AXELSE COURANT Nieuwe Rechtsorde bevestigd '«"C t[ Algemene vergadering Afd. Oost Zeeuws-Vlaanderen van de C.B.T.B. D.D.D j. C. VINK DRAADOMROEP Huid uitslag •ankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 18 DECEMBER 1954 69e Jaargang No. 23 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155 -646 HoofdredactieJ. C. VINK FEESTELIJK GEBEUREN IN HAAGSE RIDDERZAAL. (Van onze speciale verslaggever) Öe nieuwe rechtsorde is een- feit. Suriname n de Nederlandse Antillen zijn gelijkwaar- ige partners in het Koninkrijk der Neder- mden. Een vooruitziende politiek heeft deze oormalige koloniën gemaakt tot zelfstan- jge gebiedsdelen, welke evenals Nederland, Ie leiding van het Oranjehuis-erkennen. Is - iet een wonder, dat op deze hjétorische dag )en Haag zich feestelijk tooide en dat de egering heeft besloteflr dit Jeestelijk gebeu- en te vieren met het ceremonieel dat op Prinsjesdag gebruikelijk is T Zelfs de meest verwende Hagenaar stond ean beetje ver- jaasd te kijken. Een soort Prinsjesdag in ie donkere dagen voor Kerstmis. Dar ft voor le „residentie"-bewoners wel een zeer merk waardige gewaarwording. En het leek of deze afwijking van de tra ditie er niet zo erg goed inging. De mensen tijen langs de straten waren minder dik dan op de derde Dinsdag van September het ge- fal is. En wat we vooral misten op deze dag [waren de autobussen, die anders uit alle de len van ons land belangstellenden voor deze fceremoniële stoet vervoeren. Een Gouden Koets heeft zon nodig. Wat dat betreft, is lit feest van de nieuwe rechtsorde dan ook itellig geslaagd. Maar hoe indrukwekkend iet uiterlijk vertoon langs de straten ook veer mocht zijn, de hoofdplechtigheid vond toch plaats in de Ridderzaal, waar afge vaardigden uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen zich schaarden om de roon van H.M. de Koningin, die vergezeld was van Z.K.H. Prins Bernhard. Behalve deze afgevaardigden waren natuurlijk het üoros Diplomatique, de leden van de Hoge laad en hoge burgerlijke- en militaire auto riteiten aanwezig. Zelfs hadden vertegen woordigers van werkgevers- en werknemers organisaties en van industriële ondernemin gen een plaats gekregen in de machtige Rid derzaal, waarin ongeveer 800 mensen bijeen waren. Maar de mteesten zaten achter een tenvoudig houten hekwerk, om goed te doen uitkomen, dat zij slechts gasten waren. Alle nadruk werd dus gelegd op H.M. de Konin gin en de delegaties van Nederland, Suri name en de Nederlandse Antillen. De stemmig versierde Ridderzaal, waarin het sombere najaarslicht nauwelijks kon doordringen, het geschitter der uniformen van diplomaten en Kamerleden deden ver geten, dat het Statuut met de West in ons Parlement op grondwettelijke gronden zo fel becritiseerd werd. Ondanks de juridische lezwaren overheerste de eenheid. En er zal dan ook niet één Kamerlid zijn geweest, die niet met een zekere bewogenheid en trots H.M. de Koningin Haar troon zag verlaten un, de nieuwe rechtsorde te bevestigen. Drie- naai (één voor elk Rijksdeel) zette Zij daar handtekening onder de acte van be vestiging. Daardoor werd bewezen, dat ook -n deze tijd Koninkrijken zonder schokken hervormd kunnen worden. Dus langs de weg er geleidelijkheid. En nog stiller werd het n de Ridderzaal toen H.M. de Koningin daarop in blaar rede wees. ,,De drie landen mogen met voldoening de wereld in dat Statuut een monument te aanschouwen geven van de macht, die geest kracht, zelfbeheersing en wijsheid kunnen opleveren te midden van de woelingen van deze critieke tijd. In het huidige stadium, [waarin wij verkeren, is het onbestaanbaar, dat een overeenkomst als deze anders dan op basis van de volledige vrijwilligheid, ge grond zou zijn En zij vervolgde even later L.De storm der tijden heeft aangetoond, dat [de