AXELSCHE IS COURANT dos AXELSCHE COURANT Uloeda/unoede? mout Frankering bfl abonnement, Axel. ZATERDAO 4 FEBRUARI 1950. 64e JAAROANG, No. 36 V NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM De geschiedenis van de Bailey-brug. Door Donald C. Bailey. Toen Frankrijk in 1940 verslagen was zoek. Eindelijk werd de brug gebouwd en en over de sloot geworpen en voor de eerste maal reed er een vrachtwagen over een Bailey-brug. Wij keken op onze hor loges wij hadden het niet eerder gedurfd. De reorganisatie van het bedrijfsleven. HOE ZIET DE P. B. O. ER UIT? Nadat entae maanden oelerien de Twpede Frankering bij abonnement, Axel. WOÈNSPAG 1 FFBRUARI 1950. 64 JAARGANG No. 35 /T V NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag- J Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie! AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Het Nederlandsche Roode Kruis paraat. HULPVERLENING AAN DE BURGER BEVOLKING BIJ EVENTUELE RAMPEN. Van de periodieke hongersnoden in China hebben wij ons vroeger weinig aangetrokken; wij hebben er nauwelijks aandacht aan be steed, maar in de oorlogsjaren, toen voedsel schaarste ons eigen land in nood bracht, toen konden wij over niet veel anders meer praten. U heeft berichten gelezen over een aardbeving in Paraguay, over een cycloon op de Philippflnen, overstromingen in Guatemala en over bosbranden in Frankrijk. Misschien heeft U een enkele medelijdende gedachte gewijd aan de slachtoffers. Mogelijk heeft U over de bosbranden in Frankrijk iets langer nagedacht, daar het zo dicht bij was. Maar de duizenden en tiendui zenden slachtoffers die van het ene moment op het andere dakloos werden, die gewond waren bij het instorten van huizen en onder wie vele zieken waren en kraamvrouwen met hun pasgeboren kinderen, die onder vonden de nood precies even erg, of de ramp nu in Paraguay of in Frankrijk, op de Philippijnen of in Guatemala gebeurde. .Stakkers", zegt men dan en men vraagt om nog een kopje thee. Want aardbevingen en bosbranden komen in Nederland, zeker niet in grote omvang voor. Dat wil echter niet zeggen dat er hier nooit een ramp zou kunnen gebeuren. Want overstromingen en ontploffingen en zelfs een cycloon zijn rampen, die ons land in het verleden wel hebben getroffen. Hebt U er wel eens over nagedacht wat U zou moeten beginnen, wanneer de om geving van Uw woonplaats door zo een ramp zou worden getroffen? In zo'n geval helpt het Rode Kruis. Het bereidt er zich, wanneer er nog geen vuiltje aan de lucht is op voor, dat het altijd zal kunnen optreden wanneer de nood aan de- man komt. Om die reden is het thans bezig het „Plan tot Hulpverlening aan de Burgerbevolking in geval van Calamiteiten" uit te voeren. De bovengenoemde depots die o.a. reeds geopend zijn in Axel en Oostburg, zijn ingericht ais onderdelen van die hulpverlening. Het doel is on in de omgeving van plaat sen, waar zich rampen kunnen voordoen dus in dicht bevolkte streken bij industrie centra of overstromingsgebieden 79 depöts op te richten waar huipverlenings-materia- len kunnen worden opgeslagen, zodat een bepaalde landstreek, ook als zij tijdelijk moeilijk bereikbaar zou zijn, toch de be schikking heeft over zaken, waarmee de eerste nood van slachtoffers kan worden gelenigd. Behalve deze 79 depöts, die ieder voor ruim f 15 000— aan materialen zullen bevatten, zullen in iedere provincie kring magazijnen worden ingericht, die de capa citeit hebben van vier depóls. Bovendien kunnen ze voorraden aanvulling krijgpn uit een op te richten centraal magazijn te s'-Gravenhage. Met de uitvoering van dit plan is een bedrag van 2 k 2*/, millioen gulden ge moeid. Miar het Nederlandsche Roode Rruis beschikt u't eigen middelen en mede door goede tesultaten van de laatste jaarlijkse collecte voorlopig nog slechts over een bedrag van f 700.000.Met dit geld heeft men nu een begin gemaakt voor de uitvoering der plannen en voorlopig zullen in Nederland dus slechts 46 van de 79 depots kunnen verrijzen. Bij de bepaling van de plaats dezer depöts heeft men rekening