herdenken en vieren Plaatselijk Nieuws Deze week THOLEN OUD-VOSSEMEER ST.-ANNALAND STAVENISSE 26ste jaargang no. 23 1 mei 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f4,75 per half jaar, per post f5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes tlm 20 woorden f 2,50 -J- BTW. Met de vierde en vijfde mei heeft ons land het 25 jaar lang wat moei lijk gehad. Dodenherdenking en be vrijdingsfeest lag even dicht naast elkaar als leven en dood in de da gelijkse werklijkheid. Degenen, die daar nog altijd moeite mee hebben krijgen het bij leven en welzijn wat gemakkelijker. Met de zilveren be vrijdingsherdenking wordt een pe riode afgesloten, die zich niet ieder jaar opnieuw of zelfs niet om de vijf jaar zal herhalen. Ongetwijfeld zul len media als radio en televisie op volgende 4 en 5 mei's nog wel enige aandacht schenken aan datgene wat tussen 30 en 25 jaar geleden plaats vond, maar het zal niet meer zo al gemeen zijn. Minder intensief. Bij kans is sinds die tijd immers een ge neratie heengegaan. Opvallend is eigenlijk, dat ons volk nog gemak kelijker in de bezettingstijd, zij open lijk of bedekt, kon kiezen voor of tegen de Duitser, dan nu te kunnen kiezen voor een gepast herdenkings- en blij bevrijdingsprogramma. Merkwaardig. Maandagavond zullen de klokken weer luiden. Zinvol. Dan worden de doden uit de tweede wereldoorlog herdacht. We nemen twee minuten stilte in acht om hen re gedenken, die in de strijd tegen de Duitsers en de verraders tijdens de meidagen van 1940 vielen. Het waren jonge mannen, opgeroepen om het vader land te verdedigen, maar niet in staat lang stand te houden tegen de grote overmacht. We herdenken de genen, die vielen in het voormalig Ned. Indië. 'Ook zij streden tegen een vooral politieke overmacht. We herdenken allen die zijn gevallen ter land, ter zee en in de lucht. Tenslotte herdenken we hen, ën het aantal is zeer groot, die vielen tijdens de be zettingsjaren. Twee minuten stilte van de leven denom de doden te laten spre ken. Als wij maar willen luisteren. Naar hun vraag: waarom. Hebben we een goed antwoord gereed. Twee minuten stilte. Een ogenblik. Een heel korte tijd. En toch kan dit vol doende zijn. Lange verhalen zijn niet nodig voor begrip. Ook thans en in dit kader geen lang verhaal, geen vele woorden. Slechts de vraag of we die twee minuten stilte maandag avond goed willen besteden. Twee minuten luisteren naar de stilte. Een dag later wordt de zilveren bevrijding gevierd. Wat een snelle overgang. Vaak te snel voor de nuchtere Nederlander. Het doet wat ongerijmd aan. Maar zo was het toch ook op bevrijdingsdag. Van de rouw kwamen we in de roes. Men hoeft het niet te willen ontkennen. De druk van vijf bezettingsjaren zocht een uitweg. Het werd een los barsting. Een natuurlijke bevrijding van een onnatuurlijke last. Onze ouders hebben in onze jeugd gepoogd historische feiten en hel dendaden uit het verleden aan ons op te dringen. We gaan er in deze tijd wat sceptischer tegenover staan. Maar feit blijft, dat de sfeer van bij voorbeeld een oranjefeest in die jeugdtijd een diepe indruk maakte. Vandaar ook dat het goed is be vrijdingsdag te vieren. Ook goed deze zilveren bevrijdingsdag blij en dankbaar als voorbeeld, voor onze jeugd te vieren. Misschien met een wat meer nuchtere jeugd dan in onze tijd. Maar de blijheid om de vrijheid zal ook voor het kind nog altijd aan trekkelijk blijven. Zorg ervoor dat dit voorbeeld er ook is op zilveren bevrijdingsdag. De vlaggen in top. Zo ging het vrijdag ter gelegenheid van de ope ning van de nieuwe centrale werkplaats in Tholen. Na de middag was er een fraaie show van het tamboers en trompettercorps „Ex celsior" uit Goes en het optreden van een majorettepeleton. Zie voor openingsverslag pagina 13. