AXELSCHE flg COURANT Parlementair overzicht Dr. Felix Kersten SAPANTO w?rm 1 de man die onze deportatie naar Polen wist te voorkomen. Frankering bij abonnement Axel. ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1950. 64e JAARGANG No. 90 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T C. VINK-van VESSEM j Lichting 1949 - II wordt weer opgeroepen. De Regering heeft deze week besloten de dienstplichtigen van de lichting 1949- II, die in April van dit jaar met groot verlof werden gezonden per 1 October a.s. wederom in werkelijke dienst op, te roepen. Bovendien ziet de regering zich genoodzaakt het personeel van de lichting 1949-11, dat zich thans nog onder de wa penen bevindt en dat in September a.s, met groot verlof zou worden gezonden,, voorlopig in dienst te houden. Deze maatregelen zijn nodig in ver band met de snellere opbouw van de de fensie in het kader van het Atlantisch Pact. Op een persconferentie heeft Z.E. Mr,. W. F. Schokking, minister van Oorlog en Marine, Woensdagmiddag deze maat regelen bekend gemaakt en toegelicht. Men zal zich herinneren, dat de lichting 1949-I voor het grootste gedeelte naar Indonesië werd uitgezonden. Ook de lichting 1949-II was aanvankelijk be stemd oor uitzending naar Indonesië. Tengevolge van de souvereiniteits - over dracht was dat echter niet meer nodig. Besloten werd toen de helft van de lich ting 1949-II met groot verlof te zenden- De andere helft werd onder de wapenen gehouden voor het verrichten van vredes- diensten, het bevolken van opleidings scholen enz. enz. De bedoeling van het naar huis zenden van de helft dezer lichting washet ka der vrij te maken voor een herscholing Dit kader was tot op dat ogienblik steed? in beslag genomen met de opleiding van troepen voor Indonesië. Het had daar door geen gelegenheid gehad zich voor te bereiden op een eventuele taak in West-Europa. Vandaar dat herscholing noodzakelijk was. Deze herscholing heeft nu plaats gehad. In verband met de grotere inspanning die ook van Nederland gevraagd wordt in bet kader van de gemeenschappelijke verdediging van de landen, die aangeslo ten zijn bij het Atlantisch Pact, heeft de xegering zich thans genoodzaakt gezien de naar huis gezonden militairen wederom onder de wapenen te roepen. Deze mili tairen hebben n.l. slechts een korte voor opleiding gehad van 5 en 6 maanden. Nu zal hun individuele geoefendheid moeten worden vergroot en zullen zij ook in groepsverband moeten worden getraind. Vandaar dat het gedeelte van de lichting 1949-II, dat niet met groot verlof werd gezonden, ook nu nog in dienst wordt ge houden. De bedoeling is, dat zij met de genen, die thans weer zullen worden op geroepen, in dienst blijven tot 1 April 1951. Ook de a.g. oorl ogsencad rer i ng' van de lichting i949"II, rPe voorkomt uit de lichting 1949-I, zou in werkelijke dienst moeten blijven of worden opgeroepen. De Regering is er zich van bewust, dat met deze maatregelen een streep wordt gehaald door vele toekomstplannen. Er tegenover staat echter, dat de milita.'rep die in April met groot verlof gingen, een veel kortere diensttijd achter de rug heb ben, dan de militairen van andere lich tingen die 2 of 3 iaar onder de wapenen zijn geweest. Maar het Nederlandse aandeel in de ge zamenlijke verdediging vraagt offers, die het doel waarvoor zij gebracht moeten worden: het handh,ave;n vlam de wereld vrede, volkomen waard zijn- Woningbouw groter dan voor de oorlog. Duizenden Nederlanders maken kennis met het grootste maatschappelijke vraag stuk van deze na-oorlogse jaren: het wo ningtekort. De vele