Plaatwerk Dirksland heeft ontwerp-bestemmingsplan Slikken van Flakkee gereed 01877-1309 ücmmemoj^ Jj^jj)^ Amerika en Europa in handelsoorlog htuhrecMse Garage Knöps B.V. KIEVIT WARMTE Werkloosheid op Goeree-Overflakkee gestegen Citroen-Hesselink alle merken Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee „Kunst en kuituur van alledag" in Tholen Folder „Stand van Zaken" RAI verwacht iets hoger niveau autoverkoop Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals kanker start! Economisch IJzeren Gordijn Oostflakkee-Middelharnis Tel. POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Botsende filosofieën Vleeskonflikt OPRUIMING met FLITSENDE PRIJZEN voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland Dirkslaiid, 01877- 1357 MIddelharnis Telefoon 01870-2222 RENAULT-dealer Sanitair-Centr. verwarming 01870-2609 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Voorgeschiedenis Belangrijkste elementen Wat is de verdere gang van zaken? Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 No. 5768 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Amerika en Europa voeren een han delsoorlog van schijnheiligheid. Het drama speelt zich af over de ruggen van de boeren aan beide zijden van de oceaan. Vrij handelsverkeer luidt het motto, maar de twistende partijen zit ten in de loopgraven en beschieten elkaar met verwijten van schijnheilig heid. De Wereldhandelsovereenkomst bestaat al ruim 40 jaar; aanvankelijk beloofden 46 landen elkaar meer vrijheid van han del. Er zijn nu al 96 partijen bij de Alge mene Overeenkomst inzake Handel en Tarieven (afgekort GATT). Soms wordt er een extra poging ondernomen om de handelsbelemmeringen (grenstarieven en andere belemmeringen) in een gefor ceerd tempo af te breken. Die pogingen gaan onder de naam GATT-ronde, zoals de Kennedy-ronde, de Tokio-ronde en nu de Uruguay-ronde. De bij de GATT aangesloten landen hebben tot nu toe alle nadruk gelegd op de liberali satie van industriële goederen en grond stoffen. Pas sinds enkele jaren is het GATT-streven ook gericht op de vrije handel of het vrije verkeer van zgn. geestelijke eigendommen (octrooien e.d.) en agrarische produkten. Juist het inter nationale landbouwverkeer blijkt een sta in de weg voor de GATT-toekomst. Twee grootmachten in de wereld be moeien zich met het agrarisch handels verkeer. Zowel Amerika als de Europese Gemeenschap hebben belang bij een ordening van de landbouw en de handel in agrarische grondstoffen en goederen. Ze produceren het leeuwendeel van "s werelds voedsel en proberen de voortge brachte produkten zo gunstig mogelijk te slijten overal ter wereld. De twee grootmachten lopen elkaar voor de voe ten en proberen in hun exportactivitei ten elkaar de loef af te steken en zelfs klanten te ontfutselen. Deze agrarische rivaliteit overschaduwt nu ook de thans lopende Uruguay-ronde, de GATT-on derhandelingen om het handelsverkeer (ook op agrarisch terrein) vrijer te maken. Amerika wil in 10 a 15 jaar tijd alle sub sidies bij agrarische exporten afschaf fen. De produkten moeten zelf hun weg zoeken, en wel zonder enige overheids subsidie. En als de Amerikaanse boeren dan te weinig verdienen om een redelijk bestaan te hebben, wil de Amerikaanse regering wel bijpassen via directe steun die gebonden is aan de persoon (de boer) en niet aan het produkt. Op deze wijze hopen de Verenigde Staten hun leidende positie op de wereldmarkt van landbouwprodukten terug te winnen. De Amerikaanse handelsfilosofie gaat dus uit van volledig vrije prijsvorming (wereldmarktprijzen) en wil de nadelige gevolgen voor de agrarisch produkten opvangen via ondersteuning als inko menstoeslagen. De Europese Gemeenschap staat een andere aanpak voor. Deze is trouwens al jarenlang ingepast in de al 30 jaar oude gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Het boereninkomen moet gehaald wor den uit de marktopbrengsten; om deze marktopbrengsten enigermate op te vij zelen hanteert Europa grensbescher mingen en bodem- of garantieprijzen. Het beschermend prijsinstrumentarium (invoerheffingen, uitvoersubsidies, in terventie (garantieprijzen) biedt de Euro pese boer de ruimte om een redelijk inkomen te verwerven. In tegenstelling met Amerika hanteert de Europese Gemeenschap geen persoonsgebonden, maar produkt gerichte subsidies. Dit wezenlijk verschil, neerkomend op nagenoeg gelijke financiële lasten, komt nu juist naar voren tijdens de Uruguay- ronde waar in GATT-verband de han delsliberalisatie centraal staat. In welke mate de twee grootpartijen elkaar zullen vinden is nog steeds niet duidelijk. Een feit is wel dat de handelsvete tussen Amerika en Europa wordt uitgevochten over de ruggen van hun boeren. Die boe ren hebben er allemaal last van. Tot overmaat van ramp wordt deze oor log van schijnheiligheid opgeklopt door het zgn. vleeskonflikt. Europa lust geen vlees met hormonen; het continent wil dus ook geen Amerikaans vlees zolang dit niet gewaarborgd vrij van hormonen is. Deze Europese wens is ingegeven uit volksgezondheidsoogpunt. Amerika daarentegen tilt kennelijk niet zo zwaar aan vlees dat met hormonen is geprodu ceerd. Dit verschil van inzicht leidt nu tot een handelskonflikt rond vlees. Op zichzelf niet zo belangrijk vanuit com mercieel oogpunt: het draait om 150 mil- Kleuren televisie Video- recordersj Audio- sets CD's Radio recor ders. enz app. - Magna- trons - Stofzuigers Koffiezetapp. - Scheerapp. Keukenmach. voordOeiSierhadt VINGERLING 3-f^->00ELHARMS-TEL 01870-2518 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER fCT1.1l.'«ii>^ t=] C3 tü^ ^3 IIW^KJÊtKÊÊ^^^^ CD C3 in - Hiig<.-Oiim !7p Teteloof o ik voor Verkoop -^ Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 MIddelharnis - tel. 01870-3094 joen gulden op een totaal handels bedrag van 150 miljard gulden. En toch is dit vleeskonflikt een druppel die de fundamentele verschillen in de handels opvattingen blootlegt met alle nare gevolgen van dien.... B. Schouwing De werkloosheid op Goeree Over- flakkee is in de decembermaand van vorig jaar met die van 161 mannen en van 3 vrouwen gestegen, tot een totaal van 1120. In een nieuwjaarsbeschou wing veronderstelt dir. Appelman van het Arbeidsbureau MIddelharnis dat er sprake is van seizoensinvloeden; eind maart zal het totaal aantal werk zoekenden weer tot ruim 900 terugge lopen zijn, zo neemt hij aan. In zijn beschouwing constateert dhr. Appelman dat deze getallen de laatste zes a zeven jaar ongeveer gelijk zijn gebleven zodat er van een „stabiele arbeidsmarktsituatie" sprake is. Dhr. Appelman noemt de Flakkeese situatie zeker niet uitzichtloos; met een werkloosheidspercentage van plm. 7% steekt Goeree Overflakkee nog gunstig af bij het landelijk gemiddelde van bijna 14% en dat van de grote steden waar het werkloosheidscijfer soms 20% bedraagt. Het Arbeidsbureau is overigens niet voornemens met de werkloosheidscij fers genoegen te nemen, al is het dikwijls een moeizaam werk om de juiste per soon op de juiste plaats te krijgen. Er zijn weinig vakatures op administratief gebied en in de verzorgende beroepen. Soms is de