AXELSCHE ÏS COURANT AXELSCHE COURANT Luchtpost in vroeger tijden RmER^E Over 3 maanden is demobilisatie voltooid. J Moeten Ambonnese militairen naar (bezet) Ambon F ran kering bij abonnement Axel. ZATERDAG 23 DECEMBER 1950 65e JAARGANG No-. 24 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Ho. Idredactie: T C VINK-van VESSEM V. PARLEMENTAIR overzicht. Frankering bij abonnement Axel. WOENSDAG 20 DECEMBER 1950 65e JAARGANG No. 23 /- Abonnements prijs: NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Algemene verhoging van courantenabonnementsprijzen per 1 Januari a.s. De organisatie van de hier te lande •uwsbladen, „De Ne- bladpers", heeft zich e zeer belangrijke stij- het uitgeven van een nden kosten genood- 1 leden dringend te Januari a.s. een alge sprijsverhoging toe te In deze tijd van luchtpost is het wel aardig er aan te herinneren, dat het ook vroeger niet aan pogingen heeft ontbro ken om post door d'e lucht te versturen en daarvoor gebruikte men werkelijk niet alleen postduiven. Het gebruik van zwa luwen voor dit doel is zelfs veel ouder die moet men al gebruikt hebben in de dagen van de Punische oorlogen. In die tijd wist men klaarblijkelijk al, dat zwaluwen, die men elders heenbracht proberen op de snelste wijze naar hun nest terug te keren en dat zij over feilloos richtingsgevoel beschikken. De jongste onderzoekingen hebben weliswaar uitge wezen, dat hun snelheid niet bij zon dei- groot is - hoeveel achtervolgers moeten zij tijdens de reis ontvluchten I maar dat zij met wat geluk toch een 200 tot 300 km. per dag kunnen afleggen. De eersten, die profijt hebben getrok ken van de betrouwbaarheid van zwalu wen zijn vermoedelijk Romeinen geweest die in de buurt van Milaan, waar zij aan de Po hun kampement hadden, door op standige Liguriërs waren ingesloten. Zij stuurden een verspieder met een zwaluw- naar Quintus Fabius Pictori, de veldheer die hen zou komen ontzetten, en vroe gen hem, om de poot van de zwaluw een draadje te binden met knopen het aan tal knopen zou het aantal dagen aan geven, dat moest verlopen, voor hij bii hen kon zijn. Op dezelfde dag zouden de Romeinen dan een uitval wagen- Wij weten helaas niet, hoe dit is afgelopen. Aan dit verhaal uit 180 v. Chr. doet een geheimzinnig voorval uit de eerste we reldoorlog denken, waardoor de open bare mening een tijdlang verontrust werdi. In Mei 1915 kwam een zwaluw terug op zijn «nest in een koestal bij Elster- werda in Saksen. Het diertje had een vreemd pakje om de hals. Dit bleek een stukje linnen van bijna 1 gram zwaar te zijn, dat met behulp van een 10 cm lange draad om de hals was vastgemaakt. Het geheel moest de vogel tijdens zijn vlucht sterk hebben gehinderd, want hij was zeer vermoeid en liet zich gemakke lijk vangen. In het linnen zat een pa piertje en daarop stond in het Spaans ,,lk heb bijna geen brood meer, maak dat binnen zes dagen, vandaag inbegre pen, overgave volgt". De afzender van dit merkwaardige noodsein is nooit ont dekt. In de bloedige geschiedenis der volke ren heeft men zich een keer van vreed zame zwaluwen bediend voor de uitvoe ring van een duivels plan. De Italiaanse natuurkundige Ulysses Aldrovandi, die in 1522 werd geboren, vertelt het ons. Volgens hem had men eens in het grijze verleden tijdens de belegering van een Deense stad de hand weten te leggen op zwaluwen uit de stadstoren, die uit gevlogen wapen om voedsel te zoeken. Men had toen de vleugels van de zwa luwen met een brandbare stof bestreken en die aangestoken, waarna men de z wa luwen had losgelaten. Het duurde niet lang, of de gehele stad stond in brand en werd overgegeven. De taak, welke de zwaluwen van de Romeinse bezitter van een renstal was toegedacht, was vreedzamer. Als een van zijn paarden