Bouwgrond EXTRA-TRAMS MUZIEK dienstbode dienstbode, Breskens, J. F. DE WITTE Het conflict te Nieuwvliet. Mz:z i PUROL Gevestigd te Breskens J. NI. C. BROODMAN, ^amessaW. 17 Augustus FESTIVAL Aardenburg, DAMES! Knippen en Naaien Op 15 Augustus (Half Oogst) Tea-Room „Suza" Fotohandel INBOEDEL, Beurtdieost 1?, Sport. Gemengd Nieuws. Advertentiën teevexv- exv Deering Maaimachines en Graanmaaiers A. Leenhouts, Breskens, in de aan het strand te Breskens P. J. ROTH, Zaterdag 2 3 Aug. a.s. Muziskcentrale naar boven gehaald. Zelfs, toen de pop in een gesloten kist was geborgei\. werd ze nog boven gebracht. Deze niet geringe prestatie- nabootsing van het redden van drenkelingen uit een in het water gevallen auto, werd o.m. schit terend volbracnt door mej. E- Klaassen. De nrs. ,Het lek" en „het knikje" lieten zien. hoe bij een ongeval de drenkelingen werden gered, waarbij vooral de vlugheid en handigheid in het aan land brengen opvielen. Ook het redden door politie, die gekleed te water ging, om vervolgens met een zuurstofapparaat de levens geesten bij de z.g. bewustelooze op te wekken was een mooie prestatie. Het grappige element ontbrak na tuurlijk niet. Het gecostumeerd zwem men. de val van den photograaf, toen hij opnamen wilde maken enz. ver wekten algemeene vroolijkheid, die zoo aanstekelijk werkte, dat zelfs één der ijsco-wagens er van achterover ging. De demonstratie kan bijzonder ge slaagd heeten: naast de bewondering van de behendigheid, die alle deel neemsters en deelnemers toonden te bezitten (van de politie o.a. de heer Goedhart, die voortdurend in veld- wachterscostuum zwom) is zeker tot de toeschouwers doorgedrongen de idee, dat zoo'jn brigade in tijd van nood heel wat presteeren kan. Zeker is daar bij ook de overtuiging gevestigd, dat zoo'n brigade ook in onze gemeente op haar plaats zou zijn. De muziek v<ereen.i gingen van Bres- kens en Oostburg verleenden haar me dewerking door tijdens het uitvoeren der nrs. een marschconcert te geven waarbij zij waren gestationneerd op een der booten van de N.V. Van Melle's Conf. Works- door den heer Van Melle daartoe bereidwillig afgestaan. Voor de leden der brigade waren op het haventerrein tenten opgeslagen door eenige inwoners daartoe gaarne afgestaan. Na afloop van de demonstratie ver een igderi allen zich weer in hotel Adriaansen, waar de voorzitter van Vreemdelingenverkeer alhier, de heer W. C. Carels. hartelijk dank bracht aan bestuur en leden der V.R.B. en de brigade een prachtig souvernir in den vorm van een zilveren lauwerkrans met inscriptie aanbood. Bij afwezigheid van dr. Staverman, dankte de heer Togs- saint voor deze waardevolle herinnering, welke hij eerlang aan een vaandel hoopt te kunnen bevestigen. Nogmaals betuigde hij namens de brigade dank voor ontvangst en onthaal en zeide al len steun van Vlissingsche zijde toe voor een eventueel op te richten briga de. Onmisbaar is echter de steun van de Breskensche autoriteiten zoowel in moreej als financieel oogpunt. Doch de burgervader en de nieuwe dokter (dr. Broodman) staan zeer sympathiek tegenover doel en streven der briga des, zoodat 's.preker niet twijfelt of in de naaste toekomst zal ook Bres kens een vrijwillige biigade tot red ding van drenkelingen kennen. Aange