AXELSCHE IS COURANT AXELSCHE II COURANT DE GAL .EVER OP ZATERDAG 25 FFFRUARI 1950. 64e JAARGANG, No. 42- NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Mag Uw kind al van school Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen I Jawel, maar ondertussen zijn de meeste mensen niet precies op de hooete van wering van schoolverzuim geen genoegen neemt met de toelichting, die de ouders of verzorgers in zulk een geval geven, wordt proces-verbaal opgemaakt. De Kantonrech ter kan een boete opleggen van honderd Kijk, zo zeide hij, een minimum bijslag zou eigenlijk onbillijk. Want ook die personen die naast hun uitkering krachtens de Nood wet Ouderdomsvoorziening nog van een klein oensioentie oenlpten. rnsirton Ir Frankering bij abonnement, Axel. WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950. 64e JAARGANG, No. 41 V NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM BEWAPENINGSBESPREKING HOUDT GEEN DUURZAME VREDE IN. Na de atoombom de waterstofbom. Hierdoor komt weer een roep om verbod van deze wapens, om vernietiging van de bestaande voorraden en om bewapenings beperking. Alles in het belang van de vrede. Sommigen laten de questie van de water stofbom blauw blauw en roepen om ver nietiging van atoombommen en om bewa peningsbespreking tot het verkrijgen van duurzame vrede. Wanneer we nu bedenken dat de atoom bom op Hiroshima 75 000 doden eiste, en en de nachtraid op Tokio, op 9 Maart 1945, met bommenwerpers, waarbij 700 000 vijf- ponds brandbommen werden afgeworpen 85.000 mensen het leven kostte, dan vraagt men zich af, waarom men die bommen werpers niet wil verbieden. En waarom de artillerie niet, en de vuur wapens in het algemeen niet, en pijl en boog en andere moordwerktuigen niet. Natuurlijk zou dit onder de huidige inter nationale verhoudingen niet zonder meer mogelijk zijn; maar dan blijft toch de vraag, waarom men dan met dergelijk half werk genoegen neemt en het kwaad niet in de wortel aantast. Het is vanzelfsprekend volkomen onwaar schijnlijk dat een grote mogendheid zal bewilligen in enigerlei beperking van bewa pening als daardoor de onderlinge krachts verhoudingen zich te zijne nadele zouden wijzigen. Bewapeningsbeperking inbegrepen ver bod en vernietiging van bepaalde wapens wordt alleen aanvaard als die aan de bestaande onderlinge krachtsverhouding niets wijzigt; maar daardoor lost ze ook geen enkel probleem op, vermindert de gevaar lijke politieke brandstof niet. die zich ook verder rustig kan ophopen, en maakt geen eind aan de zenuwen en koude oorlog. Ze verandert ook niets aan de oorlogpo tentie doch ook belet ze bij een mogelijke volgende oorlog nieuwe vindingen van een wellicht nog groter schadelijk vermogen toe te passen. Er wordt niets in beginsel veranderd. Voor het bereiken van duurzame vrede is zodanige beperking dan ook waardeloos. De toestand blijft bij de z. g. machtseven wicht even gevaarlijk als tijdens de bewa peningswedloop. Prof. Dr. Harold Urey van de Universi teit van Chicago, een der meest vooraan- stande atoomgeleerden van Amerika, oud directeur van de bekende Oakridge fabrie ken, heeft o.a. terecht opgemerkt dat bij het ten onrecht door sommigen gepre zen machtsevenwicht, de geringste verschui ving daarin een oorlog ten gevolge kan hebben. Een zodanige oorlog zou ook als de modernste verdelgingswapens niet werden gebruikt door de intussen bereikte verbeteringen van de wapens, de tweede wereldoorlog in ellende verre overtreffen. Dit machtsevenwicht is wel het meest labiele evenwicht dat men zich kan den ken. En zouden we op zo een labiele on vaste basis onze zo broodnodige en onont beerlijke duurzame vrede moeten vestigen? Het is meer dan utopistisch. Dit labiele en daarom voor het vestigen van duurzame vrede onbruikbare evenwicht is een rechtstreekse consequentie van de omstandigheid dat de wereld als geheel is gefundeerd op macht zonder recht, wat reeds door Pascal tirannie is genoemd. Als het ons ernst is in het streven van duurzame vrede en geen politieke holle leuze, moeten we het kwaad in de wortel aantasten en streven naar een wereld rechts orde, analoog aan alle andere bestaande collectiviteits rechtsorden. Daartoe is het onafwijsbaar nodig dat de Verenigde Naties met de meeste spoed worden gereorganiseerd tot, of worden vervangen door een wereld gezag, met bevoegdheid beperkt tot inter nationale aangelegenheden betreffende vrede en