950.000 Rabo- bankkliënten over een pas met P.I.N.- code. Werden er in heel 1987 ca 3,5 miljoen opnames geregistreerd, alleen in de maand december 1988 waren dat er ruim 2 miljoen. (totaal in 1988: 11 miljoen opnamen via de geldautomaat). Pas en P.I.N.-code bieden meer mogelijkheden Bezitters van een pas met P.I.N.-code kunnen overigens steeds meer rekenen op uitbreiding van de mogelijkheden die deze pas hen biedt. In toenemende mate plaatsen bijvoor beeld winkels en benzinestations zoge naamde betaalautomaten. Met de pas kan men daar zonder con tant geld op zak betalingen doen. Begin van dit jaar waren in Nederland al meer dan 1000 verkooppunten met een betaal automaat uitgerust. Gebruik in het buitenland Gastgebruik is zelfs al mogelijk buiten de landsgrenzen. Afgelopen zomer kon een aantal Rabobank-kliënten op proef geld opnemen uit automaten in Spanje, Portugal en Denemarken. In deze lan den kan men nu op grotere schaal terecht, terwijl naar verwachting in de loop van dit jaar andere landen, zoals België en West-Duitsland, aan het inter nationale gastgebruik kunnen worden toegevoegd. Voor het verrichten van groot en klein electrotechnisch installatiewerk Ruim 40 jaar ervaring in Licht, kracht, zwakstroom- signaal-, alarm-, geluids installaties enz. vakbekwame medewerkers, die gebruik maken van de nieuwste technieken ontwerpen en tekenen in eigen beheer, daardoor een goede kwaliteit voor een zeer redelijke prijs. UNM-oOe tiéherhetd VINGERUNG ^-VIDDEiHARNlS-TEL OIR-IO-^S'S OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 FOTO - FILM - BEPOflTAGE - VIDEO - COMPUTER c=. tW.!ll.1IJai]S t^CIlC=iC3C=IC30tr]l=l - Ouüdo'p - We.'oon 0187B-!6I2 en 2120 Hoge!00m 77? Telefoon 01116-2-IOn ■raheelsimcil 8 Som me/s fljyfc - Telefoon Oiazö Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 Op den duur zullen tienduizenden geld automaten in Europa door Nederlandse rekeninghouders kunnen worden gebruikt. voor Verkoop Service 01871 - 1662 t Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 l ^|^•^•^'^**■|^4■>^'^'^■•^•^<^'^l^'^^■4■^■>^l^■4.^■^ Een gast uit Bangladesh heeft begin deze week in onze omgeving in grote bewondering de imposante water bouwkundige onderdelen van het Del taplan bekeken. De aanwezigheid ervan zal hem met jaloersheid hebben vervuld, omdat zijn land nog geen ver weer heeft tegen de catastrofale wa tervloeden zoals die van vorig jaar die oogst en bezittingen vernielen. Overi gens was het bezien van de Deltawer ken niet het primaire doel waarom dhr. Hassan naar Nederland was gekomen al gaat hij er bij zijn regering wél roem over spreken. Dhr. Hassan is medewerker van de BRAC, de Bangladesh Rural Advance ment Committee, partnerorganisatie van de NOVIB die zich bezighoudt met het verlenen van hulp aan derde wereld landen. De Stuurgroep Ontwikkelings samenwerking Oostflakkee-Bangladesh had zich - dinsdagmiddag - geen ander kunnen wensen die nog directer betrok ken zou zijn bij het hulpverleningspro- jekt waarbij de Stuurgroep zich mo menteel heeft aangesloten, t.w. „Kinde ren helpen werkende kinderen". Als geen ander kon dhr. Hassan de stuurgroep-leden over de onderwijsom- standigheden in Bangladesh vertellen. Het moge duidelijk zijn dat daaraan nog heel veel te verbeteren valt. Onderwij zers zijn eerder bezorgd over het behoud van hun bijbaantjes dan om de goede voortgang van de school... Informatie overdracht en bewustmaking, dat is het primaire doel waarnaar door de Stuur groep wordt gestreefd al is 't zeker ook pieegenomen als er een financieel rug- gesteuntje kan worden gegeven, zoals nu met de overhandiging van een cheque t.w.v. 3000,- een bedrag waarvan een jaar lang twee schooltjes in stand kun nen worden gehouden. Grote opzet van het projekt is de bevol king van Bangladesh die mogelijkheden te verstrekken om zichzelf staande te kunnen houden ook door de tegensla gen die de natuur hen bezorgt. De her haaldelijke overstromingen die in het gesprek met de Stuurgroep veelvuldig werden genoemd spraken zeer tot de verbeelding van de Óostflakkeese groep. Dhr. Hassan maakte duidelijk dat die niet altijd desastreus zijn, zelfs integen deel. Het