Goerees' recr. zwembad 't Zuiderdiep laat prognoses ver achter lich 13e Hellevoetse Wallenloop ^Leasing 't Ouwe Sakriesje Poortvliet bluuft op Flakkee...! Op naar voltooiing Rondweg Dirksland; ook brug is al gelegd /^-./I^ THUISZORG 01877-1309 Oostflakkeese kinderen helpen verre vriendjes Nu al 50.000e bezoeker gehuldigd InubveéMse fionii^iemaH KIEVIT WARMTE Citroen-Hesselink Ramoco b.v. Goeree-Overflal(kee CHR. STREEKBLAD OP GEP£FORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond EXTRA VOORDEEL AKTIE ENERGIEZUINIGE LAMPEN fTTïïl-lli*"*) A. J. van Rumpt Sanitair- Centr. verwarming 01870-2609 Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER RENAULT-deaier voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland f^<^ W^'S':- 61e Jaargang VRIJDAG 3 FEBRUARI 1989 No. 5772 Tel POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 In de week van 13 t/m 18 februari a.s. organiseert de NOVIB de aktie „Kinde ren helpen werkende kinderen". De Stuurgroep Ontwikkelingssamenwer king Oostflakkee-Bangladesh zal in de gemeente Oostflakkee de aktie organi seren. De aktie houdt in, dat kinderen van Oostflakkee hun werkende leeftijdgeno ten in Bangladesh helpen door kleine karweitjes op te knappen voor ouders, ooms en tantes, opa's en oma's, buren, vrienden, kennissen, enz. Voor die kleine karweitjes, zoals schoe nen poetsen, vaat afwassen, boodschap pen doen, de stoep vegen, enz. enz., krijgen ze dan een klein bedrag in dub beltjes uitbetaald. Eén dubbeltje is ongeveer één thaka, de munteenheid van Bangladesh. Bijna alle scholen van Oostflakkee heb ben spontaan hun medewerking aan de aktie toegezegd. Dat houdt in, dat in de aktieweek op de deelnemende scholen de kinderen tijdens de lessen verteld wordt over Bangladesh en over hun verre vriendjes daar, die wel moeten werken om voor aanvulling op het gezinsinkomen te zorgen. Het bij elkaar gespaarde geld zal via de NOVIB worden overgemaakt aan BRAC (Bangladesh Rural Advance ment Committee), de partnerorganisatie in Bangladesh en zal vervolgens in Gua- lundo terechtkomen, het dorp, waarmee Oostflakkee een projektkoppeling is aangegaan. Op 14 februari a.s. zal een vertegenwoor diger van BRAC, de heer Hassan, Oost flakkee bezoeken. Hij zal dan de ak- tiviteiten op een van de basisscholen, die meedoet aan de aktie, bijwonen, zal ont vangen worden door het College van Burgemeester en Wethouders van Oost flakkee en hij zal een gesprek met de stuurgroep hebben. Verder zal de aktieweek in Oostflakkee worden afgesloten met een leuke kinder- middag in de „Grutterswei" te Oude Tonga op zaterdag 18 februari a.s. tussen 16.00 uur en !9.00 uur. Het programma bestaat uit muziek en dans uit Bangla desh, Bengaals speelgoed maken, een Bengaals schooltje naspelen en tenslotte een heuse Bengaalse maaltijd. De toegangsprijs is 5,- per kind tussen 6 en 12 jaar. Er worden maximaal 200 kaarten ver kocht en wel op de volgende adressen: Ooitgensplaat: A. Duim, Prins Hendrikstraat 46. Achthuizen: P. J. Heintjes, Achthuizen 122. Den Bommel: mw. M. Peuninga, p/a Oranjestraat 35. Oude Tonge: mw. P. J. van Dijke, Washingtor!.