veiligheid, met wetgevende- uitvoerende en rechtelijke macht, voorzien van een inter nationaal politie apparaat ter handhaving van dat gezag, en met handhaving van de staatssouverelniteit binnen de staatsgrenzen gepaard met algehele oorlogsontwapening der stater. Dan is duurzame vrede bereikbaar. Vergadering Kring Axel der Z. L. M. Vrijdagmiddag hield de kring Axel der Zeeuwse Landbouw Maatschappij een druk bezochte algemene vergadering in „Het Centrum" alhier, waarbij ook aanwezig was de algemeen voorzitter, ir. M. A. Geuze. De Kringvoorzitter, dhr. Abr. Haak te Zaamslag, sprak een welkomstwoord en roemde vervolgens het oogstjaar 1949, dat buitengewoon gunstig is geweest. Nu ligt 1950 voor ons, aldus dhr. Haak, en ieder vraagt zich af, wat dat zal bren gen. Wij weten dat de prijzen van tarwe, koolzaad en suikerbleten door de regering worden vastgesteld en aan de krappe kant zijn. Van verschillende producten zijn de prijzen losgelaten. De prijzen van erwten en bonen dalen, met het vlas gaat het in omgekeerde richting, hiervan is de prijs verdubbeld. De prijs van consumptie aardappelen wordt beter, maar toch wil ik een waarschuwend woord laten horen plant er niet teveel, want dan loopt het weer mis, aldus spr. De prijzen van het rundvee zijn sterk aangetrokken door de opheffing der vlees distributie. En ondanks de sterke mechani satie is er enige opleving in de paarden handel. Dit zijn alle factoren, die de inkomsten kunnen beïnvloeden. Spr. deelde mede, dat plannen bestaan tot oprichting van een vereniging voor kunstmatige inse minatie van het rundvee. Maar hoe staat het met onze uitgaven? Kort na de devaluatie is er de 5 pet, loons verhoging gekomen. Er is bij de regering sterk op aangedrongen, dat dit in de prijzen zou worden verdisconteerd. Dit is tot op heden niet gebeurd en als tegemoetkoming hiervoor wil de regering overgaan tot afschaffing der ondernemingsbelasting. De regering is voornemens per 1 Juli de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering te doen ingaan, die ongeveer 15 pet. vnn het loon zal bedragen. Met dit alles staan wij voor de betaling van 40 pet. sociale lasten. Spr. wil niet zeggen, dat de lonen voor de arbeider te hoog zijn, gezien de dure levensstandaard, doch acht deze te hoog voor de landbouw om te betalen. Het gevolg zal zijn, dat er in het winterseizoen steeds meer werklozen zullen komen. Ook in 1950 zal veel van de organisatie gevraagd worden en spr. gaf de verzeke ring, dat al het mogelijke zal worden ge daan om de belangen van de landbouw te behartigen. Hierna was het woord aan de secretaris penningmeester, dhr. M. Boogerd te Zaam slag, wiens notulen en jaarverslag werden goedgekeurd. Ook diens rekening en verant woording werden door de financiële com missie en de vergadering goedgekeurd. Dhr. Boogerd, die periodiek aftredend was, werd met grote meerderheid herkozen. Ir. Geuze verstrekte vervolgens Inlichtingen over de algemene toestand in de landbouw. Spr. memoreerde de gunstige oogst- resultaten van 1949 en zeide, dat dit niet alleen hier het geval is, maar ook in Amerika. Er is daardoor een groot over schot ontstaan, b.v. aan voedergranenook is er een overschot van drie miljard eieren. Wanneer deze overschotten blijven voort duren en de U.S A. zou deze gaan spuien, zou dit voor ons ernstige gevolgen hebben. Wel worden verarmde gebieden met deze overschot-producten geholpen, bv. West- Duitsland. Doch dit is voor ons niet aan te bevelen, omdat onze handel hiervan de funeste gevolgen zou onderyinden. De han del met Duitsland is enorm toegenomen en is voor ons belangrijker dan Indonesië, aldus ir. Geuze. Over de prijzen der landbouwproducten wordt onderhandeld met de regering en daarover kon spr. nog geen nadere mede delingen doen. Koolzaad en suiker maakten een goede prijs, hetgeen stimulerend werkt op de teelt. Tegen de 5 pet. loonsverhoging heb ben wij een waarschuwend woord laten horen. Als vergoeding zal de regering de ondernemingsbelasting afschaffen. De laatste ondernemingsbelasting moet betaald worden over het oogstjaar '48—'49. Tarwe zal gemiddeld f0,50 duurder worden; daarmee zullen wij het moeten doen. De suikerprijs is vorig jaar vastgesteld op f 40,20. Dit is wel een stimulans voor de telersdaardoor zijn vorig jaar ook 67.000 H.A. bieten ge zaaid. Verwacht mag worden, dat de prijs nog zal worden verhoogd door de stijging van vele