EXTRA-NUMMER BRESKÜNSSCHE COURANT De Muziekfeesten te Groede VAN DE Uitslag van het concours te Groede op 1 Juni 1930. ra ra WOENSDAG 4 JUNI 1930 Nummer 3535a - ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het Muziekgezelschap «E. M. M.» Inleiding- leder jaar organiseert de Bond van Muziekverenigingen in West Xeeuwscii- Vlaanderen een concours door middel van een der aangesloien gezelscnappen. Meestal is een jubileum daartoe een gescmkte aanleiding. Zoo viert dit jaar de Vereeniging „Eendracnt maakt Madnt' te Oroede haar 90-jarig bestaan en naar aanleiding daarvan 'neeft de gemeente Zaterdag, Zondag en Maan dag leest gevierd. Andere jaren werd steeds de maand Augustus uitgekozen, maar omdat die maand voor de ver eeniging minder gemakkelijk viel, koos deze 'net voorjaar. Evenwel schijnt dit voor andere gezelscnappen weer moei lijk te vallen, waaraan net dan ook wel is toe te schrijven, dat aan het con cours ditmaal slecnts 8 vereenigingen deelnamen. Groede vierde dus feest en als ze dat doet, wordt net flink aangepakt. Dit bleek reeds bij de inschrijvingen. Niet minder dan ruim f 1600 werd door de inwoners ingeteekend en met een be nijdenswaardige eensgezindneid werden de voorbereidende maatregelen getrof fen. Het kon dan ook niet anders of de feestelijkheden moesten" een j*oed verloop hebben. Het weer verleende bovendien zijn volle medewerking, en zoo kan Groede met overgroote vol doening op zijn schitterend geslaagde feesten terugzien. Een woord van hulde aan de Feest commissie, die bestond uit de H.H.: M. Wagtno, Burgemeester Eere-Voor- zitter; A. J. Pauw, Voorzitter; A. H. J. Beuningn, 2e Voorzitter; E. Boom, Secretaris; J. B. Risseeuw, 2e Secreta ris; Jac. Frelier, Penningmeester; C. Verschoore en A. B. Gecraert, die met de hulp van verschillende sub.-commis sies alles tot in de puntjes 'hebben geregeld. We zullen tnans het programma vol gen en beginnen dus met ZATERDAG. Door mooi zomerweer begunstigd trokken tegen één uur velen uit de omliggende plaatsen de gemeente bin nen, verwelkomd door klokgelui dat het begin der feestelijkheden aankon digde. Al dadelijk werden de bezoekers aan genaam verrast door de mooie eere poorten, die bij 'het begin der straten waren opgericht. Met bijzondere belang stelling werden ze door velen bekeken en vooral de versjes en spreuken, die den bezoeker welkom 'heetten of hulde aan „E.M.M." brachten met volle aan dacht gelezen. Terwijl de stoet voor 'het bloemen corso werd geformeerd bezichtigden ve len de étalages waaronder veel smaak volle waren. De jury die hier te oor- deelen 'had, werd gevormd door de inwoners, die allen een stembiljet had den thuisgekregen. Bij het stadhuis was een bus geplaatst waarin de inge vulde biljetten konden worden gewor pen. Het Bloemencorso. Dit werd gevormd door: I. uroepen:" a. Bloemenmeisjes; b. Roodkapje-, c. Kabouter; d. Volen- dammers; e. Kleuters; f. Oranjeband; g. Bloemenmand en h. Ganzenhoedster. De groepen „Bruid en bruidegom" en ,kSneeuvvwitje" konden wegens ziekte niet deelnemen. II. 12 versierde rijwielen. III. 4 versierde poppenwagens. IV. 4 versierde driewielers. V. Groep Tirolers (ter opluistering). VI. 16 versierde rijwielen VU. Muziek Nieuwvliet. VIII. 2 versierde auto's. IX. 5 versierde rijtuigen. X. 6 praalwagens. (2 ter opluiste- ring). XI. Auto van VV.V, te Breskens (ter opluistering). XII. Versierde Mallejan (ter op- j luistering). De stoet werd voorafgegaan door 2 ruiters (H.H. Adr. Salomé en Jac. Be- cu), gevolgd