Geen verlenging horeca- sluitingsuur Vernielingen in dorpshuis bij vechtpartij Oud-Vossemeer Brandweerkazerne Tholen komt aan de Ten Ankerweg BENT U BLIJ DAT U GETROUWD BENT? wico |jos van eek Nogmaals in Thoolse raad: Met 9 tegen 8 stemmen ook vijfdaagse uitbreiding verworpen Streekmuseum geopend tussen Kerst en Nieuwjaar DEZE WEEK ff ito and Nullen en plannen Raadslid Aarnoudse stelt vragen aan b en w Op iaat uur hakte de raad eindelijk de knoop door: 9-8 TWEE CENT PER WEEK Donderdag 16 december 1976 33e jaargang no. 4 ARP hield standpunt vast Oneerlijke concurrentie Er zijn ook horeca-belangen Niet uit principe tegen Oorzaak en gevolg Vervolg op pag. 5 700 gulden schade Het doorhakken van een Gordiaanse knoop het einde van een Babylonische spraakverwarring. Alle historische begrippen zijn uit de kast te halen voor de beslissing die de Thoolse gemeen teraad maandagnacht met 9 tegen 8 stemmen nam. De brand weerkazerne in Tholen komt aan de Ten Ankerweg. Een 95% van de Leden van het brandweerkorps Tholen heeft z'n zin gekregen. Waar busstation? Volgend jaar trouwen in de Gasthuiskapel Sfeervolle ruimte Vele plannen duur Weer veel nieuws te zien Gebruikte meubelen als nieuw Wilt U goedkoper uit zijn! Kom dan een kijkje nemen naar onze gebruikte meubelen maandag gesloten voor prima gebruikte meubelen >r- Het enige deuwsblad voor de streek Tholen en Slnt-Phlllpsiand, waarin op genomen de Hioolse Courant en het Advertentieblad. Eendrachtbode Postbus 5 - Sint Ann al and Telefoon 01665,2752 Postgiro 12.44.07. Rabobank 3030.05.556. Verschijnt elke donderdag. Abonnementsprijs 11,- per halfjaar. Per post 13,50. Losse nummers 0,50. Sluitingsdatum advertenties dnü dag middag 16.00 uur. Adver tentieprijs 0,24 per mm btw. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,00 Incl. btw. contant, op rekening 5,75 incl. btw. Hoofthedacteur - uitgever G. Hejjboer. Wie nog altijd van oordeel mocht zijn, dat het raadslidmaatschap een ere baantje is, zou van het tegendeel over tuigd kunnen worden, als hij in dit nummer kennis neemt van al datgene wat de Thoolse vroede vaderen zo bin nen een week verwerkten. Teveel van het goede, wellicht ook voor de lezer, die van de bomen het bestuursbos niet kan ontdekken. Hoewel nog vrij uitvoerig, hebben we toch gepoogd via die versla gen wat meer op een rijtje te zetten. De raadsleden zijn twee lange vergade ringen zo intens bezig geweest, dat ze ook gingen dolen. Dolen in nullen en dolen in plahnen. Met de nullen was dat het geval, vorige week donderdagavond bij de uitbreiding van het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. Met daarbij nog het meeste verweer van de PvdA. Het ging ook over het gigantische bedrag van zes miljoen gulden. Zo'n bestuur sapparaat kost dan inderdaad een lieve cent en vrijwel alle partijen tastten de bezuinigingsmogelijkheden af. Daar hadden b. en w. waarsclijk geen reke ning mee gehouden. Men kon na schor sing vier ton op tafel gooien.... als het dan toch moest. Uiteindelijk zijn geen twee burgemeesterskamers nodig, want we hebben nog maar kort een burge meester voor zeven en het lijkt ons niet in het verschiet te liggen, daar weer twee van te maken. Ook op fractiekamers kon flink bezuinigd worden: de meerderheid van de raad wilde die ruimte niet voor zichzelf. Staande bleef een knappe ver dediging van die ene burgemeester. Hij ging er van uit, dat alle andere voorzie ningen tot dusver