woon-werk afstand erg groot, soms schiet het openbaar vervoer tekort en dikwijls is het gebrek aan de vereiste opleiding een probleem om werk te krijgen. Aan het vervullen van de vacatures wordt adequaat gewerkt en ook de uit zendbureaus dragen daar - aldus dhr. Appelman - hun steentje aan bij. Met name noemt hij Uitzendbureau Start dat probeert mensen via tijdelijk werk aan een vaste baan te helpen. Ook de maatregel om jeugdigen werkervaring op te laten doen (JOB) wordt met succes toegepast. Voorts wordt getracht de tekorten aan scholing en opleiding zoveel mogelijk via scholing op maat op te lossen. Met spijt stelt dhr. Appelman vast dat ook op Flakkee het aantal langdurig werklozen toeneemt. Hij waarschuwt tegen sommiger veronderstelling dat langdurig werklozen zich onvoldoende zouden inspannen weer aan werk te komen. „We zouden wat minder snel moeten oordelen en zeker niet generaliseren", zo maant dhr. Appelman. „In een aantal gevallen is het niet heb ben en niet krijgen van werk een voort durende pijn die je alleen voelt als het je treft. In goede samenwerking met ge meentes probeert een hiervoor speciaal aangetrokken medewerkster in een eer lijk gesprek niet alleen de oorzaken van de werkloosheid te zoeken maar ook de wegen aan te geven om daar uit te raken. Het zal duidelijk zijn dat dit in veel gevallen een moeizaam proces is. Echter niet uitzichtloos", zo besluit hij zijn Nieuwjaarsbeschouwing. Het lijkt soms alsof kunst en kuituur alleen in musea te vinden zijn. Ver weg en onbegrijpelijk, voor veel mensen. Maar kuituur komt niet uit de lucht .vallen. Er worden huizen gebouwd, meubels ontworpen, kleren gemaakt, boeken geschreven, radio- en televisiepro gramma's opgenomen, enzovoorts. Om je heen, thuis, op straat in Tholen of elders in het land is kunst en kuituur te vinden. Je zit erop, ertussen, erin. Je vindt iets mooi of lelijk. Je ziet iets wel, of loopt gewoon langs iets heen. In de nieuwe kursus van het R.E.C. „Kunst en kuituur van alledag" zullen ogen en oren geopend en kunst en kui tuur in de omstreken beleefd worden. Tijdens acht bijeenkomsten komen ver schillende onderwerpen aan bod, zoals woonkultuur, mode, muziek, film, thea ter enzovoorts. Er zijn bovendien excur sies gepland. De kursus vindt plaats op dinsdagoch tend van 9.00-11.30 uur in het R.E.C.- gebouw, J. van Bloisstraat 29 in Tholen. De Ie kursusbijeenkomst is op 14 februari. De kosten zijn ƒ60,-. Voor informatie en aanmelding: 01100- 31170 (R.E.C. Goes). Het gemeentebestuur van Dirksland is enige tijd geleden begonnen met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor de Slik ken van Flakkee. Dit plan omvat globaal alle aan de Grevelingen gelegen buitendijkse gronden vanaf de gemeentegrens met Goede- reede tot even ten noordwesten van Her kingen. Aan de inrichting van het gebied gaat een lange voorgeschiedenis vooraf. Met de sluiting van de Brouwersdam in 1971 was het de vraag in welke richting de ontwikkeling van de droogvallende gronden gestuurd moest worden. Door de rijks overheid is daartoe in 1967 de Inrichtingsschets voor het Grevelingenbekken opgesteld. Deze schets is in 1975 herzien. Op basis hiervan is door de Rijksoverheid van de IJsselmeerpolders een Programma van Eisen en een aantal deel- plannen opgesteld. Deze stukken hebben ten grondslag gelegen aan het bestemmingsplan. Vanwege de grote landschappelijke en ekologi- sche betekenis is aan het slikkengebied de bestemming Natuurgebied gegeven. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen het droogge vallen gebied en het ondiepe water. De vaargeul die dieper is dan 1.70 m beneden N.A.P. heeft de bestemming Water gekregen. Voor een deel van het gebied, zoals bij de Veerstoep, is rekening gehouden met het huidige rekreatieve gebruik. Hier mag één toiletgebouwtje ten behoeve van de rekreanten gebouwd worden. Voor het ove rige zijn geen gebouwen op de Slikken toe gestaan. Voorts zal een fietspad worden aangelegd. Dit pad volgt voor een deel de bestaande dijk en sluit aan op de weg naar de Veerstoep. Het aan wezige motorcrossterrein is niet bestemd, aan gezien dit mogelijk verplaatst zal worden naar de omgeving Haringvlietbrug. Om de in het gebied aanwezige landschappelijke en natuur waarden te beschermen is voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden een vergunning nodig, de zogenaamde aanlegvergunning. Ver- Een bestemmingsplan moet een hele procedure Heek-runderen en flordenpaarden op het gors te Melissant. volgen voor het gunningplichtig is onder andere het aanleggen of verharden van wegen en paden, het leggen van leidingen, het aan leggen of dempen van waterlopen en het verrichten van boringen voor delfstoffenwinning. Een bestemmingsplan moet een hele procedure volgen voor het rechtskracht verkrijgt. Voordat die procedure wordt gestart kunt u nu reeds kennis nemen van het plan. Dit ligt van 23 januari tot 4 februari 1989 ter inzage op de gemeentesecretarie in Dirksland. Gedurende die termijn kunt u schriftelijk uw opmerkingen aan het gemeentebestuur kenbaar maken. Voorts wordt op 2 februari 1989 een voorlichtingsbijeenkomst belegd in het gemeentehuis van Dirksland. Op die avond zal een toelichting gegeven worden op het plan, terwijl er gelegenheid is vragen te stellen en opmerkingen te maken. Aan de hand van de gemaakte opmerkingen zal nagegaan worden of er aanleiding is het ontwerp-bestemmingsplan aan te passen. Daarna wordt het plan gedurende een maand officieel ter inzage gelegd. Gedurende die maand kunnen bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren worden ingediend. Vervolgens stelt de Raad het plan - met inachtneming van eventuele bezwaren - vast. Het besluit van de Raad dient door Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd. De nieuwste editie van de folder „Stand van Zaken bij de sociale verzekeringen en voorzieningen" is verschenen. Deze folder geeft alle uitkeringsbedragen en premiepercentages, zoals ze gelden van af 1 januari 1989. Tevens wordt op elke wet een korte toelichting gegeven. „Stand van Zaken" is een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur en het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering. De folder is zowel schriftelijk als telefo nisch te bestellen bij het: Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering Zwaansvliet 3 1081 AP AMSTERDAM Tel. 020-44.84.18. Grotere aantallen worden in rekening gebracht. stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 Vorig jaar kregen 483.000 nieuwe per sonen- en combinatie-auto's een kente ken tegen 557.000 in 1987. De RAI Vereniging verwacht dat dit jaar het niveau van de autoverkoop iets hoger zal liggen. In principe kan ervan uitgegaan worden dat de Nederlandse markt voor perso nenauto's ongeveer 500.000 stuks be draagt. Afliankelijk van allerlei faktoren zal de feitelijke verkoop het ene jaar wat boven dit peil liggen en het andere jaar wat lager. Opvallend kan de verkoop van schone auto's worden genoemd. Deze maakten vorig jaar 70 procent van het totaal uit. Ook dit jaar wordt een hoog percentage schone auto's verwacht. In