DOMBURGSCH BADNIEUWS No-x" I< M,3c Zaterdag, 7 Juli 1883. EN VREEMDELHsTGElTLIJST. 3 z"f. Domburg. Het Bad is geopend Aangekomen vreemdelingen 1 <-? o t Het Domfcuiz-g-soli Baduieuws verschijnt iederen Zaterdag, gedurende het Badseizoen. Abonnement voor Nederland 0,75; voor het Buitenland 1.afzonderlijke Nommers ƒ0.071. Advertentiën 10 cent per regel, abonnement voor het seizoen tegen verminderde prijzen. Bureaux: te DOMBURG, bij den Heer H. M. Kesteloo, te MIDDELBURG, ter drukkerij van C. H. J. van Benthem Jutting St. Pieterstraat F. 33. Je me la figure comme un lieu de repos pour le corps, d'apaisement pour l'esprit; comme une sorte de refuge pour ceux qui, fatigués des luttes de la vie, veulent pen dant quelques semaines échapper au tour- bitton qui les emporte, ou encore comme un abri pour ces adeptes de la vie de familie desireux de continuer au bord de s's saines et douces habitudes, les 'e leur bonheur. Henri Havard, „Le coeur du Pays." 1878. De Commissie tot bevorderen der belan gen van Domburg als badplaats bestaat uit de Heeren: H. J. Boogaeet, Foorz., J. C. Lantsheee, Vice-Foorz., Dr. J. C. de Man, H. M. Kes teloo, W. A. Graaf van Ltnden, J. J. I. Speengee, W. J. Speengee, J. A. Tak, F. D. Speengee, F. Nagtglas, Secretaris- er. Het Bestuur der Zeebad-inrichting be staat uit de Heeren: H. J. Boogaebt, Foorzitter. J. C. Lantsheee. W. J. Speengee. H. M. Kesteloo, Secretaris-, van 1 Juli tot 30 September, dagelijks van des morgens S tot des namiddags J uren. Prijs van een Zeebad 30 cents, met inbegrip van een badkostuum (voor dames) of één zwembroek en één handdoek. Meerdere handdoeken per stuk 5 cents. Bad- en handdoekenkaartjes zijn te ver krijgen bij den Heer H. M. Kesteloo en in het paviljoen. Temperatuur van lucht en water wor den dagelijks op het strand kenbaar ge maakt. Voor Binnenbaden is in het Bad-Hótel gelegenheid. Badgasten en logées hebben vrijen toe gang tot het Bad-paviljoen, de Leeskamer en verdere inrichtingen. Bndstoclen te huren voor 10 cents gedurende den tijd, dat de huurder ach tereenvolgend den stoel bezet houdt. Gebruikte Baden. Heeren. Dames. Totaal. Maandag 2 Juli 9 2 11 Dinsdag 3 2 4 6 Woensdag 4 3 8 11 Donderdag 5 4 4 8 18 18 36 Hoogwater te Domburg. Zaterdag 7 Juli 2.22 Zondag 8 2.57 Maandag 9 3.33 Dinsdag 10 4.12 Woensdag 11 5. Donderdag 12 5.54 E.K. Vrijdag 13 7.3 De Baddokter J. M. Janssen in het dorp (Weststraat) is dagelijks te consulteeren op het strand des voormid dags tusschen 11 en 12 uren. Wageiidienst. Van Domburg naar Middelburg en terug iederen Maandag en Zaterdag een wagentje voor 5 personen; voorm. om 8 uren van het Schuttershof langs het Bad- Hótel en om 3 uren van de Groote Markt te Middelburg bij Wed. Geoenewegen. Donderdag op dezelfde uren een Omnibus voor personen en goederen. Prijs voor heen en weer en voor enkele reis één gulden per persoon. De ondernemer P. Pee- voost belast zich met boodschappen en commissiën. Aanbevelenswaardige Wandelingen. 1. Door de manteling en door het over bosch van de buitenplaats Duinvliet terug. '/2 uur). 2. Door de manteling over het landgoed Westhove en door het overbosch van Duinvliet terug. uur). 3. De straatweg tot aan Schoon-Oord, vervolgens links af, en door de bosschen van het landgoed Duinbeek of van Berkenbosch terug. 1 uur). 4. Door de manteling achter Westhove naar de Oranjezon, en terug langs de landgoederen Overduin en Zeeduin. (3 uren). 5. Bij laagwater naar de oude begraaf plaats aan het strand achter Westhove en terug. (1 uur). 