PROVINCIES ZIJN NIET BELANGRIJK VOOR NEDERLANDS WELVAART LANGS DE SCHELDESTROMEN ONS TWEEDE BEROEP: WEGGEBRUIKER Nw/' VERBOND VOOR VEILIG VERKEER Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 19 NOVEMBER 1960. 75e Jaargang, No. 8 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH -VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen f 1,75. Buitenland 2,—. Hoofdredactie J. C, VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C, VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per man. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine AdvertentlSn 1-5 regels 1,~ iedere regel meer 12 cent extra. Manifest pleit voor Randstad Holland In de persoon van dr. J. Luning Prak be zit Nederland een merkwaardige figuur. Met een somis verbluffende kennis van zaken geeft deze econoom, diiie ook psycholoog en filosoof is, zijn ongezouten mening over de problemen, die Nederland bijzonder ter harte (moeten) glaan. Ditmaal is van zijn hand verschenen een rapport over de ruimte lijke ordening im Nederland het door de regering geleide streven naor spreiding van economische en sociale centra over het ge hele land. Dit onderwerp, dat alille facetten van onze Landelijke samenleving raakt, staat weer Hink in de belangstelling na de rege ringsnota over dit onderwerp en de aanslui tende Industrialllisatie-nota. Het manifest van dr. J. Lun.ilng Prak, dat verschenen is onder de titel „De Randstad Holland en haar belagers", is een felle kireet tegen dit regeringsbeleid. Eigenlijk is hier mee gebeurd wat werd verwacht. Dr. Luning Piraik is niet bepaald een meegaande figuur. Waar iets te bestrijden is strijdt hij als een moderne Don Quidhotte in het strijdperk en men mloet toegeven, zijn wapens zijn dikwijls doeltreffend. Al zijn de Windmolens ditmaal van beton en wel tegen een stootje bestand. GESPREIDE ARMOEDE. De enige kans om Nederllaind in het inter nationale spel te daten meetellen is, volgens dr. Luning Prak, de Randstad Holland. Daar liggen onze troeven in de vorm van intellect, talenten kapitaal. Van die Randstad moeten de planologen afblijven. Wanneer de eco noom de rapporten over de ontwikkeling van het Westen van het land doorneemt, zo schrijft hij, wordt hij getroffen door de dol zinnige voorspellingen, waarmee dit soort ge schriften is doorspekt. Planologen zijn de grootste vijanden van dr. Luning Prak. Hun „speelse verrassingen" en „bizarre waanideeën", zouden zonder be tekenis zijn gebleven, wanneer niet hun sug gesties worden overgenomen door de politici. De filosoferende psycholoog kan allies ken nelijk maar moeilijk verkroppen. De keus waar wij voor staan, zegt hij, is tussen ge bundelde welvaart of gespreide armoede. Het is logisch dat een burgemeester van een provinciepöaats, die zijn stad ziet leeg lopen, al het mogelijke probeert om dat tegen te gaan. Maar zijn idealen en die van de provincies zijn onbereikbaar. „Het is beter een tweederangs provincie dn een cersteangs natie te zijn dan een eersterangs provincie in een tweederangs natie." BELASTING. De planologische rapporten, gepubliceerd door de Staatsdrukkerij, date dit streven aan wakkeren, moeten door de lezers worden be schouwd als een uitnodiging tot denksport. Voor ministers, kamerleden, burgemeesters en hoge ambtenaren is het verboden lectuur. Zijn de verhalen over het verleden voor 80% juist, de ramingen voor de toekomst zijn voor 80% verkeerd. Naast de planologen noemt dr. Luning Prak de belasting een van de grote vijanden van de Randstad. De aandeelhouders hebben hun bezittingen in de groite industrieën, die in het Westen van het land zijn gevestigd, moeten verkopen om aan hun belastingver plichtingen te kunnen voldoen. Amerikanen en Zwitsers pikken die aan delen maar wat graag in. De winsten, ge maakt door de nijverheid van Nederlandse handen, verdwijnen in de zakken van han dige buitenlanders. Twee millioen gezinnen in Nederland heb ben een inkomen onder de zevenduizend gulden per jaar. Dat wijst, volgens de eco noom, op een welvaart, waarover men hele maal geen relden tot juichen heeft. RECREATIE. Het boekje van dr. Luning Prak staat vol met dergelijke, tegen de draad van de nor- maile Nederlandse mening ingaande ver