ABDIJSIROOP Gewestelijk Nieuws. Waarom hoes! Ge zoo? AKKER's versterkte KON. VLAAMSCHE SCHOUWBURG GENT. Zondag 28 Nov. Dag- en Avondvercooning van HET MEISJE VAN ZAVENTEM, Operette In drie bedrijven van Henri Caspeele. FRANSCHE SCHOUWBURG GENT. Zondag 28 November, nam. 2,15 uur Opvoering van L A K M Opera in drie bedrijven. Muziek van Leo Delibes. Kerk- en Schoolnieuws. OOSTBURG. Herkozen. Tot leden van het college van no tabelen der Herv. gemeente alhier zijn herkozen de heeren J. A. Hoste, J. Risseeuw-Mazure en A. Versprille Lz. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Zondag 28 November 1937. Breskens 9,30 uur Ds Goudzwaard. 5.30 uur Ds Goudzwaard. 1,30 uur Zondagschool. Cadzand 9,30 uur Ds Visser. Hoofdplaat. 9,30 uur M. R. Pliester. Nleuwvllet 9.30 uur Ds. Derksen. Oostburg 9,30 uur Ds Faber. IJzendijke 9,30 uur Ds. Castelein. Zuldzande. 9,30 uur Ds Stegenga. Groede 17,30 uur Ds. Derksen. Ev. Luth. Gemeente. 9,30 uur Da. M. P. Stol. ming aan te geven ten bate van het Nederlandsche kind. De reden, dat deze uitgave een geschenk voor het geheele volk belooft te worden, is ech ter niet alleen hierin gelegen, doch meer nog door de omstandigheid, dat dit belangrijke werk metterdaad onder ieders bereik zal worden gebracht. Er verschijnen namelijk drie uitgaven in: een luxe in leer gebonden een twee de ook nog zeer kostbaar en dan een 3e ingenaaide volksuitgave, die slechts f 1.50 zal kosten. Uit de opbrengst van de beide eerste uitgaven zullen de baten voor het genoemde fonds moe ten voortvloeien, terwijl de goedkoope uitgave, die het mogelijk maakt, dat dit belangrijke opvoedkundige werk, in me nig jong gezin zijn nut kan doen, niet ten onrecht eerder een bron van in komsten voor het fonds. Men zal het met ons eens zijn, dat hier inderdaad van een zeer gelukkigen opzet gespro ken mag worden. De niewe functie van Prins Bem- hard, die zooals men weet, reeds eeni- ge weken geleden tot Koninklijk Com missaris van de Nederlandsche Pad vinders was benoemd, is thans inge gaan. 's Prinsen benoeming sluit aan bij het officleele ontslag van den leids man der Nederlandsche pagvinders, vice- admiraal Rambonnet. die thans als zoo danig van de padvinderij afscheid heeft genomen. Na het eigenlijke afscheid van de commissarissen heeft de grijze leider echter nog eenmaal in zijn kwa liteit van hoofdverkenner de vergade ring van de stichting Wereldjamboree gepredlseerd, daar deze stichting nog ontbonden diende te worden. In deze vergadering werd besloten, dat het ba tig saldo van de Jamboree 1937 zal worden besteed om het uitgeputte Ram- bonnetfonds, dat dient voor de instand houding van het opleidingscentrum van leiders te Ommen en van het hoofd kwartier der padvinderij te Den Haag, te herstellen. Dat de Nederlandsche verkenners wat voor hun scheidenden leider over hebben gehad, bewi|st het meer dan vorstelijke geschenk, dat den hoofd verkenner werd aangeboden, namelijk een auto met chauffeur en onderhoud. Men was blijkbaar van meening, dat de grijïe leider, die zooveel van zijn beste krachten voor de Nederlandsche padvinderij heeft gegeven, thans op zijn hoogen leeftijd wat meer rust en gemak verdient. In het begin van de week heeft de mist ons land, en vooral onze scheep vaart, weer heel wat last bezorgd. Het spoorwegverkeer ondervond er minder hinder van, slechts kwamen enkele treinen met vertraging binnen, doch over het algemeen bedroeg de ver traging niet meer dan tien minuten. Voor de scheepvaart, vooral die voor onze kust en in de Zeeuwsche wate ren, waren de moeilijkheden grooter. In de Wielingen kwam het ter hoogte van Cadzand tot een botsing tusschen een Noorsch en een Finsch stoom schip, waarbij beide schepen nogal wat schade opliepen, terwijl verschil lende buitenlandsche schepen, o.a. het Deensche s.s. Bodit op de Wester- schelde, de eveneens Deensche Mer- cur