AXELSCHE 3$ COURANT De huren gaan met 15 pet omhoog AXELSCHE COURANT Ongelukken in Uw eigen huis tegelijk met de belastingverlaaina Vele gevaren bedreigen kleine kinderen s r Frankering bij abonnement Axel. ZATERDAG 21 OCTOBER 1950. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere 65c JAARGANG No. 6- Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Ho» ddredactie T C. VINK-van VESSEM PARLEMENTAIR OVERZICHT. dat deze huurverhoging niet zal ingaan als de belastingontwerpen die o a. een ver laging van de loon- en de inkomstenbe lasting behelzen niet worden uitge voerd. Het is dus duidelijk, dat naast de huurverhoging een belastingverlaging zaj Frankering bij abonnement Axel. WOENSDAG 18 OCTOBER t95o N NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK 65e JAARGANG No. 5 VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Is uw kind in huis veilig Er is alle kans, dat dit niet het geval is. Vandaag of morgen kan het een van die duizen den jongens en meisjes wezen, die door een kleine nalatigheid verminkt of gewond zijn- Tegenwoordig liggen er in de zieken huizen meer kinderen, die het slachtoffer werden van een ongeluk, dan van alle ziekten, kinderverlamming inbegrepen, te zamen. De doctoren speuren voortdurend naar middelen om kinderziekten te voor komen, maar geen enkel geneesmiddel zal ongelukken voorkomen. Volgens dr. James Wilson, geneesheer directeur van het kinderziekenhuis van de universiteit van Michigan, staan brand wonden bovenaan de lijst van ongelukken in huis. En vaak brengen die brandwon den de kinderen ongeneeslijk letsel toe. Hans was een bewegelijk gezond jochie van twee jaar. De steel van de pan, die buiten het fornuis uitstak, wekte zijn nieuwsgierigheid. Toen moeder even de keuken uitliep, zag hij zijn kans schoon. Een minuut later was zijn lichaampje mef brandwonden overdekt. Weken lang lap Hans in het ziekenhuis en al die tijd vroe gen zijn ouders zich af, hoe dit toch mo gelijk was geweest. Het zou niet mogelijk zijn geweest, als moeder de steel van de pan naar de andere kant had gezet en oolf niiet, als zij haar kind had meegenomen, toen zij de keuken uitliep. De gewone lucifer is een dodelijk werk tuig in de handen van kleine kinderen. Moet u uw kinderen bang maken van lu cifers Neen, zegt dr. Wilson. Leg hun uit, wat men met een lucifer kan doen. terecht gekomen. Vooral gepofte gort en pinda's zijn ge vaarlijk voor kleine kinderen, zeker, als zij die onder het spelen krijgen. En het gevaar van pinda's wordt nog vergroot door het feit, dat zij olie bevatten, die schade berokkent aan het long weefsel1. Kinderen slikken alles in wat vloeibaar is. Wat staat er bij u in het gooitseen- kastje, bij welke medicijn-flesjes kunnen die kleine kinderhanidjes komen Een fles loog is uitermate nuttig voor het schoonmaken van de afvoerpijpen van gootstenen enz., maar o wee, als een kind het opdrinkt Eén slok is voldoende om de keel en slokdarm te verbranden, waar door die langzaam dicht trekt. Het kan nodig zijn, dat het kind jarenlang in een ziekenhuis wordt verpleegd, voor het her steld is, en dat is dan het gunstigste g^e- val de kans is groot, dat het kind er aan sterft. Zelfs in bed zijn de kinderen niet veilig Het is zaak er voor te zorgen, dat een kind nooit de kans krijgt zichzelf te wor gen. Heeft men een zeer woelige baby, dan is het verreweg het veiligst die zo warm in te bakeren, dat er geen dekens nodig zijn. Bij dit alles is de hoofdzaak, dat de ouders zelf goed opletten en alles doen om ongelukken te voorkomen. Wie dus kleine kinderen heeft, moet zijn huishou ding daarnaar inrichten- Op de langen duur is dit het eenvoudigst en het best. prins Runhard weer thuis. De toestand van Z.K.H. Prins Bernhard die zoals bekend enige tijd geleden in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht een lichte operatie onderging, is