onderstellingen. De Randstad vol Hoe komt U daarbij. Het grootste deel bestaat uit groene weiden Met enig nadenken zou men Londen twee keer in de Randstad kun nen plaatsen. Er is nog ruimte voor duizen den fabrieken, voor havens en een toevloed van bewoners. In de Randstad liggen de troeven van Nederland. Het buitenland heeft geen ogenblik belangstelling voor een paar tweederangs provincieplaatsen. Wat de zakenman belangrijk vindt, is een wereldstad, een haven als Rotterdam of een industriecentrum als de toekomstige Euro poort. En Nederland heeft niet voldoende middelen om zowel de Randstad als de pro vincies te ontwikkelen. De planologen hében hun mond vol met termen, zoalls recreatie en ontspanning, maar in de grote stad is mieer ontspanning te vin den, dan op alle heiden van Nederland. En bovendien, al zet men de gehele agglome ratie van Parijs in de Randstad, dan kan men nog rustig zijn hengeltje uitwerpen in de Nieuwkoopse Plassen. Het geschrift van Dr. Luning Prak laat eens een ander geluid horen dan men door gaans verneemt. Wat geeft het, dat het wat minder wetenschappelijk, maar daarentegen bijzonder bumoristisdh is Het mag een aansporing zijn voor de „pratende" plano logen hun ontwerpen nog meer aan te pas sen aan de eisen die Nederland stelt. Eisen die, ondanks dr. Luning Prak, weldegelijk een ontwikkeling van de provincies vragen. (Nadruk verboden) ]hr. Van Vredenburch werd 80 jaar. Hoewel het eerste bericht in deze rubriek ditmaal niet uit Zeeland, doch uit België af komstig is, willen wij daar todh mee be ginnen, omdat de persoon, waarom het hier gaat, zozeer met Zeeland vervlochten is ge weest en nog is. Het betreft hier jlhr. J. van Vredenburch, de alom bekende oud-voorziittter en thans ere voorzitter van de Kon. Vereniging „Het Ne derlandse Trekpaard". Jhr. Van Vredenburch kwam op zijn 20ste jaar milt Den Haag naar Tholen, waar hij drie jaar later rentmeester van het kroon domein werd. Hij bekleedde diverse functies waaronder die van algemeen voorzitter van die Z.L.M. (1916-1920). In 1920 verhuisde hij naar Kapelle in België waar hij thans nog Woont op het landgoed „Beukenhof". Onder degenen, die persoonlijk hun ge lukwensen kwamen aanbieden, was de Com missaris der Koningin in Zeeland, jhr. mx. A. F. C. de Casembroot en de secretaris der Z.L.M.mr. J. F. G. Sdhlingemanm. Noord~Brabantse Chr. Boerenbond (N.C.B. ontevreden. Tijdens een te Oositbuirg gehouden ver gadering van die kring van de N.C.B., onder leiding van de vice-voorzitter, de heer P. Vercauteren, is ernstige kritiek geleverd op het door de minister van landbouw gevoerde landbouwbeleid. Er werd een telegram ge zonden aan de K.V.P.-oorzitter, mr. Van Doorn, waarin het beleid van de regering ten opzichte van de landbouwpolitiek wordt af gekeurd. Tevens wodt daarin gezegd dat het vertrouwen van de N.C.B. in de K.V.P. wel eens een stevige knak zou kunnen krijgen, als deze partij het landbouwbeleid van de gering blijft steunen. Veilig Verkeersthema„Mijn dagelijkse weg" Zonder dat wij het misschien zelf weten, hebben wij er allemaal een tweede beroep bij. Wij zijn allemaal op z'n tijd weggebruiker. Al zitten we ('gelukkig niet allemaal en iedere dag in auto's of op motorfietsen en scooters, tot de benemwagen of de fiets of bromfiets nemen we vrijwel elke dag onze toevlucht. De moderne mens wordt min of meer geboren als weggebruilker-tegen-wil- en-dank. Voor zover wij niet in het kleuter- of in het A.O.W.-stadium van ons leven ver keren, is die uitoefening van ons tweede be roep een stukje van onze dagtaak geworden. Op onze dagelijke weg. Naar kantoor. Naar school. Naar de winkel, de post, het labo ratorium, de cliënt, de patiëntPlus alles weer in omgekeerde richting naar huis. De dagelijkse weg is een deel van ons leven. Het is goed zich dit te realiseren, nu de vacanties al lang weer tot het verleden behoren en het leven van alledag weer is begonnen. Dat tweede beroep is overigens tegen woordig geen peulesdhillletje. Een goed weg gebruiker zijn is nog iets anders dan heel huids door het verkeer weten te laveren. Er zijn nog te velen, die voor hun tweede beroep weinig of geen interesse hebben, het als een noodzakelijk kwaad beschouwen of zich van