AXELSCHE BS COURANT Onze emigratie-politiek AXELSCHE COURANT Kinderverzorging aan de pool en equator Wordt emigratie-organisatie gewijzigd? VANDAAG ORANJEBOOM BIER Frankering bij abonnement Axel. ZATERDAG 14 OCTOBER r95o 65e JAARGANG N 4 /T NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T C. VINK-van VESSEM In deze na-oorlogse tijd wordt de drang speciaal de landbouw-emigratie zou moe- arbeidsbemiddeling wil volledig de Ar- beidsbureaux inschakelen. In Maart van dit jaar werden er door de commissie Schilthuis twee rapporten overgelegd. Een meerderheids- en een minderheidsrajjport. Het eerste was af- Chauffeurs voor het leger. Er kunnen in de komende maanden eni ge honderden chauffeurs geplaatst worden bij de Koninklijke Landmacht in de rang van korpOraal of korporaal iste klasse. Men kan zich voor de tijd van vier of zes Frankering bij abonnement Axel. WOENSDAG €lv 11 OCTOBER 1950 65e JAARGANG No. 3. V. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 566 Hoofdredactie: C. VINK-van VESSEM Enkele jaren geleden werd een jonge Deense dokter d'ie werkzaam was in Thule een Eskimo - nederzetting op Groenland in het hartje van die pool nacht ontboden hij een patiënt in een veraf gelegen gehucht. De reis er heen zou enkele dagen duren zijn vrouw besloot hem te vergezellen. Voor hun vertrek legden zij een thermometer in bed tussen de dikke wollen dekens, zij wilden voor de aardigheid wel eens weten, hoe sterk hun huis in de tien dagen, dat zij weg waren, zou afkoelen. Bij hun terugkomst stond de thermometer op 18 gr. Celsius. Dat was dus de temperatuur in bed. Zo is het klimaat op Groenland ze ven maanden winter met duisternis er? meedogenloze sneeuwstormen, tempera turen tot 30 en 40 graden ondier nul en dan vijf maanden zomer zonder dat de zon ondergaat en met middag temperatu ren van 25 graden. In dit klimaat elevn de Eskimo's, een vriendelijk, hulpvaardig cn gastvrij volk, door alle bezoekers om het zeerst geprezen. Die bezoekers ko men ook altijd thuis met enthousiaste ver halen over de kinderverzorging en de op voeding van de jonge Eskimo's. Het lijkt wel, alsof dit barre klimaat db moederliefde nog groter gemaakt heeft; het kind kan alleen opgroeien dank zij de nooit eindigende zorg en de moeite, die de moeder doet om het kind zich te leren aanpassen aan het klimaat. De strijd te gen honger en koude bepaalt de ons soms vreemd aandoende, maar toch zeer doel matige wijze van kinderverzorging. De Eskimo-moeder draagt en warmt het kind op haar blote lichaam later neemt zij het mee in een soort capuchon van haar pelsjas. Een enkele maal als er een verre tocht gemaakt moet worden, zit het kind veilig in de wijde bonten laarzen van zijn moeder, die het drie jaar en langer zoogt. Warrp water is in het poolgebied een veel te kostbaar iets om gebruikt te worden voor lichaamsverzorging en daarom rei nigt de moeder haar kind, zolang zij het zoogt door het af te likken een enkele maal wrijft ze het met een handvol mos. Er is geen sprake van, dat het Eskimo kind te veel vertroeteld en verwend wordt. Op de rug van de moeder maakt het het ganse dagelijkse harde leven van de vol wassenen mee,, de vermoeiende slede- en trektochten, het varen over woelige zee het overnachten in ijlings opgeslagen hut ten van sneeuw, en zo gauw als het kind kan lopen, groeit het spelend op in de gemeenschap van de stam. Volgens zeg gen van alle bezoekers behoren de Es kimo-kinderen tot de best opgevoede ter aarde en toch is er van een bewuste op voeding nauwelijks sprake. De kinderen op Groenland spelen de spelletjes, die hen voorbereiden op hun latere werk en die steeds meer werk