door de Muziekver. van Groede. Tijdens het formeeren van den stoet bood de voorz. der feestcom. de feest vierende vereeniging een Lauwerkrans aan. De jury werd ontvangen door den vice-voorzitter der feestcommissie en bestond uit de dames De Hullu-Carels^ De Vuijst, be:den te Bressens, en Van de Sande te Scnoondijxe en de heeren Hardon te Nieuwvliet en De Pree te Bieskehs. Het was zeker geen gemakke lijke taak, welke nun was opgelegd* want de deelnemers hadden allen hun uiterste best gedaan. Door welwillende medewerking kon de Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer te Breskens met een versierde auto in den optoCnt meerijden. De au to, gratis ter beschikking gesteld door den neer 1. de Hullu, was door de dames Boom, Eeknout en De Hullu onder leiding van eerstgenoemde op leuke wijze versierd naar het idee Breskens—Bad. De stoet zette zich te half twee in beweging en trok onder zeer groo- le belangstelling de ge'neele gemeente door. Bij het gemeentehuis kreeg me vrouw Boom gelegenheid namens de V.V.V. te Breskens met eenige toepas selijke woorden een bouquet te over handigen aan mevrouw Wagtho, die deze attentie bijzonder op prijs stelde en de 'hoop uitsprak, dat de V.V.V. ii> groei en bloei zou toenemen. Graag zou zij zien, dat ook te Groede een V.V V. werd opgerient, opdat dan door samenwerking der zusterverenigingen den bloei van Zeeuwsch-Vlaanderen kon worden bevorderd. Om 3 uur werd de stoet op het Marktplein ontbonden, waarna de jury zich met de commissie naar het ge meentehuis begaf, om den uitslag vast te stellen. De deelnemende kinderen ontvingen eenige versnaperingen, gratis aangebo den door de N.V. Van Melle's Gonf. Works en de Commissie. Zang en Plastiek. Een te waardeeren attractie werd ge boden in een afwisselend optreden van het Westkappelsche Dameskoor en de Middelburgscne vereeniging Mediobur- gum. Hel 40 leden groote Dameskoor onder leiding van den heer P. de Rooij zong niet onverdienstelijk een 12-tal liederen, terwijl Medioburgum onder lei ding van den heer Christ. J. Mazure ryfhmische dansen gat. Vooral „Het Angelus" en de „Vlinderdans" waren schitterend. Prijzen corso. Om 6 uur werden de prijzen van het corso bekend gemaakt. De voor zitter der feestcommissie, de 'heer A. J Pauw, gat na een kort welkomstwoord (zijn aanwezigheid werd elders ver- eischt) het woord aan den heer Van Quekelberghe als voorzitter van de cor so-commissie. Deze sprak zijn leed wezen uit over het feit, dat enkele kinderen door ziekte verninderd waren aan den optoent deel te nemen en wensChte ze een spoedig herstel toe. Verder sprak hij zijn groote tevre denheid uit over het welslagen en het ordelijk verloop van den stoet en bracht aan allen, die op eenigerlei wijze mede werking 'hadden verleend, den dank der commissie. In 'het bijzonder den heer Jhr. S. O. de Casembroot te Middel burg, die een geldelijke bijdrage schonk voor de mooist versierde praalwagen en poppenwagen. Ook de N.V. Van Melle's Conf, Works en den heer La gendijk, die versnaperingen voor de kleinen hadden geschoiiketi, Met een Woord van waardeering voor het Werk der jury en dat zijnet mede werkers ging spr. over tot het bekend maken der prijzen. De uitslag luidt als volgt (het ma*, aantal punten is 50): GROEPJES. 1. Bloemenmeisjes, 49 p, 2. Volendammers, 48 p. 3. Kleuters, 45 p. 4. Kabouter, 44 p. 5. Bloemenmand, 43 p. 6. Oranjeband, 39 p De laatste na loting met Ganzenhoedster en Roodkapje, die ook ieder 39 p. verkregen. VERSIERDE RIJWIELEN. 