in welke kern ook, voor een betrekkelijk beperkte groep burgers tot stand kwam: zwembad, sportveld, tennisbaan, dorpshuis, noem maar op, maar het bestuursapparaat is ten gunste van iedere burger, vond de burgervader. Hij gaf grif toe, dat zes miljoen veel geld is, maar er is ook maar een gemeentehuis te verbouwen en uit te breiden. Alle gezonde motiveringen ten spijt, lijkt het ons toch verdraaid moeilijk met dit onderwerp de afstand bestuur-bestuur- de te verkleinen. Die bestuurde ziet na melijk helemaal de noodzaak van zes miljoen niet in, wel van de succesvolle "man van zes miljoen" die met z'n bio- nische oog te koop is of te zien is in de TV-serie. De bestuurde is overigens ge lukkig al lang vergeten, wat tevoren al werd geïnvesteerd (Czouden Leeuw, enz.) Als zelfs raadsleden schrikken en zich herinneren destijds alleen maar voor deze aanwijzing te hebben geko zen, omdat het "de goedkoopste oplos sing" zou zijn - terwijl men in dat op zicht nu volledig bedrogen is uitgeko men - ligt het voor de hand dat de bur ger-buitenstaander dat helemaal niet ziet zitten. Die meent in onnozelheid, dat hij die vijf jaar niet kon merken dat men zo bekrompen moest werken. Hij en zij wisten slechts dat herindeling no gal wat reorganisatie en daardoor ad ministratieve achterstand meebrengt. Maar hij at er geen appel minder om. Vraagt zich alleen met enige zorg af, of het in de toekomst een mandarijn min der zal moeten worden vanwege de la sten. Verder vraagt die burger en burgeres zich af, wanneer de overige zes kernen ook de blijdschap van een zes miljoen investering zullen beleven. Een kinder hand is gauw gevuld. Zonder in nullen te dolen. Gedoold werd er enkele dagen later ook in plannen. Maandagavond was ter afsluiting van het Thoolse be stuursjaar 1976 de brandweerkazerne nog eens een keer aan bod. Een kwestie van zo'n anderhalfjaar. Met zoveel ver wikkelingen en verwijzingen en tenslot te zoveel begrotingen en plannen op ta fel, dat het ook voor die insiders een doolhof leek. Daarom toch wel goed dat een beslissing viel. Al had hij wel gelijk, die opmerkte, dat wanneer meteen was doorgeprikt, niet weinig was bespaard. Democratie kost echter geld. Wat geld betreft zou na zo'n bestuursmaandje elk raadslid best duizend gulden meer uit gekeerd mogen krijgen. Dan nog ons niet gezien met zoveel nullen en met zoveel plannen. Een positief plan van de laatste raads vergadering was, dat de raad in z'n ge heel meer aan bod kwam tijdens de be handeling van de voorstellen. Nog altijd zitten er teveel raadsleden voor spek en bonen bij, alleen om voor of tegen te zeggen. Hopelijk zet dit goede voorne men op het einde van 1976 zich volgend jaar voort. Degenen die een voorstel in de commissie behandelen, kunnen dan met meer kennis van zaken hetzelfde onderwerp ook in de raadsvergadering bediscussiëren. Laat eens wat van je ho ren, vraagt niet alleen de PTT. Exclusieve herenkleding 0 COSTUUMS "SMOKINGS 'COMBINATIES "WINTERJASSEN Zorg dat u er de a.s. feestda gen eens piekfijn uitziet Nu ook in St.Josephstr. 