zien enkele marechaussee's in net bezit zijn van een N.O;C, diploma, zullen de ze heeren het beoogde doel ook zeer zeker kunnen helpen bevorderen. Des avonds concerteerden onder zeei groote belangstelling de muziekvereeni gingen van Oostburg en Breskens op de Juliana-tent. waarbij nog even aan- geteekend moet worden, dat eerstge noemde ver. door afwezigheid van den directeur het opgegeven1 programma niet geheel kon doen hooren. V. V. V. kan met voldoening terug zien op dezen dag. waarmee zij heeft getoond, haar doel zoo ruim mogelijk op te willen vatten. De heer J. J. Wallien is benoemd tot geneesheer bij de arbeidsinspectie te Ginneken. Zijn practijk wordt over genomen door dr. J. N. C. Broodman thans te Westkapelle gevestigd. Hierdoor zal een vacature ontstaan voor lid van de Prov. Staten voor de christ.-'nistoiische partij. Opvolger van den heer Wallien is de heer W. J. Talsma te IJzendijke. Door het vertrek van den heer Wal lien zal alhier een vacature als wet houder en lid van den gemeenteraad ontstaan. Opvolger op de C.-H. lijst is de heer Fr. Klaaijsen. CADZAND. Zondagmoigen j.l. werden circa vijf uur de ingezetenen uit hun slaap op geschrikt door het luiden der alarm klok. Het bleek, dat de even buiten de kom staande schuui van den land bouwer R. in brand stond. De brand spuit, die spoedig ter plaatse was, wist de woning, die dicht bij de vlam mende schuur staat, te bewaren. De schuur verbrandde geheel; gelukkig waren er momenteel geen dieren in gestald en ging een beetje hooi ver loren, alsmede eenige landbouwge reedschappen, w. o. een paar wagens. De oorzaak van den brand is niet bekend; verzekering dekt gedeeltelijk de schade. HOOFDPLAAT. Vrijdag j.l. werd in het café van den heer Th. Wieleman alhier een vergadering gehouden van ingezetenen dezer gemeente teneinde een comité te vormen voor het a.s. Koninginne- feest. Tot commissieleden werden aan gewezen de heeren E. B. van Hecke, P. Rijckaert, A. E. Weijnen, J. Viae- minck, L. Martens, J. Scherbeijn, E. de Paauw, V. Verstraete, A. van den Ameele, waarvan de drie eerstgenoem- den resp. tot voorzitter, secretaris en penningmeester werden gekozen. Op verzoek van de vergadering ram de Burgemeester als Eere-voorzitter in het comité zitting. Het feest zal gehouden worden op Woensdag 3 Sept. a.s. o Om onze lezers een overzicht te ge ven van den stand van het conflict in het landbouwbedrijf te Nieuwvliet hebben wij ons Maandag tot beide partijen om inlichtingen gewend, welke wij hier weergeven. Wat is de oorzaak van het conflict? Het antwoord van arbeiderszijde luid de: Wij willen een algemeene rege ling van loons- en arbeidsvoorwaarden. Tot 1 Mei a.s. zal genoegen worden genomen met een mondelinge toezeg ging, dat deze niet zullen verslech teren. Voor volgende jaren moet dat evenwel Contractueel worden vastge legd. Daarbij moeten de loonen van het vorige jaar worden aangehouden. Zon der eenige verlaging van de dagloonen. terwijl voor de zichtloonen desnoods eenige mindering kan worden toege staan. Deze eischen zijn gesteld, omdat loonsverlaging werd gevreesd. Van landbouwerszijde luidde het ant woord: De arbeiders begonnen met liooge looneiscnen te stellen, die in een contract moesten worden vastgelegd. Wij weigerden