Studeren na LBO en MAVO D'r eigen salon dat wilde ze...! Het weeghuisje aan Plaatse haven moet behouden blijven Korenconcert „Grutterswei" groot succes j-^\-/\*^ f0:z 1988 bracht Goeree- Overflakkee 354 inwoners meer; nu totaal 42.956 Vervanging carillonautomaat fioniiSeniaH De heer C.H. Menger nieuwe direkteur Rabobank Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Dir. AH-vestigingen verongelukt Berging van explosieven loont weer BressJaanders wel schuldig geen straf 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Goedereede: Dirksland: Middelharnis: Oostflakkee: IT!iil-1li'*ir] Expositie Anneite v.d. Meer in verpleeghuis De Samaritaan Tweede gedeelte 11 'c. DINSDAG 17 JANUARI 1989 No. 5767 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Onderstaand treft u de loop der bevolking in 1988 op Goeree-Overflakkee: De bevolking van de gemeente Goede reede is in 1988 gegroeid met 29 zielen tot een totaal per 31 december van 10.668. Er werden vorig jaar 140 kinde ren geboren en er overleden 92 ingezete nen zodat het zogenaamde geboorte overschot 48 bedraagt. Omdat er 19 per sonen méér vertrokken dan inkwamen moeten de 19 van het geboorte-over schot worden afgetrokken waardoor de groei tot 29 beperkt blijft. Goedereede telt 5368 mnl. en 5300 vrl. ingezetenen. Het inwonertal van Ouddorp bedraagt 5553 zielen (2797 mnl. en 2756 vrl.); van Goedereede 1655 (815 mnl. en 840 vrl.) en Stellendam 3460 (waarvan 1756 mnl. en 1704 vrl.). De bevolking van de gemeente Dirks land is in 1988 met 72 zielen gegroeid tot een totaal van 7341, waarvan 3576 mnl. en 3765 vrl. De groei kwam tot stand door een geboorte-overschot van 43 en een vertrekoverschot van 29, samen 72. Er werden 93 kinderen geboren en er overleden 50 mensen, een „geboorte overschot" derhalve van 43. Er vestigden zich 331 mensen en er vertrokken er 302, wat een vestigingsoverschot van 29 per sonen opleverde. Het dorp Dirksland telt 4140 inwoners (1979 mnl. en 2161 vrl); Melissant 2006 (waarvan 994 mnl. en 1012 vrl.) en Her kingen 1195 (waarvan 603 mnl. en 592 vrl.). De gemeente Middelharnis telde per 31 december vorig jaar 15478 inwoners, 188 meer dan per 31 december 1987. De groei kwam tot stand door een geboorte overschot van 61 en een vestigingsover schot van 127. De bevolking is opge bouwd uit 7478 mannen en 8000 vrou wen. Het aantal geboortes in 1988 bedroeg 205 en er overleden 144 personen. Er vestigden zich 580 nieuwe inwoners en er vertrokken er 453. De woonkern Middelhamis blijkt qua inwonertal met 379 zielen door Som melsdijk te zijn gepasseerd. Middelhar nis heeft 5552 inwoners, Sommelsdijk 5931, Nieuwe Tonge 2547 en Stad aan 't Haringvliet 1448. De bevolking van de gemeente Oost flakkee is in 1988 met 65 zielen gegroeid tot een totaal van 9469 (4703 mnl. en 4766 vrl.). Er vonden 117 geboortes plaats en er overleden 74 personen, wat een geboorte-overschot van 43 zielen geeft. Het vestigingsoverschot bedroeg 22, doordat er 334 inwoners binnen kwa men en 312 vertrokken. Oude Tonge telt 4425 inwoners (2193 mnl. en 2232 vrl.); Den Bommel 1604 OUDE TONGE In zijn vergadering van j.l. donderdag avond heeft de gemeenteraad een kre diet van 29.000,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van de carillonauto maat en moederklok in de toren te Oude Tonge. Al in 1985 bleek bij gehouden inspectie een en ander versleten en er zal op aanraden van een