AXELSCHE jK COURANT Parlementair overzicht Waartoe manoeuvres met een oorlogsvloot. rs S WEK DE GAL IN UW LEVER OP N Frankering bii abonnement Axel. ZATERDAG 3 JUNI 1950. 64e JAARGANG No. 68. s NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 566 Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM e. Hen, en w EL Motie van vertrouwen echter verworpen. V-V.D. zegt vertrouwen in de Regering op. Het waren spannende dagen, welke het vele Haagse publiek verleden week op de grote tribunes iin de Ridderzaal mee- fcnaakte. Een Indonesisch debat werkt nu eenmaal sterk cvi de verbeelding van ons volk, wat geen wonder is, want een groot deel van ons> nationaal welzijn hangt van de oplossing van dit probleem af. Dat de vele belangstellenden echter zulke be wogen uren zouden doormaken, haddei? zij niet kunnen dromen. Dat konden zelfs vele insiders in het politieke gebeuren niet. Op de eerste dag viel er eigenlijk niets bijzonders voor. We liswaar had de Regering harde noten te kraken in de redevoeringen van de oppo sitie, a.r., Weiter en communisten, maar dat was per slot van rekening een feit,, waarmede een ieder bij voorbaat reeds re kening hield. Prof. Anema, de a.r. frac tie-voorzitter in de Eerste Kamer, heeft enige tijd geleden wel een vrij verzoenen- De controle vanwege de Provinciale Voed- selcommissarissen op de slachtingen van runderen komt eveneens je vervallen, de reue uitgesproken, maar dit vermocht zijn partijgenoten aan de overzijde van het Binnenhof niet t'e weerhouden om deson danks ernstige bezwaren tegen het beleid van de Regering naar voren te brengen. Het centrale probleem in dit debat was het zelfbeschikkingsrecht van de Indone sische Volkeren- Zoals we verleden week reeds schreven, was wel te verwachten, dat dit het grote punt zou worden. Dat is geen wonder, want we hebben de souverei- niteit overgedragen aan een federaal In donesië opgebouwd uit verschillende deelstaten en nog maar vijf maanden na deze overdracht zien we een eenheids staat oprijzen, zonder dat het volk zich heeft kunnen uitspreken- Dat laatste kan op piles wijzen, behalve op de handhaving van de democratische rechten. Het lot van het getrouwe Ambon is daar een bewijs van. De kwestie van het zelfbeschikkingsrecht is in de wet °P de souvereiniteits - overdracht geregeld en darom is de Regering ook gehouden om daar nauwlettend op toe te zien. Als nuch tere mensen moeten we er dan direct bij zeggen, dat het probleem van een fede rale of een eenheidsstaat ons eigenlijk niets aangaat- Dat is een interne aange legenheid van een souverein land- Maal ook zulk een land kan niet geheel vrij zijn, als het zich door middel van afspra ken heeft gebonden aan een ander land, Dat was hier het geval met het zelfbe schikkingsrecht- De woordvoerder van de grootste fractie Prof. Romme jjk.v.p.) sprak bijna uitsluitend over het zelfbe schikkingsrecht- Hij noemde de niet hand having daarvan zelfs een eenzijdige ver dragschennis. Uit rechtsoogpunt is Neder land het eerste land, dat geroepen is om. zich met deze schennis bezig te houden. Uit een oogpunt van beleid zijn we de laatsten die dit moeten doen. Maar, zo voegde hij er aan toe, in ieder geval zijn we geroepen. De Regering zal met Indo nesië moeten overleggen en bovendien kan zij nog altijd een beroep doen op het Uniehof van Arbitrage of o? de Verenigde Naties. Zo had dus'ook prof. Romme zijn bezwaren- De houding van de socialist van der Goes-van Naters was iets milder. Hij had stellig de indruk dat Indonesië de R.T.C.