Schoolbesturen fuseren om behoud Chr. voortgezet onderwijs Op boerderij „NERYNNEN" vroege geboorte van dwerggeitjes Politieberichten Aanwonenden Molendijk Stad bezorgd over snelheid verkeer „De Staver" kreeg fraai cadeau van de LTS Vertrek raadslid Goedereede ^^61 Distriktsbijeenkomst -16 Jeugdbond Ger. Gemeenten In nabije toekomst geen rij-examens meer in l\/liddelharnis Middelharnis Afd. „Flakkee" CPB Samenzangavond in de N.H. Kerk te Sommelsdijk rond nieuwe zangbundel Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten 61e Jaargang DINSDAG 10 JANUARI 1989 No. 5765 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Onder andere om snel en slagvaardig in te kunnen spelen op allerlei nieuwe ontwikkelingen die zich aftekenen in het Voortgezet Onderwijs, hebben de besturen van de Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs „Prins Maurits" te Middelharnis, „De Dil- lenburg" te Middelharnis en „Het Spectrum" te Stellendam besloten om per 1 januari j.l. samen verder te gaan om te trachten de bestaande vor men van het Christelijk Voortgezet Onderwijs op Goeree-Overflakkee te behouden en dat aantal zo mogelijk uit te breiden. Al jarenlang zijn er in de onderwijswe- relda tendensen om een beslissende schoolkeus van leerlingen uit te stellen. De leeftijd van 12 jaar, waarop leerlin gen normaal het basisonderwijs verla ten, vinden velen voor een dergelijke keus te jong. Een klein stukje uitstel heeft het „brug- jaar" al te weeg gebracht. Dat is het eer ste jaar van alle voortgezet onderwijs, waarna men nog „gemakkelijk" van het ene naar het andere schooltype kan overstappen. Soms is er sprake van een periode van twee jaar: de brugperiode. Sinds de invoering van het brugjaar in 1968 (de Mammoetwet) is echter geble ken dat de maatschappelijke behoefte bleef om een schoolsoort te ontwikkelen waarbij de scheiding tussen beroepson derwijs en algemeen vormend onderwijs nog niet aangebracht werd. In elk geval was de politieke behoefte er, want de politici waren het die met de verschil lende plannen kwamen. Onder verschil lende namen. De grootste bekendheid kreeg wel de zogenaamde Midden school, waar alle basisschoolleerlingen terecht konden en drie jaar lang onder wijs zouden moeten krijgen. Hoewel er verscheidene experimenten geweest zijn, is de Middenschool er nooit gekomen. Op D.V. vrijdag 13 januari zal dhr. W. Kranendonk van de Stichting „Kom over en help" een klankbeeld vertonen over het leren van christenen achter het IJzeren Gordijn. De jeugdbijeenkomst wordt belegd in het verenigingsgebouw van de Ger. Gemeente te Middelhar nis. In het voorjaar 1989 zal in de Tweede Kamer de beslissing genomen worden over de vraag of er in Nederland een nieuwe wet op het voortgezet onderwijs komt die de zogenaamde basisvorming verplicht stelt. Als deze er komt, dienen alle leerlingen van de basisschool na deze school nog verdere basisvorming te ontvangen. Dit houdt in dat op alle scholen voor voort gezet onderwijs het onderwijs gedu rende de eerste jaren op dezelfde leest geschoeid zal zijn. Ondertussen voert de overheid een fusiestimulerend beleid om avo-scholen en Ibo-scholen samen te laten gaan, in feite al vooruitlopend op wat politiek te verwachten is; de aanvaarding van de basisvorming. Een bijwerking van deze politiek is dat tal van kleine scholen „ongemerkt" verdwijnen omdat ze op gaan in een grotere scholengemeen schap. En ook het opheffen van kleine scholen past in het beleid van de regering! De besturen van de Christelijke Scholen avo op Goeree-Overflakkee en van de Chr. LHNO te Middelharnis willen op dit moment niet zover gaan dat de scho len gefuseerd worden. De specifieke voordelen