goed. Hef afgelopen week-end verbleef de Prins nog in het ziekenhuis. Zijn terugkeer naar Paleis Soestdijk kan tegen het midden va^ deze week tegemoet worden gezien,. en „downs,,. Wil dit nu zeggen, dat hiermede onder alle omstndiaheden het regeringsbeleid a priori vergoelijkt zou moeten worden Geenszins. De excursie heeft ook geen bedoelingen in deze richting gehad - >ok in genen dele kun- 2 de werken. Mensen en actijk liet men letterlijk iet woord, in volkomen de vertegenwoordigers van het ministerie van en fungeerden eveneens hetgeen in velerlei toon- gd of vclgden als zeer rtij wat de suggestieve sajitelt van het bedrijfs- op programma aan het glijden. Als zodanig 3 ongetwijfeld evenveel genoemd ministerie als ogelijkheid tot het ken- eninateriaal uit die prac- 'ring te doen strekken aanwezig. J Fail lis&emen t-statistïek- t Totaal aantal uilgesproken faillissemei;- tep over de maand September 1950, op- Gezuiverde petroleum ziet er uit als ge-- gegeven door van der Graaf Co's Bu- woon wajer een slokje daarvan zal het kind in de regel weinig ernstig kwaad doen, maar o wee, als het in de longen terecht komt. En daarop is alle kans. omdat petroleum de keiel irriteert, zodat het kind gaat hoesten. Het gevolg is dan een accute longontsteking. Daarom berg alle gevaarlijke vloeistoffen op, buiten het bereik van kinderen Hetzelfde geldt voor medicijnen. Als het kind het doosje met oma's pillen te pak ken krijgt en die achter elkaar opeet, is de kans zeer groot, dat het aan vergif tiging sterft. Veiligheidsspelden zijn alleen maar vei- hgl als zij gesloten zijn. Een heel klcip Draai een gaskraan open en laat Jopie khrd W eln hele gTte veLSsspeiS zien, hoe men met een lucifer het gas kan Ic. s p, zien, hoe men met een lucifer het gas kan aansteken. Maak haar duidelijk, dat vuur erg warm is, dat het pijn doet en dat ze er erg voorzichtig mee moet zijn. Hand de luciferstandaard zo hoog op, dat uw kinderen er niet bij kunnen- Een tafelkleed vormt een bron van ge varen, als er alleen maar een kop warme thee of koffie op staat. Een kind kan niet zonder toezicht in de buurt van een hete vloeistof zijn. „Emmers warm water op de grond of badkuipen met te heet water kunnen af schuwelijke brandwonden veroorzaken waarschuwt dr. Wilson. In een maand tijds hadden wij twee kinderen in ons zie kenhuis, die zich op dezelfde wijze had den gebrand. Zij hadden op de grond met een treintje gespeeld en achteruit rijdend waren zij opgebotst tegen de wastobbe mef heet water, terwijl moeder aan de voor deur stond". Hebt u oojt gehoord van een bronchos- coop Dit is een lang instrument, waar mee doctoren vreemde voorwerpen uit de longen kunnen verwijderen. Dit is een heel naar karweitje en lang niet ongevaarlijk ook. Toch moet het elk jaar bij honderden kinderen gebeuren, omdat iets wat zij in hun mond hadden een knoop, een speld of voedsel in het verkeerde keelgat was inslikken. Is die gesloten en slikt het kind hem regelmatig in, dan zijt ge al leen een veiligheidsspeld kwijt en mis schien vindt ge die zelfs later nog terug. Maar als hij open stond en in de maag blijft steken, biedt hij een heel moeilijk probleem. Er bestaat een ingenieus in strument, waarmee men een veiligheids speld in de maag kan sluiten- Maar het brengt njet altijd redding, want voordat men het instrument kan inbrengen, kat? de speld de slokdarm of de maagwand doorboord hebben. Jonge moeders zou den er zichzelf aan moeten wennen alle gevaarlijke spelden ver uit de buurt van haar baby te houden. Daar moeten zii mee beginnen, als het kind éen dag oud is, want dan is het een vaste gewoonte geworden, zodra het kind gaat grijpen. Trouwens het is meer dan eens voorge komen, dat een speld uit de mond van de moeder in die van het kind op de aan- kleedtafel viel- En dan merkte de moe der soms niet eens, dat er iets gebeurd was1. Een kind mag ook nooit rondlopen met een scherp voorwerp, b-v- met een pot lood. Zou het daarmee vallen, dan kan de punt het zo verwonden, dat het er aan sterft. Zorg er ook voor, dat uw kind nooit een gevaarlijk voorwerp in zijn mond steekt. reaux v. d. Handel N.V. te Amsterdam In de provincie Noord-Holland (excl. A'dam; 31 (17), Amsterdam 21 (23, Z.