14-16, Bergen op Zoom Al 17 jaar 'n begrip in Roo sendaal. Niemand van de Thoolse raadsfracties was er nu op zichzelf zo gelukkig mee, dat binnen het halfjaar tot tweemaal toe over horeca-sluiting moet worden gesproken. Dat temeer niet omdat in wezen de standpunten van de partijden bekend zijn. Echter nu het horeca-wezen op Tholen voor het eerst in collectief verband een verzoek aan de raad had gericht, wilde niet iedere fractie het B e n W spoor naamloos volgen om het verzoek om verlenging gedurende het gehele jaar maar voor kennisge ving aan te nemen. De standpunten veranderden nauwelijks. De onomwonden uit- spraak van de VVD omtrent de vrijheid en verantwoordelijkheid, het uitgangspunt van de Pvda om ook in dit opzicht aan doorbraak te doen, het SGP principe van in elk geval zondagsheiliging en geen nachtlawaai en dat van CHU en ARP om de controle in de hand te houden .Tenslotte toch ook de KVP zonder principieel bezwaar maar liever de mogelijkheid van burenoverlast uit te sluiten. Het ging er niet haatdragend, alleen maar over-; tuigend toe tijdens deze discussie en dan in de finale nog een ad-rem opmerking van SGP-er Bevelander: denk ook eens aan mensen die de nacht willen gebruiken, waarvoor ze is bedoeld rust. Het spreekwoord dat de nacht voor de uilen is, schoot hem wellicht niet zo snel te binnen. Daar behoren we dan zelf wel toe, na een zo lange raadsvergadering. Advertëhtie 1M De lezer kan het verzoek van de horeca uit ons vorig nummer bekend zijn. Ook het voorstel van B en W omdat voor kennisgeving aan te nemen. Ondanks het feit dat dit onderwerp een goed half jaar terug ook al aan de orde was geko men en de standpunten toen ook al dui delijk werden, kwam er rond het huidig horecaverzoek nog een - en opnieuw - uitvoerige discussie. PvdA-er J. de Bres beet het spits af. Hij wees om te begin nen op, hoe het verzoek van de Horeca een uitvloeisel is van een bespreking die fractievoorzitters en de eilandelijke ho- recavereniging onlangs hadden. PvdA fractievoorzitter P. van Schetsen kon daarbij niet aanwezig zijn, zodat de honneu: door dhr. de Bres werden ver vuld. De heren van Kempen en Versluijs waren ook verhinderd. De heer de Bres constateerde dat het de eerste maal is dat de horeca zich op deze .wijze officieel tot de raad richt en daarom wil hij er wat dieper op ingaan dan B en W voorstel len. De PvdA woordvoerder erkende dat het een heel moeilijk punt is, temeer omdat de zondagsrust in het geding kan zijn. Voor sommigen is zo'n verlening dan ook ontoelaatbaar en er dient voor die opvatting respect te zijn. Voor anderen is dat evenwel niet zo en die mogen zich eveneens laten horen. Mijn standpunt is, zo vervolgde de heer De Bres, dat er ten aanzien van de zon dagsrust bij iedereen eigen verantwoor delijkheid berust. We mogen eveneens vaststellen dat over het geheel genomen de horeca-gelegenheden geen zodanig geluidsoverlast veroorzaken dat beper kingen dienen te volgen. Ik vind ook dat die horeca- mensen een eigen verant woordelijkheid hebben. Als er bij uit zondering hier en daar wel overlast voorkomt, krijgt in feite de gehele hore ca de rekening daarvoor gepresenteerd. Het is eigenlijk onjuist dat iedereen daarvan de dupe moet worden. De po litie staat eveneens op het standpunt dat in het algemeen geen overlast wordt be rokkend en ziet gehele opheffing slui tingsuur zelfs als een veelal gunstige spreiding van catfeverlaters. De heer De Bres zou er voor kunnen zijn om een aantal uren per jaar te geven als bij voorbeeld vergadertijdstippen worden overschreden of men nog een tijdje wil "nakaarten" Zijn fractie zou er aan kunnen meewer ken indien in de algemene politieveror dening ten aanzien van het sluitingsuur een andere regeling komt. De heer W.C. van Kempen verklaarde tijdens de begrotingsbeschouwingen