AXELSCHE COURANT Parlementair overzicht Veiliger auto's Frankering bij abonnement Axel. ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1950. 64e JAARGANG No .86 7 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: C. VINK-van VESSEM De Tweede Kamerleden vertoeven op het ogenblik in alle oorden van het lam] of van Europa om uit te rusten van hef zware parlementaire jaar, dat zij achter de rug hebben. Veel rust zullen zij wel niet hebben, want verschillende specia listen zijn weer druk in de weer om zich voor te bereiden op de komende debat- tend. Waar nog bij komt» dat andere Ka merleden naar Straatsburg vertrokken zijn om daar de federalistische gedachte uit te dragen en om te besluiten op welke wij ze de federale samenwerking het best tot stand gebracht zal kunnen worden. De Kamerleden, die werkelijk vacantie heb ben, moeten er maar goed van genieten, want het zittingsjaar, dat nu voor de deux staat, zal wel niet minder druk zijn, dan dat achter hen ligt. De Eerste Kamer leden trekken zich echter van vacantie nog weinig aan. Tot nu toe vergaderen zii rustig voort. Al moet gezegd worden, dat het tempo waarin zij vergaderen, heel wat kalmer is, dan dat van hun jongere collega's aan de overzijde van het Bin nenhof. Zo éen, twee dagen per week is voor hen voldoende in deze tijd. Maai het gevolg daarvan is, dat nog heel wat wetsontwerpen op de laatste behandeling liggend te wachten. Deze week kwam er echter een twee tal ontwerpen aan de orde, dat nog enig debat opleverde. De schadeloosstelling der Tweede-Kamerleden Daar was allereerst de schadeloosstel ling van de leden van de Tweede Kamer. Zoals men weet, wordt de f 6000.— die zij thans verdienen, niet beschouwd als salaris. Dit bedrag is slechts een „scha deloosstelling'' voor de vele onkosten die volksvertegenwoordigers nu eenmaal moe ten maken. Al naar gelang de afstand van hun woning tot het Binnenhof krijgen zij thans f 72.00.f 76600.en f 8400 De Tweede Kamer nam enige weken ge leden dit wetsontwerp aan. Maar ook on ze Senaat heeft wat dat betreft nog iets in de melk te brokkelen. I och maakte zij het Minister van Schaik niet moeilijk. Na tuurlijk was de heer van Santen (comm.), evenals zijn partijgenoten in de 1 weede Kamer, een onverzoenlijk tegenstander van dit ontwerp. De voorstanders van dit ontwerp hebben het woord volksvertegen woordigers beledigd en verontreinigd, zo zeide hij, en daarmede wilde hij bewijzen dat alleen de communisten maar werke lijke volksvertegenwoordigers zijn. Iloe het zij: de communisten vonden het ver beneden de maat, dat men in deze moei lijke tijd de schadeloosstelling gaat ver hogen. De fractieleider der socialisten, heer v d. Kieft eigenlijk, dat de heei van terecht, dat men jarenlang heeft gevoch ten om ook" arbeiders in de Volksverte genwoordiging te krijgen. Dit is nu ge lukt. Maar dan moet men hun ook niet de middelen onthouden om deze gewich tige functie te kunnen bekleden. Een goed Tweede-Kamerlid heeft een admi nistratieve kracht nodig om hem behulp zaam met de correspondentie en andere werkzaamheden. Het meest trof het de heer v. d. Klieft eigenlijij, dat de heer van Santen geen verschil wenste te maken tussen arbeiders en Kamerleden, althan? niet wat de beloning betreft. In Rusland heeft men het systeem van verschillende beloninngen al lang aanvaard en daar vindt men naast rijkdom bittere armoede. De communist Schalker viel hem echter in de rede met de opmerking: „Maar geen verschil in de beloning voor Volksverte genwoordigers". Hierop antwoordde de de heer v. d. Kieft,stelde echter zeer tegenwoordigers bestaan in Rusland niet" Het was dus een strijd tussen socialisten en communisten. Minister van Schaik was het uiteraard roerend met de