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Dinsdag 5 mei: dr Th. A. Bos, tel 01660 - 542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen- 2-3 mei Zr. Slager - Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 2-3 mei Zr. Maas - Scherpenisse Telefoon 01666-318 en met 9 mei 1.55 14.25 2.45 15.12 3.28 15.56 4.12 1,6.38 4.56 17.18 5.30 17.56 6.10 18.36 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Z:ndag Maandag D'nsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Nieuwe maan 5 mei SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 4 mei a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. ZWEMLESSEN VOOR ZESDE KLASSERS Burgemeester J. E. van Boeijen beant woordde enkele vragen naar aanleiding van een voorlopig bericht in ons vorig nummer met betrekking tot de zwemlessen, die aan zesde klassers van het basisonderwijs ge geven zullen worden. De heer Van Boeijen begon met het initia tief te prijzen, dat zo spontaan uit de bevol king naar voren kwam en gestalte kreeg in het adres van het dagelijks bestuur van de schoolraad inclusief de dames J. Deurloo van Broekhoven en mevr. H. Goorden-Her- mes. De burgemeester sloot zich aan bij ge noemde initiatiefnemers, dat het niet juist is, wanneer het de jeugd aan de geringste zwem- accomodatie moet ontbreken, om nog niet eens over zwemlessen te spreken. Daarom hebben b en w van Tholen over leg gepleegd met het college te Sint Maar tensdijk en van daaruit kwam de toezegging dat de leerlingen van de zesde klas zwem lessen kunnen krijgen. Het aantal leerlingen is nog wat afhankelijk van de vervoers kosten. Men zal per bus naar Sint Maar tensdijk moeten. Daarbij zijn er kosten voor het gebruik van het bad en voor de zwem lessen, althans voor die klassen, waar een vakleerkracht ontbreekt. De bedoeling is in elk geval, dat de zesde klassers nog een eind op weg kunnen zijn met de zwemkunst, eer ze de school verlaten. Wellicht is het A zwemdiploma nog een haalbare kaart. Overigens, zo verklaarde de burgemeester nadrukkelijk, dat deze oplossing geen rem betekent op de pogingen van het gemeente bestuur tot het scheppen van een zwem- accomodatie in Tholen zelf. Het gemeente bestuur kreeg daartoe aanwijzigingen van de vereniging van Nederlandse gemeenten, waarvan het advies door instellingen die sub sidie verlenen in het algemeen als zeer waar devol wordt beschouwd. Die commissie nu is van mening, dat de gemeente Tholen het meest in aanmerking zou komen voor een combibad, d.w.z. een open recreatiebad met overdekt instructie- bad, maar het laatste dan voor de streek in haar geheel. Dit heeft het voordeel dat een permanente badmeester aangetrokken kan worden, die het gehele jaar door werk zou hebben. Het advies impliceert tevens dat het een vrij kostbare zaak wordt, vooral gezien de noodzakelijke sanitaire voorzieningen, de kleedhokjes waterzuivering, enz. Daartoe is drie jaar geleden al subsidie gevraagd uit de zgn. infra-structuurpot, maar aangezien daarvoor zoveel gegadigden zijn en die pot maar traag wordt bijgevuld is de kans op toewijzing n!et zeer groot. Voor Sint Maartensdijk ligt de situatie veel qunstiger, zo vervolgde burgemeesster Van Boeijen, waar men niet zit met kostbare problemen als riolering, waterzuivering, wo ningnood, sanering en het onderwijs met een steeds groter mavo-leerlingen aanbod. Sint