Plaatwerk Bcsseschoolertjes t.g.v. jubileum op de T.V. Schoolschaap Lagere Land- en Tuinbouwschool Sommelsdijk wierp lammetjes-vieriing 01877-1309 flantiSsenuui Autobus kantelt; monteur overleden VERWERS auto's Garage Knöps B.V. Ramoco b.v. Citroen-Hesselink Kieurenbrochure over watersport in het Deltagebied Wat weet u over „Gezonde voeding? Postzegel ter gelegenheid van 40 jaar NAVO Ontoelaatbare handelingen met pupillen Hernesseroord Goeree-Overflakkee krijgt een Daltonschool hutbreuMse alle merken l Goeree-Overflakkee CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond iT^-1li*ll*) DIERENBESCHERMING Voor het verrichten van groot en klein electrotechnisch installatiewerk Bieden wij: Middelhamis Telefoon 01870-2222 voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland RENAULT-dealer Dirksland, 01877 - 1357 Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 V UTOMOBIELBEDRI. ISSER JF POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 De Provinciale VWs van Zuid-Hol land en Zeeland hebben gezamenlijk de Watersportgids voor het Zeeuwse en Zuidhollandse Deltagebied uitgegeven. Hiermee willen zij het watersporttoe- risme in deze streek stimuleren. De gids schenkt aandacht aan alle vormen van watersport die in het Deltagebied uit geoefend kunnen worden. Zeilen, motor bootvaren, waterskiën, surfen, kano varen en zelfs onderwatersport zijn mogelijk. Van de watergebieden De Wester- schelde. Het Veerse Meer, De Ooster- schelde, Grevelingenmeer, Krammer, Volkerak, Haringvliet, Hollands Diep, Oude Maas en Merwede is een geogra fisch kaartje afgedrukt, waarop o.a. alle jachthavens aangegeven zijn. Om ook de omgeving te leren kennen, worden interessante bezienswaardigheden ver meld en leuke ideeën voor gezellige uit stapjes aan de hand gedaan. Daarnaast staan in de gids nuttige adressen, zoals watersportverhuurbe drijven, zeil- en windsurfscholen, char- tervaarten met traditionele zeilschepen en persluchtstations voor onderwater sport. Tot slot is aandacht besteed aan het Del taplan. Het gereedkomen van de ver schillende dammen wordt chronolo gisch beschreven. De Watersportgids voor het Zeeuwse en Zuidhollandse Deltagebied is zowel in een Nederlandse als in een Duitse versie verschenen. De oplage bedraagt voor iedere versie 10.000. De brochure wordt verspreid via VWs in Zuid-Holland en Zeeland en via de buitenlandkantoren van het Neder landse Bureau voor Toerisme in Duits land en België. Verder vindt distributie plaats via een groot aantal toeristische beurzen en manifestaties, zoals „boot '89 - Düssel- dorfen de HISWA van 25 februari tot en met 5 maart in de RAI te Am sterdam. De brochure is ook op aanvraag ver krijgbaar. OOLTGENSPLAAT Het Groene Kruis, afdeling Ooltgens- plaat heeft voor dit seizoen enkele lezin gen georganiseerd over opvoeding en gezonde voeding. Op maandag 13 februari a.s. gaat op deze thema-avond de vervolgcursus over „Gezonde voeding". Weet wat u eet. De inleiding zal gehouden worden door mevrouw Loes Hagenbeek, diëtiste. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur en wordt gehouden in het Wijkgebouw van het Groene Kruis, Lin- denlaan 4 te Ooltgensplaat. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In de pauze wordt er koffie geserveerd. Iedereen is hartelijk welkom. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO COMPUTER CJ CU CU CJ C3 PTT Post geeft op 14 maart 1989 een nieuwe postzegel uit met als onderwerp de Noord Atlantische Verdrags Organi satie (NAVO). De zegel wordt uitgegeven ter gelegen heid van het feit dat de NAVO begin april 40 jaar bestaat. Op de postzegel zijn de vlaggen afgebeeld van de 16 lan den die lid zijn van de verdragsorgani satie, die tot doel heeft de veiligheid van de deelnemende staten te vergroten. Nederland is een van de leden van de NAVO naast een aantal andere Westeu- ropese landen en de Verenigde Staten en Canada. De nieuwe