zijn standpunt ten aanzien van dat sluiting suur al voldoende duidelijk gemaakt te hebben en daar wenste hij zich bij te houden. Voor verschillende zaken ver schillende regels stellen kan naar het gevoel acceptabel zijn, maar is praktisch niet uitvoerbaar. Ik voel er niet voor om de huidige regeling te gaan wijzigen, verzekerde de heer Van F^empen, mede om het politietoezicht niet nog moeilij ker te maken. Afschaffing van sluiting suur heeft menige andere gemeente al berouwd en men poogt dan de zaak weer terug te draaien, wat nog verve lender is. De heer van Kempen toonde zich wel groot voorstander van meer toezicht op verkoop door niet-erkende slijters, waarmee onjuiste concurrentie wordt bejegend, terwijl hij ook van oor deel was dat de kantine niet bedoeld is als een horeca-gelegenheid en zich daarom moet beperken tot opening bij sportgebeuren en verder basta. De ho reca heeft in deze gelijk, vond dhr Van Kempen, die daarom B en W verzocht daaraan strikt de hand te willen houden. De SGP woordvoerder Th. Aarnoudse wenste voorop te stellen dat ook hij met de horeca-mensen een uitstekende be spreking had gevoerd. Persoonlijk was hij tot genoegen op die vergadering ge weest. De partijen waren ronduit Voor hüh thehing Uitgekomen en trien heeft daar ook ons standpunt volledig kunnen respecteren. Iedereen op Tholen weet hoe wij erover denken, maar dat neemt niet weg, dat we volledig achter de horeca staan met betrekking tot hun opmerking over de kantines. Die groeien uit tot oneerlijke concurrenten voor de horecabedrijven. Mijn fractie zou ook willen onderschrij ven het dringend verzoek aan het college strikt de hand aan de kantinebepalingen te houden. Komend op het Horeca-verzoek ten aanzien van verlenging sluitingsuur, ci teerde dhr. Aarnoudse uit een krant hoe men er in Midelharnis (afschaffing) graag op terug zou willen komen, al thans daartoe door de bevolking wordt aangespoord. Zoals ook alle andere fracties kon ook de heer M.Van Damme (VVD) het eens zijn met de opmerkingen over kantines en verkoop niet-erkende slijters. Voor het overige zal het VVD-standpunt ech ter ook bekend zijn, meende deze frac tiewoordvoerder. Het is voor ons geen discussiepunt. We zien hierin de verant woordelijkheid van Horeca, maar ook van ieder burger en vragen daarbij toch ook wel enige aandacht voor de moei lijkheden van horecabedrijven. Uiter aard moet men trouwens ook de consu mentenbelangen niet uit het oog verlie zen, die met een inderdaad gewijzigd levenspatroon ook wel eens laat nog een uitje willen pakken. Het college kan dan wel zeggen, dat ho reca en inwoners in de zomer wel aan hun trekken komen, maar is dat ook werkelijk zo. In de zomermaanden mag het wel, omdat er toeristen zijn, maar zodra de vreemden zijn vertrokken, wordt de vrijheid van eigen burger weer beknot. We mopperen dan wel over het loonzakje, maar het uitgaanspatroon is duidelijk gewijzigd. De VVD kan er wel mee instemmen de sluitingstijd af te schaffen. Zodra de horeca de vrijheid van de burgers aantast, zouden we dat ten sterkste afkeuren. De belhamels dienen goed te worden aangepakt. Vrij heid en verantwoordelijkheid is niet eenvoudig, maar we durven het toch wel aan. We denken bij dit punt wel over oudere jeugd, maar heel wat echtparen willen er op zeker ogenblik ook nog wel even uit. In de gelegenheden krijgt men een ge leidelijke afvloeiing en daardoor wordt minder overlast verwacht