en het Engelsche s.s. Hopecrown omhoogvoeren en slechts met behulp van sleepboot of duiker weer vlot konden komen. Ook een Nederlandsch schip raakte nog aan den grond; het was de mailboot Prinses Juliana van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland, die eveneens bij Cadzand omhoog is gevaren. Later kon dit schip met be hulp van de ter assistentie aangerukte sleepbooten weer vlot komen, zoodat de passagiers, die aan boord waren gebleven, er met een vertraagde reis afkwamen. Een ander Nederlandsch schip de „Henca," dat ter hoogte van Castricum aan den grond was geraakt, kon op eigen kracht weer vlot komen. Zoo is deze week voor de scheep vaart met veel strubbelingen ingezet, doch persoonlijke ongevallen kwamen bij een en ander gelukkig niet voor. Over de besprekingen In het Parle ment kunnen wij ditmaal kort zijn. De begrootingen van Binnenlandsche Zaken en van Justitie waren nog aan de orde. Bij Binnenlandsche Zaken vormde de Zondagswet nog steeds de hoofdschotel, terwijl bij Justitie de echt scheidingswetgeving en het vreemde lingen vraagstuk de meest omstreden problemen waren. Velen in den lande en ook daarbui ten hebben zich in deze dagen nog aan de herdenking van Nederlands groot sten dichter gewijd. Te Nijmegen vond in de R.K. Universiteit een Vondelhulde plaats, waarbij de professoren Brom, Van Ginneken en Molkenboer hetwoord voerden, terwijl in het buitenland na Antwerpen thans vooral KeulenenWee- nen door geslaagde Vondelherdenkin gen de aandacht trokken. Boekbespreking. Talldor Laxness: „Salka Valka". Ingen. f 3,75. Geb. f 4,90. Uitg.: Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij., Den Haag. Dit mooie werk brengt ons een 10- tal jaren terug, toen de IJslandsche be volking door hun geïsoleerde ligging nog in zeer primitieve staat verkeerde. En in dat land, waar de grenzen van goed en kwaad nog niet getrokken zijn, waar de beschaving nog eeuwen ten achter is bij onze Westersche cultuur, in dat doodarme land plaatst de auteur voor ons: „Salka Valka", de dochter van een eensdeele immoreele, ander deels axtatisch godsdienstige moeder en van een onbekend blijvenden vader; een levend wezen dat zelf de grenzen van goed en kwaad moest leeren trek ken, een vrouw zonder beschaving, zon der opvoeding, niet omgeven door moederliefde, zonder voorbeelden van plichtsbetrachting om zich heen, een mensch, dat temidden van de grootste ontberingen zijn eigen weg moet zoe ken. En die weg heeft vele, schier on overkomelijke moeilijkheden, dit pad is bezaaid met klippen, die haar niet on beroerd laten hoe kan het anders en toch voelen wij door het cynische van Laxness heen: een diepgaande menschenliefde en ondergaan wij de wonderlijke bekoring, die des te groo ter wordt, wanneer wij kennis maken met de ijzeren wilskracht van Salka Valka, om in het leven te zullen slagen. Zij is een der sterke figuren, die veel beproevingen moeten doorstaan, en in onze herinnering zal blijven als een symbool van kracht, van dporzettings- vermogen, van gezonde, metischelijke opvattingen. Strijd is er in dit boek veel strijd en weinig overwinning en toch wordt het ons dierbaar, om het gave karak ter van de hoofdpersoon en wij voe len ons door de lezing ervan rijker worden. Het is een verrukkelijk mooi boek. BRESKENS. Tijdelijke benoeming. De heer E. Seuhs alhier is benoemd tot tijdelijk Ontvanger-Griffier en Sec retaris-Ontvanger van het Calamiteuze Waterschap Oud en Jong Breskens, Groot en Klein Baarzande en Jong Baarzandepolder en Waterkeering van het Calamiteuze Waterschap Oud en Jong Breskens. Door een spiegelruit. Hedenmiddag had bij het spelen van kinderen voor de étalage van den winkel van Albert Heijn een der kinderen het ongeluk met een driewieler door de groote spiegelruit te vallen. De jongen bekwam geen verwon dingen De spiegelruit is deerlijk be