QmnD MobilD Grote schade bij botsing Prov.weg Oude Tonge Beloning van 2.500,- Kerstboomverbranding werd groot succes Nieuwjaarswens K.M.T.P.-nieuws '-yoDi[S5^^ Mercedes-Benz htnbretMse EHBO'ers opgelet! Rally Formula Garage Knöps B.V. KIEVIT WARMTE Citroen-Hesselink o y Vergadering Vereniging van Orgelvrienden Nieuwjaarsconcert „Sempre" met oricest en accordeons Schepen worden groter, de haven te klein Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee \-UV^ .^^?i^BiBL7o?7^^ 61e Jaargang VRIJDAG 6 JANUARI 1989 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Het is „toch nog" 1989 geworden. De publi- citeitsgolf- aan het eind van het jaar - over 1992 gaf soms de indruk dat we een aantal jaren over zouden slaan. We werden er met de neus op gedrukt: 1992 staat voor de deur. Regeren is vooruit zien. Regeren is ook: plannen maken, liefst plannen die ook de middellange termijn betreffen. Naar hun aard zijn die wat minder konkreet, tekenen ze ruwe contouren van wat men wil. Plannen maken mag, plannen maken moet. Niemand van ons kan zich verschui len achter het woord van Jakobus: „Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven?" Dat betekent zeker niet dat we geen boodschap zouden hebben aan het hier en nu, dat we geen opdracht zouden hebben. Het betekent niet dat we - om maar eens wat te noemen - onzorgvul dig met het milieu kunnen omgaan. Omdat het onze tijd wel zal duren, of omdat we nu eenmaal weten dat het allemaal als een kleed zal verouden. Wel is er een ander woord van Jakobus dat de plannenmakerij relativeert: „In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit en dat doen Wie dat beleeft, geeft het heft uit han den. Die moet niet zo hoog nodig dit en dat, maar die mag. Die weet ook aan Wie het werk van zijn handen toebehoort. De plan nen krijgen dan een doei. Ze passen in een kader, de eer van God. Daar mogen we wel eens wat meer over nadenken. Om maar weer een voorbeeld te noemen: ons omgaan met het milieu, met het geschapene, past dat in het kader van bouwen en bewaren? Plannen maken is goed, maar ze mogen de realiteit van de dag niet verdringen. Die is op zich al uitdagend genoeg. We hebben die uitdaging met de beste voornemens weer op ons genomen. Met de beste wensen, veel heil en zegen, een gelukkig nieuwjaar. Allemaal bedoeld voor het jaar onzes Heeren 1989. Ja, wij mensen willen wel. Overigens, die ruzie, dat vergrijp, dat..... is dat allemaal, met die wensen, ook in orde gemaakt? Of geldt van ons: doe wel naar de woorden, maar niet naar de daden? De grootse plannen of onze kleine daden, waar gaat het nu om? Het wereldnieuws wat wij dagelijks voorgeschoteld krijgen heeft altijd enige „omvang". Het gaat over plan nen, over jaarcijfers, wetgeving, rampen, oorlogen, vredespogingen. Maar alles ver buiten de kleinschaligheid van Middelhar- nis, Stellendam,totdat. Ja, totdat. Wij komen ook in het nieuws. Op twee manieren. Nieuws wordt niet gemaakt in de Verenigde Naties, of in de Tweede Kamer. Nieuws wordt gemaakt bij u thuis, op het werk, in de kerk. Uw gedrag, uw spre ken, uw zwijgen, uw stemmen bepalen direkt en indirekt wat er zal gebeuren. Althans, voorzover de mens er invloed op heeft. Politiek, maatschappijhervorming, of -vervorming, zorg voor het milieu, zorg voor de ekonomie, het ontstaan van behoeftepa tronen, het spreken over welvaart en wel zijn, het begint bij u thuis Daar ontstaat de vorm van de later zo groots lijkende plan nen. We mogen wel aktiefzijn in 1989. En tegelijk het woord van Jakobus op ons in laten werken. Volgens de