Uit de Historie Oude Tonge Ik dank U wel! I I I iding" tussen Grijsoord en Staat der Nederlanden Februariraadsel 1 Extra raadsel 1 (VI) Een 100-jarige op Flakkee van Oom Ko Briefwisseling Allemaal COMl^üiER :i:riilMiiiii^i^i^N.I Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS" VRIJDAG 7 FEBRUARI 1986 Over het Maatschappelijk leven Middelen van Bestaan In het stukje over de geschiedenis van Oude Tonge sprak ik al over de landbouw in de jonge polders. Daar gaf ik ook wat door over de Mee stoven. De verbouw van suikerbieten kwam in de Franse Tijd op, toen de aanvoer van riet suiker, door Napoleon verboden werd. Pag. 17 in Brabers boek geeft 'n foto in de „peetijd" genomen. De „miskoai", ligt hier vol suikerbieten. Deze werden met de kraan van PuUeman in een scheepsruim getakeld. In Oude Tonge was er een drukke beurt- vaart. In Brabers boek zijn nog al wat schepen te zien en worden schippers genoemd. Onlangs publiceerde oud-schipper M. de Korte uit Oude Tonge in E.N. een inte ressant stuk over uienvaart van Flakkee in de 20- en 30-er jaren. Ik citeer: „En dan was het varen van de Zuidkant- hiel wat moeilijker dan van de Noordkant van het eiland. Omreden Herkingen, Bat- tenoord en Oude Tonge en in die tijd ook Ooltgensplaat een buitenhaven hadden. Bij deze buitenhavens wordt de geul aan de vloedzijde aangegeven met steekba- kens, tot het hoofdwater". „Oude Tonge Adrianus Oomens motorjacht, 70 ton M. en Jan de Korte, motorschip, 110 ton". „Wilt u ook nog meedelen, dat van Oude Tonge in de twintiger jaren de meeste schepen voeren? Ik heb er 96 geteld, de meeste waren niet groter dan 55 tot 70 ton. Heden varen van deze plaats nog negen schepen, de grootste twee zijn duizend ton. De kleinste twee spitsen 370 ton". 'k Zal ook nog vernoemen de aardappel schippers, die voor een vaste baas voe ren.... Thomas Kik, Oude Tonge, 65 ton voer aardappelen op Amsterdam. Dit scheepje was als zeiltjalk gebouwd, doch Kik heeft er begin dertiger jaren een 26 pk motor in laten bouwen". Uit een blad uit '51 dit: Op 10 april 1951 zal 't een eeuw geleden zijn, dat de oudste inwoner van het eiland Flakkee te Oude Tonge geboren werd. En vanaf zijn geboorteuur tot op zijn hon derdste verjaardag is Beschier van Driel in dit dorp gebleven. Als jongen zette hij de eerste sporen op de maatschappelijke lad der met koewachten. Later verwisselde hij het land voor het water en kwam in de beurtschipperij. Tal vanjaren heeft hij als schippersknecht de Zuidhollandse en Zeeuwse wateren doorkruist, totdat hij aan de wal betere kansen kreeg en op de kade van Oude Tonge zijn brood ver diende bij lossen en laden en met het in en uit de haven loodsen van schepen. „In Oude Tonge hebben veel misstanden geheerst in maatschappelijk opzicht, waar door later de toenmalige S.D.A.P. veel invloed kreeg. Velen zijn daardoor van de kerk vervreemd". Kerkhistorische Kroniek, 1967 4de jg. no. 2. In 1923 brak er een Landarbeidersstaking uit en het was een benauwde en treurige tijd voor allen in Oude Tonge (E.N. een oud-inwoner van Oude Tonge). Beroepen-varia: „Sally Cohensius,.... handelde in jute zak ken (groenstreep kunstmestzakken). Hij kocht deze op bij de boeren, repareerde deze en verkocht ze weer. Zijn zusters gingen langs de deur met ellegoed". Cohensius verhuisde laterper