Maartensdijk is industriële subkern en Tholen zit met een oude stadskern. In samenwerking met de Ned. He'de Maat schappij wordt momenteel een fase-project voor de zwemaccomodatie bestudeerd. Dit betekent dat men geleidelijk aan wil komen tot een overdekt industructiebad door eerst een buitenbad aan te leggen. Is dat voor de gemeentekas onmogelijk, dan kan tot aanschaf van zgn. prefab baden worden overgegaan. Dit zijn baden van kunststof, b.v. polyester of staal. Het zou een semi permanent bad worden, waaraan uiteraard geen optimale eisen gesteld kunnen worden maar wel zou het een eerste stap zijn op de weg naar de realisering van een Thools combibad, aldus burgemeester van Boeijen. CHAMPAGNE WEKTE VERDENKING Het ontbreken van een ffes champagne wees er op, dat in een huis ter hoogte van het voormalig stoomgemaal tussen Poortvliet en Tholen ongenode gasten waren binnen gedrongen. Een nader onderzoek leerde dat men door het forceren van een raam was bin nengekomen en daar eenmaal gearriveerd, heeft men op gemak een maaltijd klaarge maakt, waarbij de champagne niet ontbrak. Daarna heeft men zich - geheel op z'n gemak - ter ruste begeven. Later ontdekte de huur ders - Belgen - de inbraak en alarmeerden de politie. Nu insluiperij en diefstal steeds vaker in onze streek voorkomt is het geraden minstens deuren en ramen goed te sluiten en zoals bovenstaand geval leert, de champagne goed op te bergen. REUZE RESULTAAT Zaterdagmiddag waren de muziek- en ma. jorettenvemnig'ng van Nieuw-Vossemeer op bezoek als muzikale inleiding tot het houden van een collecte voor aankoop uniformen voor het Thoolse majorettengezelschap. Het resultaat was f 1200,- in het fonds. Dit was voor „Concordia" aanleiding de dank te ver tolken door ook een muzikale rondgang te maken. JUISTE NAAM Enige correctie behoeven de in dit num mer afgedrukte namén kandidaten gemeente raad. Bij de VVD lijst is het geen J. B. Blauwzaad, maar Blauza. Bij PVDA geen E. B. W. A. van Broekhuijs, maar E. W. H. Broekhuis en geen G. v. d. Linde, maar M. A. J. van der Linde. Dit als gevolg van een aanvankelijke telefonische opgave. P.V. „DE TROUWE DUIF" THOLEN Zaterdag 25 april j.l. hield men een wed vlucht van uit Moeskroen met een krach tige zw wind werd er om 10 uur 10 gelost een latere lossing dan er was aangegeven - wegens regen. 112 km. - in concours 231 duiven. Aankomst eerste duif 11 uur 12 min 41 sec aankomst laatste duif 12 uur 06 min 48 sec. Uitslag als volgt: C. v. Luijk 1 34 47 68 C. Soomer 2 5 29 33 57 B. W. Schot 3 P. Laban 4 65 J. Praat 6 24 C. Moeliker 7 9 J. van Dijke 8 26 40 A. Laban 10 21 23 42 45 73 74 75 L. Jansen 11 25 27 39 43 Joh. Hol 12 52 53 62 63 72 M. Tazelaar 13 17 30 36 48 54 G. de Kok 14 46 M. Moeliker 15 50 cverd. L. v. de Kleijn Sng 1631 41 51 60 Joh Deurloo 18 29 49 overduif L. Hage 19 38 70 71 77 J. '(egge 22 55 61 64 O. Contant 28 76 L. v. d. Kleijn Jzn 32 J. Noom 35 G. Mulders 37 44 66 67 C. Praat 56 69 L. v. d. Hoofd 58 59. WEDVLUCHT OUDENAARDE Met 99 duiven hebben de leden van „De Zwaluw" zaterdag 18 april jl. deegencmen aan de wedvlucht vanaf Oudenaarde. De duiven waren gelost te 9.10 uur. De eerste arriveerde te 10.14.14 uur en de laatste prijs winnaar te 10.58.23, De uitslag luidt: J. C. Vaders 1 2 4 16 17 23 27; C. L. Boogaard 3 5 6 33; A. Voormeulen 7 18 19; J. B. Tho- lenaar 8 14 22 28; A. v. Daalen 9 12 15; P. C. de Wilde 10 20; B. Quist 11; J. C. Potappel 13 32; D. J. Polderman 21 24; W. Burgers 25 26; L. Hoek 29 31 en le over duif; G. E. Hoek 30. NOG EEN NAAM Aan de vorige week afgedrukte