trouwlustigen, die wij gelukkig in ons vaderland kennen wor stelen niet in het minst met dit probleem Een worsteling, die vaak eindigt in eer totale ontmoediging, als gebleken is, dat men na maanden lang zoeken geen woon ruimte kan vinden. Het is dan slechts een schrale troost te weten, dat ook de Over heid en vele organisaties en instellingen met dit probleem te kampen hebben er? dat zij proberen, deze ontstellende nood zo spoedig mogelijk te lenigen. Dat is ook hun taak, want de woningnood werkt a-sociale en a-morele verhoudingen maar al te zeer in de hand. Een lichtvaardig optimisme omtrent de opheffing van het woningtekort is zeker niet op zijn plaats- Als men kennis neemt van de vele cijfers welke in de loop der jaren gepubliceerd zijn, kan men slechts constateren, dat we het dieptepunt voorbij zijn, dat er meer gebouwd wordt dan de normale jaarlijkse aanwas. Een gelukkige omstandigeih i? ongetwijfeld het feit, dat er thans meer woningen gebouwd worden dan voor de oorlog. Een tekort aan 250.000 woningen. In Maart van dit jaar reken Minister in 't Veld aan de Kamer voor, dat het tota le tekort ongeveer 250.000 woningen be draagt. In 1948 werden er 34.000 wonin gen gebouwd, in 1949 42.971, terwijl dit aantal dit jaar zeker 45.000 zal bedragen. De prestatie in het eerste halfjaar van 1950 wettigen in ieder geval deze ver wachting, want toen kwamen er niet min der dan 25.000 woningen klaar. Bovendien waren er verleden maand 45.500 wonin gen in uitvoering. In de jaren 1930 1939 werden er gemiddeld 37.800 woningen ge bouwd. Dat is dus een belangrijk min der aantal dan in 1949 en dit jaar. De gro te moeilijkheid bij de woningbouw is ech ter, dat men het aantal niet zonder meer kan opvoeren. Weliswaar bestaat er practisch geen schaarste meer aan materiaal en arbeiders maar meer dan 55.000 woningen per jaar wil Minister in 't Veld echter niet bouwen. Dit plafond zal zeker in 1952 worden be reikt. Zouden er b.v. per 70 a 8o,.ooo wo ningen gebouwd worden, dan bestaat er de grote kans dat over ongeveer twaalf jaar een massale werkloosheid in de bouw vakken zou optreden. Men zou dan teveel bouwvakarbeiders hebben aangetrokken, zonder daarvoor op de lange duur werk te hebben. Een grote werkloosheid in de ze jaren zal nog verschrikkelijker zijn dan voor de oorlog, omdat we toen in ieder geval een rijk land waren. Bouwkosten en bouwtijd. Behoudens dit plafond is de regering natuurlijk ook gebonden aan de post, wel ke voor de wederopbouw van ons land op de begroting wordt geplaatst. Het i' nl- zo dat de Overheid door middel vai? een financiële bijdrage de woningbouw stimuleert. Daarom is het ook zo belang rijk als de bouwkosten dalen. Dat dit ge beurt p is dan ook al een verblijdende om standigheid. In het derde kwartaal vay 1948 bedroeg de gemiddelde bouwprijs per woning! f 10.760.In Juni van dit jaar was dit bedrag gedaald tot 8200. Een zelfde vooruitgang is te bespeurep in de bouwtijd. Over een complex vay 60 woningen bouwde men in de jaren voor 1940 ongeveer 11 maanden. Gedurende het jaar 1947—'48 deed men over hetzelf de aantal woningen ongeveer 16 maan den terwijl men dit jaar erin geslaagd is het vooroorlogse niveau weer bijna te be naderen, met 21 a 13 maanden. De vrije sector. Wil men dus vasthouden aan het pla fond, dat betekent dit dat de Overheid de bouw in de hand moet hebben en da), zij in de gelegenheid moet zijn om een të grote woningbouw in bepaalde streken aj te remmen. Vooral in het Westen van het land zal dit het geval worden- Daar is de spanning op de arbeidsmarkt door ver schillende factoren, o.a. de