-overeenkomsten wel wil nako men, doch dat deze plannen doorkruist worden door politieke onmacht- Deze af gevaardigde sprak niet lang. Hij had he lemaal geen zin in dit debat- Wij moeten niet te zeer te koop lopen met onze be zorgdheid en onze belangstelling- Daar door wordt Indonesië heus niet gediend. Prof. Gerbrandy tapte natuurlijk uit een ander vaatje. Wij staan voor een crisi? in de verhouding met Indonesië, voor een debacle van het regeringsbeleid, dat zelfs de meest consequente aanhangers van de regering de schande en de critiek niet Imleer kunnen ontkennen. Met de heer Welter was hij van mening, dat de Rege ring nu maar eens daarvan de consequen tie moest trekken door te verdwijnen. Ook de heer Oud (v-,..d.) had ernstige bezwa ren tegen het niet' toepassen van het zelf- bescnikkingsrecht- De sjap van de Am- bonnezen noemde hij een wanhoopsdaad als antwoord op de illegale kuiperijen van Unitaristen. Een .gemeenschappelijke vraag. Hoewel de verschillende afgevaardig den dus in verschillende mate van lank moedigheid hun bezwaren kenbaar maak ten, hadden allen een gemeenschappelijk vraag. En deze luidde wat heeft de Re gering nu gedaan om het zelfbeschik kingsrecht in Indonesië te handhaven In de Nota had zij nl. gezegd, dat zij geëigende stappen had ondernomen". Nu, daar wilde men dan natuurlijk het naacjje van de kous van weten. Minister van Maarseveen gaf het ant woord. Op 15 Mei j.l. had de Regering een brief gestuurd aan de Regering van de Verenigde Staten van Indonesië, waar in werd gevraagd op w^elke wijze het zelf beschikkingsrecht in een eenheidsstaat verwezenlijkt kon worden. De motie Oud. De fractie-leider van de V.V.D. was door dit antwoord helemaal niet tevreden m.aar niemand had gedacht, dat dij een Énotie van afkeuring zou indienen. Dat bleek wel overduidelijk uit de reacties. Een mededeling, waaruit blijkt, dat de Regering zich zal beperken tot een optre den, gericht op een zo goed mogelijke ver- wezelijking van het zelfbeschikkingsrecht binnen het kader van een eenheidsstaat, was voor hem het bewijs, dat de Regering zich bij de vorming van die eenheidsstaat reeds heeft neergelegd. Wij laten ons niet meer in slaap sussen, door de mededeling dat het zelfbeschikkingsrecvht wel weer tot zijn recht zal komen. De Regering heeft weer eens het bewijs getoond, da; zij niet de kracht bezit om te regeren. Dat waren boze woorden. De indiening van de 'motie had een vrij lange schorsing tenge volge, waarin de fradties de gelegenheid hadden om zich daarover nader te bera den- Dat gaf natuurlijk veel spanning, zo als ihet hele debat, dat hierop volgde, uitermate spannend was. Van Maarseveen zei het niet goed Direct na de hervatting kwam Minister van Maarseveen weer aan bod. Hij moest verklaren, dat hij weinig pjd had om zijn rede voor te bereiden en dat bij daardoor op een zeer belangrijk punt een foutieve voorstelling van zaken gaf. Dat kan na tuurlijk de beste gebeuren,, te eerder daar de Kamer de avond voor zijn rede tot na het nachtelijk uur vergaderd had. De Regering had in haar brief aan de V.S.I.- Regering niet gevraagd hoe het zelfbe schikkingsrecht in een eenheidsstaat ver wezenlijkt kon worden, maar hoe kan dit reclq verwezenlijkt worden, gesteld dat de ontwikkeling naar een eenheidsstaat leidt- Dat was volgens de Minister eeq groot verschil. Oud nog niet tevreden. Uit die nieuwe verklaring zou mioeten blijken, dat de; Regering zich niét zomaar bij de ontwikkeling neerlegt- Voor de heer R-orrfme /k.v.p.) was dit kennelijk een ge hele geruststelling en hij verwachtte dan ook, dat de heer Oud zijn motie zou wij zigen- Maar daar was geen denken aan. Het feit blijft dat de Regering te lang ge- talfmd heeft- Reeds lang voor 15 Mei had zij een Nota aan de Indonesische Rege ring moeten sturen. Op die datum was de oprolling van de deelstaten al bijna een feit geworden- Neen, de heer Oud zag geen zakelijk verschil in beide verklarin gen van de Minister, omdat be Regering in beide gevallen zich neerlegt bij de hui dige ontwikkeling. En dat kon de heer Oud niet verkroppen. Net zo min als de heer Schouten