lieer v. d. Kieft eens. Hij was van mening, dat de schadeloosstelling niet zo hoog moet zijn, dat zij een volle dige bron van inkomsten vormt- Maar aan de andere kant moet zij weer niet zo laag zijn, dat werkelijk deskundige men sen geen zin hebben om lid van de Twee de Kamer te worden. Wij moeten dus zo u beetje de gulden middenweg bewande len. Doet men dat niet, dan zal de kwali teit van de Kamer ongetwijfeld achteruit gaan. Het Kamerlidmaatschap noemde de Minister 'n moeilijke en vermoeiende taak Hij kan het weten, want tot zijn Minister schap was hij het oudste Kamerlid- Er moest gestemd worden over dit ontwerp, met het resultaat dat het werd aangeno men met 338 stemmen. Alleen de com munisten waren tegen. Middelbare Meisjesscholen. Er was ook nog een wetsontwerp om aan 13 Rijks Hogere Burger Scholen een Middelbare Meisjesschool te verbinden. Dit wetsontwerp leverde een kort debat op tussen drie professoren, nl. de Zwaan (c.h.u.) Woltjer (a r.) en de Minister Rut ten. Het grootste vraagstuk was wel dat deze Meisjesscholen dan gen eigen direc tie zouden hebben. Daarvoor is het toch een meisjesschool.'Minister Rutten vond daarvoor wel een oplossing. De direc teur van de H.B S. zal ongetwijfeld ook de leiding hebben van de meisjesschool, maar daar staat tegenover, dat de direc trice dan onderdirectrice van de gehele school zal kunnen worden- Over dit ont werp behoefde nog niet eens gestemd te worden. (Nadruk verboden. Onrustig, gej aagd t Bekendmaking Regerings - voorlichtingdienst- De Nederlandse Regering is van oor deel, dat Nederland zich met andere lan den van het Noord Atlantisch Verdrag groter inspanning zal moeten getroosten nu de ontwikkeling van de internationale toestand een snellere opbouw van het de fensie-systeem der vrije wereld noodza kelijk maakt. Met het oog hierop worden de militaire plannen, zoals dezlei zijn uiteengezet in de nota inzake het defensiebeleid aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan een herziening onderworpen. Hierbij stelt de Regering zich allereerst ten doel uit de reeds in de afgelopen ja ren voldoende geoefende militairen de mankracht beschikbaar te krijgen, waar uit drie divisies kunnen worden gevormd'. Het ligt niet in het voornemen deze thans in actieve dienst1 op te roepen, maar wel zodanige maatregelen te treffen dat zij zo nodig op korte termijn kunnen worden gemobiliseerd. Voor het paraat zijn van deze man kracht is aanvulling van de bewapening noodzakelijk. Hiervoor zal een oplossing kunnen worden gevonden door de samen werking der landen van het Atlantisch Verdrag. Maatregelen zullen worden genomen om ook in Nederland de productie voor verdedigingsdoeleinden op te vo«r6n. Elk jaar sterven er meer dan 30.dpo mensen tengevolge van auto-ongelukken; ruim 'n millioen mannen en vrouwen wor den verminkt. Wij zijn door het enorme aantal van deze ongelukken allang im muun geworden. Ofschoon in auto's enorme bedragen zijn belegd, aanvaarden wij gewillig de huidige constructie van onze wagen, als of het niet mogelijk zou zijn die heel sterk te verbeteren. De fabrikanten beweren, dat zij de auto's elk jaar veiliger maken, maar de waarheid is' dat de huidige auto heel wat gevaarlijker is dan het rjjtuig- zonder-paard van een halve eeuw gele den. Binnen de tien minuten kan iedere technicus een heel rijtje verbeteringen op noemen, waardoor een auto een veiliger vervoermiddel zou worden. Laten wij een voorbeeld noemen on danks de ontwikkeling van de natnum- verlichting, moet elke automobilist nog al tijd op zijn eigen koplampen vertrouwen. Dat zou niet erg zijn, als hij de enige wég gebruiker was; de fabrikanten maken vol doende sterke lampen en wie daaraan nog niet genoeg heeft, laat een extra