1. Abr. Risseeuw, 49 p. 2. Tannie Nelissen, 4b p. 3. Sa Bruijnooge, 44 p. 4. Joz. Avot, 40 p. 5. Fr. de Meester, 31 p. 6. C. Verreij, 28 p. 7. Jou. Krocké, 24.p. 8. Abr. Becu, 23 p. 9. Elza de Martelaere, 22 p. 10. Fr. Casteleijn, 19 p. POPPENWAGENS. 1. H. M. Wagtno, 48 punten. 2. M. Vernage, 43 p. 3. Jo Butler, 36 p. 4. Sa de Groote, 27 p. DRIEWIELERS. 1. Arn. van de Waeter, 50 p. 2. J. de Vlieger, 40 p. 3. P. Lagendijk, 39 p. 4. Joh. de Krijger, 21 p. AUTO'S. 1. J. B. Becu, 48 p. 2. B. Risseeuw, 43 p. RIJTUIGEN. 1. P. van Hijtte, -47 p. 2. C. de Martelaere, 40 p. 3. Abr. Frelier, 39 p. PRAALWAGENS. 1. C. Verschoore met de dames Ris seeuw en Cijsouw, 48 p. 2. Fl. Govaert, 47 p. 3. P. Casteleijn, 40 p. 4. W. Brakman, 34 p. Van degenen, die ter opluistering meereden verkreeg de Tirolergroep een Eervolle vermelding. Na de bekendmaking bracht de vice-voorzitter den feestcommissie, de heer A. J. Beuningh, nogmaals dank aan al degenen, die tot het slagen hadden meegewerkt en schonk hij den jury-leden persoonlijk een aandenken aan de Groesche feesten. Concerten. Van 7 tot half tien gaven de muziek verenigingen van Nieuwvlie ten Groede een concert op de kiosk, waarna om 10 uur een aanvang werd gemaakt met de Lichtstoet Ook deze mocht zich in een groote belangstelling verheugen. Zij deed het trouwens goed Even stippen we aan de miniatuur-muziektent met haar schit- cerende verlichting, alsmede de molen, die beide zeker de aandacht hebben getrokken. Verlichting. Ondertusschen was een aanvang gemaakt met de verlichting van het Marktplein. Naast de leuke kleur- lichtjes om en op den Parochieput werd de toren en de mooie kastanje boom in den hoek van den Markt met schijnwerpers verlicht. Vooral van een afstand gezien, maakte deze verlichting een schitterenden indruk. Hetelectro- technisch bureau van den heer W. Drucks te Breskens, aan wie de ver zorging was opgedragen, heeft hiermee alle eer behaaïd. ZONDAG. Concours. 11 uur v.m. werd de jury voor het muziekconcours ontvangen bij den heer Lagendijk, waar hun een diner aangeboden werd. Zij bestond uit de heeren Gerardus Dik te Leiden, voorzitter, oud-kapelmeester van het vierde regi ment infanterie te Leiden. F. Engelsma, secretaris. Zutphen, directeur van het stedelijk muziekkorps en van de muziekschool aldaar, oud adjudant-kapelmeester van het staf muziekkorps der Kon. Ned. Weerbaar heid te Amsterdam, oud-eerste diri gent van het Wiener gastspiel opera- en operette-ensemble (director Miksa Prger). Zie de beschrijving over zijn muzikale loopbaan in Musica van hét vorige jaar. Ant. M. van Leest te Eindhoven, lid, muziekieeraar en dirigent aldaar, solo- saxophonist. Ongeveer twee uur zetten de deel nemende vereenigingen uit Groede, Aardenburg, Sint Kruis, Nieuwvliet, Zuidzande, Biervliet, Breskens en Oost burg, dte zich langs den Breskenschen straatweg hadden opgesteld, zich in beweging en ging het onder een vroo- lijken marsch via de Markt naar het concoursterrein, dat door den heer Brakman bereidwillig was afgestaan. Na een kort inleidend woord van den heer M. E. M. Waelput, voorzit ter van den Bond en van de jubilee- rende vereeniging, werd het concours geopend door den Edelachtbaren Heer M. Wagtho, burgemeester der ge meente Groede. Spr. heette allereerst het Bondsbestuur, de deelnemende vereenigingen en de jury welkom, memoreerde vervolgens de feestelijk heden. om ten slotte te wijzen op de steeds toenemende muzikale ontwik keling. Met de beste wenschen voor den Bond verklaarde spr. hierop het concours voor geopend. Ongeveer 5 uur waren de korpsen afgewerkt en na een tamelijk lange bespreking werd de uitslag door den voorzitter der jury bekend gemaakt. Hij luidde als volgt: 4e afd. fanfare: Nieuwvliet, 2e prijs met 70'/2 punt. 3e afd. fanfare: Groede, le prijs met 85 punten, 3e extra-prijs, medaille van den Burgemeester van Groede. 