schadigd. Muziekuitvoering. Donderdagavond gaf de Muziekver- eeniging met medewerking van de Tooneelclub alhier haar najaarsuitvoe ring. Zooals altijd was de zaal overvol. De voorzitter de heer de Hullu, roept allen een haitelijk welkom toe. Een speciale welkomstgroet richt hij tot het hoofd onzer gemeente, Burgemeester Drost, met zijn aanstaande vrouw: Het doet ons werkelijk een groot genoegen U beiden hier aanwezig te zien. Dit is voor ons een bewijs dat U met onze vereeniging meeleeft. En nu weet ik wel, dat het onmo gelijk is, voor een Burgervader, alle uitvoeringen, vergaderingen, enz. bij te wonen, maar toch hopen wij, Burge meester, U nog eens meer alhier te begroeten. Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken U beiden, namens onze vereeniging, te feliciteeren metUwvoor- genomen huwelijk, waarop een dave rend applaus volgde. Hierna werd het muziekprogramma afgewerkt, bevattende werken van Bach, Mozart, Giordani, Wagner, Rousseau en Ciere-Maas. Wij hadden niets an ders dan lof voor de zeer goede ver tolking, onder leiding van den heer Cor Schijve. Na de pauze werd de tweede afdee- ling afgewerkt door de tooneelclub met het tooneelspel „Zonsopgang". Het stuk, dat in den tegenwoordi- gen tijd speelt, werd door de spelers buitengewoon goed weergegeven. Ook hier komt zeker een woord van lof toe aan den heer Carels voor zijn onmisbare leiding. Het dankbare applaus was ten volle verdiend. Opdracht. De Minister van Finantiên heeft aan aan den heer P. J. van de Sande alhier opgedragen het bouwen van een ge wapend betonnen Versper-mijnen-ma- gazijn te Veere. Laagste inschrijving. De laagste inschrijver voor het op ruimen tramsporen en het gedeeltelijk verbeteren bovendek op de draaisluls aan de Verkeerssluis te Vlissingen is de heer P. J. van de Sande, alhier. SLUIS. Concert. Het muziekgezelschap „ApoIIo" hield onder leiding van den directeur J. van den Bussche zijn eerste winterconcert, dat veel belangstelling trok, wat een verblijdend feit mag genoemd worden, daar de voorafgaande jaren de belang stelling niet zoo groot placht te zijn. Men zal zich nu wel beginnen af vragen, waaraan deze belangstelling te wijten is. Dit is in korte woorden meegedeeld. Een poosje geleden werd, zooals gemeld door het corps een pro- paganda-tocht door de gemeente ge maakt, met het doel nieuwe leden te verwerven en het mag gezegd worden: de actie heef: klaarblijkelijk succes ge had, daar het bestuur niet minder dan 70 nieuwe leden te noteeren kreeg wat vooral te danken is aan het feit, dat de contributie van het lidmaatschap inplaats van f 2.50 per persoon f 1 be draagt, een zeer toe te juichen maat regel, daar nu ook, naast de meer ge goeden ook de minder bedeelden van de kunst kunnen profiteered De voorzitter de heer G. Metz be tuigde dan ook in zijn openingswoord zijn erkentelijkheid en hoopte, dat de nieuwe leden trouw lid zouden blijven, wat een ovatie ten gevolge had. Het programma voor dezen avond was met veel zorg samengesteld en we hoorden dan ook stukken als Si j' étais Roi, ouverture van A. Adam; 1' Afri- caine fantaisie naar de motieven van de bekende opera van dien naam en verschillende marschen, afgewisseld door enkele luimige voordrachten o.a. het Schilderijtje. Een gezellig bal besloot dit eerste concert. Mond- en klauwzeer. De mond- en klauwzeer epidimie breidt zich steeds verder uit; thans hoor den we, naast de vele gevallen in onze gemeente ook van gevallen bij enkele landbouwers op Sint Anna ter Muiden. In de gemeente Sluis zijn bij een landbouwer reeds enkele kalveren aan deze gevreesde ziekte gestorven, wat voor dezen een schadepost beteekent. SCHOONDIJKE. Voor de luiermand. De gezellige middag en avond, in gericht door de vereeniging van Vrou- wenbelangen en Gelijk Staatsburger schap ten bate van een luiermand heeft een netto winst gegeven van f 14,93. Een woord van dank aan