schip „Aal tje" van M. Oomens naar Nijkerk(Braber, pag. 58). Isrel Winter handelde in oud ijzer, lom pen, molle-, konijne- en hazevellen. Na dat de afgestroopte huidjes ongestulpt waren om te drogen, bleven ze door een in gebrachte wis stro in de gewenste vorm. Als De Winter aanbelde om zaken te doen in het najaar, zei hij: „De Winter staat voor de deur!" Tijdens de kermisdagen stond hij met een tafeltje in de School straat. Tegen betaling van één cent mocht men dan met drie dobbelstenen gooien; wie hoge ogen gooide kreeg dan een prijsje. Zijn kinderen leurden intussen met sinaasappelen". (Braber, pag. 66). Boedel Dabbe was bedoeld tot onderhoud der armen, weduwen en wezen. Op de pachter van Dabbe, Oostendesedijk 4, rust te lange tijd de plicht tot herberginge van reisende armzalige lieden" (Grijsoordse Schetsen E.N.). Kermis „Tijdens de kermis, begin september, wa ren in de Voorstraat vanaf de kerk de kramen opgesteld. Om de plaats werd geloot.... Omdat men vreesde dat kermis-exploi- tanten de elders heersende cholera naar hier zouden overbrengen, moest in de vorige eeuw de kermis talloze malen wor den afgelast. Vanwege het uitbreken van de oorlog hield men in 1914 geen kermis. De kerken wilden deze toen definitief afschaffen, de bond van kermis-exploitanten pleitte ech ter voor behoud. In 1915 en 1916 vierde men wel kermis. In 1917 weer niet, we gens de tijdsomstandigheden. Na de ker mis van 1919 zetten men er voor goed een punt achter (Braber, p. 38). „In 1922 zowel als in 1924 werd het verzoek van I. de Winter om, na het af schaffen van de kermis, op dit plein het havenplein, dat daar „De Oranjeboom" werd genoemd) op 1 en 2 augustus een poffertjeskraam en een draaimolen te mo gen plaatsen afgewezen door de gemeen teraad" (Braber). De promenade van de jeugd „Tot ongeveer 1940 was het gebruikelijk dat op zaterdagavond en ook op zondag, de rijpere jeugd talloze malen door het dorp wandelde. De jongens volgden dan de route Voor straat, Kerkring, Kerkstraat, Nieuwstraat, Molendijk, Voorstraat. De meisjes maakten deze promenade in omgekeerde richting zodat ze steeds de jongens tegen kwamen. En dat was juist de opzet van dit oude gebruik. Als de ge meente-veldwachter trachtte de orde op het dorp te bewaren, liep hij soms wel 20 rondjes achtereen, maar dan volgens de meisjesroute". (Braber, pag. 50). Zulke wandel-tochten hadden ook te Me lissant plaats op de Voorstraat. Ik weet niet of de jongens en meisjes daar zo „gescheiden" optrokken. En „den Diek" in Menheerse was ook 'n promenade, welmeidenmarkt" geheten. Dhr. Braber vermeldt nog dat een „zij dijkje" Cupido werd genoemd, omdat het daar aantrekkelijk was voor vrijende paar tjes. In de vijftiger jaren was er in Capelle a.d. IJssel nog een weg voor dat intieme leven in gebruik. Op Melissant werd voor het in het gras hggen van een paartje 't woord „grazzen" gebezigd (te onderscheiden van graezen). Drinkwaterprobleem „Reeds in 1891 werden in de gemeente raad plannen geopperd voor de aanleg van waterleiding in verband met het tekort aan drinkwater in de vaak voorkomende droge zomers. Trassen van particulieren raakten dan leeg en zelfs de voorraden in school- en kerketras waren ontoereikend om aan de ■behoefte van de bevolking te voldoen. Bij gebrek aan drinkwater dronken in 1893 sommigen zelfs slootwater. Toen werd ook water aangevoerd per schip vanuit de waterleiding te Oud Beyerland, waar voor men 5 cent per twee emmers be taalde. ia&i*7^'«'T*4^M?