dan bij een vroeger en gelijktijdige sluiting. Er zou in elk geval een systeem gevonden moeten worden om ruimte te geven als vergaderingen uitlopen en niet tevoren verlengingsvergunning is gevraagd. Is er in dat opzicht geen algemene maatregel mogelijk? Aldus dhr Van Damme. Mevr. J.M.Deurloo-Van Broekhoven 8KVP) zei zich achter het B en W voor stel te kunnen scharen, maar dat niet vanwege principiële bezwaren voor een later sluitingsuur. Echter wel, om de oude kernen zo leefbaar mogelijk te houden. In zijn beantwoording zei burgemeester J.E. van Boeijen hoe over dit onderwerp nog zeer onlangs in de openbare raad is gesproken en de meningen dus volop bekend zijn. In het overleg met de com missie bestuurlijke aangelegenheden "Zaterdagavond 11 december zijn in De Vossenkuil te Oud-Vossemeer bij het optreden van de drive-in show Viehie- keltje ernstige ongeregeldheden voorge komen. Vele misstanden zijn te noemen. Drankmisbruik, gevechten en het aan brengen van vernielingen aan het nieuwe gebouw en inventaris. Is het college be reid een diepgaand onderzoek in te stel len naar de oorzaak en toedracht van deze zaak? Wie is verantwoordelijk voor het optreden van een dergelijke groep? Graag vernemen wij het resultaat van genoemd onderzoek". SGP-fractievoorzitter Th. Aarnoudse stelde maandagavond tijdens de raads vergadering in Tholen die vragen aan b. en w. Het college zal schriftelijk ant woorden. Omstreeks elf uur zaterdagavond kreeg de politie melding van een behoorlijke vechtpartij in De Vossenkuil, waar 't Viehiekeltje uit Rotterdam een disco- avond hield. Twee politieauto's reden naar Oud-Vossemeer om ordenend op te treden. De discogroep had met een bus een vijftigtal supporters meege bracht, die onderling ruzie kregen. Dat mondde uit in een massale vechtpartij waarbij flink wat vernielingen werden aangericht. Volgens de politie was het niet mogelijk aanhoudingen te verrich ten of proces-verbaal op te maken. De leider van 't Viehiekeltje verklaarde de schade te zullen vergoeden. De emoties laaiden opnieuw op, toen bleek dat de bus naar Rotterdam ver trokken was. Blijkbaar vond de chauf feur het veiliger de terugreis zonder op gewonden passagiers te maken. De po litie vroeg daarop Klundert Tours in OudVossemeer om een bus en om 1 uur zaterdagnacht vertrok 't Viehiekeltje naar Rotterdam. De bus werd volgens de politie door de discogroep betaald. Gemeentewerken heeft de vernielingen in De Vossenkuil opgenomen, waarbij de schade werd geschat op zevenhon derd gulden. In het damestoilet werd de wasbak van de wand getrokken en een lichtbol van het plafond gehaald. In het herentoilet werd een schaamschot met ophangbeugels vernield en een indica tieplaatje. In de hall verdween het on derstel vah een stoel, terwijl in de gang een lichtspótje met schakelaar kapot ,was. Ih de grote iaal was een zitting vah de tribune opengescheurd. Ook de vei ligheidssluiting van de nooduitgang was stuk. Voor het optreden van 't Viehiekeltje was er echter een nog grotere schade geconstateerd. Een gebeeldhouwde ruit in de dubbele deur vanaf de gang naar de foyer was stuk. Vervanging vergt zo'n 1800 gulden. In maart 1975 wees de raad een voorstel te en brandweergarage praktisch niet te van B en W om een brandweerkazerne aan verwezenlijken is en ook qua ruimte niet _L de Minneputtestraat te bouwen van de hand. Het moest goedkoper, waarna de Ten Ankerweg en de veiling als alterna tieven in de discussie kwamen. De raadscommissie openbare werken boog zich erover en nu stond een meerder- heidsvoorstel van B en W als laatste punt op de agenda voor de Thoolse raadsvergadering van maandagavond. 