allen die tot het slagen van dien avond hebben meegewerkt. HOOFDPLAAT. Zilveren Kloosterjubileum. Op 23 November vierde de Eerw. Zuster Gedula, in de wereld Mej. Sophia Martens, haar zilveren professie- feest, in het klooster der Zusters van liefde te Grave. Tijdelijke benoeming. Tot tijdelijk Ontvanger-Griffier van den Hoofdplaat- en Thomaespolder al hier is benoemd de heer E. van den Hemel te Oostburg. OOSTBURG. Feestavond. Voor een goed bezette zaal werden Woensdag en Donderdag J.I. door de firma Albert Heijn een filmavond in het Beursgobouw aangeboden. Het eerste gedeelte gaf te zien, hoe de Batavie ren zich van voedsel voorzagen Dit geschiedde door de mannen, maar langzamerhand is dat werk overgegaan op de vrouwen en nu in dezen tegen- woordigen tijd wist iedere huisvrouw de weg naar A. H. of Albert Heijn die voor de huishoudens een ware uitkomst was in het levensbedrijf. Met een over zicht van de fabriek en winkels, werd overgegaan tot vertoon van een paar schitterende films die algemeen in den smaak vielen. De firma kan dan ook zeer tevreden zijn met deze avonden gezien de groote opkomst van het publiek. Feest en Propaganda. Woensdag j.l. was door de Vereeni ging Volksonderwijs een feest- en pro- pagandadag uitgeskhreven. Daartoe waren verschillende personen aange zocht om daaraan mede te werken. Des middags werd voor de kinderen der openbare school een poppenkast vertoond, benevens goocheltoeren enz., opgeluisterd door muziek welke dhr. Schijve welwillend verzorgde. Daarbij werden de kinderen onthaald op ver schillende lekkernijen. Des avonds werd een programma ten beste gegeven voor de grooteren. Om acht uur werd het woord geno men door de heer Reinders, die ver ontschuldiging aanbood voor de voor zitter die op dat oogenblik niet aan wezig kon zijn. Hij wenschte de aan wezigen, die in grooten getale opge komen waren een genoeglijken avond en bracht dank aan de verschillende medewerkers en ook aan de heeren Pouwer, Versprille, de Smit, Brevet en de Meij voor hunne zoo goede ver zorging aan de kinderen van 's middags. Hierop gaf hij het woord aan de heer Griep van Nieuwvliet die een uiteen zetting gaf hoe de vereeniging Volks onderwijs nieuw leven ingeblazen was en dat de vereeniging zich kon ver heugen in een gestadigen toenemen de bloei en een hartelijke opwekking richtte tot de aanwezigen om de ver eeniging zooveel mogelijk te steunen. Vervolgens trad op de heer van Dijke uit Amsterdam, algemeen secre taris van Volksonderwijs. In een aan gename en weldoordachte rede gaf hij te kennen, dat het openbaar onder wijs het eeeige goede onderwijs was en dat hem ten zeerste verheugde dit Oostburg in deze door de afdeehng Volksonderwijs uitblonk in activiteit. Nu was meer het vermakelijke ge deelte aan de beurt. En dat dit in han den van de familie Wins uit Amster dam in goede handen was, bewees de heel Wins met zijn goochelspel, wat verschillende lachsalvo's ontlokte. Het propaganda-poppenspel werd door de zelfde familie een succes door het schitterende betoog, dat door Klaas en Griet voor het openbaar onderwijs en Volksonderwijs ten beste gegeven werd. Na de pauze was de heer Sam Lako aan het woord die bewees dat zijn pianospel en zang in goede handen bij hem waren. Het laatste gedeelte was weer voor de familie Wins dat met zijn transfor matiespel waarin door Lotte Wins dat zes verschillende rollen werden vervuld een uitbundig succes en applaus oogstte. Een werkelijk geslaagde avond die voor de vereeniging Volksonderwijs een groote voldoening was. AARDENBURG. Feestcommissie blijde gebeurtenis. Op initiatief van den burgemeester van Aardenburg zijn de personen, die bij het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Prins Bernhard de feest commissie vormden Woensdag 1.1. op het raadhuis ontboden, teneinde hun de vraag voor te leggen of zij bij de aanstaande