^* Beste jongens en meisjes, daar zijn we dan met het eerste hoekje in de tweede maand. Een weekje is gauw voorbij, maar een maand ook. ledere week denkt oom Ko als hij het hoekje klaar heeft „zie zo, dat zit er weer op voor een week, voorlopig weer klaar". Maar het is net alsof er niets tussen zit, zo kort op elkaar lijkt het. Zo is het ook met een maand, want het is toch nog maar even dat we het nieuwe jaar begonnen, en nu zijn we al bezig in februari. Vinden jullie ook dat de tijd zo vlug gaat? Voor deze week hebben we een, misschien, wel wat moeilijke opgave. Vooral voor de jongeren. Maar dan moeten vader en moeder maar een handje helpen. Er moet trouwens ook wat verandering zijn in de raadsels, anders wordt het te eentonig. Daar gaan we dan met 1die vreemd geld omwisseld (Matth. 21) 2. al de sterren (Hand. 27) 3. zonder God levend (Gen. 18) 4. schijnvrome (Luk. 6) 5. was 40 dagen op de aarde (Gen. 7) 6. wegvegen; wegdoen (2 Kon. 21) 7. lijfwachten; volgelingen (2 Kon. 10) 8. die misbruik maakt van geldbezit (Ex. 22) 9. looft den Heere (psalmen) 10. pracht; luister (Ps. 8) 7' l 3 9 f i e 11 l^ ff I-r V iy 11. het volop aanwezig zijn (Ps. 105) 12. zendelingen (Hand. 1) 13. uitstoten; verblijf ontzetten (Joz. 11) 14. doek waarvan men leest in Luk. 19 15. volmaken; bevredigen (Ps. 81) 16. doodstraf bij de Romeinen (Matth. 23) 17. monsterachtig dier (Job) 18. boom van de Libanon (Jes. 41) 19. onwaarheid spreken (Jer. 50) De letters die op de stippen komen te staan, vormen van boven naar beneden gelezen een tekstgedeelte uit Jacobus. Gevraagd de tekst, en waar die tekst is te lezen. Lianne Melissant - Herkingen: Het gaat dus goed op de Landbouwschool Lianne. Het valt in de winter niet mee op de fiets naar Middelhamis. In de zomer is het een fijne rit iedere dag. Dan doe je het voor je plezier. Gelukkig datje ook met de bus kan; alleen wel sneu datje er dan een uur te vroeg bent. Maar het voorjaar is in zicht, moed houden maar. Versje uit de oude doos De winter kwam heel vroeg, en 't vroor Al dagen, dagen lang. En de arme vogels in het bosch. Ze hadden 't vreeslijk bang. Zij leden groote koude, want, Hun heerlijk winterkleed Was, toe de felle koude kwam. Nog niet geheel gereed. Hun eten lag met sneeuw bedekt; Ze konden er niet bij. En, och, toen kwamen onverwachts Twee vogeltjes bij mij. Ik zag ze zitten op de sneeuw. En 'k strooide kruimpjes brood; Ze aten vlug hun buikjes vol, En waren uit den nood. Zij kwamen eiken dag terug, En 'k gaf hun telkens wat. Zij piepten mij dan dankbaar toe: ,,Ik dank u wel, mijn schat!" M E R 1 S U K 1 M A A T L A S A L A B R A M M-5i4l^fei*r^Mi«-?i4lÈb*?'