Omzien in het verleden Mobiia Grondwerk t.b.v. aanleg Rijksweg 59 bij Oude Tonge volop in uitvoering l\i^^/jpf) Politieberichten 01877-1309 fiam^emMi Energiezuinige l_ampen Aktie Van Wezel Elektra B.V. 3e kwart-triathlon Hellevoetsluis Dirksland Jaarvergadering Vrijwillige Brandweer Ouddorper naar president Bush fnnbreéMse VERWERS auto's Mercedes-Benz Rally Formula Garage Knöps B.V. Ramoco b.v. Citroen-Hesselink 't Haventje Bij ons zijn uw energiezuinige OSRAM lampen verkrijgbaar. OSRAM l Goeree-Overflakkee Bosseschool IVliddelharnis 110 jaar 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond EXTRA VOORDEEL AKTIE ENERGIEZUINIGE LAMPEN Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt Middelharnis Telefoon 01870-2222 RENAULT-dealer t V^/// voor voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Extra kerkdienst Ger. Gemeenten VRIJDAG 27 JANUARI 1989 No. 5770 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Het was alsof er een grote kei in het bijna stilstaande water van onze samenleving was gegooid. Terwijl „Den Haag" debatteerde over belastingvoorstellen werd het land door een brief van de regering teruggezet in het verleden. De mogelijke vrijlating van de twee van Breda moet tenminste door velen gevoeld zijn als het weer openrijten van litte kens. Dan denken we niet alleen aan hen die aktief waren in het verzet, maar ook aan directe en indirecte slachtoffers van de nazi- terreur Aan hen die voor hun leven (geeste lijk) verminkt achterbleven, aan hen die alleen achterbleven. Dan moeten we ook denken aan diegenen die zich misschien wel geschaamd hebben dezer dagen. Om dat zij een verleden met zich meedragen. Hoe dan ook, ruim veertig jaar na dato is de Tweede Wereldoorlog niet verwerkt. Een van de symbolen die de herinnering in stand houden is de gevangenschap van -nu - een tweetal - nee, niet oude mannen - maar oorlogsmisdadigers. Met name op het gebied van de wegvoering van onze joodse medeburgers hebben zij bezoedelde han den. Welke woorden moetje er anders voor zoeken? Leed is immers niet te beschrij ven. Het is niet de bedoeling hier een gewogen oordeel te geven over wat deze week plaats vond. Ubent bij het lezen van deze woorden wellicht reeds op de hoogte van de uiteinde lijke beslissinga. Heeft u meegeleefd met de Kroon en volksvertegenwoordiging, in het gebed? Een antwoord geven op de vraag of de regels van de rechtstaat toegepast moeten worden met de wetenschap dat velen daar over diep geschokt zullen zijn, is een van de moeilijkste beslissingen die een overheids- persoon zich kan indenken. Temeer daar juist degenen die voor die rechtstaat gestre den hebben, of zij die door het vertreden van het recht slachtoffer zijn geworden, aan de beslissing lijden. Ooit werd gratie verleend. De doodstraf werd omgezet in levenslang. Daar heeft ons toenmalige staatshoofd zich zeer bewust mee bezig gehouden. Als we de reacties nu zien, moet zij toen wel veel krediet gehad hebben. Er is geen reden om de regering nu dat krediet te onthouden, hoe de beslissing ook uitviel of uit zal vallen. Overigens hebben de gevangenen van Breda toen ook gratietijd gekregen. Die is er zelfs voor massamoordenaars. In zekere zin heeft de discussie deze week- ook een onbedoeld gunstig neveneffekt. Er is weer gesproken over wat toen gebeurde. Of liet het u koud? Ligt er geen taak voor de oudere generatie, opdat we niet zouden ver geten? Nee, niet zo dat we in wraakzucht zouden omzien. Wel zo