had gewonnen, liet hij een in de kleuren van zijn stal beschil derde zwaluw uitvliegen, opdat zijn vrien den zo snel mogelijk op de hoogte zou den zijn van het blijde bericht.. Misschien hoort een proef van een Duitse geleerde uit het begin der 18e eeuw njet helemaal thuis op dit krijgs haftig sportieve terrein. Maar wij wil len er toch melding van maken. De ge leerde Johann Leonard Frisch wenste de theorie te bestrijden, volgens welke de zwaluwen in de modder overwinterden en zich zelfs in het ijs lieten invriezen. Dit bijgeloof, dat ondersteund werd door invloedrijke Zweedse bisschoppen en dat zo onaantastbaar was, dat zelfs de grote Linnaeus er zich niet helemaal van kon losmaken, stuitte de wetenschappelijke natuuronderzoeker tegen de borst. Hij zon op een onfeilbaar middel om er een eind aan te maken. Ten slotte "kwam hij op een geniaal idee Kort voor het vertrek der zwaluwen ving hij er .pnige en om hun pootjes bevestigde hij draden en ringen, die in waterverf gekleurd waren. Het volgend voorjaar kon hij tot zijn genoegen vaststellen, dat de kleur niet was verdwenen. Dat was dus het bewijs, dat de vogeltjes de -winter niet in water of ijs hadden doorgebracht. Desondanks kon men omstreeks 1900 in sommige streken van Duitsland het oude fabeltje nog altijd horen Maar laten wij terugkeren naar de zwafuwenpost, waarover Bechstein in zijn in 1795 verschenen geschiedenis der Duitse vogels schrijft, dat men, ze voor het overbrengen van berichten ge rust kon gebruiken naast de duiven. Hij had waarschijnlijk kort te voren gehoord dat een edelman, die tijdens de Franse revolutie in het kasteel van Epinal was opgesloten, de tijd had gekort met het ringen van een zwaluw, die dioor een, gebroken ruit bij hem was binnengevlo gen. Tijdens zijn 3-jarige gevangenschap was dit diertje de trouwe kameraad van zijn eenzame zomers. Doch de monnik, waarvan de z.g, Breslauer Sammlung melding maakt en die een tijdgenoot van Frisch moet zijn geweest, kende het systeem van het ringen nog niet. Hij bond aan een in zijn cel nestelende zwaluw, die zich op maakte voor de trek naar het zuiden een stukje perkament, waarop in het Latijn de vraag stond Waar heb je overwinterd Toen de vogel het vol gend voorjaar terugkeerde, was het ant woord er bij geschreven. Het luidde In India, in het huis van een schoenma ker. Helaas moeten wij dit verhaal als een aardige legende beschouwen, want alle Europese zwaluwen overwint* ren in Afrika en niet in India. Ook tijdens de laatste wereldoorlog hebben zwaluwen berichten overgebracht echter lang niet altijd, waar men dat zou verwachten. In beide ons bekende gevallen was de wetenschap de enige, die er profijt van trok. Het ene bericht was afkomstig van een Italiaanse sol daat, die in zijn onnozelheid aannam, dat een passerende zw'aluw wel in zijn geboortedorp zou thuisbehoren en die aan de vleugels een stukje linnen, be vestigde met naam, datum en plaats van lossing (het eiland Linosa ten zuiden van Sicilië). Maar de vogel vloog naar Opper-Beieren en de geleerden, die van dit bericht hoorden, waren weer een er varing rijker. Men trok op de kaart de lijn Opper-BeierenLinosa door en men kon concluderen, dat de zwaluw, aan nemend, dat hij in rechte lijn Jxad ge vlogen, dwars de Sahara was overge stoken. Met behulp van ringen had mefn dit resultaat nog niet bereikt. De zwa luw ze]f had zich niet gehaast hij bad de 1370 km lange weg van Lino.