paar aan brengen. !vraar het probleem, dat nog nooit goed is opgelost, is dat van de ver blinding van tegenliggers. Fn daarnaast dat van de terugkaatsing op elk stukje glas en nikkel. Hierdoor kan zowel de tegenligger als de man, die te fel licht voert zelf, verblind worden. En toch kap dit gevaar vermeden worden: het enige wat er moet gebeuren, is dat de voorruit wordt vervaardigd van gepolariseerd glas. Moet een automobilist plotseling sterk remmen, dan bestaat het gevaar, dat hij vooruit schiet; was het stuur zo gecon strueerd, dat het even kon veren, dan zou het gevaar voor een heftige schok veel geringer zijn. Hetzelfde geldt voor het dak; de automobilist die nu met zijn hoofd tegen het harde dak botst, loopt al le kans op een schedelfractuur; was er tegen het.dak een verend kussen beves tigd, dan zou hij er in de meeste gevallen met een stevige hoofdpijn af komen. In 1900 kon de chauffeur, gewapend pend met zijn autobril tenminste aan alle kanten zien, wat er gebeurde, maar de moderne automobilist, die behagelijk weg zakt in de diepe spons-rubber-kussens, heeft een gezichtshoek van 5 graden. Zijn achterruit is meestal niets anders dan 'n spleetje. Aan zijn linkerkant blokkeert de stijl het uitzicht Zo'n stijl zit er ook aan de rechterkant. Wij hebben de snelheid en de kracht van de motoren ongeveef verviervoudigd, maar wij hebben het ge zichtsveld van de chauffeur met ongeveer 90 procent verminderd. In de moderne „glazen kastjes" is dit euvel enigszins verminderd, maar die gla zen kastjes hebben andere grote nadelen afgezien nog van de ondragelijke hitte,, die er in heerst, als het warm is. Zon- wegverlichting en lichten van tegenlig gers ipaken het glinsteren veel en vee] erger. De grote voorruit staat niet lan ger zuiver verticaal, zoals in de oude wa gens, maar zij is zo schuin, dat de regen er veel heftiger bovenop klettert dan vroeger en'Hat sneeuw en ij zei er zelfs rustig op blijven liggen. Ook de andere ruiten zijn schuin aangebracht, zodat daarvan hetzelfde geldt. Ook dit zou weer geen bezwaar zijn, als er aan alle kanten ruitenwissers werden aangebracht en het mogelijk was alle ramen 'S winters te ver warmen, zodat sneeuw en ijzel onmiddel lijk smelten. De chauffeur zit gedrongen voor in z'p wagen, vlak achter de motor. Hierdoor valt het zwaartepunt van de auto veel- te veel naar voren, hetgeen een groot be zwaar kan worden tijdens het rijden. (Pro beert U een dusdanige combinatie van gewicht maar eens in een klein motor bootje). Bij remmen dreigt daardoor het gevaar naar voren te slaan. Bovendien heeft het aanbrengen van de motor voor in de auto tot gevolg, dat koolmonoxyde en andere vergiftige gassen door de chauffeur en de passagiers worden inge ademd. Zou een auto voor honderd pro cent luchtdicht kunnen worden afgeslo ten, dan bestond hiervoor geen gevaar, maar dat zou onmogelijk zijn, want dan stikte men heel snel. Maar nu kan met de lucht ook het giftige gas naar binnen komen en dit kan een vertraagde reactie» snelheid van de bestuurder tengevolge hebben. Indien de chauffeurs hun veiligheid ho ger achtten dan hun gemak, dan zouden zij nooit een auto willen hebben met een linnen dak, maar altijd éen van solide metaal, want daardoor is de kans op on gelukken bij omslaan geringer (zeker als dat metalen dak van binnen van verende kussens is voorzien). Dan zouden zij al leen auto's willen hebben met twee grote Prinses Irene is jarig!. H.K.H. Prinses Irene viert heden haar elfde verjaardag. Ieder jaar biedt éen der onderdelen van de Nederlandse Strijd krachten aan de Prinses een verjaarge schenk aan. Deze keer valt die eer te beurt aan een deputatie luchtstrijdkrach ten, die op Zaterdag 5 Augustus op. het Paleis Soestdijk zal