worden. Het trekken, dat de Eskimo's doen, is ook karakteristiek voor vele Indianen - stammen van Noord-Amerika. Bij deze stammen behoort het tot de taak der vrou wen de akkers te verzorgen, vruchten te verzamelen, de tenten op te slaan en ook alle gewone huiswerk te verrichten. Toch is de vrouw geenszms een slavin vooral als zij zoons gebaand heeft, staat zij in hoog aanzien. Direct na de geboorte be gint men de kinderen te harden- Het eer ste wat daartoe geschiedt, is dat de kin deren in ijskoud water worden ge dompeld. Desnoods hakt men voor dit doel een bijt in het ijs. Voor het overige groeien de kinderen vrij en ongedwon gen op. Er wordt weinig gestraft, hoog stens krijgen de kinderen eens een standje en een enkele maal wordt hun het eten onthouden. Ook hier bereidt hun spel de kinderen langzaaam voor op hun toe komstige taak en hierbij geven zlowel de vader als de moeder leiding. De zorg voor de babies wordt echter uitsluitend aan de moeders overgelaten. Die babies worden in een van. boomschors gevloch ten draagbare wieg overal mee naar toe gedragen de moeders hebben de kinde ren zelfs bij het werk op de akkers op hun rug. Een soort afdakje, dat ook van boomschors gemaakt is, beschermt de kin deren tegen te felle zon, regen enz. Zo nu en dan maakt de moeder een of an der speelgoed aan dit afdakje vast. De Bos-Indianen in het gebied van de Amazone mogen dan tot de zeer primi tieve volkeren behoren, in de verzorging Van hum kinderen staan zij niet achter bij de meest ontwikkelde volkeren. Alle ontdekkingsreizigers, die dit gebied be zocht hebben, prijzen de jonge Indiaanse moeders, die vaak als 12-jarige reeds hun eerste kind op d:e rug of op de heup mee dragen. Het kind is nooit zonder toezicht thuis zit het in een eigenaardig soort van hangstoeltje, dat op een kooitje lijkt en buiten draagt de moeder of een oudere zus het bij zich. Zelfs bij de rituele dans feesten, die des nachts worden gevierd, hebben de moeders de babies bij zich/ het is een heel vreemd gezicht om de moeders rythmisch heen en weer te zien stampen, waarbij de slapende kinderkop jes eike beweging volgen. Tijdens de zwangerschap en het zogen, dat ook hier jarenlang duurt, leeft de moeder op een streng, maar weloverwogen dieet. Omdat de voeding, zeer eenzijdig is, is de moedermelk voor vele kinderen inderdaad de beste voeding. Koch-Grun- berg, een van de bekendste ontdekkings reizigers schrijft ergens „In een dorp werden wij ontvangen door een wat oude zeer energieke vrouw, die tijdens de afwe zigheid der mannen de honneurs waar nam. Terwijl zij met ons zat te praten. kwam er een stevige jongen van een jaar of drie aanlopen hij pakte haar sigaret deed een paar trekjes en gaf hem toen weer terug. Daarop maakte hij het zicb gemakkelijk op haar schoot en zette de mond aan haar borst. Geen ogenblik had de moeder het gesprek onderbroken. Als het gezin groeit, zoogt de grooltmioeder soms het oudere kind. Men treft bij de Indianen heel jonge grootmoeders aan"- De omstandigheden, waaronder de Da- jaks op Borneo leven, lijken veel op die van de Indianen aan de Amazone. Ook zij zorgen uitermate goed voor hun kin deren. De jonggeborene wordt zorgvul dig gebaad en ingebakerd reeds na eep paar dagen neemt de moeder het kind in een draagdoek of een rieten mandje op haar rug mee naar haar werk. Een heel jaar lang zijn moeder en kind onafschei delijk. Een anthropoloog, die deze men sen wilde meten, moest vaak moeder en kind samen nemen, omdat de moeder haar kind niet op de grond of ergens anders wilden neerleggen. Des nachts slaapt de zuigeling op de borst van de moeder. In de hut rust het kind in een