toenemende industrialisatie, groter dan b.v. in Fries land- Zou er te veel werk'op de markt komen, dan zouden de bouwvakarbeider? worden weggekocht, hetgeen uit de aard der zaak nadelig zou zijn voor de gebie den waar men niet zo snel kan bouwen- Toch ïigt het in de bedoeling om het aantal „vrije sectoren" groter te maken. Hiermede bedoelt men de woningbouw. welke niet ten laste komt van het volume dat jaarlijks door Gedeputeerde States aan de Gemeenten wordt toegewezen. In deze sector valt b.v. de woningbouw, wel ke volledig door de bouwer wordt gefi nancierd, zonder Rijksbijdrage dus. Nu deelde de directeur-generaal van de We deropbouw, dr. ir. van der Meer, éen de zer dagen mede, dat ook woningen, wel ke gebouwd zullen worden krachtens de Wet op de Materiële Oorlogsschaden het volgend jaar in deze vrije sector zul ley komen. Dat is dus een belangrijke verbe tering voor de zwaar getroffen gebieden., waar men nu behalve de wederopbouw ook de uitbreiding met spoed ter hand zal kunnen nemen De enige binding, welke; nog zal bestaan is de begrotingspost. In de laatste weken heeft men in de Staten- Generaal gesproken over de Premierege ling 1950. Wij hebben daarover destijds reeds het een en ander geschreven. Bi; de oude regeling was de opzet dusdanig, dat men binnen tien jaar een bepaald be drag kreeg van het Rijk, terwijl geduren de die tijd van dit nog niet uitgekeer de bedrag 4 procent rente werd getrok ken. Deze regeling bevatte nog teveel on zekere elementen om de bouwnijverheid werkelijk te stimuleren. En daarom werd deze Premieregeling in 't leven geroepen. Nu weet de bouwer tenminste precies welk bedrag hij in handen zal krijgen. Terwijl het Rijk een aanzienlijk bedrag aan rente- uitkeringen zal besparen. De financiële zekerheden voor de bouwers zijn dus aan merkelijk beter geworden. Maar men moet niet verwachten, dat daardoor meer ge bouwd zal worden. Wij zitten bijna aan 't plafond en daarmede is het uit. Wanneer de woningnood zal zijn opge heven? Het is moeilijk te voorspellen. Het is het beste maar om vast te houden aan de berekening van de opperreken meester in 't Veld, van wie men niet kan zeggen, dat hij lichtvaardig rekent- Deze bewindsman heeft destijds verteld, dat dit het geval zal kunnen zijn in i960 mits er maar voldoende kleine- en duplexwonin- gen worden gebouwd. Doen de gemeen ten' dit niet —4 er zijn er veel diedaar niets voor voelen dan kan het wel 1965 worden. Een somber geluid, maar als de ontwikkeling zich in deze gunstige lijp voortzet, zou het nog wel eens een paar jaar kunnen meevallen. Laten we daar dan maar op hopen. 1 ("Nadruk verboden) AAMBEiENZALF M 8 JN HARPT helpl alHjd Dr. Felix Kersten de man die onze de portatie naar polen vwist te voorkomen. Felix Kersten, ex - massage - arts van Himmler arriveerde vorige week op Schiphol, nadat hem door de Nederland se gezant te Stockholm was medegedeeld dat het HM. de Koningin heeft behaagd, hem te benoemen tot grootofficier in de Orde van Oranje Nassau voor zijn in de oorlog aan het Nederlandse volk bewe zen diensten. Z. K. H. Prins Bemhard reikte hem persoonlijk deze hoge onder scheiding uit. Dr. Kersten was voor de oorlog jarsn- lang lijfarts van wijlen Z. K. H. Prins Hendrik. Dr. Kersten zal drie maanden in ons land verblijven- Volgend jaar iioopt hr zich definitief in Nederland te vestigen. Felix Kersten, die in Estland werd ge boren studeerde aanvankelijk landbouw kunde. Na een langdurige studie vestigde hij zich als in 1926 als arts voor Manuelle Therapie in Berlijn, waar hij vooral in diplomatieke kringen grote bekendheid