van de kleinere scholen en de regionale spreiding wil men zo moge lijk behouden. Wel wil het nieuwe bestuur al deze scholen onder één bestuurlijk dak zodat zoveel mogelijk één beleid gevoerd kan worden en er een verdergaande samen werking tussen de scholen bevorderd wordt. Als de aoodzaak zich voordoet, zal gemakkelijker tot scholenfusie over gegaan kunnen worden. En daardoor hoopt men de verworvenheden van het Christelijk Voortgezet Onderwijs op Goeree en Overflakkee te kunnen be houden. En waar mogelijk uit te bou wen! Deze dia-voordracht houdt verband met de aktie die de jeugdbond in het voorjaar hoopt te houden voor de hulp verlening aan christenen in Oost-Euro pa. De kollekte is deze avond bestemd voor het werk van de Stichting „Kom over en help". Je bent (nog) geen lid van een —16 jeugdvereniging? Je bent toch hartelijk welkom. De avond begint om half acht! Het CBR (Centraal Bureau Rij vaardigheidsbewijzen) zal in de nabije toekomst Middelhamis laten vervallen als kring waar rij examen kan worden afgelegd. De ca. 2200 flakkeese rij-examens die per jaar worden afgenomen zul len dan in Spijkenisse dienen te worden afgelegd. Naast Middel harnis zullen ook de examenkrin gen Zierikzee en Oostburg wor den opgeheven. De examenkan didaten van Schouwen Duive- land leggen dan in Goes hun rijvaardigheidsproef af „In grove lijn" verwacht het CBR niet dat de wijziging nog dit jaar zal worden doorgevoerd. Overi gens houdt die geen enkel ver band met een bezuinigings- of afslankoperatie maar heeft die een louter verkeerstechnische aan leiding. In de op te heffen exa- menplaatsen ontbreekt het aan belangrijke verkeerstechnische ele menten als Autosnelwegen, ver keerspleinen en rotonde's waar door het de examinatoren aan de mogelijkheid ontbreekt de vaar digheid van de kandidaten op ook die onderdelen te toetsen terwijl de geslaagden er in de praktijk wel direkt mee in aanraking komen. In de nacht van 5 op 6 januari werd te Dirksland een personenauto gestolen. Het ging hier om een grijze Volkswagen Golf, kenteken LT-87-DN. Op 7 januari vatte een afzuigkap vlam in een woning aan de Langeweg te Som melsdijk. De vlam sloeg in de pan, waarna het vuur zich verspreidde mid dels de afzuigkap. De brandweer was snel ter plaatse maar behoefde niet meer te blussen; de bewoners waren er zelf in geslaagd het vuur te doven. In de nacht van 6 op 7 januari werd uit een personenauto staande in Herkingen een autoradio weggenomen. De auto, een Renault, was niet afgesloten, waar door de dader(s) vrij spel hadden. Tevens werd een diplomatenkoffertje uit de auto weggenomen, inh. het rijbewijs van de eigenaar, alsmede het kenteken bewijs HK-72-TK en een paspoort. In de nacht van 7 op 8 januari werd een auto beschadigd te Herkingen. De eige naar moest constateren dat twee banden werden lekgestoken en dat er krassen op de zijkant zaten. Mede door een oplet tende getuige kon de dader worden aan gehouden. Proces-verbaal wordt opge maakt. In het afgelopen week-end werd de vrachtauto van de fa. Kattenburg BV. het doelwit van vernieling. De vracht auto stond geparkeerd aan het Haven- eind te Sommelsdijk. De chauffeur constateerde dat beide zijruiten m.b.v. stenen werden ingegooid. Of dit uit ver- nielzucht werd gedaan, dan wel een poging tot diefstal betrof kon nog niet worden vastgesteld. In de nacht van 8 op 9 januari werden vanuit een woning aan de Hoflaan een aantal schilderijen ontvreemd. De be woonster betrapte de dieven op heter daad, waarna zij de benen namen. Een onderzoek wordt ingesteld. STELLENDAM Ophalen oud papier Op zaterdag 14 januari wordt door de financiële commissie van het open Herv. Jeugdwerk weer oud