kosten. De bieten zullen vermoe delijk worden gecontracteerd naar het suikergehalte. De wachtgeld- en werkloosheidsverzeke ring zou zoals gedacht is onze export-positie in het gedrang brengen. Gezien de politieke constellatie in ons land zal deze verzekering er wel komen, doch de goede weg is nog niet gevonden. De melkprijs is verhoogd met f0,25 per honderd liter. Er zijn ook verschillende nieuwe gewas sen, zo b.v. mais, waarvoor een garantie prijs wel gewenst zou zijn. De regering wil een ander plan, nl. het groepsgewijze aan schaffen van mais-plukmachines met een regerings-subsidie van f 300 per H.A. voor het eerste jaar en f250 per H.A. voor het tweede- Een ander nieuw gewas is het olievlas; dit komt in aanmerking voor gronden waarop geen goed vezelvlas ver bouwd kan worden. De hele oppervlakte zal dan apart dienen te worden gekeurd en opgeslagen. De aardappelteelt. De slechte toestand van de aardappel export deed de oppervlakte met 30 pet. ver minderen. Op het ogenblik zijn de aardap pelprijzen op een peil dat wij lang niet meer gekend hebbende markt blijkt even wel lang niet ruim meer te zijn. Wanneer er deze zomer in de zuidelijke landen (België. Frankrijk, Italië, Spanje) geen grote droogte was geweest, dan zaten we nog met een overschot. De export bedroeg vorig jaar 150.000 ton, thans 500.000 ton. van de uitgeefster. „Een boek, Kathelijne, mijn kind", schrijft Herman Teirlinck, „is een weergaloos kleinood, waarin de gedachten en daden der "•'-«-«•nd staan en hunne schit- de met papier en drukinkt geestelijke persoonlijkheid is, die bij zijn geboorte de lieper te denken, meer te srmoeden en meer te weten resultaten daarvan in de rmuleren. Elke goede uit- t bij elke nieuwe uitgaye enkt daarom het beek een lijk en een typografische Dij de geestelijke gestalte ist. Een boek Is dus niet c", het is meer dan een del vellen. Het vraagt dan wie het hanteert, der Grieken torste de rug inse aardbolvoor onze n de ruggen van kamelen, Idieren, van sjouwerlieden onmenselijkste lasten. Al ien boek vermag niets van t zelfs verschoond blijven van andere boeken of en, die sommige onver- op de boekenrijen in hun woordenboeken op hun sn, ofwel hij zal na enige naam rug kunnen dragen, roerd boek is een sieraad, alvast nooit gebruikt als thee- of koffiekopjes, als een brief aan familie, issen en nog veel minder igenmepper, zelfs niet in die zulke euveldaden en. en boekenkast vragen een ging. Zij wensen eens per worden om niet met de I te worden tot woeker- iteriën, of tot nesten van nekoppen of welk ander k dat nimmer aan dienst- ter mag worden overge- e operatie vindt men alle kop of volgens grootte geen geen gezicht is 1) i verricht door de bezitter :k zélf in samenwerking beminde wederhelft of zo ig mocht zijn, door een t of vriendin, verzameling bezit is niets dan een schatbewaarder, ■i draak Ladon de gouden >eriden, zijn schat voort- tegen de grijpgrage vin den. Bedoeld worden de inders meer schijnen te ken lenen. Deze lieden e belangstelling voor de van anderen wensen te den zij ze zonder verwijl ilijken zij die belangstel- e toch te bezitten, dan geleende niet terug. Zo den tussen beleende en atelijke en aanmanende i tslaan als een vlamtot te en handgemeen met gen van dien. boeken is alleen gerecht- ichte van en vanuit de materiële armoede, ge it de grootst mogelijke stelling. In alle andere in en lenen een aanslag velzijn van auteurs, uit- kopers, die in ruil voor s zij de lezer schonken, hebben op een eerlijke van de practische raad- omgang met boeken, Ware Geest der Boeken verzocht door te geven, vaardig werd, op een meren zat voor de kast. Fn- i>? g hij ahornrtr»?pt, Axel. Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié 11. 1,55. Buitenland 11. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentlën (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. N Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlè 11. 1,55. Buitenland 11. 2,—. Advertentie prijs 7 cent per m.m. Inaezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentlën (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. rgens „kiplekker" :d springen. een liter gal in uw ingewanden rteert uw voedsel niet, het be- vordt humeurig en loom. Neem SR'S LEVERPILLETJES om ken en uw spijsvertering en wijze te regelen. Een plant- ivertroffen om de gal te doen everpiUetjes. Ik

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1