verwierf. Hij bezocht vóór de oorlog o.a. ook ons land geregeld om zijn Neder landse patiënten o.a. vele bekende per soonlijkheden te behandelen. Plij kende ons land en had grote sympathie voor Nederland. Kersten heeft Himmler gedurende dp gehele oorlog met zijn massage-therapie behandeld en heeft derhalve in de on middellijke nabijheid van de Reichsfuhrer SS verkeerd. Trevor-Roper, de schrijver van „De laatste dagen van Hitler" noemt hem •„Himmlers Biechtvader' Kersten was echter meer dan dat; hi; werd met groeiend afgrijzen van Himm- ler's werk vervuld en heeft zijn positie ge bruikt' tot het onderhouden van relaties met neutrale en geallieerde mogendhe den, waardoor hij in staat was de vrijla ting van duizenden politieke gevangenen te bewerkstellingen en de uitvoering van enige der misdadigste plannen te voor komen. Van dit reddingswerk en de intrigues waarmede het gepaard ging vertelt Ker sten in het boek „Klerk en Beul",, dat na Ide bevrijding van zijn hand verscheen en thans nog in de boekhandel verkrijgbaar is. Ik hoorde voor het eerst van het plan door enkele indiscretie's uit de allernaas te omgeving van de Reichsfuhrer, in Maart 1941 Uit een geheim staatstuk dat ik bij Dr Brandt te lezen kreeg' bleek de be doeling van Hitier deze massale verhui zing van de Nederlanders naar het Pool se gebied tussen Weichsel en Boeg op. 20 April 1941. dus op zijn verjaardag in het openbaar bekend te maken. Voor de totale verplaatsing was -n tijds spanne van dertien maanden en 4 dagen berekend. Ze zou in twee etappes plaats vinden. Eergt zouden de bewoners van het Katholieke Zuiden van Nederland1 en de Vlaamse Belgen naar de nieuw vero verde gebieden in het Oosten worden ge deporteerd, daarop aansluitend de bewo ners van de Noordelijke en Oostelijke provincies en tenslotte de bewoners van de vier grote steden. Men had berekend dat 8 200.000 men sen moesten worden getransporteerd. De vei'voerbare goederen van de Nederlan- fders moesten per trein en over zee naar Oost-Pruisen worden vervoerd. Zieken en ouden van dagan was men van plan met reinene en autobussen te vervoeren, ter wijl ide jonge mannen en vrouwen de weg naar hun nieuwe vaderland te voet zou den moeten afleggen. De verzorging zou overeenkomstig de voorschriften van de militaire sanitaire diensten aan de SS worden overgedragen. Ook moesten de Nederlanders die naar het Oosten werden overgeplant, daar tot het binnen bren gen van de nieuwe oogst met levensmid delen uit de voorraden van de Wehrmacht worden verzorgd. In het nieuwe vader land dat twee maal zo igroot zou zijn als! Nederland en waarvan, Lublin de hoofd stad zou worden, ,'zouden de Nederlan ders goede voor de landbouw geschikte gronden en bouwmaterialen to,t hun be schikking krijgen. Verder was geprojec teerd en dit wijst er op hoe lang de oorlog tegen Rusland al was voorbereid -da „onmiddellijk na de verovering van Rusland" ook Lemberg! en het Oostelijk daarvan gelegen land aan de Nederlan ders zouden worden gegeven. Aangezien Duitsland nog niet met Rusland, in oor log was, moest daarover zo werd na drukkelijk in het stuk gezegd nog een, volstrekt stilzwijgen worden bewaard. v sioonnements- prljss Loste nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1.25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indlè 11. 1,55. Buitenland il. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeel ingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën ^maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. voorzien van de naam

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1