gespecialiseerde adviseur een moderne installatie wor den geplaatst. Door dhr. L. Hokke werd geattendeerd op het nog steeds uitblijven van een luidmogelijkheid in Ooltgensplaat maar weth. Poortvliet achtte dat zo goed als opgelost. „Hij luidt alweer óf hij gaat luiden", was zijn toezegging. De derde- en vierdeklasleerlingen van alle LBO- en MAVO-scholen op ons eiland en hun ouders konden j.l. don derdagavond in het schoolgebouw van de LTS in Middelharnis antwoord krijgen op de vragen die bij hen leven met betrekking tot school- en be roepskeuze. Velen (een kleine duizend) hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van de schooldekanen en de consulent van het leerlingwezen. In vier rondes van 30 minuten werd informatie verstrekt over de vele vormen van het Middelbaar Beroeps Onderwijs en de opleidingen in het kader van het leerlingwezen. Vooraf konden de uitge nodigde leerlingen drie keuzes maken. Ook de vervoersmaatschappij ZWN en het Gewestelijk Arbeidsbureau waren aanwezig me* =n informatiestand. Uit de gesprekken, die we met ouders en leerlingen hadden, kon opgemerkt wor den dat deze avond voor velen in een behoefte voorzag. Vele vragen over toe latingseisen, vakkenpakketten, aanmel ding, studie- en reiskosten, arbeids markt enz. enz. werden beantwoord. Het geheel verliep in een rustige en goede sfeer. Kortom; een geslaagde avond. De organisatoren hebben het bijzonder gewaardeerd dat zoveel ouders met hun kinderen meekwamen. Mede door de financiële medewerking van de 4 eilandelijke gemeentebesturen kon de organisatie van deze voorlich tingsavond tot stand komen. Unaniem waren de dekanen van me ning dat in de toekomst herhaling van deze manifestatie kan plaats vinden. FOTO - FILM - flEPORTAGE - VIDEO - COMPUTER CT C3 C3 P Teleloor 0J87S-I6I2 en 2120 '72- Telefoon 0)116-2400 SommelsiJfjk - Tele'oon 01370 (795 mnl. en 809 vri.); Achthuizen 1146 (580 mnl. en 566 vrl.) en Ooltgensplaat 2294(1132 mnl. en 1162 vrl). OOLTGENSPLAAT/ STAD AAN 'T HARINGVLIET Met ingang van 1 maart 1989 is de heer C.H. Menger te Dinteloord benoemd tot direkteur van de Rabobankorganisa- tie Ooltgensplaat-Stad aan 't Haring vliet. Hij volgt de heer G.J.M. Appel man op, die per 1 februari 1989 is benoemd tot direkteur van de Rabobank te 's-Gravendeel. Onlangs hebben wij in ons blad hier over de lezers in kennis gesteld. Na ongeveer 14 jaar sluit de heer Appelman hiermede zijn loopbaan bij de Rabo bank te Ooltgensplaat-Stad aan 't Ha ringvliet af De nieuwe direkteur, de heer Menger is geen onbekende in de bankwereld, waar hij sinds 1964 werkzaam is in diverse staffunkties. Momenteel is hij verbon den aan de Rabobank te Dinteloor. De heer Menger is 42 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen. Zij zijn voornemens zich in het werkgebied van de bank te vestigen. Afscheid/kennismaking In verband met zijn afscheid wordt de heer Appelman door Bestuur en Raad van Toezicht een receptie aangeboden op donderdag 26 januari a.s. van 20.