^^ Door twee letters bij te voegen vijf nieuwe woorden vormen, en wel zo, dat de toe gevoegde letters een gezegde vormen. Wouter de Boer - Twello: Je moet er wel rekening mee houden als je tegenwind hebt, want dat kan inderdaad wel tien minuten schelen. Het moet wel gezond zijn zegt men, maar toch gaat het met de wind mee wel wat sneller en met minder moeite. Je neemt het er goed van als je eens naar oma gaat Wouter. Maar ja, je moet het pakken als je kans krijgt. Sjoukje de Boer - Twello: Een fijne Kerstvakantie gehad Sjoukje, bij oma en tante Wil en oom Koos. Schaat sen gereden op de straat schrijf je. Dat gebeurt niet zo vaak. Bij ons ging dat gelukkig niet hoor. Ik denk dat het wel een beetje druk was voor de baby, zo'n klas met snaterende kinderen rondom de wieg. Of waren jullie er stil van? Theo Tanis - Ouddorp: Dank voor de goede wensen Theo; ge lukkig hebben we nog niet veel sneeuw gehad. Maar dat kan nog komen. Ben ook nog op de open dag geweest, maar ik hebje niet gezien. Bevalt het toch nog steeds op de Tech? Hebje nog tijd voor je hobby's?" Als ik het goed voor heb, heb je straks weer een week vakantie Theo. Mag je helemaal niet mopperen! André Kastelein - Zeist: Je hebt eigenlijk geen tijd om een brieQe te schrijven, maar je hebt het toch gedaan. Kan me voorstellen datje een druk leven hebt, nu je steeds moet bijspringen in de winkel. Zo is het altijd wel wat André; maar het valt niet altijd mee. Sterkte toegewenst hoor, en nog hartelijk dank voor de goede wensen. Heleen Boone - Hoedekenskerke: Hartelijk dank voor de goede wensen Heleen. Het is bij jullie in de stal al lente merk ik. Leuk is dat, twee kalfjes. Nog in de bouwvakken gewerkt. Heleen. Dat is flink hoor. Aanpakken als er werk is. Bij je oom ging het dan niet naar wens. Jammer voor hem, maar het gebeurt wel meer. Hoe gaat het met de studie Heleen? Eens schrijven hoor! Co Melissant - Nieuwe Tonge: Dat is dan een heel lange brief geworden Co. Geen wonder, want je had ook zoveel beleefd. Je hebt het wel naar je zin gehad in Zwitserland. Het is daar wel een beetje anders dan in Nieuwe Tonge. Ik heb je fotootje niet laten afdrukken omdat het wat verouderd was. Misschien ben je niet veel veranderd, maar dat weet oom Ko niet. Dank voor de uitvoerige beschrijving Co! de hartelijke groeten van jullie OOM KO Men haalde ook wel drinkwater uit het „Zoetje Pitje" gelegen bij de watermolen. In 1909 en ook in 1926 kwam het drink waterprobleem opnieuw ter tafel bij het dorpsbestuur. Door de aanleg van de eilandelijke waterleiding in 1934 waren deze problemen definitief opgelost even als het gesleep met water uit school- en kerketras, a een cent per emmer. In zo'n emmer legde men dan een rond plankje op het water om overklotsen te beperken" (Braber, p. 52). „In het achterste lokaal (van de oude school, nl. die van 1842) was een zeer grote regenbak geplaatst, die 8000 em mers kon bevatten. De eerste steen van deze bak is gelegd door de jongste zoon van burgemeester C. AnemaetP.zn., door A. J. C. Anemaet, de 26ste september 1842" (naar Boers). 'n Ziekenhuis „Aan de Schoolstraat werd in 1876 een „ziekenhuis" gebouwd. De „huur" be droeg voor één persoon 70 cent per dag, voor twee 1,20 en voor drie 1,50, inclusief voeding. Medicamenten moes ten apart worden betaald. Het was kenne lijk de quarantaineplaats voor lijders aan cholera of pokken, welke besmettelijke ziekten in de vorige eeuw nog regelmatig voorkwamen. Omdat epidemieën tot het verleden behoorden, werd in 1913 dit ziekenhuis woning voor gemeenteveld wachter D. Viergever. In 1921 werd het verbouwd tot betere woongelegenheid" (Braber). Vrees voor cholera Omdat men vreesde dat kermis-exploi tanten de elders heersende cholera naar hier zouden overbrengen, moest in de vorige eeuw de