januari 1989 wordt een bevolkings onderzoek naar baarmoederhalskan ker gestart op de Zuidhollandse Eilan den. Dit onderzoek richt zich op het voorkómen van deze ziekte door het zo vroeg mogelijk opsporen ervan. Alle vrouwen van 35 tot 55 jaar krijgen de komende driejaren een uitnodiging om deel te nemen aan het onder zoek. Het bevolkingsonderzoek op de Zuid hollandse Eilanden wordt door de Basis gezondheidsdienst Zuidhollandse Eilan den van de gemeenten georganiseerd, in samenwerking met de huisartsen, pa thologisch anatomische laboratoria en de ziektekostenverzekeraars. Dit onder zoek richt zich op het voorkómen van ziekte of sterfte aan baarmoederhals kanker. Wanneer deze ziekte in een vroeg stadium opgespoord wordt, is deze in bijna alle gevallen te genezen. Alle vrouwen van 35 tot 55 jaar op de Zuidhollandse Eilanden krijgen de ko mende drie jaar een uitnodiging. In een aantal buitenlandse talen is een folder aan te vragen of op te halen bij de huis arts of de Basisgezondheidsdienst Zuid hollandse Eilanden. Baarmoederhalskanker kan door een betrekkelijk eenvoudig onderzoek, een uitstrijkje, ontdekt worden. Het uit- strijkje kan een vrouw laten maken door de huisarts. Na het ontvangen van de schriftelijke uitnodiging kan de vrouw zelf een afspraak maken bij haar huis arts. Het onderzoek duurt enkele minu ten en is meestal pijnloos. De huisarts spreekt vervolgens met de vrouw af hoe zij de uitslag van het onderzoek zal ontvangen. Voor ziekenfondsverzekerden zullen de kosten van het uitstrijkje betaald wor den door het ziekenfonds „Zuidhol landse Eilanden" u.a. Particulier ver zekerde vrouwen ontvangen de reke ning van huisarts én laboratorium na afioop. Afhankelijk van de polisvoor waarden kunnen deze bedragen worden Wanneer je als raadsverslaggever een Oostflakkees raadslid het ook door hem verkozen College hoort vragen of ze met een gunstig Soc. economisch rapport misschien een mogelijkheid zien „zoiets als een economisch ijzeren gordijn" te spannen tussen Oostflakkee en Middel- harnis, dan denk je toch minstens dat de wens de vader van deze gedachte moet zijn? Temeer wanneer dat raadslid ver volgens te kennen geeft in een gunstig rapport een afweermiddel te zien tegen MIddelharnis „dat denkt in de regio het heft in handen te hebben", dan is het onzerzijds toch zo onzinnig niet deze man met deze, door hém geïntrodu ceerde gedachte te associëren? Dat deden we in de samenvatting (meer naar de geest dan naar de letter) en dhr. L. Hokke (CDA) vindt dat onterecht, 't Is duidelijk dat hij voor het optrekken van zo'n barrière, nóch voor de gedachte daaraan verantwoordelijkheid wil ne men. Dhr. Hokke zal het toch ook het College niet in de schoenen willen schuiven? Wat het dan wél was, gewoon kletspraat zoals er in raadsvergade ringen wel meer wordt opgehangen. Redactie teruggevraagd bij de ziektekostenver zekeringen. Juist omdat baarmoederhalskanker in een vroeg stadium ontdekt kan worden en dan goed te behandelen is, is het belangrijk dat vrouwen regelmatig, vol gens de huidige inzichten éénmaal in de drie jaar, een uitstrijkje laten maken. Voor meer informatie en vragen over het bevolkingsonderzoek kunnen vrouwen zich richten tot: - de eigen huisarts. - de Basisgezondheidsdienst Zuid hollandse Eilanden. Adres; Konin gin Julianaplein 1 te Spijkenisse, tel. 01880-20222. - het ziekenfonds „Zuidhollandse Eilanden" u.a. Adres; Oever 1 te Brielle, tel. 01810-12577 of Benelux- laan 5 te Zwijndrecht, tel. 078- 126755.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1