'T was at na elven toen de bestuurders nog aan die kluif moesten beginnen en Minneputtefan M. van Damme (VVD) wierp de vraag op, of het nu wel juist was op dit late uur een beslissing te nemen. "Doorzetten" zei PVDA-fractievoorzit- ter P.van Schetsen. Er ontstond een ver ward Babel., waarbij het niet meeviel voor de raad en B en W om wat wijs te worden uit de doolhof van plannen en cijfers. ARP, KVP en CHU brachten bovendien de veiling weer in de discus sie. Een verrassing was ook de eerlijke bekentenis van het SGP-raadslid C.A. Rijnberg, die de vorige keer tegen de Minneputstraat had gestemd. Nu hij te horen kreeg van de burgemee ster dat de brandweer l'A jaar zonder klachten opereert vanuit de qarage Contant op de hoek Molenvlietse- straat/Minneputstraat gaf Rijnberg toe dat hij het de vorige keer mis had. "Vlugger dan de 'Minneputstraat kan het niet", dit SGP-raadslid en zijn frac tievoorzitter TH. Aarnoudse en zijn col lega's J.C. Bevelander en M.Dijke gin gen met hem mee, evenals wethouder L.J. Koopman en de driemans VVD-fractie. Alleen SGP-raadslid M.P. van Dijke bleek weerspanning en hi, hield vast aan de Ten Ankerweg, zodat hij de doorslag gaf met PVDA. CHU, KVP en ARP 9 voor de Ten Ankerweg en 8 tegen. Was er dan verdeeldheid over de plaats, over het bouwplan was de hele raad het eens. Met algemene stemmen werd plan 7 gekozen, waarvan de kosten 253.000 gulden bedragen. Hiervoor komt er een gebouw van 300 m2 garage en leslokaal, een verhard oefenterrein van 800 m2 en een groengordel van 1300 m2. De brandweerkazerne vergt dus totaal 2400 m2 in de volkstuintjes achter de huizen aan de Vossemeersepoort. De protesten van de bewoners van de Kruittoren tegen het geprojecteerde busstation in hun straat speelden op de achtergrond ook mee. ARP-raadslid W.C. van Kempen wilde o.a. om die re den en de financien de brandweerka zerne in de veiling onderbrengen. Dhr. van Dijke meende dat de kazerne aan de Ten n Ankerweg wel acht meter naar rechts kon. waardoor dan de bushalte naast de brandweerkazerne kon komen. De brandweergarage zou dan in een dode hoek staan. Wethouder Koopman meende dat een combinatie van bushal- "De een zegt. als je in die catacomben moet trouwen dan ben ik blij dat ik ge trouwd ben. De ander zegt, het aanwijzen van de Gasthuiskapel als trouwzaal is een reden om het huwelijk af te schaf fen". VVD-fractievoorzitter M. van Damme gaf daarmee enkele reacties weer op het voorstel van b. en w. om volgend jaar Thoolse bruidsparen in de gerestaureerde Gasthuiskapel in de Kerkstraat te laten trouwen. Hij wist ook dat de burgemeester er erg gecharmeerd van was. De raadsvoorzitter bevestigde dat: "Er zullen ongetwijfeld paren zijn die erg graag in de Gasthuiskapel trou wen omdat die ruimte erg sfeervol is". Overigens stond de raad niet te juichen over deze verandering' nu het Welzijn- sorgaan de huidige trouwzaal in het stadhuis als kantoor in gebruik neemt. "De gemeente doet alle moeite om hi storische gebouwen in ere te herstellen en nu gaan we de mooiste zaal als kan toor inrichten", zei PvdA-raatjslid M.A.J. van der Linde. Overigens was hij ervan overtuigd dat het Welzijnsorgaan met vijf leidsters voor de gezinsverzor ging en straks