kermis talloze malen wor den afgelast. (Braber, pag. 38). (Reeds hiervoor geciteerd). Wegens elders heersende cholera werd in het jaar 1866 het lossen aan de „miskaoi" van de uit de steden aangevoerde straat- mest door de schepen, verboden, (naar Braber, pag. 16). Over het Bestuur van Oude Tonge Een Grijsoordse Schets in E.N., van 10 september 1982 luidde aldus: De laatste der Mohikanen Enkele weken gelden ging de mare; de Graaf is dood. De gewone man merkte niet veel van de rechten en plichten van de Graaf de Chambure en wijlen Mevr. Cuijpers. Maar zakenmensen zoals Van Schelven, betaalde 300,perjaar wat men noem de ,,windrecht". En ook de mossel en oestervissers van Bru wisten er over mee te praten. Doordat de Ambachtsheren Vi van de grond bezaten en de geestelijke, de meester, de chirurg, de vroedvrouw en de kerk en school door hen werden onder houden, hadden ze grote invloed. Grote hofsteden werden door hen gebouwd en bleven hun eigendom tot de huidige dag. Land, wolken, wind en water. Rechten, eeuwen geleden geschonken door de Gra vin Jacoba van Beijeren. Geleidelijk zijn veel rechten, dijken en gorsen onteigend; en nu zullen hun laatste landerijen overgaan in andere handen. Interessant is het volgende stukje van 13 maart 1970, naar ik meen uit E.N.: OUDE KWESTIE GEREGELD Cursus Geestelijke Vorming Op D.V. maandag 10 februari hoopt ds. A. Elshout uit Zoetermeer een inleiding te houden voor de cursisten van de Cursus Geestelijke Vorming over: „Geestelijke en geestesproblemen niet hetzelfde". Aanvang: 19.45 uur. Plaats: Hervormd Verenigmgsgebouw „De Hoeksteen", Ring te Middelhamis. De cursisten worden weer hartelijk uit genodigd deze avond bij te wonen. Tussen de Heren en Vrouwen van de Ambachtsheerlijkheid Grijsoord (op Goeree Overflakkee) en de Staat der Nederlanden is een zg. dading bereikt. Van 1961 afliep een procedure over de grond waarop de Grevelingendam is gelegd. Van de zijde van de Ambachtsheerlijk heid werd gesteld dat Rijkswaterstaat on gevraagd de Grevelingendam had gelegd over de gronden die eigendom waren van genoemde Ambachtsheerlijkheid, zodat daarvoor cijns werd geëist. Door de Staat werd de vordering betwist en mr. Drooglever-Fortuin als landsadvo caat en mr. Korthals-Altes voor de eisen de partij voerden 9 jaar lang argumenten en tegenargumenten aan, om hun gelijk aan te tonen. Een vrij uitzichtloze strijd, die door een dading is beslist en waarbij de grenslijn nu definitief vast wordt gelegd van wat tot de Ambachtsheerlijkheid behoort en wat als Staatseigendom wordt erkend. De Ambachtsheerlijkheid krijgt de ge hele Krammerplaat van de Grevelingen dam, dus ook de mosselpercelen, in het z.g. betwiste gebied. En juist door de afsluiting van het Brou- wershavense Gat wordt de grond oostelijk van de Grevelingendam gezocht als grond om mosselen op te kweken. Zij die daar voor interesse hebben zullen zich dus nu bij de rentmeester van de Ambachts heerlijkheid moeten vervoegen. Deel in Zeeland Een gedeelte van de Ambachtsheerlijk heid zal nu waarschijnlijk in de provincie Zeeland komen te liggen, dit was voor heen nooit het geval, de grens van de Ambachtsheerlijkheid wijzigde zich toen, als ook de stroom zich wijzigde, want de grens was variabel, naarmate de tonnen- lijn veranderde. Dit was beschreven in de