postzegel uitgave van PTT Post is uitgevoerd in de kleuren rood, lichtblauw, donkerblauw, geel, groen, oker en zwart. De NAVO-postzegel heeft een frankeerwaarde van 75 cent. Met een kennelijke gretigheid hebben enkele media zich gisteren geworpen op een politie persbericht dat woensdag avond via het ANP telex-net werd ver spreid. Het bericht onthult dat een viertal medewerkers van de Inrichting voor Geestelijk gehandicapten „Hernes seroord" te Middelhamis - gehuwde mannen in de leeftijd van 40 tot 67 jaar - (overigens geen van alle in de verzor gende sector werkzaam) ontuchtige han delingen hebben gepleegd met een zevental eveneens volwassen vrouwe lijke bewoners. De mannen, die hun betrokkenheid hebben toegegeven, heb ben daarbij geen geweld of intimidatie gebruikt; in geen enkel geval is er sprake van gemeenschap geweest. De vrouwen die, verkerend in een zgn. „afhankelijkheidssituatie", in juridische zin als slachtoffers worden aangemerkt hebben sinds december toen een en ander aan het licht kwam een voortreffe lijke begeleiding gehad teneinde te voor komen dat het gebeurde, dat zich al over een periode van tien jaar uitstrekt, een hen belastende nasleep zou hebben. Ook de ouders zijn al in een vroeg sta dium van een en ander, zoals het gevraagde politie-onderzoek op de hoog te gesteld. Twee van de daders zijn ont slagen, één was al ex-medewerker en een vierde is op non-aktief gesteld. De Officier van Justitie te Rotterdam heeft de zaak in behandeling. Aan komen lopen: zwarte poes, met klein wit stukje aan bef en staart. Inl. mevr. Tieks, Korteweegje 53, Dirksland, tel. 01877-2586. OUDE TONGE De 55-jarige mon teur W. A. de Blauwe uit 's-Graven- polder is woensdagmiddag om het leven gekomen, doordat hij onder een kante lende bus terecht kwam. De splinternieuwe bus stond op twee hydraulische poten in de ZWN-garage in Oude Tonge. Aan zo'n tien monteurs werd instructie gegeven over de nieuwe bus. De voorste hydraulische poot zakte plotseling in, waardoor de bus begon te kantelen. Hierbij kwam het slachtoffer onder de bus terecht. De man overleed ter plaatse. Op 12 januari j.]. heeft het bestuur van de Stichting IBOGO de officiële toe stemming gekregen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen tot het oprichten van een Algemeen Bij zondere Basisschool voor Individueel Onderwijs op basis van het Dalton principe, per 1 augustus 1989. Dat de school op 1 augustus 1989 zal starten staat inmiddels ook vast. De gemeente Middelhamis heeft de Stich ting de voormalige kleuterschool aan de Berkenlaan 82 als schoolgebouw aan gewezen. Het bestuur van de Stichting IBOGO heeft intussen niet stilgezeten: Nadat de officiële aanvragen in maart 1989 bij de gemeente Middelhamis zijn ingediend, hebben er allerlei aktiviteiten plaats gevonden. Het bestuur is op bezoek gegaan bij aan verwante besturen en scholen in de omgeving van Goeree-Overflakkee; het bestuur heeft de banden verstevigd met de VBS (Verenigde Bijzondere Scholen); het heeft aan deskundigheidsbevorde ring gedaan o.a. door het volgen van een bestuurscursus, speciaal voor schoolbe sturen; het heeft het door de gemeente aangewezen gebouw bezocht en goed- bevonden; het heeft een voorlopige overeenkomst gesloten met een toekom stige direktie; het bestuur heeft na de goedkeuring door de gemeenteraad van Middelhamis in september een ouder- bijeenkomst georganiseerd; enz. En zo zijn al deze aktiviteiten uiteinde lijk bekroond met de officiële toestem ming van het Ministerie. De officiële inschrijving van leerlingen zal zo spoedig mogelijk plaats vinden. In de plaatselijke bladen zal de aanmel ding van nieuwe leerlingen via adver tenties worden aangekondigd. Ouders die inlichtingen willen over deze Daltonschool kunnen kontakt opne men met mevrouw M. M. Boeter-Barth, tel. 01874-2551. Ruim 40 jaar ervaring in Licht, kracht, zwakstroom- signaal-, alarm-, geluids