AXELSCHE11 COURANT Parlementair overzicht. AXELSCHE K COURANT Parlementair overzicht. [en J Frankering bii abonnement Axel. ZATERDAG 8 JULI 1950. 64e JAARGANG No. 78. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM De Tweede Kamer heeft in de afgelo- lijk. Zijn verweer tegen de communisten een groot gezin hebben of reeds gepensi- neerd zijn. Deze mensen hebben dus van die huurverhoging wel veel last. Zij kun nen haar waarschijnlijk nog niet eens dra ging echter niet kunnen ingaan. Dat heeft de Minister uitdrukkelijk verklaard. Ferst zuiien in beide Kamers der staten Gene raal de belastingvoorstellen moeten wor- Iet een geschiedt niet, Voorlopig houcer we :en huur -hogi g an ian het einde van du kan nog niemand be- Frankering bii abonnement Axel. WOENSDAG 5 JULI 195°- 64e JAARGANG No. 77 y V. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: C. VINK-van VESSEM V. Het wordt dit jaar wel een langdradige geschiedenis met de afhandeling van de schillende begrotingshoofdstukken. Het jaar 1950 is bijna voor de helft verstreken en nog"wachten de begrotingen van Oor log,, Marine, Overzeese Gebiedsdelen en van het Landbouw Egalisatiefonds op. de goedkeuring van de beide Kamers der Staten-Generaal. Een klein rekensommetje leert, dat de Tweede Kamer op moet schieten om deze begrotingen voor haar reces 27 Juli a.s. nog te kunnen af werken en dat daarom ,de Eerste Kame' de hele maand Augustus nog vast zit aan een uitgebreid programma. Enige weken voor de begrotingen voor 1951 zullen woi den ingediend op Prinsjesdag zullen de volksvertegenwoordigers zich nog moe ten vermoeien met een begroting voor het lopende jaar- Dat is mosterd na de maal tijd. En uit staatsrechtelijk oogpunt ge zien, is dat beslist geen fraai figuur. Het merendeel der gelden is toch al besteed. Van het budgetaire recht van de Kamer kofcnt op die manier geen steek terecht. En dit recht om de uitgaven van de rege ring te kunnen controleren, is zelfs' een van haar belangrijkste taken- Om dat te verkrijgen, hebben de volksvertegenwoor digers vroeger een zware strijd moeten voeren- Natuurlijk heeft deze late behan deling een oorzaak. Zij is nl. in de Ronde Tafel Conferentie gelegen. De begrotin gen waren netjes op tijd ingediend. Maar toen einde December de souveremiteit over Indonesië aan de Verenigde Staten van Indonesië werd overgedragen ^eian- derde de toestand natuurlijk geheel. Het Nederlandse leger en Indonesië zou op houden te bestaan en geheel gerepatrieerd worden; onze financiële positie ten opzich te van Indonesië zou gewijzigd worden de Marine-taak was bijna afgelopen, kort om: de begrotingen moesten danig veran derd worden. Dat begreep iedereen. Maar niet iedereen begrijpt waarom het nu zo verschrikkelijk lang moest duren, voor dat de gewijzigd begrotingen verschenen. Daar is nogal het een en ander over te doen geweest. Minister Schokking heeft echter alle re cords geslagen- Eindelijk kwam hij met zijn begroting voor de dag. Allemaal cij fers, maar niet geen woord repte hij ovei de politiek op militair gebied, welke cte Regering denkt te volgen. Dat is toch ook belangrijk. Laten we nu eerst over die cijfers praten, zo was het standpunt van deze bewindsman, dan stuur ik later we een Nota aan de Kamer, waarin het be leid wordt uitgestippeld. De Minister had buiten de waard gerekend. Met algem'ene stemmen besloot de Centrale Afdeling welke wordt gevormd door de voorzatter van de Tweede Kamer en door vijf frac tievoorzitters, en die het werkprogramma vaststelt aan het vefzoek van de Mi nister niet te voldoen. Eerst moet hij maar irjev de Nota voor de dag komen. Die eenparigheid van stemmen was n vrij opmerkelijk feit. Dat betekent, dar ook de geestverwanten van de Minister de Christelijk Historischen van deze methode niet gediend waren- Trouwen^ de waardering van de neer Schokking is in politieke kringen niet al te groot. Het