onderlinge band tussen de drie gebieds- I delen stevig geworteld was. Graaft men [diep, dan zal men zien hoe, door de veel- Izijdigheid dier goede zorgen, de hoofdwortel [gestadig wordt gevoed en hoe die deze [steeds levenskrachtiger verwerkt. Wat Ne- [derland betreft, het voelt zich zowel met [Suriname als met de Antillen ieder afzon- [derlijk met recht verbonden in een tweeledige [eenheid. Onze drieledige saamhorigheid te- genover de buitenwereld kan men genoeg [als houvast waarderen, voor wanneer de [stormen van buitenaf soms al te ruw komen opzetten. Wat onze drie landen, gelegen in I hun geografische driehoek, ook moge. schei- [den en onderscheiden, wat ons verbindt kan [voeren tot een vruchtbaar samenwerken in [het belang van het samenstel der drie: het veelvoud, in het besef dat het heil daarvan altij d uitgaat boven dat der afzonderlijke landen het enkelvoud". Het waren deze Koninklijke woorden, die op onnavolgbare wijze de betekenis van de samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen schetsten. Terwijl buiten de Marinierskapel het Wil helmus speelde en de erewacht in de prach tige gala-uniformen het geweer presenteerde betraden de Koningin en de Prins om pre cies drie uur de Ridderzaal. Een commissie van ontvangst begeleidde de Koningin naar de troon. Deze commissie was samengesteld •6it de leider van de Nederlandse delegatie op de Ronde Tafelconferentie met de West. minister-president dr. W. Drees, de minister presidenten van Surina m en de Nederland se Antillen, de heren A. Currie en E. Jonck- heer en uit de minister van Overzeese Rijks delen, prof. mr. W. J. A. Kernkamp, de man, die de beslissende stoot tot dit Statuut heeft gegeven. De drie delegaties hadden hun zetels voor de troon. Daartussen stond de tafel, waarop de acte van bevestiging ter tekening lag te wachten. Nadat H.M. de Koningin had plaats genomen, sprak dr. W. Drees een korte rede uit, wa.arin hij o.a. zeide, dat het Statuut zal blijken wijs te zijn, als het voldoet aan de verwachtingen die de Rijksdelen er aan stellen. Belangrijker dan de tekst is het Statuut, dat het sluitstuk is van een evolutionnaire ontwikkelingsgang. In gelijke zin spraken ook de heren Currie en Jonckheer en zij lieten niet na hun aan hankelijkheid aan het Huis van Oranje te betuigen. Nadat H.M. de Koningin de acte had getekend, volgden de drie minister presidenten en prof. Kernkamp. Zo was de 15e December een historische dag. Het zal een datum zijn, die met ere in de geschiedenis van ons Koninkrijk zal wor den vermeld. Het grote belang van deze dag za lin de toekomst blijken, want de samen werking tusen de drie gelijkwaardige part ners in het Koninkrijk zal ongetwijfeld rijke vruchten kunnen afwerpen. (Nadruk verboden) <5J FIRMA Markt 12 j AXEL. j Rheumatische Pijnen maken U oud vóór Uw tijd. EEN NUTTIG EN BESLIST WELKOM GESCHENK VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN PLEEGZUSTER BLOEDWIJN „De familie Doorsnee zit bij me thuis STORINGVRIJ U hoort het fijnste hel best! VERMINDERING DER FAILLISSEMENTEN IN 1953. Volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek samengestelde faillisse- rqentenstatistiek bedroeg het aantal in 1953 uitgesproken faillissementen, na aftrek van de faillietverklaringen, vernietigd ten ge volge van verzet, hoger beroep of cassatie, 1454 tegen 1713 in 1952. Per 100.000 in woners waren de overeenkomstige cijfers resp. 13,9 en 16,6. Voor de bedrijfsgroep handel was het aantal uitspraken in 1953 490 (541) en voor de bouwnijverheid en aanverwante bedrijven 175 (209). De meeste faillissementen werden uitgesproken door de arrondissements-rechtbanken te Amsterdam (270), 's-Gravenhage (228) en Rotterdam (122), de geringste aantallen door die te Middelburg (17) en Assen (17). De 1454 