dat we voortdurend zouden beseffen waartoe een mens in staat is. Niet alleen in daden, ook in gedachten en woorden. Onbedoeld zal er nagedacht zijn over het recht, over de strafmaat. Er is zelfs een enquête gehouden over deze zaak. Zij die de oorlog niet meemaakten zijn daarin het felst tegen de vrijlating. Is dat het nog niet gelouterde oordeel van de jeugd? Is dat... vult u maar in, als het maar geen wraakgevoelens zijn. Het voormalig verzet had in deze zaak recht van spreken. De joodse organisaties hadden in deze discussie recht van spreken. Omdat er toen niet gediscussieerd werd. Omdat zij meer dan wie ook weten dat de aard van het misdrijf niet in wettelijke kaders is te herlei den. Daarom waren wij ook tegen vrijla ting. Daarom waren wij voor de doodstraf. Alleen dat mag niet geuit worden - en dat is gedaan - in termen van wraak, hoe begrij pelijk dan ook. Er is immers een rechtsgang doorlopen. Dit staat niet op gespannen voet met de eer dere uitspraak voor de doodstraf van de Bredase gevangenen en nu voor hun gevan genschap. Omdat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt, maar regeert bij de gratie Gods. Dan is de voorgestane rechts pleging, hoe ingrijpend ook, geen willekeur, geen wraakaktie, maar recht doen volgens de Norm, die ons tegelijkertijd gebiedt onze schuldenaren te vergeven, zoals wijzelf de vergeving van onze schulden mogen af smeken. Het was een week van omzien, een verdrie tige week. Hebben we ook naar „binnen" gekeken? Aan het bericht - opgenomen in de krant van j.l. dinsdag - over de 3e kwart- triathlon te Hellevoetsluis op zaterdag 24 juni blijkt t.b.v. hen die zich tot deel name aan willen melden het postbus nummer te hebben ontbroken. Het juiste adres is: Stichting Triathlon Hellevoetsluis, Post bus 1010, 3220 AA Hellevoetsluis. - Honden joegen schapen op Op zaterdag 14 januari werd een kudde schapen opgedreven door twee loslo pende honden. AJs gevolg hiervan kwa men 5 drachtige schapen in een sloot terecht. Eigenaren van honden worden er nog eens op gewezen hun hond niet los te laten lopen. Volhouder.... Afgelopen week maakte de politie voor de 26e maal proces-verbaal op tegen een inwoonster van Dirksland, wegens ver nieling van een ruit. Zij werd voor de Officier van Justitie in Rotterdam ge leid. - Openingstijden Gebleken is dat de openingstijden van het politiebureau in Dirksland niet aan iedereen bekend zijn. U kunt van maan dag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur op het politiebureau, aan de Irenelaan 1, te recht. TeLnr.: 01877-1736. Als het bureau niet bezet is, wordt u automatisch door- gekoppeld naar de meldkamer in Dor drecht. Zij hebben verbinding met een surveillance-auto in uw omgeving. OOLTGENSPLAAT De jaarvergadering van het korps Vrij willige Brandweer Ooltgensplaat zal gehouden worden vrijdag 3 februari a.s. om 20.00 uur in de beneden zaal van „Hotel Hobbel". Voor de pauze komen de diverse verslagen aan de orde. Daar na volgt er een bespreking van de reis die op 9 en 10 juni a.s. gehouden zal wor den. Hierna vermeld de agenda een bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren K. vai* T^^.