eigenaardig opgeknoopte doek, die wordt opgehangen. Op die manier wordt het kind gevrijwaard tegen ongedierte. De Afrikaanse moeders, om het even of het Moorse, Abessijnse of Zoeloe-vrouwen zijn, hebben éen ding gemeen 3 dagen na de bevalling moeten zij haar gewone vaak zware landarbeid weer verrichten. Daarvoor hebben zij haar beide handen nodig en daarom worden overal in Afri ka de kinderen op de rug meegedragen. In Marokko zittten de zuigelingen altijd in een plooi van de haik, het witte op perkleed der vrouwen; alleen de kleine met een mutsje bedekte kopjes steken hier boven uit, maar die zijn dan ook de hele dag aan zon en stof bloot gesteld. De Galla-vrouw in Ethiopië draagt haar zui- gieling, ook als die al lang kan lopen nog altijd mee in een kunstig geknoopte om slagdoek. Negerkin-dertjes worden nooit ingebakerd. Zij worden eens per dag ge wassen. In Naord-Afrika gebeurt dit met olijfolie, waar geen gebrek aan witer is doet men het met water en elders gebruikt men zacht fijn zand. De interlocale telefoongids De interlocale telefoongids van de P.TJT., die tot nog toe u,it twee delen bestond zal in Februari 1951 in drie delen verschijnen. Deel II (H Z) zal onge wijzigd blijven, deel I (AG) zal zonder de naamlijst van Amsterdam worden gepu bliceerd en aan deze beide delen zal de locale gids van Amsterdam worden toe gevoegd. De interlocale gids, die om streeks Augustus van het volgend jaar zal verschijnen, zal uit vier delen bestaan,, nl. de loca,e gidsen van Amsterdam, Rot terdam en Den Haag en een deel, waarin de overige plaatsen van het land voor komen amen in aanmerking' of reeds gedemobi- lligers en gewone tun eerste oefening" moet in het bezit rijbewijs. Aanmel- garnizoenscomnian- tng militaire zaken dsz" vertrokken. d is de walvisvaar- ,z" van de Nader- reor de walvisvaart uidelijke IJszee. Het cao voor het inne- doet daarna Kaap twaalf jagers naar trekken. snde misdaad is ge in het hoofdbureau roken. Bij deze ge- alle dossiers over :oek heeft uitgewe- alle ernstige mis- 1 1930 in Frankrijk verd door boeven, 1 geboren of er ge ls zaaier. tden in Maine heeft 1 met het inzaaien ;en vliegtuig. Het et 0,3 maal de hoe- zaaien geschiedde om vraat door de mogelijk te voor- lit in een half uur :ven a acht keer zo ver een grondploeg f Marseille. weinig steden ge- aad weliger tierde politie komt bijna jen en sloppen van daarom worden die ieven, moordenaars, slavinnen en smok- ie middelen. I in witte muizen. int van de Rijkspo rei de laatste klan; zonderlinge heer loryille, die via ad- rs opriep, die 250 tra konden verdie- 1 voor hem te fok- gblad- de Meersener com- tie in grote zorgen', isjes, die hij met de plotseling op visite ;elg en compagnon se vertegenwoordi- zen-firma, de heer ;ht Ch. via een be en vijf paar witte en verplichte zich ingschap terug te er stuk. de vraag naar vijf aanbod van jónge Ch. dus elk muisje >m ze een straatje oor 65 gulden per nsactie streek deze de zoete winst vap sjes op, kspolitie thans een dagen heeft zij Ch iun maandelijks be drest eerd. Met de iu zelf ook achter ►plichting ten laste Nederlanders zijn 1. 1 Abonnements prijs: Lone nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlê 11. 1,55. Buitenland 11. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutièn ^niuxlmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1.25 A 11e andere plaatsen in Nederland en Ned. Indlê 11. 1,55. Buitenland 11. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeellngen 20 cent per m.m. Kl Mne Adverteutlên ^n,~*.lmura 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. 11 1

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1