kandida tenlijsten kan onder de naam van lijst Stols nog als nummer twee worden vermeld de heer A. van Driel, Hoenderweg 96. EERVOL ONTSLAGEN BURGEMEESTER BLIJFT WAARNEMEND Op 22 april werd burgemeester W. Baas 65 jaar en in verband daarmee werd hem per 1 mei eervol ontslag verleend als burge meester van Sint Annaland, maar met in gang van dezelfde datum werd hem door de comissaris der koningin, mr J. van Aartsen uit naam van de Kroon gevraagd als wnd burgemeester te willen aanblijven tot de op heffing van de gemeente per 1 januari 1971. Vrijdag vond beëdiging plaats. De gemeente komt dus niet in een beroeps-burgemeester loos tijdperk terecht. HULDIGING Een verslag van een in meer intieme kring gehuldigde zilveren ambtenaar J. Leune raakte vorige week ook al in de herindelings verdrukking, zcdat het vanwege plaatsgebrek tot deze week moest blijven overstaan. Die huldiging vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, waar naast burge meester en wethouders, het voltallig perso neel ook de familie van de jubilaris aan wezig was, evenals de postcommandant van de rijkspolitie en oud-bode A. M. L. Weijler. De eerste spreker was burgemeester W. Baas, die in enkele trekken het vele werk releveerde, dat door dhr. Leune in zijn func tie, maar tegelijkertijd in het belang van ge meente en gmeenschap werd verricht. Aan plichtsgetrouwheid, ijver en een intens mee leven met de belangen der gemeente, cok met het wel en wee, heeft het bij de jubilaris nimmer ontbroken, zo stelde burgemeester Baas. Namens het gemeentebestuur werd een enveloppe met inhoud en een boekenbon aangeboden, terwijl 'er voor mevrouw Leune bloemen waren. Ook wethouder A. J. Scher penisse sloot zich aan bij vorige spreker en wees op de steun, die men als wethouder steeds van dhr. Leune ervaart. De heer P. Droogers sprak namens het gemeenteperso- neel waarna de jubilaris een elektrisch scheer- apparaat rijker werd. Er was opnieuw een bloemstuk voor me vrouw Leune bij. De vader van de jubilaris de heer M. J. Leune sprak namens'de fa milie en was dankbaar voor de huldiging die zijn zoon ten deel viel. Het laatst kwam de jubilaris zelf aan het woord, die al dit goede schier te machtig werd. Hij herinnerde aan de burgemeesters en waarnemers waaronder hij had gediend, aan de collega's ambtenaren en het overig personeel, aan wethouders en raadsleden, waarmee hij lang was opgetrokken, maar die er nu niet meer zijn kortom aan het soms moeilijke, maar ook zovele goede, dat hij op Sint Annaland heeft ervaren Daarbij kwamen dankwoorden voor de felicitaties en de mcoie cadeaus. Het gezelschap was hierna nog enige tijd gezellig bijeen. ZILVEREN P.T.T.-ER Maandag 4 mei zal het 25 jaar geleden zijn, dat de plaatselijke kantoorhouder der PTT de heer A. J. Scherpenisse als hulp besteller bij dit zo bekende semi-overheids- bedrijf begon. De heer Scherpenisse, geboren 8 oktober 1922 begon 4 mei 1945 zijn PTT loopbaan in zijn geboorteplaats. Op 5 april 1946 werd hij plaatsvervangend kantoor houder, wat soms meebracht, dat ook elders dienst gedaan moest worden, meestal op het eiland zelf. Per 1 juni 1,947 werd hij tot kan toorhouder te Sint Annaland benoemd en heeft die functie tot dusver vervuld. Waar er maar weinig inwoners zullen zijn, die nooit de gang naar een postkantoor ma ken, spreekt het vanzelf dat iedereen de hulpvaardige zilveren kantoorhouder kent. Daarbij komt dat hij zich op nog menig an der gebied in deze gemeenschap verdienste lijk maakte en maakt, o.a. als eerste wet houder en daardoor zo nu en dan ook op tredend als