is nog niet in het openbaar gebleken, dat men hein een kwaad hart toedraagt, maai toch is het duidelijk, dat hem traagheid en zwakte wordt verweten. Dat zal wel blij ken, als zijn begroting woedt behandeld. Vooral in Marine-kringen staat men scep- tiscti tegenover deze Minister. Heeft hij de Marine-belangen bij de internationale besprekingen inzake het Atlantisch Pact wel voldoende verdedigd? Beseft de be windsman wel voldoende, dat onze Marine behoort tot onze beste tradities. Als de kamerleden het hem tot nu toe vroegen, kregen zij een vaag antwoord te rug, met een beroep, op het landsbelang; Nu zullen ze langzamerhand wel eejisi iUcu- ring of kuit willen hebben. In zeer korte trekken was dit de inhoud van de verklaring van de Minister. Eei? verklaring, welke in vele politieke krin gen met genoegen is gehoord. H.M. De Koningin voor de radio. De Provinciale Staten van alle provin ciën kwamen gisteren in hun 'n:ieuwe sa menstelling bijeen om het feit te herden ken dat 100 jaar geleden de Provinciale Wet van Thorbecke tot stand kwam. Koningin Juliana sprak de Statenleden in een radiorede toe, waarbij zij de hoop uitsprak, de statenleden van de provincies die Zij nog niet bezocht, dit jaar nog te ontmoeten. De begroting van Onderwijs. Afgezien van al deze moeilijkheden, zat de Eerste Kamer de afgelopen weken nog (midden in de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Deze behan deling was dus ook vrij laat. ET waren zoals altijd bij dit hoofdstuk veel spre kers. Het debat zelf was echter vrij ver ward. Duizend en een onderwerpen wer den ter sprake gebracht, zonder daarin n grote lijn te trekken. De onderwijsproble- frien zijn al zo vaak besproken de laatste jaren, dat het moeilijk valt daarover nog 'iets nieuws te vertellen. Belangrijk was de (mededeling van Minister Rutten, dat de Commissie Wesselings met haar rapport gereed is gekomen. Deze commissie had tot opdracht om de salarissen van de on derwijzers te bekijken. Deze wil men n l „ontknikken". Met dit rare woord bedoelt men, dat de onderwijzerssalarissen gelijk (moeten worden aan die der ambtenaren. Tevens deelde deze Minister nog mede, dat er een Statuut voor het onderwijs op gesteld zal worden, dat een plan bevat voor het gehele onderwijs. Zodra dit plan klaar, is wor'dt het aan de Staten-Generaal aangeboden- Nederland geeft Nieuw-Guinea niet prijs. Veel belangrijker was de verklaring, welke Minister Maarseveen in de Eerste Kamer aflegde. Een onbeduidend wetje werd door de Senatoren aangegrepen oni( de bewindsman eens te vragen hoe liet nu eigenlijk met Nieuw-Guinea staat. Dat was wel nodig, want de laatste maanden heeft Soekarno in Indonesië op vele meeting's in het bijzijn van Pandit Neroe ver klaard, dat dit land aan het einde van het jaar bij Indonesië zal behoren. Zoals be kend is, werd ter Ronde Tafel Conferen tie geregeld, dat dit jaar de positie van Nieuw - Guinea opnieuw ter sprake za. moeten komen. Minister van Maarseveen wond er geen doekjes om. Wij moeten d;t land opbeuren uit het huidige stadium, van primitieve beschaving. Eerst dan kar de economische ontwikkeling niet kans op slagen ter hand worden genomen. Indo nesië slaagt daarin nooit, zo vervolgde hij want dit beeft een groot tekort aan onder wijskrachten en medici. Goede wil van de Indonesiërs is niet voldoende. Wanneer Nederland Nieuw-Guinea zover heeft ge- bracht dat ,t zijn status kan bepalen, zal het mogen kiezen of liet onafhankelijk wil zijn of dat het bij Nederland of Indo nesië wil behoren. Instructie - weekend in „Hedenessie" Van Zaterdagmiddag 1 Tub tot Maan dagmorgen 3 Juli 195° werd in het Her vormde Jeugdvormingscentrum „Hede- nesse" een instructie - weekend gehouden van „Jeugd en Evangelie". Toen de opening te vijf uur plaats had was een groep van 30 personen van ver schillende Kerkelijke Gezindten van 20 tot 35 jaar aanwezig, nl. Gereformeerden