uitspraken hadden betrekking op 1412 (1676) natuurlijke en 198 (228) rechts personen tot de laatste groep behoorden o.a. 65 (79) vennootschappen onder firma en 87 (113) naamloze vennootschappen. Van de gefailleerde natuurlijke personen, van wie bekend was of zij zelfstandig dan wel ondergeschikt waren, behoorde 87% tot de eerste categorie; 61% der natuurlijke personen was 40 jaar of ouder. Het aantal afgedane faillissementen daal de van 1570 'in 1952 tot 1471. Hiervan wer den er 851 (58%) afgedaan door vereffe ning des boedels, 580 (39%) door ophef fing wegens gebrek aan baten en 40 (2,7%) door accoord. Van de door vereffening des boedels en accoord beëindigde faillissemen ten was het bedrag der schulden in 181 ge vallen minder dan 5000 en in 60 gevallen meer dan 100.000. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 c«nt Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVEITENTIEPRUS8 cut per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingexonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine adTertentlën (maximum i regel,) 1-5 regel, 70 cent Iedere regel meer 12 cut extra. i Laat het zo ver niet komen begin bijtijds Uw Kruschen kuur. Iedere morgen de kleine dosis zo veel als er op een stuiver gaat -- en ge voelt U al gauw eenheel ander mens. Dat doet Kruschen s bloedzuiverende werking, een ware stimulans voor lever, nieren en ingewanden. Een heerlijk middel Kruschen Salts smakeloos in Uw morgen kopje thee. Ing. Med. Een drukbezochte algemene vergadering dezer orga nisatie vond Vrijdagnamiddag alhier plaats in „Het Centrum" onder leiding van de heer C. de Putter. De heer de Putter heette de aanwezigen van harte welkom, waarna hij voorlas een gedeelte uit Jesaja 43, vers 1 tot 12. Spr. richtte zich hierna in het bijzonder tot de heer P. C. Elfferich, voormalig adj.-inspecteur van de Ned. C.B.T.B. te Delft, en tot drs. J. J. Knibbe, secretaris van de Zeeuwse C.B.T.B. te Goes, alsmede tot de heer Zijlstra, de nieuwe secretaris van de Ned. C.B.T.B. In zijn openingsrede wees de voorzitter op de moei lijke weersomstandigheden in de huidige bieten-cam pagne. Hierdoor kwamen de kosten aanmerkelijk ho ger te liggen dan normaal het geval is, terwijl de prijzen over het algemeen een neergaande tendenz vertonen. Het ligt in de bedoelingop 25 Januari a.s. een z.g. „praat-middag" te organiseren, op dewelke de „Vlas film" zal worden vertoond. I Hierna behandelde drs. Knibbe de nieuwe voor stellen betreffende de heffing voor het Landbouwschap en de in verband hiermede veranderde contributie heffing. Van de heffing ad. 3.— per ha. mag de contributie voor de standsorganisatie worden afge- troken tot een maximum van 42% van de totale heffing. Hierdoor is men voor een minimumbedrag lid van de organisatie en wordt deze desondanks toch aanmerkelijk versterkt. DE ARBEIDSVOORZIENING IN DE LANDBOUW. De heer Elfferich hield daarrna over bovengenoemd onderwerp een referaat. Deze spr. wees er op dat de landbouw geen eiland is in de totale samenleving, vooral niet, nu er heden ten dage een totale werkge legenheid is, ook al blijft het de taak van de onder nemer zelf voor zijn bedrijf te zorgen op dft gebied. Na een historische schets uit het verleden merkte hij op, dat wij dit jaar toch wel in een uitzonderings positie verkeren, voor wat de arbeidsvoorziening be treft. Eensdeels constateren wij de aantrekking door andere takken van bedrijf van onze arbeiders, ander deels waren het de watersnood en de gevolgen van het abnormaal natte weer dat alles een ongunstig verloop had. Toch valt er een duidelijk waarneembare afnemen de belangstelling te constateren ten opzichte van de landarbeid, die ook in cijfers is vastgelegd door het LaLndbouw Economisch Instituut. Wat is hiervan de reden In de eerste