dit: Het is steeds ge woonte geweest, dat tusschen boer en arbeider een mondeling accoord voor een jaar werd aangegaan. Sporadisch kwam het voor. dat dit verbroken werd en zeker zeldzaam door een boer. Wat is Uw indruk van de Con ferentie met den Rijksbemidder laar? Van arbeiderszijde was het antwoord: De boeren namen daar het standpunt in, dat zij steeds een mondelinge loon- overeenkomst met hun arbeiders indivi dueel sloten. Zij gaven de verzekering, de loonen niet te zullen verlagen. De arbeiders ontkennen echter, dat de loonen zijn vastgesteld. Toen de landb. gevraagd werd cijfers te ver strekken bleven deze ook achterwege. Als resultaat der conferentie kan wor den gemeld, dat de landbouwers heb ben toegezegd, in een vergadering hun bemerkingen op de door de arbeiders opgestelde loonregeling te zullen be spreken en de resultaten aan den Rijks bemiddelaar te zullen toezenden. Bij mogelijk verschil zullen patroons en arbeiders in onderling overleg trach ten tot elkaar te komen. Van de zijde der landb. was hei antwoordDaar een gegeven woord door ons steeds is nagekomen, kon van verlaging geen sprake zijn. De b landbouwers, die ter conferentie waren opgeroepen, hebben, ec'nter niet als vertegenwoordigers van organisaties, waren opgeroepen, hebben, ec'nter niet zullen roepen tegen Maandagavond, om aldaar te bespreken het op de Confe rentie behandelde: geen lager loon te zullen beta len tot 1 Mei 1931 dan in 1929 is ge geven. Dit betreft hoofdzakelijk net dagloon. b. te trachten gedaan te krijgen, dat de landbouwers goed vinden, dat a.s. voorjaar eens zal worden gepraat met den heer Hillenga. c. de landbouwers in overweging te geven, de arbeiders, die hun dienst betrekking hebben verbroken, wederom terug te nemen. Hoe is de toestand thans? Het antwoord van arbeiderszijde: Het is te Nieuwvliet zeer rustig en de politie ondervindt dan ook weinig moei lijkheden. Het aantal werkwilligen vermindert steeds, terwijl het aantal Belgen gering is. Daarbij wordt hulp ondervonden van bewoners der grensplaatsen, die hen waarschuwen, niet naar Nieuwvliet te gaan. Momenteel zijn er dan ook slechts 9. Zaterdag vertrokken er 12 met medeneming van gereedschappen. Contact is gezocht met de Belgische werkliedenorganisaties. om werkwilligen te weren. Hoe lang het conflict nog loopen zal is moeilijk te zeggen. De arberder,s hebben eenter de overtuiging, dat het Bestuur der werkgeversvereniging zal medewerken, om tot oplossing van het conflict te komen. Het antwoord der landbouwers: Het aantal werkwilligen neemt be langrijk toe zoodat de „staking" reeds lijkt te verloopen. Zaterdag vertrokken 3 ploegen Bel gen. ter sterkte van 16 man,-huis waarts, om den Zondag thuis te kunnen doorbrengen. Zoodoende bleven er 10 Maandagmorgen kwamen de 16 anderen weer terug, vergezeld nog van een aan tal nieuwe terwijl Dinsdag nog een nieuwe ploeg zal arriveeren. Zoodoende zal Nieuwvliet waarschijn lijk de eerste gemeente zijn. waar de oogst is afgemaaid. Indien noodig. is de hulp toegezegd van 10-tallen boerenjongens uit andere streken van Zeeland en ook uit België. Hiervan zal echter geen gebruik behoe ven gemaakt te worden, daar het werk te N. kalm en geregeld verloopt. Eveneens verloopt de voedselvoor ziening te