een nieuwe staffunctio- naris hard om ruimte verlegen zit. Dhr. v.d. Linde pleitte ervoor om de Gas- thuiskapel wel aan te kleden als trouw zaal. Raadslid Van Damme ging aarze lend accoord. "Het moet dan maar. doch met de restrictie dat het een noodoplos sing is. We willen vastgelegd zien. dat de bruidsparen kunnen kiezen tussen de bovenzaal van het stadhuis, die voor bejaarden en minder-validen niet zo ge schikt is. en de Gasthuiskapel. Het is een tijdelijke zdak. Na het gereedkomen varl de uitbreiding van het geme&titehuis in Sint-Maartensdijk, moeten we ons be zinnen wat er met de gemeentelijke ge bouwen gaat gebeuren", aldus de VVD-fractievoorzitter. ARP-raadslid W.C. van Kempen op perde nog de mogelijkheid om de raadszaal aan het Welzijnsorgaan te ge ven en de huidige trouwzaal in z'n waarde te laten. Mevr. J.M. Deur- loo-van Broekhoven (KVP) had ook bezwaren tegen de verandering. Zij pleitte er in elk geval voor, om iets aan het geluid te doen in de Gasthuiskapel voordat het eerste huwelijk gesloten wordt. De burgemeester concludeerde dat alle raadsleden overtuigd waren van de tij delijkheid van deze verandering. Er is niet veel keus en we hebben de meest redelijke oplossing gekozen. Voor de herindeling werd er in Tholen altijd op de voorvloer van de bovenzaal in het stadhuis getrouwd. Deze zeer sfeervolle, besloten ruimte is een geschikte plaats. De Gasthuiskapel is een tegemoetko ming aan hen die moeilijk ter been zijn. In de Gasthuiskapel is men goed aan spreekbaar. Je moet niet afgaan op de ZVU-avond met Caro van F.yck. want dat heeft ook aan Caro van F.yck gele gen. We willen proeven nemen met het aankleden van de wanden. Een combi natie van trouw/raadszaal boven is niet mogelijk vanwege het gesleep met meu bilair. Ter zijner tijd zullen we de hele zaak opnieuw bekijken. We willen in ieder geval een zinnige bestemming van waardevolle geboüwen nastreven, zei burgemeester Van Boeijen. mogeljk is. De burgemeester benadrukte dat. Het is allemaal uitgetekend en van wege de draaicirkel van de bussen kan dat niet. Toch vond hij het niet reeel voorbij te gaan aan de ernstige bezwaren van de Kruittoren-bewoners, die als een rode draad door dit voorstel lopen. Tij dens de discussie werd hiervoor echter geen oplossing gevonden. Raadslid van Kempen gaf een hele ver rekening van aankoop van de veiling, terwijl zijn collega van Dijke ook aan het cijferen was geslagen.Zijn conclusie was, dat er van de stelling van B en W dat plan Minneputtestraat verreweg het goedkoopste plan is, niet veel overblijft. Van Dijke en van Schetsen wezen verder met nadruk op de voorkeur van de di strictsinspecteur van het brandweerwe zen voor de Ten Ankerweg. Van Damme achtte de Minneputtestraat juist gun. stig voor de uitruktijd. Hij bracht naar voren, dat het Thoolse korps voor Poortvliet en OUd-Vossemeer de tweede eenheid is. t Van Damme is wel voor de Minneput testraat maar ik als wethouder van op enbare werken kan dat niet doen, want de meerderheid van het college is voor de Ten Amkerweg, zei wethouder Koopman. Hij zei dat de voorkeur van de Thoolse brandweerlieden zelf uit drukkelijk naar de Ten Ankerweg uit gaat vanwege het oefenterrein. Dhr. Koopman hield de raad voor, dat het uitstellen van een beslissing over de brandweerkazerne veel geld kostte. Er zijn voor 9000 gulden plannen gemaakt, de gemeente verspeelde 100.000 DACW-subsidie en kwam bovendien voor twee jaar