plaats de veelal langere werktijden, het doorgaans zwaardere werk en ten slotte de ten gevolge van het verleden geringere waardering van de landarbeid, waar men wat minachtend op neer kijkt. Dit laatste in tegenstelling tot Amerika waar de landarbeid hoog staat aangeschreven. En hoewel er ten gevolge van de mechanisatie minder mensen nodig zijn is er toch een te geringe toevloed van jonge landarbeiders. Ter verbetering hiervan wees de spreker op een doeltreffender werkspreiding op de boerderij, waar door een vaste arbeider steeds een flink loon kan vrdienen. Ook de woningvoorziening ten plattelande speelt een grote rol. Door migratie is echter ook wel ites te bereiken. Het Bureau Oogstvoorziening heeft hier een taak, terwijl de scholing van de jonge landarbeiders steeds vrwaarloosd is, tot schade van alle partijen. Er moet, zeide spr., meer arbeidsvreugd komen op de boerderij. De landarbeiders moeten gelijk gesteld worden met arbeiders in gelijkwaardige beroepen. Hierna werd gepauzeerd. In de pauze werden koffie en sigaren geoffreerd. is voor Uw zieken en herstellenden Een wijn, heerlijk van smaak en in hoge mate bloedvormend en zenuwversterkend. Vraagt Uw apotheek of drogist. <3) Daarna volgden de reacties op de door de inleider ten berde gebrachte punten. In grote lijnen was men het wel met de spreker eens. De vrees werd echter uitgesproken, of het vooral in slechter wordende tijden, wel mogelijk zal zijn om gelijke tred te houden, met b.v. de groot-industrie, vooral ten opzichte van het loonpeil. Industrialisatie is voor Nederland noodzakelijk, doch het is te betreuren, dat de arbeiders in wijde omtrek worden onttrokken aan het bedrijfsleven met alle daaraan verbonden consequenties. Wanneer de landbouw met de vastgestelde regeringsprijzen voor bepaalde producten zoals die thans gelden) en die werkelijk uitermate karig ge- noemd moeten worden daartegen moet concurreren, dan zien velen de toekomst donker in. Zeer velen buiten de landbouw hebben een totaal verkeerd beeld van de inkomens der landbouwers en hebben geen oog voor de enorme inevsteringen die noodzakelijk zijn enz. Eén der bekendste geïllustreerde Chr. weekbladen heeft aan deze menningsvorming nog een flink handje meegeholpen, zoals wij tot veler verontwaardiging enige weken geleden hebben mogen opmerken. Ook de kostprijsberekening van het Landbouw Eco nomisch Instituut moet onze grootste belangstelling hebben, want hierop steunen veelal de prijzen der producten. De Commissie Troost verricht hier nuttig werk, want alleen als de prijzen dezer producten goed zijn, kunnen de bedrijven ook gelijke tred houden met het loonpeil en andere arbeidsvoorwaarden. Ook de „zwarte lonen en „krooibazen en de werking van de W. en W.-wet werden in dit ver band uiteraard onder de loupe genomen. Nadat de heer Elfferich met dankgebed had ge ëindigd, sloot de voorziter deze gezellige en ge animeerde vergadering. Hoezo storingvrij „Draadomroep, meneer! De mooiste programma's het mooist!" „Wacht even! Hoe?" H „Door aan de knop te draaien. PTT stelt wel zuiver af! Mn tram!" Ontvang binnen- en buitenland op de beste manier. Een Draad omroep-aansluiting "brengt het voornaamste uit de aether, over eigen lijnen, glashelder in Uw huiskamer*. Geniet ervan alsof U erbij zit in de studio. Draadom roep-ontvangst is het product van vakmensen, die zuinig op Uw geld en Uw stroom zijn, royaal met de geluidskwaliteit! Word óók abonné en *Als U in het gebied van een gemo derniseerd 4-programma-net woont. geeft storingvrije studioklank Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.D.D. dringt diep in de poriën door, doodt de ziek tekiemen en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF balsem ZEEP

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1