Hervormden Christelijk Gereformeerden, Vrije Evangelischen e.a. Het doel van dit weekend was om de sajmienwerking van deze groepen te be spreken en het verkondigen van het Evan gelie vooral onder de Jongeren gezamen lijk ter hand te nemen, daarbij de zieltjes winnerij buiten beschouwing gelaten. Wika Maarten van Vliet (Directeur van „Hedenesse") hield Zaterdagmiddag een inleiding over het onderwerp: „Samen Ge tuigen. Na zijn inleiding werd de groep in een aantal discussie-groepen verdeeld' die een aantal vragen kregen te beant woorden en te bespreken, die later geza menlijk zouden worden doorgesproken. Karl Weimar uit Eindhoven, lid van „Jeugd en Evangelie" een groep die op het ogenblik nog bestaat uit voor plm;. tweederde deel Gereformeerden hield Zondagmiddag een inleiding over het on derwerp: Kunnen wij Getuigen'-? Ook over dit onderwerp werd breedvoerig van gedachte verwisseld. riet weekend bestond niet alleen uit be langrijke en ernstige onderwerpen en be sprekingen maar ook de lichte noot werd niet vergeten. Ter afwisseling werd volleybal gespeeld gevolksdanst, gewandeld, piano gespeeld enz. enz. enz. Zondagmorgen werd tesamen de Her vormde Kerk te Cadzand, 's middags de Gereformeerde Kerk te Oostburg bezocht. De deelnemers kwamen uit Walcheren, Zuid-Beveland, West- en Oost Zeeuwsch- Vlaanderen. Het eerste contact tussen de verschil lende groepen jongeren werd gelegd. G? zo voort en bouwt allen mee. Eendrach; maakt Macht. hoofdpunt i kunnen wij zeggen, physische wereld doef >tzin, reuk en smaak, t de emotionele wereld zij de meest intieme or tenslotte vertolkt dt •ereld, want dit is het gemakkelijkste orgaan ussen menselijijke we e, welke zij elkaar wi - rover wij nog niet lief de „spierzin'-- De ge- ergebracht door spie- ich.en, maken het o f ng van armen, bene? sdelen gewaar te wor- erzin besteden de ge er aandacht. Dr. Do le» Colgate universiteit dat wij twee ogen heb- tennis uit boeken kun- n elke arm hebben wij >gen, die ons op veel leren, hoe de dinge? ze moeten doen. Heej nis onnut, tot wij ze :tten in handenkennis, de natuurwetenschap- den bijna alles van de chines kan vertellen,- geweldige theoretische t in staat zijn een heel lijk karweitje op te le kennj& en ervaring lieren, die een miens De scholen beginnen, in te zien en zij gaan ggen op „practica". n gans andere aard is £oals men weet zetelt ij heeft niets te maken aar hij stelt u in staat )fd recht of scheef (ien ian scheef) staat en gelijk uw evenwicht te seziek zijt, is niet uw oofd van streek. Het sre statische orgaan; enwicht gebracht, dan X of zeeziek. Ook de t men goeddeels waar- oals iedereen uit eigen >f lift weet. wordingen van ruimte, schaft het rythme van ons ook een gewaar- en neemt aan, dat de- ckelingen, wel'ke men wust ervaart, invloed ische handelingen, zo- hartslag. d man, als ge zoveel laakt van al deze zin- /aarwordingen niet on- ten, gebruik ze. Leg 'ij zijn geladen met ge- kracht en schoonheid, is, uw hypotheses, u\y innen u dienen in de door hen laat dienen, dat uw belangrijkste ïnen van alle andere ir gerepatrieerden. zullen 3000 zgn- du- n beschikbaar gesteld n uit Indonesië, mingen zullen worden gemeenten, die be rden op te nemen. e aars telt o::s la d!. tgeven radio-ontvang- and bedroeg op 1 Ju- 1.3.631 op éen Juni jl. er 490^458 aangeslote- distributienet tegen Abonnements- pr')«- Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indié fl. 1,55. Buitenland fl. 2, w Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. "he Advertentièn .lmum 8 regels) 1-5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. N Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlè fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Advertentièn timum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 45 ct. Mijnhardt Hoofdpijntablenen. Koker 75 ct.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1