-.traat 6. mw. S. Hilligehekken, Emmastraat 5. De kaarten zijn alleen te koop op: maan dag 13, dinsfjag 14 en woensdag 15 februari a.s.! De 50.000e; links geflankeerd door weth. Visser, rechts zwembad-manager Snoey. Het vorig jaar 11 november officieel opengestelde recr. zwembad „'t Zuider diep" te Stellendam lijkt de verwachtingen die er waren over het waarschijnlijke bezoekersaantal ver achter zich te zullen laten. In enkele maanden tijds hebben zich al 50.000 betalende bezoekers gemeld, al de helft van de honderdduizend per jaar waarop in de gemeente prognose wordt gerekend. J.l. maandag kwam de 50.000e binnen, de twaalfde die die dag het prachtige komplex bezocht. Het bleek een „trouwe klant" in de persoon van de juist die dag 63-jarige heer A. de Reus uit Ouddorp. Op medische indicatie is hij een frequent bezoeker van het bad waarin hij al, zo schat hij, zeker honderd kilometer baantjes getrokken heeft. Woensdagmiddag kwam dhr. L. Visser, wethouder van Sportzaken graag naar het bad om met de beheerders te delen in de vreugd die door de prima resultaten van het bad wordt opgeroepen en uiteraard was het ook de 50.000e die daarin deelde. Uit handen van de wethouder ontving dhr. de Reus een gratis kwartaalabonnement en bloemen voor nievr. de Reus. „Een feestelijke mijlpaal" noemde dhr. Visser het al zo snel passeren van de 50.000 grens. Persoonlijk kent dhr. Visser de ontspanning van een bezoek aan het bad, waarom hij dan ook niet naliet anderen die nog niet over de drempel kwamen daar toe op te wekken. Dhr. Visser complimenteerde manager Snoey, zijn echtgenote en hun medewerkers voor de zorg die zij het bad toedragen en de prettige sfeer waartoe zij in hoge mate bijdragen. Ook manager Snoey is hogelijk tevreden over de tot dusver gebleken belangstel ling. Op 30.000 meerdere bezoekers mag zéker worden gerekend, want zó veel kaartjes uit de massaal verkochte duizend-badenkaarten zijn nog niet geëffec tueerd! „Over 4 maanden de 100.000!" hoopte weth. Visser dan ook. vooraüe lehethad VINGERLING 3 - MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 Er zal op 18 februari a.s. voor extra gratis busvervoer worden gezorgd vanuit Ooit gensplaat, Den Bommel en Achthuizen. Informatie over de vertrektijden en de opstapplaatsen staat op de toegangs- kaarten voor de „Grutterswei". VIDEO - COMPUTER ■DviegA Ouaoo'.p Teieioo" o'era-ieisemi20 ishop Hogezoom 172- Teleloon 0!1!6-2400 WesikraKeelsrraai 3 Somrrtelsaijk - reletoor 0I870-6S4I op zaterdag 11 februari wordt de tra ditionele Hellevoetse Wallenloop ge houden. Voor de 13e keer zal Hellevoet- sluis in de greep zijn van dit sportieve spektakel dat elk jaar zo'n duizend trim mers, joggers en prestatielopers van jong tot oud naar de Vestingwallen trekt. De organiserende vereniging KDO re kent ook nu op een grote deelname. Het inschrijfgeld per afstand is: 800 m en 2 km 2,50 start 12.30 uur; 4 km 3,00 start 12.30 uur; 8 km ƒ4,00 en 12 km ƒ5,00 start 13.30 uur. Inlichtingen over deze 13e Hellevoetse Wallenloop bij sportvereniging KDO, Leo de Jong, tel. 01883-15491. 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 Eén maand nadat tekenaar Rien Poortvliet in ons blad de waarschijnlijk heid bekend maakte dat zijn originele werk voorgoed naar Drenthe zou verdwijnen heeft hij „tevreden en dankbaar" gekozen voor het inrichten van een permanente expositie c.q. museum in het historische Gemeente huis aan de Voorstraat te Middelhamis. Het doet de kunstenaar bijzonder deugd dat zijn werk zo'n ereplaats zal krijgen in het centrum van het gebied waarvan het zo duidelijk de geest ademt; Flakkee. Na de publicatie werden dhr. Poort vliet meerdere lokaties aangeboden die vorige week