installaties enz. vakbekwame medewerkers, die gebruik maken van de nieuwste technieken ontwerpen en tekenen in eigen beheer, daardoor een goede kwaliteit voor een zeer redelijke prijs. voor aOe lékerhad VWGtRI-iNG 3-MIDDELHARNIS-TEL 01B,70-25;a Kiinkeriandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! voor t*>Hflflf*'f*-*4-**'>-*>l-**'>-'Hf't'>-4-*** Verkoop Service 01871 - 1662 J Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 "N Peugeot Talbot Pf Ki M lugeot Talbot dealer istanjelaan 41-43 iddelharnis - tel. 01870-3094 MIDDELHARNIS Natuurlijk moetje scholieren niet vragen in hun crocusvakantie een middagje naar sciicol te komen, behalve.... als er écht iets aan de hand is, zoals dinsdagmiddag op de Bosse-school in Middelhamis. Ze waren er misschien niet alle 225, maar 't was wel een hele club die zich op het zonbeschenen schoolplein verza melde teneinde daar, voor het front van een heuse T.V. camera, het hoogste Ued te zingen ter ere van de 110- jarige school en de beide jubilarissen dir. Hutink en hand- 'erkonderwijzeres mej. de Korte. Dhr. Hutink die in 1975 tot directeur werd benoemd, viert zijn zilveren jubileum bij het onderwijs, terwijl mej. de Korte om persoonlijke redenen niet aanwezig zelfs al 40 jaar als handwerkonderwijzeres aan de school verbonden is. Over die jubileums zal stellig nog meer worden gehoord in de feestweek die van 22 tot 26 mei gehouden zal worden. Op de 22e mei wordt het schoolcomplex dat recentelijk een uit breiding heeft ondergaan wat officieel in gebruik ge- De cameraman keek vanaf het dak van de reportagewagen op de zingende jeugd neer. De Bosseschool, 110 jaar geleden dankzij een legaat van Dirk Bos gesticht als onderdeel van het Gereformeerd Wees huis heeft in haar lange bestaan hoogte- en dieptepunten gekend. Begonnen met slechts een achttal leerlingen uit het Weeshuis bleek de school al spoedig ook uit de Middelhar- nisse gemeenschap veel belangstelling te krijgen, zodanig zelfs dat er in 1911 maar liefst 250 leerlingen konden worden genoteerd. Dat hoogtepunt werd in de dertiger jaren, tenge volge van de stichting van de Groen van Prinstererschool gevolgd door een dieptepunt, 33 leerlingen in 1939. Nadat in 1963 een nieuw schoolgebouw werd betrokken is het leerlingenaantal inmiddels weer tot 225 gestegen wat een sterke uitbreiding van de school nodig heeft gemaakt. Die uitbreiding is er gekomen; de vernieuwde en uitgebreide school zal 22 mei officieel in gebruik worden genomen. Het kroost van dhr. Versteeg en het zoontje van dhr. Stehouwer met het kleingoed in de stal. Dat de natuur zich niet laat gezeggen heeft, op de lagere Land- en Tuinbouwschool te Sommelsdijk, dezer dagen het drachtige Zwifter schaap uit de school-schapenstal bewezen. Zo graag hadden haar verzorgers gewild dat de geboorte had plaats gevonden op de j.l. vrijdag gehouden Open dag, maar het moederschap heeft al die drukte eerst maar'es over laten gaan om pas dinsdagavond voor de verrassing te zorgen: een vierlingüü Aan haar omvang hadden haar verzorgers, de leraren „dierhouderij" Versteeg en Stehouwer al wel vermoed dat het niet bij één boreling zou blijven, temeer omdat de zwangerschap niet vlekkeloos was verlopen. Zwangerschapskoorts die veelal op méér lammetjes duidt had zich regelmatig aangediend, maar met een goede verzorging is het moederschap er zonder kwalijke gevolgen doorgekomen. In alle rust, terwijl de schooljeugd crocusvakantie geniet, wierp ze dinsdag 4 lammetjes waarvan 3 van het mannelijke-, en 1 van het vrouwelijke geslacht. De vier kleintjes, die het prima maken, krijgen via de fles kunstmelk als bijvoeding. Wanneer dat zou zijn nagelaten zou het viertal een al te grote aanslag op moeders melkproduktie hebben gepleegd. De leerlingen hebben volgende week wat te kijken wanneer ze na de crocusvakantie weer op school zullen zijn.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1