^ 5 tot 22.00 uur in het Verenigingsgebouw „'t Centrum", Van Weelstraat 10 te Oolt gensplaat. Leden, cliënten, vrienden en bekenden zijn dan in de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de heer Appelman, terwijl men tijdens deze receptie kennis kan maken met de nieuwe direkteur, de heer C.H. Men ger. Van 5 jan. t/m 5 febr. "89 organiseert de wel- zijnszorgkomm. van het verpleeghuis De Samaritaan te S'dijk een overzichtsexpositie van olieverfschilderijen vervaardigd door Anneke van der Meer-Rentes uit Emmei- oord. Deze oud-inwoonster van Middelhar nis schildert landschappen, bloemen en portretten. De olieverfschilderijen zijn te koop. Een gedeelte van de verkoopprijs is bestemd voor de welzijnszorg van het ver pleeghuis. NIEUWE TONGE Is me dat even een aardig kind, die 20-jarige Wilma Gaasenbeek uit Nieuwe Tonge? Minstens haar trotse ouders zullen dat bevestigen, maar zeker ook een groeiend aantal Nieuwe Tongse dames wier haar hen, onder de handen van Wilma, weer tot sieraad geworden is. Dameskapster is ze en na wat maanden thuiskap- ster te zijn geweest opende ze zaterdag, bij de ouderlijke woning aan het Europaplein, haar eigen kapsalon. Niet groot, maar heel sfeervol zoals dat helemaal bij zo'n kapstertje hoort. Nog niet toen ze als peuter wat onvast in mamma's lokken greep, maar al wél tijdens haar MAVO jaren liet Wilma weten niet anders dan dameskapster te willen worden, waarom ze de kappersschool in Goes bezocht en daar haar vakkennis opdeed. Drie jaar duurde de opleiding, besloten met een stageperiode bij kapsalon „Papillot" in Middelharnis. Eind juni kwam ze van school en toen zochten haar handen die bezigheden die ze vakmatig wilde gaan be oefenen. Bij gebrek aan een eigen salon adverteerde ze als „thuiskapster" wat haar praktische ervaring en een heleboel goede kontakten opleverde, voldoende om de eigen salon aan te durven. Zaterdag ontving ze daar haar gasten die zich over zowel Wilma als haar salon complimenteus uitlie ten. Haar sierlijke kapsel, jawel, 't was van eigen hand en vormde aldus de meest overtuigende reclame die een kapster zich kan wensen. Kapster Wilma gaat zich nu verder specialiseren in o.a. bruidskapsels. Haar adres: Europaplein 1, tel. 01875 - 1668. Met verbijstering hebben de be manningen van de Albert Heijn vestigingen in Oude Tonge, Mid delharnis en Ouddorp gisteren kennis genomen van het veronge lukken van hun nog jeugdige directeur, dhr. Danny Kastelein Jr., wonend te Rockanje. Jl. zon dag overkwam dhr. Kastelein tij dens zijn wintersportvakantie een ski-ongeluk waarvan de gevolgen dermate ernstig waren dat hij enkele uren nadien overleed. Ope ratief ingrijpen had niet meer mogen baten. De nog slechts 29 jaar jonge directeur genoot veler sympathie. Groot verdriet dan ook om zijn plotseling heengaan en een diep medeleven met zijn ouders die hun enige, veelbelo vende zoon moeten missen en met zijn vriendin met wie hij in het huwelijk hoopte te treden. De per 1 januari 1989 opnieuw van kracht geworden regeling van het aan land brengen van door Noordzeekotters opgeviste explosieven en milieugevaar lijke stoffen heeft de eerste week van het nieuwe jaar reeds resultaat opgeleverd. De Mijnopruimingsdienst uit Vlissin- gen moest naar Stellendam omdat een kotter vijf bommen had opgevist. Vier daarvan werden gedemonteerd, voor een was dat te gevaarlijk en deze is op een veilige plaats door de Mijnoprui mingsdienst tot ontploffing gebracht. Het was een publiek geheim, dat nog slechts weinig vissers explosieven aan land brachten, men heeft die dingen nu eenmaal niet graag aan boord en ze wer den weer aan de golven toevertrouwd nadat uit bezuinigingsoverwegingen de premie die daarvoor werd gegeven was afgeschaft Enkele jaren achtereen hebben de Vis serij-instanties er op