milieuorganisaties wordt 1989 het Jaar van de Waarheid. Die hoofdletter van waarheid hebben ze er zelf in gezet. Het zal niet zo bedoeld zijn, maar inderdaad 1989 kan het jaar van de Waarheid zijn. We weten God komt, de Heere Jezus komt.... Dat is het uur van de Waarheid. Ook dat heeft te maken me thet aangehaalde Jako buswoord. Wanneer die tijd wezen zal? Wat hebben wij er mee te maken? Als we maar gereed zijn. Mensen maken geschiedenis, u en wij. „Ato men in een groot stelsel maar duidelijk aanwezig. Indirekt hebben we invloed, maar ook direkt komen we in het nieuws. Soms maken enkelingen ineens geschiede nis, met blijde en droeve zaken, de meest droevige zaak. Dan kwam voor hem of haar het moment van de Waarheid. Daarom: veel heil en zegen in het pasbegonnen jaar. Oprichting natuur- en recreatieschap Haringvliet een feit Het natuur- en recreatieschap Haring vliet kan nu officieel van start. De Kroon heeft de gemeenschappelijke regeling voor dit schap onlangs goedgekeurd. De deelnemers in het schap zijn: de gemeenten Bemisse, Cromstrijen, Dirks- land, Goedereede, Hellevoetsluis, Mid delhamis en Oostflakkee en de pro vincie Zuid-Holland. Het schap heeft tot taak de belangen te behartigen van de watersport en andere vormen van openluchtrecreatie, natuur en natuurbescherming en te zorgen voor de toeristische waarden in het gebied van het Haringvliet. De commissaris van de Koningin, mr. S. Patijn, zal het schap installeren op 27 januari in het gemeentehuis van Helle voetsluis. Op D.V. zaterdag 14 januari a.s. organi seert de V.V.O. een vergadering die zal staan in het teken van het leven en werk van de franse komponist/organist César Franck. Abraham Bezuijen, geen onbekende in de orgelwereld, verzorgt een lezing over César Franck, wiens werk op ons eiland in een wat vergeten hoek geschoven is. Na het beluisteren van de door Abra ham Bezuijen te houden lezing is spoe dig gekonkludeerd dat dat geheel ten onrechte is. César Franck heeft prach tige muziek geschreven! Het huishoude lijke gedeelte van de vergadering wordt gehouden in het gebouw „Elim" aan de Zuiddijk te Nieuwe Tonge. Het prakti sche deel van de lezing volgt aan de speeltafel van het fraaie Blank-orgel van de Ned. Herv. Kerk. De V.V.O. stelt het bijzonder op prijs u om 19.30 uur in „Elim" te ontmoeten. Wellicht kunt u tijdens de vergadering een aandeel in de lezing leveren door muziek van César Franck te spelen. Graag tot ziens! Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt De afdeling Goeree-Overflakkee van de KM.T.P. (Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde) verzorgt 10 januari a.s. een lezing over fruit, te hou den door de heer P. Alkema. De heer Alkema, bekend van de rubriek in „Groei en Bloei", het maandblad van de Vereniging, is zeer deskundig op het gebied van klein-fruit als wel op 't zg. groot-fruit. Voor de pauze zal 't klein-fruit behan deld worden, dus rode, witte, zwarte bes sen, frambozen, bramen, kiwi's, buiten druiven etc. Alles aan de hand van levend materiaal, dat de heer Alkema zelf meebrengt. U krijgt op al uw vragen omtrent aanschaf en verzorging ant woord. Na de pauze komen de grotere soorten als appels, peren, pruimen etc. aan de beurt. De heer Alkema verlevendigt zijn lezing met dia's. De avond wordt gehouden in Motel Koningspleisterplaats in Goedereede, aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis.. Tot ziens op 10 januari! Voor evt. inlichtingen: mevr. Raukema (01878 - 1892). De Koninklijke Fanfare Sempre Cres cendo Middelharnis-Sommelsdijk geeft zaterdagavond 14 