water laat een vruchtbare laag slib na en voorziet ook het achterland van de delta van het nodige water. Toch zal een oplossing dienen te worden gezocht om een dam op te kunnen wer pen in de gevallen dat er van natuur- „geweld" sprake is. Door dhr. Hassan werd de symbolische cheque die - zo vertelde burg. de Vos met stuivers en dubbeltjes bij elkaar is Uit een publicatie in Eilanden Nieuws van 17 januari j.l. blijkt dat aan het eind van 1988 het aantal inwoners van Goeree- Overflakkee was gestegen tot 42.956. Dit bericht was aanleiding om nog enkele aantallen van vroeger op te diepen en op papier te zetten. Te beginnen met 146 jaar terug. Uit het boek: „Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee" van ds. B. Boers, predikant te Middelhamis, dat in 1843 verscheen, blijkt namelijk dat dit aantal eind 1842 (het jaar dat de Menheerse boot ging varen) 21.193 bedroeg. Nu, 146 jaar later, is dit dus verdubbeld. Een latere beschrijving van het eiland, van J. van der Waal en F. O. Vervoorn, die uitkwam in 1895, geeft aan dat het aantal inwoners toen was gestegen tot 25.669 of, na 53 jaar 4476 meer dan eind 1842. Vervolgens laten de gegevens van het Cen- gespaard - in grote dank aanvaard. Woensdag heeft dhr. Hassan een bezoek gebracht aan het landbouwmechanisa- tiebedrijf Rumptstad te Stad aan 't Haringvliet. traal Bureau voor de Statistiek zien dat dit aantal in 1940,45 jaar later, was toegenomen tot 32.726 of ruim 7000 meer dan in 1895. Thans 48 jaar later, blijkt dat vanaf 1940 tot eind 1988 het inwonersaantal is gegroeid tot 42.956, of 10.230 meer dan in 1940. Deze toe name van ruim 10.000 personen valt in tviee tijdvakken uiteen. Tussen 1940 en het begin van de jaren zeventig bedroeg de toename in ruim 30 jaar slechts ongeveer 2000 personen en de overige circa 8000 kwamen er bij vanaf 1971-1972 tot eind 1988. Achter dit eerste cij fer gaat de hele tragedie schuil van de oorlog en van de watersnoodramp met zijn grote verlies aan mensenlevens. Het tweede cijfer heeft stellig te maken met het feit dat Goeree- Overflakkee vanaf 1971-1973 van alle kanten snel bereikbaar is geworden. Zeer zeker zijn er nog andere oorzaken te noemen doch het was niet de bedoeling op de achtergronden in te gaan maar in het kort een overzicht te geven van het aantal inwoners gedurende de afgelopen ongeveer 150 jaar. 's-Gravenhage A.D.S. Wie vanaf de medio vijftiger jaren een beroepsopleiding heeft ge volgd op de Technische School te Middelhamis zal ze zich zeker herinneren, de leraren Scheffer, Sevenhuijsen en Snitjer, in de school-wandelgangen door hun collega's, afgeleid van dezelfde beginletter van hun familienamen, waarderend als het „S team" aan geduid. Gedrieën zetten ze vol gende week vrijdag een punt ach ter hun onderwijsloopbaan die voor elk van hen op de Technische School royaal dertig jaar heeft geduurd en dat mag respectabel heten....! De heren J. Scheffer en H. Seven huijsen, die met hun 59 jaar de VUT gerechtigde leeftijd hebben bereikt verbonden zich september 1956 aan de school die zij derhalve 32,5 jaar hebben gediend. Dhr. Scheffer was leraar mechanisatie-techniek en dhr. Sevenhuijsen doceerde Motor voertuigentechniek. Buiten de school was hij vele jaren rij-exami- nator. Dhr. H. J. Snitjer gaat op z'n 62e met welverdiend pensioen; hij was leraar HVO, Algemene Vakken, en zal op „de Tech" 31,5 jaar hebben volgemaakt. Hij was plaats-vervan- gend directeur en de mede afscheid nemende collega's adjunkt direk- teur. Het „S team" (een team een „groep samenwerkers") heeft de enorme groei van de school ten volle meegemaakt en zich gevoegd in alle aanpassingen met vergroting van de werkdruk als gevolg daarvan. Bij hun komst telde de school 182 leerlingen, een aantal dat jaarlijks groeide totdat in 1984 met 728 leer lingen de top werd bereikt. Momen teel telt de school 476 leerlingen en 32 leraren. Volgende week vrijdag 24 februari is er voor ieder de gelegenheid van de scheidende leraren afscheid te nemen, 's middags van 4 tot 6 uur in de aula van de school. Dhr. Sevenhuijsen Dhr. Scheffer Dhr. Snitjer

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1