aangedrongen de premie weer in te voeren, mede in het belang van de veiligheid. Per opgevist objekt kan een premie van 1.000,-netto worden uitgekeerd aan de visser die het opvist en aan land brengt, of op wiens aanwijzingen zo'n objekt kan worden geborgen.... Voor milieugevaarlijke stoffen die bin nen de Nederlandse Visserijzone wor den opgevist wordt de premie ook aan buitenlandse vissers uitgekeerd. De Economische politierechter mr. G. de Wilde heeft de zeedagenregeling voor vier grote kotters uit Breskens afge zwakt, door hen wel schuldig te verkla ren, maar hij volgde niet de eis van de Officier van Justitie mr. T. H. W. Stein om hen 14.500,- boete op te leggen. Het ging om de strijd van de Gemeente Oost burg waaronder Breskens ressorteert en de gemeente Goedereede. Goedereede kreeg voor de vissershaven Stellendam respijt om eerder uit te varen of later bin nen te komen, dan de zeedagenregeling aangeeft, omdat Stellendam een getijde- haven heeft, waarbij sommige diep gaande schepen aan de grond zouden varen als ze in de toegang tot de haven over de ondiepte heen wilden. Ook Breskens heeft een getijdehaven, reeds lang probeert Oostburg dezelfde rechten te krijgen als Stellendam, de overtreding van de reders B. en C. was uitsluitend bij laag water gedaan, van daar wel de veroordeling (ze hadden immers geen ontheffing van de zeeda genregeling) maar kregen geen straf Bressiaanders en Stellendammers zijn beide Nederlanders. Gelijke monnik ken, gelijke kappen. Toch gingen beide reders niet onge schonden uit de rechtzaal, voor het aan landen van kabeljauw in 1987 in een tijd dat dit niet was toegestaan, kregen bei den de helft van de toen gemaakte besomming als boete voor rederij b. 14.000,- en voor rederij c. 38.000,-. De ogen van vrijwel alle raadsleden zijn tijdens de vergadering van don derdagavond gericht geweest op het in de raadzaal hangende schilderij dat september 1939, bij de herinigebruik- name van het Gemeentehuis na de gepleegde restauratie, door de bevol king als een „meesterlijk schilder stuk" werd aangeboden. Schilder Roodenburg had er ook iets moois van gemaakt, van dat gezicht op het Gemeentehuis en omringende histori sche bebouwing, de haven en.... het toen gloednieuwe-, maar in stijl ge bouwde weegbrughuisje en juist daar ging het in de donderdagavond gehou den vergadering om; dat was daar toch moeilijk weg te denken...? De weegbrug heeft geen funktie meer en is zo liet het College de raad weten definitief buiten gebruik gesteld. Pogin gen om bedrijven tot overname te interesseren hadden geen succes, maar toch zouden B en W het gebouwtje niet zomaar willen slopen, daar is het té beeldbepalend voor. Hun voorstel aan de raad was dan ook het gebouwtje te behouden en in goede staat te brengen. Het weegmechanisme zou aanwezig blijven en 't geheel zou kunnen worden toevertrouwd „aan een daarvoor in aan merking komende oudheidkundige in stelling" die dan ook voor de mogelijk heid tot bezichtiging van het gebouwtje zorg zou kunnen dragen. Het weegbrug dek echter zou verwijderd worden en de vrijkomende oppervlakte zou weer deel van de openbare weg uit kunnen gaan maken. De raad werd voor een en ander een krediet van 15.000,- gevraagd. WD'er Piet v.d. Ree moest er maar'es om lachen en hij stelde zich al voor hoe Piet Kamp t.z.t. wat bezoekers laat zien dat er vroeger gewogen kón worden; „waarom niet alles, inclusief