januari a.s. een Nieuvtjaarsconcert in de aula van de L.T.S. te Middelhamis. Hierbij wordt medewerking verleend door Anny en Paula van Wanrooy op accordeon. Zoals op een nieuwjaarsconcert gebrui kelijk is worden er werken uitgevoerd van Strauss en Robert Stolz. Orkest en accordeons zijn samen te beluisteren in onder meer Hora Stacato van Diniur- Heifetz en de Turkse Mars van Klaris- v.d. Ven. Bovendien zal het accordeon duo enkele stukken uit hun repertoire ten gehore brengen. Anny en Paula van Wanrooy zijn beiden afgestudeerd aan het Rotterdams Conservatorium. Naast hun veelvuldige optredens op radio en televisie geven zij les aan 200 leerlin gen. Zij spelen zowel klassiek als popu lair. Speciaal voor hen werden in Italië twee handgemaakte accordeons ver vaardigd met een unieke klankkleur. Ook internationaal zijn zij bekend het geen moge blijken uit succesvolle tour nees door een groot aantal Europese landen en Amerika. Hun virtuositeit is ook te beluisteren op een door hen gemaakte langspeelplaat met nummers als Czardas, Espana enz. De muzikale leiding van het concert is in handen van dirigent Arie Stolk. Deze dirigent van enkele amateurtoporkesten zoals De Hoop, Stellendam (onder zijn leiding reeds landskampioen in de hoogste afdeling van de K.N.F.) en Sem pre Crescendo, studeerde eind vorig jaar af aan het conservatorium in Rotterdam voor het onderdeel orkestdirektie. Stolk heeft zich in 1988 wederom uitstekend Voor het verrichten van groot en klein electrotechnisch installatiewerk Bieden wij: Ruim 40 jaar ervaring in Licht, kracht, zwakstroom- signaal-, alarm-, geluids installaties enz. vakbekwame medewerkers, die gebruik maken van de nieuwste technieken ontwerpen en tekenen in eigen beheer, daardoor een goede kwaliteit voor een zeer redelijke prijs. De EHBO Kring Flakkee nodigt u uit voor een film-lezing op donderdag 12 januari a.s. om 19.45 uur. Plaats: het res taurant van „Hemesseroord". Deze avond zal verzorgd worden door dhr. J. Duister en zal gaan over Ie hulp aan mensen die gelarynectomeerd (stem- bandloos) zijn. In de praktijk blijkt dat Ie hulp-ver leners hier weinig of niets van afweten. Probeer deze avond dus bij te wonen. Ook andere hulpverleners of geïnteres seerden zijn van harte welkom. T. Voogd-Koole, tel. 01878-1477 Middelhamis Telefoon 01870-2222 Sanitair - Centr. verwarming 01870-2609 Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER gemanifesteerd door met beide genoem de orkesten op het komende Topcon- cours op 11 maart a.s. deelname af te dwingen. Het Nieuwjaarsconcert belooft al met al een bijzondere muzikale happening te worden. U wordt daarom van harte uit genodigd. De entree deze avond is gra tis, maar u kunt aan het eind van de avond door een zelf te bepalen gift uiting geven aan de waarde van het u gebodene. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Van de drie auto's die woensdagmorgen even na 8 uur betrokken waren bij een botsing raakten er twee totall-loss. De bestuurders daarentegen liepen geen letsel op; een passagier moest zich onder doktersbehandeling stellen. Het ongeluk ontstond doordat een van de wagens, bestuurd door een inwoner van Melissant, linksaf sloeg om naar de daar wonende bedrijfsverzorger dhr. v.d. Doel te gaan. Hij botste totaal met een tegemoetkomende Datsun, bestuurd door een inwoner van Nieuwerkerk. Deze Datsun botste vervolgens op de voor hem linkerrijbaan met een vanuit Sommelsdijk naderende Opel Corsa, die op de foto tussen de beide totall-loss wagens te zien is. BRUINISSE Toen nu ongeveer 30 jaar