loons-kostenverhogingen te staan van elk 50.000 gulden. De raad hakte maandagavond de knoop door: volgend jaar kan er gebouwd worden. Het streekmuseum De Meestoof in de Bierensstraat te Sint-Annaland gaat op vrijdag 24 december om drie uur open voor een korte tentoonstellingsperiode. Behalve die 24ste december is De Mee stoof open in de week tussen Kerst en Nieuwjaar van 27 t/m 31 december en tenslotte op maandag 3 januari, telkens van 3 tot 5 uur. Komt u met kinderen of gasten, want er is weer veel nieuws te zien. Het succes met de oproep voor materiaal voor de bedsteden, brengt het bestuur van De Meestoof ertoe om te vragen, of iemand te zijner tijd een echt kabinet voor het streekmuseum zou hebben. Hetzij als 't in de weg staat, in bruikleen of voor geen mindere prijs als bij een opkoper. De Meestoof is steeds bereid tot goed over leg om te zorgen dat de zaken de streek betreffende, niet onnodig naar elders gaan. Het streekmuseum dankt gaarne voor giften, bruiklenen en hulp de gebr. v.d. Berge Czn, mevr. Labouchere. fa. Cor- nelisse en mej. M. Blaas uit Tholen, dhr. H. van IJsseldijk uit Poortvliet, dhr. J. Bolier Westkerkseweg Scherpenisse, mevr. Schulte en dhr. Berting uit Roo sendaal, ir. J. Dorst uit Middelburg. Dolen in nullen en plannen 0 Thoolse raad beslist over zes mil joen De brandweerkazerne aan de Ten Ankerweg 0 Sint-Philipsland praat woensdag over openbare aanbestedingen 0 Aarzelend trouwen in Gasthuis kapel 0 Fietsende scholieren en de ris kante Halsterseweg 0 Bouwkeet mogelijk in brand ge stoken 0 Bouwland duur verkocht 0 Thoolse raad zag ontmoeting scentrum Scherpenzeel 0 Horeca sluitingsuur opnieuw di scussiepunt 0 Zestig jaar Mollerlyceum 0 Morgen laatste dag opgave nieuwjaarsgroet 0 Geen doelpunten in de hoofdmoot 0 Een grote variatie aan plaatselijk nieuws r GEHEIMHOUDING? WAT U AAN DE KLEPEL VERTELT, LUIDT DE KLOK HET HELE LAND DOOR. 0 Dit nummer bestaat uit 12 pagi na's. Gedurende het gehele jaar 1976 was er geen aanpassing van het abonnements geld bij de helaas nog steeds voortgaan de kostenstijgingen. Van regeringszijde wordt voor dit jaar immers al van 9% prijsstijging gesproken. Voor 1977 is er van de minister van economische zaken toestemming aan de nieuwsbladen gegeven voor een gedeel telijke prijsaanpassing. Voor wat de ri- goreuze verhoging van de PTT-tarieven betreft, geldt een volledige doorbereke- nings-mogelijkheid. Wij willen de verhoging echter opnieuw beperken om zo dan toch een klein steentje bij te dragen tot een niet verdere inflatie dan dringend nodig is. De Eendrachtbode gaat daarom maar twee cent per week omhoog en per 1 januari 1977 gaan bezorgabonnees voor een halfjaar F.B lezen 11,50 betalen. De PTT-tarieven voor dag- en nieuws bladen stijgen met 38%. Ook dat gaan we niet geheel doorberekenen, al is dat een volledige, teleurstellende regerings maatregel. Het abónnement per post wordt per 1 januari 1977 14,50 per halfjaar. Postabonnees die niet automa tisch betalen, kunnen wachten op de accept-girokaart. De abonnees die hun bank of de giro machtigden tot automatische over schrijving zij meegedeeld, dat zowel de girodienst als de banken zijn ingelicht. Directie Eendrachtbode Burg. Boumanstr.11 Nieuwerkerk Tel. 01114-1373 Advertentie IM Vrijdag 18 december 19.00-22.00 uur de Druiventros Sint-Philipsland Geef bloed voor het Rode Kruis.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1976 | | pagina 1