^ (niet herkiesbaar) en Jan van Drongelen (herkiesbaar). De voorzitter van de Stichting Neder- land-Amerika, de Ouddorper Bram Bom, heeft uit Washington een uitnodi ging ontvangen om kennis te maken met de nieuwe Amerikaanse president George Bush. De heer Bom is ongetwijfeld één van de eerste en één van de weinige Nederlan ders die op maandagmiddag 30 januari de 41ste president van de Verenigde Sta ten de hand drukt. De ontmoeting vindt plaats ter gelegenheid van het jaarlijkse congres voor Christelijke Radio en Televisie-omroepen. President Bush en de heer Bom zijn, samen met andere genodigden, gastsprekers tijdens dit congres. Op de bijeenkomst worden meer dan 2000 deelnemers verwacht. Deze samenkomst van televisie-domi nees, radiocommentatoren, producers, programmamakers, omroepdirecties en journalisten is bedoeld voor het leggen van kontakten, het uitwisselen van informatie en het aan- en verkopen van programma's. Ook de EO, NCRV en de NOS zijn vertegenwoordigd. Het congres is, geheel naar Ameri kaanse stijl, commercieel van opzet. De organisatie heeft al honderden stands verhuurd aan verkopers van religieuze literatuur. Christelijke reisprogramma's en grammofoonplaten. Enkele uren voor de opening van het congres krijgt de Nederlandse delegatie een ontvangst aangeboden op de Nederlandse am bassade. De heer Bom zegt er van overtuigd te zijn dat de Nederlandse aanwezigheid een belangrijke bijdrage levert aan de goede verstandhouding tussen beide landen. vooraOe zOterhetdt VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 3244 BD Nieuwe Tonga Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 t Verkoop Service 01871 - 1662 5 Verkoop na 17.00 uur: t C. Breen, 01878 - 2496 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Zowel de bevolking van Oude Tonge die op Tweede Pinksterdag 1987 aan stapvoets voorbijsukkelende automobilisten zakjes uien uitdeelde, als het Ge meentebestuur van Oostflakkee en zelfs de Tweede Kamer hebben in de voorbije jaren geen middel onbe proefd gelaten om Minister Smit-Kroes (van Verkeer en Waterstaat) te vermurwen haast te maken met de aanleg van een gedeelte Rijksweg 59 tussen de krui sing Schaapsweg en, bij Oude Tonge, de Rijksweg naar de Grevelingendam. Zij allen kunnen gerust zijn, het werk is begonnen, enkele jaren eerder dan volgens de planning de bedoeling was. Ergens in 1992 zal de „ontbrekende schakel" gesmeed zijn, ze ven kilometer lang en voldoende ruimte om zich heen om, als de verkeersintensiteit dat nodig maakt, tot Autosnelweg te worden verbreed. Het zal geen flakkeese automobilist onbekend zijn dat het op de huidige route Oude Tonge-Schaapsweg, de Provincialeweg 47, oppassen geblazen is door de aan wezigheid van zelfs zeven gelijkvloerse kruisingen waarvan met name door langzaam landbouwverkeer gebruik wordt gemaakt. Er zijn op dat stukje „doden weg" vele ongelukken met dikwijls dodelijke afloop ge beurd, een gegeven dat zeker heeft meegewogen in 's Mi nisters besluit de aanleg te bespoedigen. Ook de toenemende drukte, mede door de openstelling van de Philipsdam en de toename van het recreatieverkeer zal tot die beslissing hebben bijgedragen. In de zomerpiek benadert de verkeersdrukte meermalen de limiet van 20.000 voertuigen per etmaal die de aanleg van een Au tosnelweg noodzakelijk maakt. Voorshands wordt het nieuwe weggedeelte als enkelbaans Autoweg aangelegd, conform de wegen waarop wordt aangesloten. De thans begonnen aanleg van het stuk Rijksweg loopt parallel met de uitvoering van de Ruilverkaveling (Landinrichting) Flakkee. Omdat het tracé al duidelijk vaststond werden al vorig jaar de hoofdwatergangen ge graven, uitgevoerd door AVKte Oude Tonge. Laagste in schrijver voor het thans in uitvoering genomen Grond werkbestek bleek een