loco-burgemeester. In de periode 1962 was hij ingevallen wethouder en in de thans lopende periode werd hij bij de aan vang direct als zodanig gekozen. Hij is ambtenaar van de burgerlijke stand. Verder behartigt hij naast het vele jaren aktief lid maatschap ook het secretariaat van de Ken. fanfare „Accelerando", is ook secretaris penningmeester van de Stichting Bejaarden woningen eiland Tholen en tot voor enkele jaren secretaris van de plaatselijke Dorps gemeenschap. Waar er tussen 3 en 5 uur maandag in het dorpshuis wordt gerecipieerd, kan wor den aangenomen, dat er heel wat felicitaties de jubilaris ten deel zullen vallen. En daar mee kunnen we dan wel langs deze weg namens vele van zijn mede-dorpsgenoten be ginnen. AUTO - SHOWROOM GEOPEND Vorige week donderdag werd de nieuwe autoshowroom met aanverwant brommers, fiet»2n en onderdelen van garage P. Dekker aan de Voorstraat officieel geopend. Dit ge beurde door burgemeester W. Baas via lint en sleutel in tegenwoordigheid van beide wethouders en enkele andere genodigden. In een daarna gehouden speechje herinnerde de burgemeester aan de via woningtoezicht niet zo gemakkelijk tot stand gekomen ver- bouw-vergunning, aangezien er enige span- n.ng ontstond tussen de gewenste show- room-accomodatie en de aesthetische kijk van deskundigen op de omgeving. Niettemin kon burgemeester Baas thans constateren, dat de verbouw eon aanwinst is voor de Voorstraat en tevens voor Sint Annalands middenstand en ,con:ument" De voorzitter van de middenstandsvereniging bracht eveneens gelukwensen, er op wijzend dat een stijgend voorzieningenpeil voor de gehele middenstandssector van belang is. Garage Dekker koppelde de ingebruikname van de nieuwe showroom aan een Audi- show, waardoor men zowel in garage Ton- huisstraat als in de Voorstraat de nieuwste auto's van dit merk kon bewonderen. En daarvan werd door menigeen gebruik ge maakt. FILIAAL Niet officieel vond vorige week ook de ingebruikname plaats van een filiaal Verwer -van der Male uit Poortvliet, waartoe de voormalige bakkerij-winkel Everaers aan Ring 70 werd aangepast. De voornaamste artikelen van deze firma zijn de boor- en melkmachines, dus speciaal gericht op Iand- tuinbouw en veeteelt. ZILVEREN BEVRIJDING. VERGELIJKING MEI 1940 EN 1945. DE SCHERPENISSE RAAD EN HET RECREATIE GEBIED 'GORISHOEK'. SINT-PHILIPSLAND HAD BEZWAREN TEGEN LEGES WELSTANDSCOMMISSIE. DE POORTVLIETSE RAAD WAS DAARMEE OOK NIET GELUKKIG. HET ZAL EEN APARTE VERGADERING WIJDEN AAN HERINDELINGS- GEVOLGEN. VREUGDEVOLLE OPENING CENTRALE WERKPLAATS THOLEN. STAVFNCnSF RAIFFEISENBANK ZESTIG JAAR. ZWEMACCOMODATIE. DE EENDRACHTCUP. JAN OVEREENKAM ALS HERINNERING. De jaren leren ons veel dat de dagen niet weten. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S. VIER MEI HERDENKING Maandag 4 mei zal om kwart over negen in het dorpshuis een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden, waaraan medewerking wordt verleend door de koren uit Sint Maar tensdijk en Sint Philipsland. Mede daardoor zal men van een goed herdenkingsprogramma verzekerd kunnen zijn en is het goed daar- vcor ook belangstelling te tonen. JAARVERGADERING PLATTELANDSVROUWEN Donderdag 16 april hield de afdeling Sta venisse van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen de jaarvergadering in het oude ge meentehuis. De bijeenkomst stond onder lei ding van presidente mevr. Ista, die als nieuw bestuurslid - na verkiezing - mevr Nieuwen, huizen-de Kceijer kon begroeten In de kas- commissie werden benoemd de dames Steen- dijk-Hoek en de Wilde-van