papier opge haald. Wij beginnen om 8.30 uur op de Molenkade en zo vervolgens om 9.00 uur in de Nieuweweg en Eendrachtsweg. Zet u uw oud papier tijdig en gebun deld gereed. Onze eerste vergadering in dit pas begonnen jaar hopen we te houden op D.V. donderdag 12 januari, in het Dien stencentrum, Doetinchemsestraat 27, Middelhamis. Aanvang 19.30 uur. Op deze avond hoop tde heer J. P. Dolie- slager uit Goedereede ons het een en ander te vertellen over de schilderkunst, en wel vanaf de renaissance tot nu toe. Hierbij worden ook dia's vertoond. Het belooft een interessante avond te wor den en we hopen dat u allen aanwezig kunt zijn. Gasten zijn van harte welkom!. Het bestuur Diverse bewoners van de Molendijk te Stad aan 't Haringvliet hebben in een gezamenlijke brief het gemeentebe stuur deelgenoot gemaakt van hun zorg over de veiUgheid van de kinderen wanneer zij op de Molendijk aan het verkeer deelnemen. B W vinden in die klacht evenwel geen aanleiding de situatie te wijzigen, zo zou in de don derdagavond gehouden raadsvergade ring blijken. Iemand als CDA raadslid dhr. v.d. Boogert had dat graag gewild. Het leek hem dat het het snelverkeer onmogelijk moet worden gemaakt de strook voor fietsers als derde rijstrook te gebruiken. Dat zou bereikt kunnen worden door het aanbrengen van meer snelheidsbe- perkende obstakels op het wegdek dat eind vorig jaar werd verbeterd. „Die obstakels hoeven geen ongege neerd grote bakken te zijn" overwoog ook dhr. D. Hoogzand, die wel met de direct aanwonenden mee kon voelen. Hij vond de beantwoording door het College dan ook wat schraal. De raadsvoorz. burg. Sleurink-Rab- binge wees evenwel op het gebmik van de rijweg door het landbouwverkeer waaraan geen onnodige hindernissen moeten worden opgelegd. Het College voorziet dan ook geen oplossing; wel zal het kennelijke probleem, zoals ook door dhr. v.d. Ketterij gesuggereerd, in de betreffende raadscommissie nader be sproken worden. Dhr. Hoogzand geloofde zeker dat het landbouwverkeer disciplinair zal rijden maar nóg blijft dan de constatering dat het er voor de kinderen te gevaarlijk is. Spr. meende trouwens dat de bewoners toezeggingen omtrent de plaatsing van snelheidsremmende obstakels zijn ge daan. Dat werd door weth. Jacobs echter ont kend, al achtte hij het wel mogelijk dat er in de praktijk minder van die obsta kels zijn geplaatst dan de op de infor matie-avond aanwezige tekening sugge reerde. Op zaterdag 21 januari a.s. wordt in de Ned. Hervormde Kerk, Marktveld 13 te Sommelsdijk een speciale zangavond georganiseerd. De recent verschenen zangbundel „Uit aller mond" staat op deze avond centraal. „Uit aller mond" is samengesteld door de „Stichting Geestelijk Lied Gerefor meerde Gezindte" met als doel het zin gen van Schriftgetrouwe liederen te bevorderen. De bundel werd direkt na verschijnen met veel lof besproken, maar ook waren er reacties met beden kingen. Daarom wordt deze avond belegd met als doel de bundel in de praktijk te „beproeven". De medewerkenden zijn: Paul Kieviet, vaste bespeler van het „Meere-orgel" van de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk, het jeugdkoor „Cantate Domino" en het kinderkoor „Zingt nu den Heer", beiden onder leiding van P. Wessels, op Goeree-Overflakkee beken de namen. Het programma bestaat uit 10 liederen uit genoemde bundel, die in orgelbewer kingen, 4-stemmige koorzang en samen zang zullen klinken. De samenzang bevat ook canonzang! Het initiatief tot deze avond werd geno men door Lindenberg Boeken Mu ziek, een boekhandel uit Rotterdam met een uitgebreide muziekafdeling op het gebied van kerkmuziek; die in 1989 zijn 40-jarig bestaan viert. Het