worden ontvangen. deuren, want die deuren zouden solider zijn; het gevaar, dat kinderen met de knop spelen werd geringer. Zij zouden lichte auto's willen hebben, want bij een bot sing werkt het gemakkelijk in elkaar ge drukte lichte metaal als schokbreker (ten zij ge met een vaart van xóoikm tegen eep bakstenen muur op rijdt). De fabrikanten hebben de treeplanken afgeschaft, hoewel die voor vele mensen een groot gemak vormden, maar zij heb ben de zilveren vogels en de glinsterende torpedo's boven op de radiator rustig la ten zitten, al leveren die veel meer gevaar op dan de treeplank ooit deed. Deurknop pen, die gemakkelijk in een uitholling kun- worden aangebracht, steken nog altijd ver, naar buiten en leveren daartoe gevaar op. De gevaarlijkste plek in een auto is die naast de chauffeur en dat is te erger, omdat daar vaak moeders met kinderen zitten. Men heeft aantekening gehouden van de plaats waar verongelukten zaten. Van 50 patiënten waren er 25 vrouwen en meisjes, die naast de chauffeur geze ten hadden. Slechts acht van de slacht offers haddén zelf gereden en slechts acht hadden achterin gezeten. Deze waarne mingen worden bevestigd door politie statistieken; bij 219 auto-ongelukken wer den 260 passagiers gewond, doch geep chauffeurs. Er waren slechts dertien on gelukken, waarbij de chauffeur, maar geen passagier gewond werd. Volgens Dr Straith zal dit nog erger worden, als de auto's nog sneller worden en men voort gaat voorin steeds meer ruimte te maken, waardoor de betrekkelijk veilige achter bank steeds minder populair wordt. Men maakt van de zitplaatsen in auto-s steegs meer luie stoelen,, daardoor moet de stuurstang steeds horizontaler worden aangebracht. Dit betekent, dat die stang, als er wat gebeurt, de chauffeur vrijwel regelmatig in zijn maag treft, en dat de rand van het stuurwiel ongeveer op oogs hoogte zit. Bovendien leidt de doorlopen de voorbank er toe, dat de bestuurder steeds meer naar links wordt gedrongen en dus sterids schever komt te zitten ten opzichte van de weg. Een verticaler stuur stang met een aparte chauffeursplaats zou de veiligheid veel vergroten. Al die moderne „extra.s'. die de hande laar bij zijn auto's wil verkopen, als een klok, die heel vaak niet loopt, maar we) een splinterbaar glas heeft, een radio, die de aandacht afleidt en door haar vele knoppen bij een ongeluk grote schade kap aanrichten, de electrische sigaren-aanste ker, die al weer een uitsteeksel is, enz. enz. kunnen ter wille van de veiligheid veel beter achterwege blijven- Als de fa brikant in plaats daarvan de onderkant van het dashboard van een verend kussep voorzag zodat de kans op beenbreuk ge ringer werd; als hij de achterzijde van de voorbank capitonneerde, zodat de op de achterbank zittenden bij 'n botsing zach ter te land zouden komen, als hij het aan tal uittrekbare knoppen op het dashboard verminderde of verving door drukknop pen, zou hij veel meer doen voor de vei ligheid op de weg. En hij zou dat heus wel doen, als de klanten er maarmm vroe gen. Maar om de een of andere stomp zinnige reden doen zij dat niet. Hoeveel radioluisteraars telt Nederland? Het aantal aangegeven radio-ontvang toestellen in Nederland bedroeg op 1 Au gustus 1 432.266 tegen x.426.516, op 1 juii j.i. r Op 1 Juli waren er 488.4x2 aangeslote nen op het Rijksradiodistributienet tegep 0490.458 op 1 Juni. t c «.oonnements- priji: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il 1.25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Iadié fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Mijnhardt's Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeellngen 20 cent per m.m. Kleine Advertentlén (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1