de betekenis van het weggebruiker- schap nauwelijks bewust zijn. Die de dage lijkse weg zien als een Chronisch weerkerende hindernis, die je met zo min mogelijk in spanning en een minimum aan tijdverlies in je dagprogramma moet zien in te lassen. Ieder beroep wil geleerd zijn. Ook ons tweede beroep. Wij beijveren ons voor boek- houddiploma's, middenstandsexamens, dok tersbullen. Zij brengen ons hoger op de maatschappelijke ladder. Maar realiseren wij ons wel, dat wij bij de uitoefening van ons tweede beroep door gemis aan „vakkennis", tact en zelfbeheersing van diezelfde maat schappelijke ladder kunnen aftuimelen en daarbij onszelf, ons gezin èn anderen in het ongeluk kunnen storten Ook in ons tweede beroep hebben wij dag in dag uit gelegenheid te tonen wat wij waard zijn. Dat wij ons ook beheersen. Niet wanneer wij op een dreun alle voorrangs- regels kunnen opzeggen, maar ze in de prak tijk nooit oif alleen als het óns schikt toe passen. Maar wèl, wanneer wij op onze dagelijkse Weg in het verkeer begrip tonen voor andermans rechten en andermans tekort komingen en de daarbij ontstane situatie s met verstand en kennis van de spelregels weten op te lossen. Laten wij ons daarom iedere dag weer, voordat wij ons op de dagelijkse weg be geven voornemen, ons tweede beroep bewust en serieus uit te oefenen, als hing ons leven er van af. Dat hanigt het trouwens ook Nationale ploegwedstrijden in de W ilhelminapolder. Bij de nationale ploegwedstrijden in de Wilbelimnapolder bij Goes heeft de 29-jarige landbouwer Bram van Dijfce uit die polder het nationale kampioenschap behaald. De be langstelling uit landbouwkringen voor deze Wedstrijden was bijzondter groot. De heer Van Dijke is nu gerechtigd deel te nemen aan de wereldkampioenschappen, die volgend jaar in Frankrijk worden ge houden. De landbouw en de weersomstandigheden. Al meerder malen (hebben wij aandacht ge schonken en helaas moeten schenken aan de landbouw in erband met de abnormale regen val van dit jaar. Het gevolg daarvan is dat veel aardappelen en bieten nog niet zijn gerooid. Maar ook de veehouderij heeft door die zware regenval' veel schade opgelopen, omdat vele weilanden onder water hébben gestaan en het vee als gevolg daarvan eerder op stal moest worden gezet. Wintertarwe kon dit jaar nog ptrac- tisdh niet worden gezaaid, terwijl op andere jaren omstreeks deze tijd zo'n 9000 ha al in gezaaid was. De achterstand in de werk zaamheden bedraagt dan ook in het alge meen vier weken. Vooral de sterk gemecha niseerde bedrijven hebben een aanmerkelijke adhterstand. De landbouwers hopen nu maar dat 'het spoedig eens een maand droog zal blijven om de adhterstand in te halen. Schoondijke heeft nieuwe burgemeester. Met ingang van 1 december a.s. is benoemd tot burgemeester van Sdhoondijke, de heer J. C. Hoftijzer, thians commies ter gemeente secretarie van Arkel en Kedidhem, De nieuwe burgemeester is 43 jaar oud. Nederland maakt het. Onder deze titel heeft de Vereniging voor Nederlands Fabrikaat een reizende tentoon stelling ingericht, die speciaal voor het onder wijs bestemd is. Deze onderwijstentoonstelling wil de leer lingen der diverse schollen en met name die van de nijverheidsscholen doen zien, wat de Nederlandse industrie vermag. Dit zal ge beuren in de vorm van maquettes, panelen, foto's, tekeningen enz. Aan deze tentoon stellingen is een onderwijskradh verbonden, die de leerlingen rondleidt en daarbij een toelichting geeft. Des avonds is er gelegen heid voor volwassen belangstellenden. Deze tentoonstelling komt vermoedelijk het eerst in Hulst, waarna Temeuzen, Sas van Gent, Axel en Oostburg nog zullen worden bezocht. (Vervolg op pagina 3) dagelijkse weg: Wij hebben er naast onze dagelijkse werkzaamheden alle maal een tweede beroep bij. We zijn op zijn tijd allemaal wegge bruiker. Iedere dag weer op onze dagelijkse weg naar school, naar de werkplaats, naar de fabriek, naar huis. Het Verbond voor Veilig Vefkeer roept deze maand dan ook iedere weggebruiker op tot méérdere aandadht voor en vakmanschap bij de dagelijkse uit- oefeening van dat tweede beroep. Publicatie van het Verbond voor Veilig Verkeer. AXELSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1