combinatie van drie aannemers, De aanleg van het zandlichaam vanaf de Oudelandsedijk richting Schaapsweg, waar al zgn. „voorbelastingsterpen" zijn aangelegd. Voorbelastingsterpen zijn ook te zien aan weerszijden van de Tonnisseweg bij de afslag Grevelingendam. t.w. Boskalis-Oosterwijk, G. van Herk b.v. en J. Heij- mans b.v. aan wie op 22 november vorig jaar het werk werd gegund; de combinatie had voor 12.000.000,- incl. BTW ingeschreven. Het te verrichten grondwerk dient april 1991 te worden opgeleverd. Najaar '90 zullen opnieuw twee onderdelen worden aanbesteed, t.w. het maken van de kunstwerken (viaducten en duikers) en het aanbrengen van de verharding. De totale projekt- kosten zijn door Rijkswaterstaat berekend op 65 mil joen. Projektleider is de uit Ouddorp afkomstige S. Bezuijen. Het gereedkomen van de nieuwe weg zal vooral voor het dorp Oude Tonge een hele opluchting zijn en de rust, het milieu en de veiligheid bijzonder ten goede komen. Vooral op zomerzondagen, maar meer nog op hoogtij dagen als Pasen en Pinksteren rijen de auto's zich aan een tot schijnbaar onoplosbare files van soms meer dan 25 km!. De nieuwe weg zal zeker een vlottere doorstro ming bevorderen; er komt in de 7 aan te leggen kilome ters geen enkele gelijkvloerse-, wel drie ongelijkvloerse kruisingen. Op de nieuwe weg komen twee definitieve verkeerslichtinstallaties, een bij Oude Tonge om het Flakkeese verkeer gelegenheid te geven zich in het ver keer op de Rijksweg te voegen en een volgende bij de Schaapsweg. De drie ongelijkvloerse kruisingen komen bij de Oudelandsedijk, de Schoolweg, de Bommelsedijk en bij Oude Tonge over de Tonnisseweg. In het gehele projekt zal een miljoen kubieke meter zand en 75.000 ton asfaltverharding worden verwerkt. Vanaf 30 juni dit jaar wordt bij het kruispunt te Oude Tonge een omleiding van kracht die vodrt zal duren tot de nieuwe weg in 1992 in gebruik zal kunnen worden ge nomen. Die omleiding die derhalve ook tijdens de zo- merdrukte van '89 en '90 zal gelden zal met verkeerslich ten worden beveiligd. GOEDEREEDE 99 Jongelui, a.s. zaterdag 28 januari staan de deuren van de Ark weer voor jullie open. We hebben deze avond de domi nee in ons midden. Het thema is: „Het wonderlijk ambt van predikant". We zijn erg benieuwd wat dat allemaal inhoudt, jullie toch zeker ook? Tot zaterdag, half 8. 't Haventeam In de week van 22 t/m 26 mei wil de Bos seschool haar 110-jarig jubileum vieren. Tevens vindt aan het begin van deze feestweek de officiële opening van de uitgebreide school plaats. Het ligt in de bedoeling om gedurende deze week een tentoonstelling over de historie van de school te houden. Voor dit doel ontvangen wij graag, tijdelijk of blijvend, oude schoolfoto's, oude kran teknipsels e.d. Andere tastbare herinne ringen aan de school zien wij uiteraard ook graag van u tegemoet. Als u op deze oproep wilt reageren, neemt u dan svp kontakt op met de directeur van de school, de heer A. H. Hutink, Zwaluwstraat 5, 3245 VM Som melsdijk, telefoon 01870 - 4381. OOLTGENSPLAAT dinsdag 31 ja nuari 19.30 uur ds. B. v.d. Heiden, Hardinxveld-Giessendam. FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER '-■-'■'ü-'ll^»"*) c^" c=i cj C3 CU m Oudüoip - Teleloon 01878-16'? en 2I10 Hogeioom }72 - Teleloon 0111C-2A00 WeslkialieelsUaat 3 Sommglsaiik - Teleloon OIS70 „Lijnbaan Promenade", een. Zandpad I5a, 3241 GA MIDDELHARNIS. Tel. 01870-5300

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1