uitgiftebrief van de Ambachtsheerlijkheid in 1421Van dit recht is nu door de Am bachtsheerlijkheid afstand gedaan, even als van de aanspraken op schadevergoe- Nieuwe cursus ademtherapie Na de drie volgeboekte cursussen wil de afdeling Goedereede-Ouddorp van de Nederiandse Bond van Plattelandsvrou- wen bij voldoende deelname nog een I vierde cursus organiseren. i De lessen kunnen goede resultaten geven i bij hyperventilatie, astma, migraine enz. De nieuwe cursus begint op dinsdag 18 i februari 1986 en zal uit acht lessen be staan. Totale kosten 55,— Cursusleid ster mevr. de Hullu. Opgaven bij de secretaresse Mevr. Looy telefoon 01879- 1936. drukkerij kranse bv Uitslagen Damvereniging „Denk en Zet" Uitslagen Damvereniging „Denk en Zet" Sommelsdijk/Middelhamis d.d. 3 februari 1986. Afdeling I I. Mackloet - H. Koeseafgebr. P. Leroy - M. Klink1-1 J. van Hoorn - J. Dekker1-1 A. Knape - A. Verolme2-0 Afdeling II F. Noordijk - A. Krijgsman1-1 M. van Lente - J. Lodder1-1 S. Hoogzand - J. van Hoorn1-1 I. Koese-C. Spee0-2 C. Polder - H. Verolme1-1 Afdeling III C. v.d. Groef-W. Vroegindeweij1 -1 A. v.d. Sluijs - R. Jacobs2-0 Afdeling IV N. Kievit - P. van Groningen1-1 J. v.d. Kooij - J. Gebuis1-1 Nacompetitie: J. HoUeman - H. Noordijk2-0 H. Schellevis - J. Verbiest0-2 J. Groenendijk - A. v.d. Veer0-2 HYPOTHEEK NODIG? makelaar tamboer bellen voor gratis computerberekening 01870-3477 g ding wegens onrechtmatige daad, door het leggen van de Grevelingendam. De dading werd bereikt en getekend ten kantore van notaris Korbijn te Oude Ton ge. Voor het Rijk compareerde mr. M. D. Joustra, hoofd van het Bureau Deltazaken te Breda. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook de Provinciegrens, Zeeland-Zuid-Holland, voor deze overeenkomst nog zal moeten worden gewijzigd. En ook dit uit E.N. Op Goeree-Overflakkee wordt dezer dagen een akte gepasseerd die een einde maakt aan een toestand die vele eeuwen heeft bestaan, namelijk de verkoop van de z.g. blote eigendom van de erf pachten verschuldigd aan de Heerlijk heid Grijsoord, de Oude en Nieuwe Tonge en van de Halsheerlykheid. Deze „rechten", de z.g. erfpachten, moes ten jaarlijks aan de eigenaars van de Am bachtsheerlijkheid worden betaald, zullen dus na 1 januari 1977 niet meer worden geind, omdat zij eigendom geworden zijn van de gebruikers. De eigenaars van de Heeriijkheid behouden dan alleen nog, afgezien van enkele kleine perceeltjes, het windrecht en het recht van Visserij, zij doen dit omdat zij wensen dat de titel behouden blijft. De afkoop van de rechten, soms enkele centen, soms een fors bedrag vertegen woordigend, is de laatste fase van een proces, dat al vroeger in gang is gezet. Natuurlijk levert het de eigenaren een fors bedrag op. Burgemeesters C. Anemaet van 1817- 1850 Op een steen in de oude school in de Nieuwstraat las men: „De eerste steen van dit schoolgebouw is gelegd door Simon Eland Anemaet, oud ste zoon van den Edelachtbaren Heer Cornells Anemaet Pz. op den gedenkdag van deszelfs 25-jarig bestuur als burge meester van Oude Tonge, den 1 april 1842". S. E. Anemaet van 1850 tot 1891 (naar Boers) (wordt vervolgd) J. L. SüTiik m m m 10 11 0 V f m f! voorstraat 13 3245 t)g sommelsdijk tel. 01870-2275

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1986 | | pagina 6