het weeg brugdek in takt gehouden om te laten zien hoe er vroeger gewogen werd", bedacht dhr. v.d. Ree. Op die manier zou het gebouwtje ook in funktionele zin in vorm blijven. Dat het gebouwtje een funktie zal moeten hebben leek ook dhr. Barnhard logisch, maar zo dacht niet iedereen er over, zéker niet dhr. L. Hokke (CDA) die het er maar een „rom melig geheel" vindt. „Alles netjes opruimen en weer maken zoals 't geweest is", adviseerde dhr. Hokke. Hij wist n.l. nog van de tijd dat het gebouwtje er niét stond. De weeg brug stond n.l. oorspronkleijk onder de bij de restauratie weggelaten tweede trap van het Gemeentehuis. Bij de restaura tie verhuisde de fairbank naar de andere kant van de straat, dat was in 1938. Weth. Poortvliet toonde zich in zijn beantwoording wel gevoelig voor de sug gesties tot een nuttig gebruik, 't Leek hem dat wat „meedenkers van rond de haven" best ideeën zullen hebben. Hoe dan ook, 't zou zonde zijn als de bulldo zer er tegen moest, vond dhr. Poortvliet. Bij de gehouden besluitvorming bleek dat de hele raad inclusief dhr. Hokke met het behoud van het huisje instemde en het gevraagde krediet beschikbaar wilde stellen. Afgesproken werd dat in commissieverband nog over het al dan niet weghalen van het weegbrugdek gesproken zal worden. Op het schilderij komt het in 1938 gebouwde huisje voor; het wordt zelfs beeldbepalend geacht. Het door de gezamenlijke koren „Smal stads" gemengd koor uit Brouwersha ven, de Gemengde Zangvereniging „Advendo" uit Ooltgensplaat en het Gemengd koor „Escelsior" uit Dirks land georganiseerde concert in de „Grutterswei" te Oude Tonge is een groot succes geworden. Zo'n 150 zan gers en zangeressen hebben vrijdag 13 januari j.l. hun bijdrage geleverd aan dit evenement voor een goed gevulde zaal. Na een kort openingswoord van hun voorzitter ging „Excelsior" van start met „O signore dal tetto natio" van Verdi. Dit pelgrimkoor is altijd een gewild werk. Met medewerking van een tenor-solist werd vervolgens „Walk on" gebracht. Hierna volgde „Muil of Kintyre" met een sopraan-soliste uit het koor en de eerdergenoemde tenor. Het eerste optre den van de Dirkslanders werd besloten met het bekende „O sole mio", met wederom een solo van de gast-tenor. Hierna trad „Advendo" aan met het „Jagerslied", vervolgens „Eens meiens- morgens vroe", ,April is in my Mistress face" en „Die Forelle" van Schubert. „Smalstads-koor" besloot het eerste gedeelte van dit concert met het „Gon dellied" en een gedeelte uit de bekende operette „lm Weissen Rössel", waarbij verschillende solisten uit het koor naar voren kwamen. Na de pauze opende de „Smalstadters" met „Bella Bimba", de „Rozentuin" en „O salutaris". De Platenaren van „Advendo" brachten vervolgens „Jubilate ones, et cantemus, amici", „Listen to the Angels", „De nieuwe dag" en het overbekende „Land of Hope and Glory". „Excelsior" besloot dit mooie kooreve nement met „Into my heart", het van de t.v. bekende „O Pepita", het vlotte „I'd like to teach the world to sing" en de „Exodus Song". De voorzitter van „Advendo" besloot dit succesvolle optreden, bedankte de diri genten voor hun uitstekende werk en maakte tevens de uitslag van de verlo ting bekend. MELISSANT - woensdagavond 7.30 uur ds. J. de Pater, Krabbendijke. NIEUWE TONGE - woensdagavond 7.30 uur ds. C.J. Meeuse, Rotterdam- Zuid.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1