daj kon, die hem eep krachtig handje hielp. Al zei Minister Maarseveen ook, dat de heer Oud een verschil moet maken pis- het (zelfbeschikkingsrecht en de over gang van een federale staat naar een een heidsstaat, het hielp allemaal niets. Even min hielpen de vragen van Prof. Romme die er op aandrong, dat de motie-indiener eens moest zeggen, hoe hij dan het zelf beschikkingsrecht wilde handhaven Neen, het hielp allemaal niets. De Rege ring is laks geweest- Zij heeft nagelatei? om te proberen tijdig de situatie te ver anderen. Wij kennen deze Minister, zo tm/erkte hij zeer cynisch op, en wij hebbei? bewohdering voor de wijze, waarop hij over de problemen heengjijdt- Overbodig eigenlijk nog te zeggen, dat hij zijn motïé handhaafde. Een motie Romme. De partijen, die deze Regering persé wilden steunen, zaten met deze motie enigzins in de maag. Door tegen te stem- zou het n.et lijken of dé Kamer het zelfbe schikkingsrecht niet belangrijk zou vin den en dat was hen ook je gortig. Dies diende Prof. Romme een motie in, waarip Weer worden marine-manoeuvres ge houden van de West-Europese Unie en weer zijn de eerste dagen, althans voor d? Nederlandse schepen, amper meer dan '1? vacantie. De Nederlandse schepen, dat zijn het vliegkampschip Karei Doorman de lichte kruiser Jacob van Heemskerck en de jagers Johan Maurits en Marnix. Eigenlijk zim het jgeen van beide tor- pedobootjagers de Johan Maurqs is te licht om die naam te mogen dragen en de Marnix is van bijna alle bovenwater-bewa pening ontdaan- Maar dat doet er op het ogenblik allefmaal niet veel t°e- Zó lang de eigenlijke manoeuvres in het West- Europees verband niet begonnen zijn, is de reis immers een pleziertripje_, waarbij de hoedanigheden en kwaliteiten van d? deelnemende schepen maar weinig ge wicht in de schaal leggen. Met de Door- frnan is het natuurlijk anders, omdat mei? het daar nu eenmaal niet laten kan on,« telkens weer vliegtuigen te laten opstij gen en na korte tijd weer op het vliegdeV te laten landen. De Marnix vervult bij die oefeningen steeds de functie van op- pikker. De Marnix moet dan vlak langs de Doorman blijven om f-eddingspogingei? in het werk je kunnen stellen wanneer éeij van de vliegtuigen het dek van de Door- |fnan zou missen. Dat hoort natuurlijk ge heel bij de verrichtingen die oorlogssche pen moeten kunnen doen, maar toch is dat niet de ej^enlijke taak van de Marnix Die bestaat uit onderzeebootbestrijdinpj waartoe het schip speciaal is ingericht- Ook aan deze manoeuvres nemen weer onderzeeboten deel en wanneer de schijn gevechten een aanvang gaan nemen, zal de Marnix dus een belangrijke taak krij gen in het tijdig opsporen van die sluipen de aanvallers. Wanneer wij hierbij aanhalen wat de Nederlandse vice-admiraal, jhr. :va,nt Hol- the, onlangs vertelde, dan blijkt dat die oefening in de onderzeebootbes,trij ding rechtstreeks gericht is op de oorlogs- practijk, ook al zijn het nu n°g bevriende schepen en zelfs goede kennissen, die on der de zeespiegel loeren op buit. De ge hele West Europese Unie heeft, evenals het Noord Atlantisch Pact, een zuiver de fensieve bedoeling, maar de onderzee boot is een aanvalswapen. Vandaar dat in het Nederlandse aanbouwprogramma Smeer onderzeebootjagers voorkomen dan onderzeeërs. Om voor die jagers geoefend personeel te leveren, vaart nu de Marnix. Hier worden de mannen opgeleid, die spe cialisten moeren worden in de onderzee bootbestrijding. Nederland heeft de na druk op deze zijde van de zeeoorlog ge legd, omdat het bekend is dat Rusland werkt aan een vloot van onderzeeboten,, aanzienlijk groter dan de Duqse, die in het begin van de jongste oorlog zo belang rijk bijdroeg tot de Duitse successen- Te genover die enige honderden Russisch? onderzeeboten stelt Nederland straks eep aantal perfect uitgeruste en goed bemande