- Holland (excl. Den Haag en Rotterdam) '3 (10), Den Haag 14 (17), Rotterdam 12 (12), provincie Utrecht 15 (3), Gel derland 17 (12), Noord-Brabant 18 (12), Limburg 9 (6), Zeeland 2 Friesland 3 (6), Groningen 8 (;6), Drente 2 f— Overijsel 10 (6). Totaal uitgesproken faillissementen van af 1 Jan—30 Sept. 1950 1283 (T Jan.— 30 Sept. 1949 1090). De tussen geplaatste cijfers zijn over dezelffde periode van 1949. Intrekking oude munten- Het ministerie van Financiën herinnert er aan, dat op 13 November a.s., de ter mijn voor inwisseling van de zilveren en zinken kwartjes en dë nikkelen en zinken stuivers eindigt. )m stagnatie bij de postkantoren gedu rende de laatste dagen van de inwisjsie- hngstermijn te voorkomen, wordt het pu- bliek verzocht de bedoelde munten reeds thans zoveel mogelijk in te leveren. Ford brengt nieuwe wagentypen op de Nederlandse markt. Naar wij vernemen zal de Nederlandse Fordfabriek binnenkort twee nieuwe per sonenwagens met vier zitplaatsen van een Engels type op de Nederlandse markt brengen De namen der nieuwe wagens zullen dezer dagen, bekend worden ge maakt. Toezicht bij het huiswerk van de Prinsesjes. Jonkvrouwe C. J. L. M. Sickingbe, die enige tijd geleden aan de Leidse Univer siteit voor haar doctoraal examen Frans slaagde, is door H.M. de Koningin aan gezocht zich gedurende enige tijd te wil len belasten met het geven van leiding bij het maken van huiswerk in het alge meen en dat van het Frans in het bijzon- dei aan de twee oudste prinsesjes. n het ijveren daarvoor landelijke gezichtshoek mbaar blijft daarbij ook onaal streven, juist om- reden in bepaalde pro eer zeer merkbare ver in vergelijking met an- streken. 1 zeer duidelijk op de Het sprak tot de deel- e tendenties van dit ij lde provincies naast el- 1 een activiteit waarbii ■en zekere rivaliteit te iit als prikkel tot ener- el goeds in zich ber- ag mag niettemin ge- dit, wanneer een cen- ireke zou blijven in dit 1 objectieve gedragslijn ■aarbij wordt uitgegaan lanmatigheid in groot leiding zou kunnen ge- roncunentie'", en daar- :rlies van tijd, van kos- 'n tot versnippering van (Nadruk verboden/ ele Ki tui al gehele gezin: PUROL er gezond, zuiver, en rimpelvrij door. r veilig verkeer. alaatsen van Zeeuwsch- gecombineerde bijeen den van het Verbond i' en onderwijzend per- listen zal een verkeeps- ovengenoemd verbond ersoneel voorlichten in- verkeers-ondervvijs vo'- rbond uitgaande richt- wezen uit Tenieuzen r Gent- 1 idswezen te Temeuzen eheven als gevolg van comst tussen België ep de beloodsing. het personeel, o.a. de lissingen overgeplaatst van de Commissaris evestigd. gplaats in Gent onden. itie heeft te Gent drie id in verband met het penopslagplaats in een ie stad;. een „behoorlijke hoe geweren, en munitie Russische, Amerikaan- e makelij. ftoonnementi- prlji: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom II 1.25 Alle andere plaatsen la Nederland en Ned. Indiè II. 1.5S Buitenland II. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m Inaezonden Meaedeelingeii 20 cent per m.m. Advertei.tièn .imum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. Abonnement!- Prlj«: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il 1.25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indiè il. 1.5S. Buitenland 11. 2, h—maamm Advertentieprijs 7 cent per m.m. Inaezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertei-tlèn ju»jdmum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. l

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1