->a in 45 dagen afgelegd. Ook het tweede bericht was belangrijk voor het onderzoek naar de trek- Dit betrof een zwaluw, aan wiens poot met een stukje koperdraad een briefje was bevestigd. Dit briefje was in 1941 in Zuidwest-Afrika verzonden en het be vatte een groet aan het vaderland van de afzender (Duitsland). De groet werd dankbaar in ontvangst genomen, maar nog dankbaarder waren de geleerden, die nu voor het eerst het bewijs hadden, dat uit Duitsland afkomstige zwaluwen de winter kunnen doorbrengen aan gene zijde van do evenaar in het zuidwesten van het zwarte werelddeel. Middenstands-examen 1951- Het 17e examen voor het Middenstand diploma Algemene Handelskennis wordt, voor wat het schriftelijk gedeelte be treft afgenomen op Woensdag 16 Mei en Donderdag 17 Mei 1951 en voor wat het mondelinge gedeelte aangaat in de periode 23 Juli 11 Augustus 1951. De inschrijving sluit 16 Januari a.s. Inschrijvingsformulieren (met examen- voorwaarden, -eisen en extract regle ment gratis verkrijgbaar bij Bureau Stichting Middenstandexamen, Laan van Meerdervoort 96a, Den Haag. of bij éen der bureaux. Inschrijvingsformulieren dienen uit- luitend per briefkaart te worden aange vraagd. Formulieren van vorige exa mens zijn niet geldig. De voorziening met huisbrandkolen- De Adviescommissie voor de huis brandvoorziening vestigt er nogmaals de aandacht op, dat, hoewel de beschikbare hoeveelheden huisbrandkolen groter zijn dan vorig jaar, de huisbrandverbruikers zich tevreden zullen moeten stellen met die soorten, welke beschikbaar zijn. Dit betekent dus niet uitsluitend an- thraciet, doch ook eierbriketten, ess- en driekwartvetnootjes, cokes- en bruinkool briketten eiding tot dit in over- nisatie der dagbladen de abonnementsprijs dagbladen afgestemde ieuwe ingrijpende ver rijs van het couranten- toor meer dan 7 maal liggen als de voor- papierprijsverhoging en liverse andere aan het nieuwsblad verbonden zijn oorzaak, dat het de bestaande, zo lang aafde abonnementsprij- -1 verantwoord is. f het advies van de ver- derlandse Nieuwsblad- löging van de abonne- 2 Axelsche Courant tot limum beperkt. in 1 Januari wordt de per 3 maanden met erhoogd en wordt nu post f. 1.45. hebben verschillende verhoging toegepast, ande de reeds zo enorm rijzen hebben wij tot d de abonnementsprijs handhaven. Nu, gaat anger en bij enig na- zeker kunnen billijken, j dat nog 'niet in prijs /ele, zo niet alle larti- s opgelopen tot het 2- 'Jat deze verhoging nog Wij willen echter de en, dat deze voor nie- il behoeft te zijn om de t regelmatig te lezen, |e overtuiging dat het ons blad behoort om tin'g van Axel en om- II vs uit eigen plaats en n. wartaal, 11/2 cent per )uwen dat onze lezers tffer zullen willen ge- blad als voorheen re- brievenbus te v indent tok nu het plaatselijk ste en goedkoopste bron tieuws (zowel van fde de adverteerders" uit koffiebonnen. ip voor Granen, Zaden heeft bon 487 AVgcmeen en bon 49a Algemeen, wezen voor het kopen ff ie. Deze Jonnen blij; iet kopen van koffie bij en met 6 Januari a.s. moet dienen voor zes k volgen de koffiebonnen 0£uari a.s. aangewezen.! geZ,:n na Kerstmis >^nkt 'Anton, ina en Prins BernhaftL ;{,e oudste Prinsesjes na, ir>e tijd naar Sankt An-t -e gaan- In de loop. van Januari zal de. )rten:t met de Prinsessen et,' vv*i£r schoolvakantie. De PntSè *al met zf. sen week iI'fSer in 'J. V n Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom tl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indiè II. 1,55. Buitenland tl. 2,- Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kle'ne Adverteutlên imum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meor 12 cent extra. Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 1,25 Alle andere plaatsen In Nederland en Ned. Indl* U. 1,55. Buitenland 11. 2. Advertentieprijs 7 cent per m.m. Inaezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlên (u.~iimum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. Bij guur weer en huishoudelijk werk voor Uw handen -I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1