6. Naar Aagtekerke en over Oostkappel terug. (2 uren). 7. Naar Westkappel en over Aagtekerke terug, (de zeedijk en lichttoren te be zien. (3 '/2 uren). Aan de bezoekers der badplaatsen is het wandelen over deze landgoederen door de eigenaren welwillend vergund. In den afgeloopen winter werd niet ver achter het Bad-Hótel een slingerend schelpenpad door het dichte kreupelhout gemaakt naar een duin van waar men een vergezicht over bosch, beemd en zee heeft. Van daar voert een harde weg naar de schilderachtige zoogenoemde Boven- manteling. tot 6 Juli. In het dorp; dhr. H. L. Fagginger Auer, Middelburg. Mevr. douairière de Bruyn-Boddaert, Mej. H. M. van den Broecke, dhr. J. C. van den Broecke en familie, Middelburg. dhr. Mr. Ph. van den Broecke, Mejkvr. C. van Citters, den Haag. dhr. J Ermerins en familie, dhr. J. H. Gunning, dhr. Dr. J. H. Gunning, J.Hz., Mej. L. C. van Hoek, Middelburg. Dames Luteijn, Middelburg. dhr. Iz. Luteijn, Flissingen. dhr. F. Nagtglas en familie, dhr. C. D. Nagtglas Versteeg, Delft. Mevr. Ooster-Pijnacker, dhr. Rosenplaenter en familie, Rotterdam. Mej. A. M. Ruijghart, Arnhem. dhr. J. J. I. Sprenger en familie, Middelb. Mevr. Sprenger-Lambrechtsen, Middelburg. dhr. M. Sprenger, Goes. Mej. D. Tak, Mej. M. Tak, Mej. C. Weerts, In het Bad-Hótel: Mej. M. Fokker, Middelburg. Mej. Forsten, den Haag. dhr. W. Laming en familie, Rotterdam. Mevr. Pabst de Fry, TJtrecht. Dames Scholten van Aschat, Mej. W. Schutte, Amsterdam. dhr. J. J. Wartmann en familie, In het Schuttershof: dhr. van Calster, Antwerpen. dhr. Claïs en familie, Antwerpt dhr. Ch. Erbschloe, Brussel. Mej. M. van der Feen, Middelburg. Mej. I. A. M. van Groningen, Mej. A. van Groningen, Middelburg. Mej. B. v. d. Hoek, Goes. Mej. B. Kerler, Middelburg. de heeren Koch, Middelburg. Mej. Krüseman, Middelburg. dhr. J. Luteijn en familie, Middelburg. Mej. Opzoomer, Utrecht. dhr. J. van Rijswijk en familie, Antwerpe dhr. M. Raven, Flissingen. dhr. Voormann en familie, Breckenfeld. Het ontstaan en de ontwikkeling der Domburgsche Badinrichting. Eene badkuur te Scheveningen, in den zomer van 1833, door een tweetal Mid- delburgsche dames, deed het plan op vatten om ook te Domburg de gelegen heid tot het nemen van zeebaden te openen. Met een paar badkoetsen, aangeschaft door Jhrn. J. H. Schobeb en Mr. J. van Reigeesbeeg Veesluijs, werden alhier in 1834 de eerste baden genomen en alzoo in dat jaar de grond gelegd voor de Dom- burgsche zeebadinrichting. Weldra werd behoefte gevoeld aan een lokaal op de duinen „ten dienste van 't publiek, bij wijze van koffie- of zooge naamd badhuis" en het was daarom dat een zestal Middelburgsche heeren een plan voor den bouw deden opmaken en bij circulaire van 24 Augustus 1836 vrijwil lige bijdragen tot dekking der kosten vraagden. De roepstem vond gehoor en er werd voor ruim ƒ11000.ingeschreven, waarbij Z. M. Koning Willem I in het volgende jaar nog de aanzienlijke gift van 2000.voegde. Het plan voor den bouw van het bad paviljoen, ontworpen door G. H. Geauss, stads-architect te Middelburgkon alzoo ten uitvoer worden gelegd. De grond was door den staat afgestaan voor 5 gld. en het werk werd 15 Januari 1837 voor 8800.aanbesteed aan J. Bouedbez, timmerman te Middelburgop den 28 Maart daarna had de eerste steenlegging plaats door Mr. J. J. Slichee, ambachts heer van Domburg, terwijl de inwijding van het gebouw en openstelling voor het publiek reeds 22 Juli geschiedde. t

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1883 | | pagina 1