alle door hem wer den bezocht. Daaronder was o.a. het leegstaande Gemeentehuis te Ooit gensplaat (een eer dat me dat werd aangeboden") en het van Aerssen- huis op de Voorstraat te Sommelsdijk (te moeilijk toegankelijk maar heel mooi") en zo waren er meer. Het Middelharnisse Gemeentehuis heeft dat alles verre overtroffen en geen wonder. Beschreef Boers al niet, in zijn uit 1843 daterende „beschrijving van het eiland Goedereede en Over- flakkee" hoe „zeer schoon zich het fraai gebouwde Raadhuis aan het eind van de Voorstraat verheft, hoe het een sieraad vormt voor het dorp en ook inwendig bezienswaardig is?" Dankbaar verklaart dhr. Poortvliet zich in deze historische ambiance - d.d. 1639 - zijn werk te kunnen tentoonstellen. De constructie zal wellicht deze zijn Aftjeelding van de maquette, met grote dat de Gemeente het vroegere Ge- precisie vervaardigd door dhr J. Koster meentehuis - evt. met de bovenver- Sacharias Poortvliet, geh. in 1823, dieping van het naastgelegen Notaris kantoor uit te breiden - aan een gevormde Stichting verhuurt waarna de Stichting voor beheer en exploita tie van het museum zorg zal dragen. 't Zal velen een plezier doen te weten dat het werk van dhr. Poortvliet voor Flakkee behouden blijft en dat het ouwe Sakriesje niet naar een hem vol strekt onbekend gebied zal worden gedeporteerd. voor 4- Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 DIRKSLAND De commissie welzijn van de Hervormde Gemeente van Dirks land houdt D.V. woensdag 8 februari 1989 te 19.45 uur in het Herv. Vereni gingsgebouw „Onder de Wiek" een openbare vergadering over het onder werp thuiszorg. Spreker voor deze avond is de heer J. de Geus uit Sommelsdijk, voorzitter van de afdeling Goeree-Overflakkee van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Alle belangstellenden, alsmede degenen die beroepsmatig met dit onderwerp in aanraking komen worden hierbij uitge nodigd deze vergadering te bezoeken. C Breen, Ülö7ö - 2496 4. afdeling Goeree-Overflakkee van de aanraking komen worden hierbij uitge- ♦♦♦♦♦♦♦•^♦♦♦♦♦♦♦.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t Nederiandse Patiënten Vereniging. nodigd deze vergadering te bezoeken. De brug, gezien vanuit de richting Dirksland. Links en rechts de graa/werkzaamheden voor de Wesi- cn ^Josiiiarcndijk. Vorige week zijn de prefab betonliggers gelegd die het brugdek vormen waarover de in aanleg zijnde Rondweg om Dirksland (weg S47) het havenkanaal van Dirksland kruist. Over ca. 6 weken zal de brug helemaal gereed zijn en naar verwachting op 1 mei zal de weg voor het verkeer worden opengesteld. Het werk wordt, iii opdracht van de afd. Vaarwegen van de Dienst Verkeer en Vervoer (de vroegere Prov. Waterstaat) uitgevoerd door een combinatie van twee aannemers, AVK te Oude Tonge voor het grondwerk en de Belgische Aan nemersfirma Mols voor het betonwerk. De hele brug wordt 42 meter lang hoewel de te overbruggen kanaalbreedte niet meer dan 15 meter bedraagt. Aan weerszijden van het kanaal komen onder het brugdek de West- en de Oostha- vendijk; de doorrijhoogte op deze wegen (D categorie) wordt 4.24 mtr. De rijbanen op de brug worden elk 6.20 mtr. Over een zestal weken hopen de aannemers de brug gereed te hebben. Kompleet met landhoofden en pijlers, die op geheide betonpalen rusten, is het toch nog een redelijk imposant werk geworden.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1