onderzeebootjageis. Dat alles lijkt op oor log, vooral wanneer thans oefeningen ge houden worden, die zoveel mogelijk heuse gevechten moeten nabootsen- En toch i? al dit varen geen gevaar. Juist het tegen deel is het geval. Wanneer Rusland de vrije hand zou hebben die onderzeeboten te gebruiken, zal het daartoe gemakkelij ker besluiten, dan wanneer het weet dat die boten slechts voor een gering deel aap hun doel zullen toekomen tengevolge vart de afdoende verdediging, o.a. door Ne derlandse jagers. Ook in het groot gezien is het doel vap deze oefeningen het bewaren van de vre de. Het lijkt een omweg, maar het is de enige methode die indruk maakt. (jNadruk verboden) K. de Regering uitgenodigd werd om voort gang te maken met de geëigende midde len om het zelfbeschikkingsrecht te hand haven- Gezien de formulering en gezie? de loop van het debat kan men deze motie het besj beschouwen als een motie vap vertrouwen in de Regering. De oppositie voelde niets voor deze motie. Zij wekte, volgens haar, de valse schijn, dat de Re gering al wat had gedaan om het zelfbe schikkingsrecht te handhaven. Tenslotte diende de communist de Groot nog eep (motie in, waarin het hele Regeringsbeleid werd afgekeurd. De stemming- De motie van wantrouwen van Oud werd verworpen met 57-26 stemmen, voor stemden de v.v.d., de a r., de s.g-p, de heer Weiter en de heren v. d. Feltz, SchmaV Krol en Beeminck (c.h.). De rest was te gen- Drie c.h.-leden stemden niet, waar van er éen de heer v. d. Wetering opzettelijk. De rest stemde tegen deze mo tie. Van de c.h. waren dit alleen de heer Tilanus en freule Wittewaal van Stoetwe- ena. De motie Romme motie van ver trouwen werd aangenomen met 52"3' stemmen, namelijk die van de k.v.p. de p.v.d a. en de beide tegenstemmers vap de c.h. tegen de mope Oud. Alleen de communisten stemden hun eigen motie. Het resultaat van dit opwindendge de bat was dus, dat de v-v.d. Eet vertrouwep in de Regering heeft opgezegd. Uiteraard voor Minister Stikker (v.v.d.) geen ple zierige zaak. Nauwelijks enige uren terug uit Parijs kon hij deze mope gaan bestu deren- Natuurlijk werden er ook nog vele an dere zaken onder de loupe genomen, doch deze worden alle opnieuw besproken, wan neer straks de begroting van Muor aap de rode komt- Daj zal zo lang niet meer duren- Nieuwe koffiebon- Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten te 's-Gravenhage heefj bon 464 Algemeen aangewezen voor he* kopen van 125 gram koffie. Deze bon kap Smet ingang van Vrijadg 2 Juni (95° wor den gebruikt en blijft geldig voor het ko pen bij de detaillist tot en met 17 Juni '50. Het rantsoen moet dienen voor zes we ken, zodat op 13 Juli 1950 de eerstvolgen de bonaanwijzing voor koffie zal plaat? hebben- Wijziging Posttarievem. met ingang van Vrij dag 2 Juni 95° wor- pakketposparieven tot 5 kg. voor het bin nenlands verkeer enigszins verhoogd. In verband hiermede zijn ook de tarieven voor brieven boven 300 gram en drukwer ken boven 500 gram iets hoger geworden. 1 Verder zullen met ingang van genoem de datum de tarieven voor stukken, die in het verkeer met het buitenland ter ver zending met aangegeven waarde worden aangeboden, nl. brieven, doosjes en pak ketten enige verhoging ondergaan. - Maatregelen voor de veehouderij in het grensgebied opgeheven- In het Voedselvoorzieningsblad No. 37 van Zaterdag 27 Mei 1950 is een verorde ning van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees afgekondigd, waardoor alle bepa lingen en uitvoeringsvoorschriften, welke op grond van de verordening Grenscon trole Vee 1946 voor het grensgebied in het Zuiden van ons land nog van kracht waren met ingang van 28 Mei worden in getrokken- Hiermede vervalt voor houders van runderen de verplichting de runderen, die zij in voorraad hebben, in hun veeboekje te verantwoorden. Ook