2e afd. fanfare: Sint Kruis, 3e prijs met 48 punten. Aardenburg, le prijs met 88 punten, 2e extra-prijs, kruis van den Burge meester van Oostburg. le afd. fanfare: Zuidzande, le prijs met 84 punten. 4e extra-ptijs A, med. van Notaris Beuningh te Groede. Breskens, 2e prijs met 74'/2 punt. Biervliet, le prijs met 90'/j punt en le extra-prijs, de zilveren wisselbeker van drukkerij Cadsandria te Breskens. afd. Uitmuntendheid tantare: Oostkurg, le prijs met 84 punten, 4e extra-prijs B, medaille Dep. van 't Nut afd. Groede. Voor de uitgewerkte uitslag zie hieronder: Voor een 3e, 2e en le prijs waren noodig resp. 42, 63 en 84 punten. Om 'nalf zes werd in de U.L. School den Eerewijn aangeboden met een rede van den Burgemeester. Spr. feliciteerde de jubiieerenae vereeniging en wenschle nen toe, dat zij bij het 100-jarig be staan zelfs in de afdeeling „Uitmuntend- neid" door niemand te genaken zouden zijn. Ook 'net Bondsbestuur wenschte spr. geluk met net goed slagen van het concours. Met een woord van dank aan de dames Pauw en Boom voor de versiering van net lokaal en aan de dames schenksters voor haar medewerking, stelde spr. een dronk in op de groei en bloei van „E.M.M.". De Bondsvoorzitter, de 'neer Wael put reikte vervolgens de benaalde prij zen uit met een voor iedere vereeniging toepasselijk woord. Om 7 uur werd op de Muziektent op het Marktplein door de verschillende vereenigingen een concert gegeven, waarbij Oostburg en Breskens op ver zoek nog een extra nummer gaven. Het slotconcert gaf dc ontvangende vereeniging E.M.M MAANDAG. Kinderfeest. Om half tien reeds trokken de school kinderen voorafgegaan door net inuziek- gezelscnap, naar het concoursterrein, voor de versCnillende kinderspelen. Begunstigd door bijzonder mooi weer verliepen ze prettig, terwijl de noodige versnaperingen er voor zorgden dat de goede stemming er in bleef. Ook vele ouderen genoten van dit eCnte kinder feest, dat nog wel lang in Hun herinne ring zal voortleven. De uitslag der verschillende wedstrij den is als volgt: Plaatsnaam Fanfare 2 Toon Voordracht "2 '3 3 N -c 6) 35 JA G G >N Q o a e 3 z -3 Oh 6 G 03 3 G m re J3 a o s 5 O H j= O CQ X W 1 2 3a 3b 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 Sint Kruis 2e 6 6 7,5 6,5 8,5 6 6 7,5 6 48 3e Nieuwvliet 4e 7 9 9 11 13 10,5 8,5 8 12 70,5 2e Breskens le 9,5 10,5 11 12 11 9 9 10 11,5 74,5 2e Zuidzande le 10 11 12 13 12,5 11 •11 12,5 12,5 84 le 4B Oostburg uitmuntendheid 9.5 10,5 13 13,5 10,5 10,5 9,5 12 15 84 le 4A Groede 3e 11.5 13,5 13,5 10,5 12 12.5 12,5 12,5 11 85 le 3e Aardenburg 2e 12,5 13,5 12,5 12 13,5 12 12 13 12 88 le 2e Biervliet le 12,5 13,5 13 14 12 12,5 12,5 11,5 14,5 90,5 le le Totaal 78,5 87,5 91,5 92,5 93 84 81 87 94,5 624,5 gemiddeld 78,06 ln 1929 was het gemiddelde 75,72 in 1928 was het gemiddelde 85,45 ln 1927 was het gemiddelde 82,77 N.Bi Het totaal in kolom 10 is vetktegen doot optelling der kolommen 4, 5, 6, 8 en 9 met het gemiddelde van 3a met 3b en van 7a met 7b. De Bonds secretaris: M. A AALBREGTSE,

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1930 | | pagina 1