Oost. Vanwege het tienjarig bestaan der afdeling werd in de pauze een consumptie aange boden. Verder werd er een verloting gehouden. Daarna sprak de plaatselijke arts dokter van der Eist over kleine ongelukjes in en rond het huis en de daarbij toe te passen eerste hulp. Vervolgens sprak hij over het onderwerp de vrouw in de menopauze om als dank vcor zijn interessante causerie daar na een fruitmand in ontvangst te mogen nemen. OUDERAVOND Vorige week werd de jaarlijkse ouderavond van de openbare basisschool in het Dorps huis gehouden. Vooraf kregen ouders en be langstellenden gelegenheid het werk van de leerlingen te bekijken en met het personeel van gedachten te wisselen. Tegelijkertijd kon men de nieuwe gymzaal bezichtigen. Omstreeks 8 u opende de voor zitter van de oudercommissie de heer M. K. de Wilde met een welkomstwoord tot de aanwezigen, inzonderheid tot wethouder J. A. Nortier en mej. K. Schuurland ge pensioneerd onderwijzeres. De grote belang stelling getuigt in elk geval met een mee leven met het werk van kinderen en dus met de school, zo meende de heer De Wilde. De aftredende commissieleden mevr. Stout- jesdijk en dhr. C. Smits werden herkozen, waarna het hoofd der school, de heer C. G. van de Hoek een uitvoerige toelichting gaf op de gang van zaken in de school. Na de pauze werden, door enkele leer lingen gedichten voorgedragen en dat van jongelui uit eerste en derde klas. De zaal fungeerde daarbij als jury. De eerste prijs kreeg Johan Smits, nummer twee werd Jan Wesdorp en drie Ad. Geluk. Daarna was de beurt aan de vierde tot en met de zesde klas. Hier was Leen Poot eerste, tweede Heieen Moerland en derde P. v. d. Reest. Na nog een enkel voordrachtje sloot de voorzitter onder dank voor aller medewerking deze gezellige ouderavond. JAARVERGADERING RAIFFEISENBANK. De wegens ziekte verhinderde voorzitter van Beveren werd bij de algemene ver gadering van de coöperatieve Raiffeisen- bank vervangen door vice voorzitter J. C, de Rooy. Na eerstgenoemde een spoedig her stel te hebben toegewenst werden twee leden overledenen herdacht, nl. P. van Iwaarden en C. M. Elenbaas. Laatstgenoemde was vele jaren bestuurslid geweest. Een afgelopen verenigingsjaar overziende constateerde de heer De Rooy dat het voor de landbouw gunstig was gelopen met goede opbrengsten en hoge prijzen. Daarentegen beleefde de fruitteelt een dieptepunt als nooit tevoren. Hij bracht voorts in herinne ring dat het de zestigste jaarvergadering is van de bank, die groeide van een eerste jaars balanstotaal ad f 16.500,- tot nu bijna 9.2 miljoen gulden. Duidelijker is de groei nauwelijks aan te geven. De voorzitter bracht saluut aan de initiatiefnemers en degenen, die in deze pe riode hun krachten voor bestaan en groei der bank gaven. De cijfers en toelichting in het jaarverslag toonden een op alle onderdelen goede ont wikkeling. Duidelijk viel daaruit het ver trouwen van de inwoners op te maken. Zon der rente was de spaaraanwas f 662.000,- een toename van 9.7%. Een percentage dat vrijwel tot het landelijk gemiddelde komt. Tijdens de Raiffeisenweek waren er 647 inlagen met een totaal van f 228.000,- spaargeld, ruim f 90.000,- meer dan vorig jaar. De gemiddelde was f 352,- en 20 nieuwe spaarrekeningen werden geopend. Het cre- dietsaldo in rekening courant bedroeg ruim f 1.116.000,-, een vermeerdering van vier ten. Het totaal aan toevertrouwde middelen be droeg 8.8 miljoen gulden Door de 429 re keninghouders werd 23 miljoen omgezet, een stijging van 6 miljoen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1