het aanhouden van runderen met een gewicht van 60 kg, en [meer behoeft niet langer gedekt te zijn door een identiteitsbewijs. Een uitzonde ring biej-op vormende stieren van 8 maan den cn ouder, of boven een levend ge wicht van 250 kg., die ingevolge de Rund veeverordening nog van een identiteits bewijs voorzien dienen te zijn- Het vervoer van rundvee is niet langer aan beperkende bepalingen onderworpen. De doorlaatposten, welke destijds langs het grensgebied werden ingesteld (,niet te verwarren met de douanekantoren aan de Nederlandse grens) worden opgeheven. Alle bescheiden, welke betrekking had den op de maatregelen in het grensgebied met uitzondering van de identiteitsbewij zen voor stieren als bovenomschreven, kunnen worden vernietigd. Veergelden over de Wester-Schelde. Met ingang van Donderdag 1 Juni is begonnen met het heffen van veergelden op de provinciale boten over de Wester- Schelde. Passagiers, die eerste klas wil len reizen en automobilisten zullen voor de» overtocht moeten betalen. De tarieven -ue door minister Spitzen zijn vastgesteld hebben tot basis de afstand welke de boot over de Schelde moet afleggen, zodat de veergelden over dte de drie veren verschil lend zijn. Passageirs eerste klas betalen op de lijn VlissingenBreskens 20 cent evenals bij Kruiningen Perkpolder, maar voor Terneuzen Hoedekenskerke 30 cent- Personenauto's, kleine bestelwagens en motoren met zijspan kosten tussen Vlissin gen en Breskens 60 cent, tussen Kruinin gen en Perkpolder 40 cent en tussen Ter- neuzen en Hoedekenskerke f 1,20. Vracht auto's, autobussen en bespannen wagens op VlissingenBreskens f 1.20, Kruinin genPerkpolder 80 cent, autobussen, en vrachtauto's en bespannen wagens met aanhangwagen Vlissingen Breskens f 2.10, Kruiningen Perkpolder f 1.40. ue Deïde laatsje categorieën kunnen bii Hoedekenskerke en Terneuzen in verband (met de afmetingen van de boot niet ver. voerd worden- Rijwielen, motoren en rei zigers tweede klas zijn geheel vrij. puzzLe-RUBRiek Oplossingen in gesloten enveloppe in zenden aan Redactie ^.Axelsche Courant" voor of op Woensdag a.s. Op de envelop pe vermelden „F'uzzlerubriek". Voor hen die alle puzzles die deze (maand ^geplaatst worden, goed oplosser, worden enkele prijzen beschikbaar gesteld. OMSCHRIJVING. Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indiö fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentièn (muxlmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. nen m 4 N V. AjJ TEN DOESSCHATE - ZWOUE U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het be derft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S I,EVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plant aardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. HORIZONTAAL: 1 hobby 10 in het jaar der wereld (afkorting voor jaartallen) 11 inhoudsmaat 12 rund 13 sneenwschaats 16 deel van een boom 16 maag van een koe 17 kam peergerei 18 bergplaats 19 hevig 20 woud 21 soort gras 22 voegwoord 24 voorzetsel 26 knevel 26 bewerker van metaal 28 persoonlijk voornaamwoord 30 in het jaar des Heren 32 Scandinavische munt 34 bevel 36 soort bfl 37 Noordzeevis 38 die 39 erg 40 weide in het hooggebergte 42 duikereend 43 onder anderen 44 vaargeul 46 lidwoord 47 stellage waarin de toren klok hangt VERTICAAL: 1 roddelpraat 2 bijenhouder 8 Nederl. munt (afkorting) 4 klein soort paard 5 proefgewicht 6 muil van een dier 7 bruto (afkorting) 8 gard 9 witte beer 14 hoogste graad van een Technische Hogeschool 16 onvoldoende verbetering 23 hoogste deel van een dak 24 bloedverwante 27 Spaanse peper 29 land in Europa 31 trechter waardoor het ge malen graan loopt 33 oude Spaanse zilvermnnt 36 positieve electrode 40 woonschip 41 eetgerei 44 paardekracht 46 militaire rang (afkoiting)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1