blijde gebeurtenis in ons Vorstenhuis andermaal leiding zouden willen geven aan de bestuursfuncties wederdeelt als volgt C. M van den Broecke, voorz.; A C. Catsman, secr. en L. Haverland, penningmeester. De vorige maal werden alle kosten bestreden uit de gemeentekas; thans zal de burgerij een inteekenlijst aange boden worden. De omvang van het geboortefeest zal afhangen van het ontvangen bedrag. Aanbesteding. Voor een jaar of 3 werden aan de Aardenburgsche Haven en in de Oude Kerkstraat 2 einden monofalt wegbe- dekking gelegd met steun en onder toe zicht van het Rijk. Al zeer spoedig bleek keze wegbedekking het niet te houden. Herstelling hielp niet. De onderliggende keien kwamen hier en daar bloot. De vele putten konden beslist ge vaar opleveren voor het snelverkeer. Thans zal daarin verbetering gebracht worden door beide weggedeelten te bestraten met z.g.n. klinkerkeien, welke reeds aangevoerd zijn. De verder noo- dige werkzaamheden zijn door het Ge meentebestuur van Aardenburg aanbe steed, waarbij een zevental biljetten in geleverd werden voor de volgende bedragen: M. Wandel te Schoondijke voor f 3756. J. H. v. d. Ven te Vlissingen voor f 3800. A. J. Cambier te Breskens voor f 3998. W. J. d. Bruijn teTerNeuzenvoorf4376. Th. H. Wieleruan te Hoofdplaat v. f4960. P. J. v. d. Sande te Breskens voor f 5200. J. W. Kools te Aardenburg voor f5498. De gunning wordt tot nadere datum aangehouden, De nieuwe weg krijgt een rijbaan ter breedte van 5 meter. BIERVLIET. Raadsvergadering. Donderdag 25 November kwam de Raad dezer gemeente in voltallige zitting bijeen, onder voorzitterschap van den burgemeester A. P. Kostense. De notulen worden onveranderd goedgekeurd. Ingekomen stukken: Een goedkeu ring van Ged. Staten voor de ver koop van een 40-tal boomen en een schrijven van hetzelfde lichaam over de afschaffing der kermis te Terneuzen. B. en W. achten dit laatste voor Biervliet van geen belang. Beide stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van de Slagersvereeni- ging, inhoudende een gedeelte van keuringsgelden te laten vervallen wordt na eenige bespreking aangehouden. Aan de N.V. Petr. Comp. „the Texas" wordt vergunning verleend voor het perceel van K. Bas een benzinepomp te plaatsen onder de gewone voorwaarden. De verlenging erfpachttetmijnen van dhr. De Boever, Wed. A. B. Corijn en dhr. H. A. Cijsóuw worden voor den tijd van 13 jaar verlengd. Een voorstel van B. en W. tot toe treding der steunregeling aan kleine boeren wordt na uitvoerig te zijn toe gelicht door den bnrgemeester, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het bedrag per leerling O.L. On derwijs wordt vastgesteld op f 7,10 per leerling gemiddelde. Dan zijn de voorstellen aan de orde Neem toch de nieuwe verstèrkte Abdijsiroop, het middel dat op bijna wonderbaarlijke wijze Uw hoest bedwingt. Akker's Abdij siroop werkt snel en krachtig bij hoesten, bij kou op de luchtpijpen, bij beginnende en chronische bronchitis en helpt heerlijk bij borstbenauwdheid en asthma-aanvallen. De uitsluitend van plantaard!gen aard zijnde werkzame bestanddeelen uit oude geneeskruiden welke Abdijsiroop een wereld-vermaardheid heb ben bezorgd, werden in de nieuwe verstèrkte Abdijsiroop nog uitgebreid door de toevoeging van de hoest-bedwingende stof „coaetne die moet beschouwd worden als het krachtigste mid del ter verdrijving van den hoest en van slum. De plantaardige extracten, in Abdijsiroop ver werkt, werken als balsem op de ontstoken slum- vliezen van Uw borst en keel, die daardoor worden geheeld en versterkt. Om zijn gelukkige samen stelling noemt men terecht de nieuwe verstèrkte Abdijsiroop,,'s Werelds béste Hoest-Siroop Flacon 90 ct.. f U0.12.40. f 4.20. Over»! verkrijgbaar. Hoe grooter flacon, hoe voordeellger het gebruik. (Ingez. Med.)

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1937 | | pagina 2