geleden de nieuwe Gemeentehaven te Bruinisse gereed kwam, dacht ieder dat men voor de eerste honderd jaar, wat de haven betreft, wel goed zat. Het begon echter al gauw met de klacht, dat de palen, waar tussen de schepen lagen, te ver van elkander stonden, de palen werden dichter op elkander gezet. Vervolgens werd geconstateerd, dat de meerpalen niet hoog genoeg waren, bij hoge vloed was dat gevaarlijk, dus kre gen alle palen een ijzeren hoed waar door ze enkele decimeters langer wer den. Vervolgens werden de palen van z.g. glijders voorzien, een ijzeren stang waarop eenijzeren ring moeiteloos heen en weer kon schuiven tussen een water hoogte van 1.50 min tot 3 meter plus N.A.P. Dacht men in de vijftiger jaren nog dat de vloot naar Harlingen of Den Oever zou vertrekken, als de Oosterschelde zou zijn afgesloten, toen er sprake was van een doorlaatbare stormvloedkering, dacht niemand meer aan verhuizen. De voortrekkers, die reeds in 1954 en 1955 naar het noorden waren vertrokken, hadden ongelijk gehad. Wel begon men toen de schepen te verlengen en te ver- De gedupeerde eigenaar van de hem ontstolen donkergrijze Merce des Stationwagen BV-59-NP stelt een beloning van ƒ2.500,- beschikbaar aan hem/haar die de politie inlichtingen verstrekt die leiden tot het terugvinden van de wagen. De diefstal vond plaats op 29 december tussen 18.30 en 19.30 uur vanuit de garage bij v.d. Hey- den aan het Schelpenpad te Dirksland. De volgende dag, vrijdag 30 december heeft de wagen nog aan de Lijster te Sommelsdijk gepar keerd gestaan. Wie heeft de wagen gezien en weet enige informatie over de aanwezigheid in de genoemde straat te Sommelsdijk? Inlichtingen graag aan de politie, tel. 01877 - 1736 of 01870 - 2444. breden, omdat de reis met 1000 tonnen mossels even ver is wat de kilometers betreft, dan een reis met een lading van 500 tonnen. In de gemeentehaven moest opnieuw een verwisseling van schepen in de ligboxen plaats vinden en meerpa len moesten weer verder uit elkander worden gezet. Nu anno 1989 komen steeds grotere, het zij tweedehands hetzij nieuwe schepen en nu is er geen ruimte meer, tenzij Rijkswaterstaat de gemeente Bruinisse tegemoet komt. Besprekingen daarover zullen in januari 1989 plaats vinden. RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 MIDDELHARNIS Terwijl de kennelijk wat grotere jeugd van de Nieuwjaarsviering een janboel had gemaakt, heeft de jongere jeugd zich heel wat voorbeeldiger gedragen. Die bleek zó massaal aan de oproep vanuit het Gemeentehuis te hebben gereageerd dat dinsdagmiddag zelfs zo'n 550 kerstbomen voor het te stoken vuur werden aangeboden! Op een braakliggend terrein in Sommelsdijk Zuid laaiden de vlammen dan ook hoog op maar dat heeft niemand gehinderd. Enkele leden van de Sommelsdijkse brandweer hielden bovendien een oogje in het zeil. De kerstboom-inlevering werd aantrekkelijk gemaakt door de uitgifte van een genummerde bon voor elke gebrachte boom. De nummers die op een 4 en een 7 eindigden mochten gratis zwemmen in het Staver- zwembad. Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 voor aOe zefeerheul lNGfRUr*3 2-V)D0ELHAflMIS-TEL 018.70-:?S58 FOTO - FILM - REPOflTAGE - VIDEO - COMPUTER \fieslslra3l 35 - Molenweg 4 - OuaHora - Teleroon 0187S-16I2 emi20 Fr/ra.K Renesse PnnisKop Hoge!Oom 172 Telefoon 01 t'e-3100 Fih.iai Sommelsüiik IVesitïjheBbrraai 8 Sommelsaijk - Tcleloon 01870 6841 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 '^'^'^ln^4■'^>^^^■l^■l|■'^'^l^l^I^l^t^.t^l^.l^.l^l^ln^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1