N. rustig en zal ook voor de toekomst geen zorg geven. Ter volledigheid zij er bijgevoegd, dat aan de .stakers" de volgende be dragen per dag worden uitgekeerd, f 1.50 per gehuwde en f 1.25 per onge huwde man. f 0,62f' per vrouw, die ge woon is in het veld te arbeiden ter wijl bovendien een kindertoeslag van 10 cent per kind wordt verstrekt. NIEUWVLIET. Men bericht ons, dat bij de land bouwers plannen bestaan een actie tot schadevergoeding in te stellen tegen iederen landarbeider, die zijn dienst betrekking heeft verbroken, en wel tot een bedrag van f 360,- per persoon. DUIVEN. Nog sneller Breskens. Prijsvlucht uic Breuteil op Zondag 10 Aug. met oude en jonge duiven af zonderlijk, los-6,35. Jonge duiven: 1ste prijs A. Ver meulen, 2e P. Jacobs, 3e en 8e A. de Meester, 4e, 6e en lie J. de Veij 5e en 7e M. Quaars, 9e J. Moelker, 10e A, van de Velde, 12e E. Klaassen. Oude duiven: le prijs J. Wisse, 2e A. van Gijs, 3e L. de Meester. De eerste arriveerde om 9,33,23, de laatste om 9,59,58. Schoondijksche Concours- en Verz. bond Z. v. B. Oostburg. Prijsvlucht uit Breuteil op Zondag 10 Aug met oude en jonge duiven afzonderlijk, los 6,35. Jonge: le piijs: B. P. de Ridder, 2e W. Brevet, 3e en 9e Iz. Buize, 4e en 8e A. Risseeuw, 5e A. Vermeulen, 6e A. Legnij, 7e en 16e P. Leenhouts, 10e Iz. de Meij, lie G. de Hullu, 12e G, Verherbrugge, 13e P. le Roij, 14e G. den Hollander, 15e Joz. Pleijte, 17e P. Pleijte. Oude: le en 2e G. den Hollander, 3e M. Simpelaar, 4e en 7e de Ridder, 5e P. Leenhouts, 6e P. de Wille, 8e G. Pleijte, 9e en 17e G. Steijaart, 10e, 12e en 14e Joz. Pleijte, lie J. Steur- rijs, 13e Iz. Schippers, 15e G. Hae- rens, 16e A. Risseeuw. De eerste arriveerde om 9,26,28, de laatste 10,3,0. VOETBAL. SLUIS. Zondag 10 Augustus j.l. werd al hier een vriendschappelijke voetbal wedstrijd gespeeld tusschen een comb. Rood—Wit I en II (Sluis) en Z.- Vlaamsche Boys I (O'burg) met tot uitslag 2—1 in 't voordeel van Rood- Wit. WATERLANDKERKJE. Zondag 10 Aug. jl. werd alhier gespeeld door D. O S. I. van hier tegen H. O. V. van Breskens, welke won met 5 0; D. O. S. II tegen V. V. Driewegen, welke laatste won roet 2 0. Het Gulden Vlies. De Praalstoet van het Gulden Vlies, die als groep van Brugge zoo'n bijval mocht oogsten tijdens de twee uit gangen van den interprovincialen stoet te Brussel zal te Brugge op 17 Aug. e.k., te 15 uur, een laatste maal uitgaan. Zij die de pracht en de rijke kleuren- schakeering er van nog eens willen bewonderen of er de gelegenheid niet toe gehad 'nebben, moeten dezen laat- sten uitgang te baat nemen om den stoet door Brugge's oude schilderadnti- ge straten te zien voorbij trekken. Een raadselachtig geval. Donderdagmiddag hebben een jongen en een meisje van ieder ongeveer 19 jaar, zooals ze wel meer deden, bij een roeibootverhuurder aan de Kreek te Rotterdam een boot gehuurd. Ze 'heb ben hun fietsen bij den vetnuurder ach tergelaten. Donderdagavond is het twee tal niet 'teruggekeerd en ook zijn de fietsen niet afgehaald. In den nacht van Donderdag op Vrij dag werd de roeiboot leeg gevonden op de grens van de gemeente ter hoog te van IJselmonde- Er was nog slechts één roeispaan in de boot. De mogelijk heid dat er een ongeluk zou zijn ge beurd was niet uitgesloten, al