jubileumopeningsconcert vond op 23 december j.l. plaats in Rotterdam en deze samenzangavond is de tweede akti- viteit; het gehele jaar door zullen evene menten worden georganiseerd op boe ken- en muziekgebied. De bundel „Uit aller mond" ligt op de avonda ter inzage en is ook te koop. De koren bieden hun onlangs verschenen grammofoonplaat ter verkoop aan. Deze unieke samenzangavond begint om 20.00 uur; de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang en het programma zijn gratis. Inlichtingen bij Lindenberg Boe ken Muziek, Slaak 4-14, 3061 CS Rot terdam, tel. 010-4111607. OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. D. Rietdijk van Moerkapelle. MELISSANT woensdagavond 7.30 uur (H.D.) ds. P. van Ruitenburg van Meliskerke. DIRKSLAND dinsdagavond 7.30 uur (Bijbellezing) ds. J. Koster. MIDDELHARNIS woensdagavond 7.30 uur ds. J. Koster (bev. ambts dragers). OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur student P. Melis van 's-Gravenzande. De heer K Kasteleijn, raadslid van de SGP in de gemeente Goedereede legt per 1 februari 1989 dit raadslidmaat schap neer om persoonlijke redenen. De heer Kasteleijn was raadslid vanaf augustus 1985. Als opvolger is benoemd de heer Jan 't Mannetje (G04) te Goedereede, welke deze benoeming heeft aanvaard. OUDDORP Doopsgezinde Gemeente Woensdagavond 8.00 uur (kerk) ds. Joh. Smink. Manager Leen Jordaan van het Sport- en recreatiecomplex „De Staver" te Mid delharnis heeft gisteren van de LTS een welkom geschenk gekregen. Uit handen van twee leerlingen „bouwtechniek" kreeg hij een door hen gemaakte massief houten katheder, een onmisbaar attribuut waaraan het de conferentieruimte van „De Staver" tot dusver ontbroken had. Bram Keuvelaar uit Stad en Klaas v.d. Bok uit Ouddorp stonden hun werkstuk graag voor dat doel af, een geste die met een geschenkenbon werd gehonoreerd. De beide knapen blijken vaklui in de dop te zijn. Uit Oregon pine maakten ze een zó fraai werkstuk dat ook leraar F. van de Waard hen daarmee complimen teerde. Ze maakten de katheder overigens al vorig jaar, in hun tweede leerjaar. Dhr. v.d. Waard was op het idee gekomen „de Staver" met dit cadeau te verras sen. Bij de opening van het complex vorig jaar was nog gebruik gemaakt van de katheder van de LTS. Ze beschikken nu over een precies gelijke, op wieletjes om ze gemakkelijk te kunnen verplaatsen want de jongens hebben er gelijk maar wat stevigs van gemaakt. Een kei van een spreker die daar doorheen slaat! Eelco met moeder en dochters. DIRKSLAND Op de uit 1658 daterende boerderij „NERYNNEN" van de fam. C. van Putten aan de Philipshoofjesweg te Dirksland heeft vorige week vrijdag de - vroege - geboorte van een dwerggeitjestweeling plaats gehad en daar had geen van de menselijke boerderijbewoners al op gerekend, temeer omdat een bok aan het dierenbestand van de boerderij ontbreekt. Het kan daarom niet anders zijn of de moedergeit Jip heeft vorig jaar zomer zeg maar „betrekkingen" gehad met een van de bokjes die al van de boerderij weggingen toe ze 5 maanden waren. Een vroegerd dus, de pa van de twee prachtige geitjes die het resultaat vormen van dat zomerse samenzijn; mooi speelspul voor de 11- jarige Eelco die er graag mee op de foto ging. ^1 - IIIim l—iIT'TT De derde baan, hier en daar wat smal en ontoegankelijk wegens geparkeerde voertuigen. Voor lopkMSliteil. goeOe service en vooraeiigs pnizen FOTO - FtLM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER IJL'I..I.IIJ>I1«| CZ3 C3 cn C3 cdbBBHMIL^^A^ C3 [Z3 C3 C3 C3 Dhr Jordaan bedankt de makers Bram Keuvelaar (l) en Klaas v.d. Bok. Rechts leraar v.d. Waard. I

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1