was er bij de politie nog geen aangifte ge daan van vermissing van de jongelui. Het onderzoek van de politie heeft nader uitgewezen, dat de beide jonge lui met hun roeiboot op een zandbank zijn gevaren, waarvan zij door een sleepboot zijn afgetrokken. Omdat liet door al deze wederwaardigheden te laat was geworden om nog terug te roeien, zijn zij bij IJselmonde aan wal gegaan, waar zij de roeiboot hebben gemeerd. Gedurende den nacht is de roeiboot evenwel losgeslagen en daar door werd. zij drijvende op de rivier ge vonden. ten huize van Dr. Wallien Med. Doet. Arts. Spreekuren: 8,30 tot 9,30 uur 1 tot 2 uur. IK Met deze maak ik bekend dat ik heb geopend een le klas Gediplomeerd Heeren- en Dames kapper. Nette en vlugge bediening. Aanbevelend, Verkrijgbaar: Ook 2de hands, In goeden staat, bij tnZaden en Landbouwwerktuigen. Vertrek Breskens 12,10 Kruisdijk 12,20 Schoondijke 12,32 Oostburg 12,50 Vertrek Zuidzande 12,15 Gadzand 12,35 Retranchement 12,42 Sluis 12,55 Vertrek Draaibrug 13,10 Aankomst Aardenburg 13,25 's Avonds vertrek uit Aardenburg om 21,27 naar bovengenoemde plaatsen. Zie biljetten bij de Agenten. N.V. Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem De Directeur: A. DE THOUARS. Breskens, 11 Augustus 1930. Bij voldoende deelname zal een CURSUS gehouden worden in voor Dames en Meisjes Aanvangende begin September. Deze eenvoudige methode Is zeer begrijpelijk en practisch ook voor eigen gebruik. De lessen worden gegeven des Woensdags voor meisjes van 10,30—12,30 uur en voor dames van 3-5 uur. Lesgeld bedraagt f 3,per maand. Inlichtingen en aanmelding Zaterdag 16 Augustus, des na middags Van 3—5 uur ln het gebouw van Christelijke belangen. E. N. FRANKE, Directrice det Modevakschool te Vllsslngen. Aanbevelend, P. J. BRIL, Tel. 8i én 82 IK Onder dank voor het ge noten vertrouwen deelt onder geteekende mee, dat hij zijn met ingang van heden heeft overgedaan aan den heer die hij gaarne In Ieders gunst aanbeveelt. J. C. LE BLEU. Breskens, 11 Aug. 1930. IK Onder verwijzing naar bovenstaande advertentie beveelt beveelt ondergeteekende zich bij voortduring In een Ieders gunst aan. P. J. ROTH, Fotogr. Atelier, Boulevard, Breskens. te koop, aan den Boulevard. Te bevragen bij J. HILLE- BRAND, Boulevard te Breskens. Wegens huwelijk der tegen woordige een gevraagd tegen 1 September a,s. bij Mevr. N1ËRMANS, Breskens. Mevrouw Mr ZIJLSTRA, Bier kade 206 Middelburg, vraagt tegen 15 September e. k. een flinke niet beneden 20 jareh. Notaris BEUNINGH te Groede zal op des namiddags om 2 uur, (n. t.) ten verzoeke van Mej. S. LA ROY te Breskens, in de Dorps straat en te haren huize, tegen contant geld, publiek verkoo- pen: een keurig onderhouden als: tafels, stoelen, buifet, kachels, waaronder keukenkachel en petroleumkachel, zeilen, matten, lamp, schilderijen, spiegels, tafel kleed, weegschaal, ledikanten, bedden, kasten, als linnenkast, ladetafelkastje, waschtafel, thee tafel, trap, emmers, teilen, kist, glas-, geleierd- en aardewerk en hetgeen verder zal worden voor gebracht. Breikens-Dordrecht-Rotterdam visa^versa Tel Breskens 5 R'dam 10749 Afvaart Rotterdam: Donderdag 14 Aug. 12 uur. j, C. LE BLEU Bresken».

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1930 | | pagina 3