gehouden met de aan wezigheid van een groot ziekenhuis in de omgezing, waneer in geval van nood de zieken en ernstig gewonden kunnen worden afgevoerd. Tevens was het gewenst dat er in de buurt een colonne van het Rode Kruis Korps zou zijn. welks personeel zou kun nen helpen bij het verlenen van eerste hulp, het vervoeren der patiënten en het verzor gen der slachtoffers die bij het depót om hulp aankloppen. Waar zo een colonne nog niet bestaat, zal men om hulp van elders moeten vragen. Ieder depöt is ingericht met materiaal voor 90 slaapplaatsen, d.w.z. bedden, matrassen, dekens, lakens, kussens en slopen. Boven dien zijn er huishoudelijke zaken, verband middelen, en verplegingsartikelen, een chi rurgisch bestek* brancards e.d. Al dit ma teriaal is uniform, zodat de depöts elkaar onderling hulp kunnen verlenen en kunnen aanvullen. Bovendien zijn maatregelen ge nomen om materialen zonder schade lange tijd te kunnen bewaren. Zodra zich onverhoopt een ramp zou voor doen zullen de materialen in een daartoe door de gemeente aangewezen gebouw worden opgesteld en gebruikt, om slacht offers onder te kunnen brengen. 3 depöts zijn of worden ingericht in Groningen, 3 in Friesland, 2 in Drenthe, 4 in Overijssel, 5 in Gelderland, 3 in Utrecht 6 in Noord-Holland, 8 in Zuid-Holland, 4 in Zeeland, nl. te Axel, Oostburg, Vlissin- gen, Zigrikzee, 6 in Noord-Brabant, nl. te Bergen op Zoom, Cuyk, Breda, Eindhoven, Tilburg, en Zevenbergen, en 4 in Limburg. De bovenvermelde volgorde is niet chro nologisch, maar het Nederlandsche Roode Kruis rekent er op, dat de depöts voor het eind van Januari allen zullen zijn ingericht. Ondertussen poogt men de nodige fond sen bijeen te krijgen om ook de rest van het programma te kunnen uitvoeren. Steden als Amsterdam en Rotterdam bij voorbeeld, die volgens het bestaande plan over respectievelijk vier of vijf depöts zou den moeten beschikken, kunnen bij de voor lopige uitvoering er ieder slechts een krij gen. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat dit geen voldoende verzorging van de be volking dezer steden kan bieden. Eerst wanneer het „Plan tot Hu'pverlening aan de Burgerbevolking in geval van Calami teiten", zoals dit door het Nederlandsche Roode Kruis is opgesteld, geheel is uitge voerd. kan men er gerust op zijn, dat alle menselijke maatregelen zijn getroffen om het Nederlandse voik in geval van nood afdoende te helpen. Gemeenteraad van Axel. ZITTING VAN DINSDAG 24 JAN. '50. slot Een voorstel op het verzoek van het RK. Kerkbestuur tot het aanvragen van gelden voor het aanschaffen van materialen voor het onderwijs in lichamelijke oefenin gen, wordt z.h.s. aangenomen. Het gymnastieklokaal van de Openbare Lagere School is op da dag zodanig bezet, dat er niet voldoende tijd en ruimte beschikbaar is om de leerlingen van de R,K School daar onderwijs te geven. Dit onderwijs wordt op die school zoveel mogelijk gegeven op het speelterrein achter het Gezellenhuis. De Inspectie van het L O. is van mening, dat dit niet bestendigd kan worden, zodat voor dit onderwijs materialen aangeschaft worden, welke geraamd zijn op f 675. Het R K. Kerkbestuur zal als localiteit beschikbaar stellen het R.K. Gezellenhuis waartegen bij de Inspectie van het L O. geen bezwaar bestaat. De daaruit vloeiende kosten zullen door het R.K. Kerkbestuur moeten worden bestreden uit de gewone exploitatiekosten. Het voorstel om van de Polder Beoostenblij Bewesten te Axel de Kreek en het z.g. putje voor het concoursterrein in 'erfpacht te nemen voor een periode van 99 jaar tegen een pachtsom van f 500,— per jaar wordt z.h.s. aangenomen. De voorzitter zegt, dat de Kreek en het putje bij het recreatie-gebied behoren en het goed is, dat de gemeente een en ander in handen heeft. Financiële consequents ziiten daaraan niet vast. Dhr. Wondergem vraagt in dit verband naar het zwembad. Hij vindt het tijd, dat daaraan door B. en W. eens aandacht wordt besteed. Het gemis hieraan bestaat nu al een paar jaar. De voorzitterWe zullen actief zijn. Dhr. de Feijter spreekt zijn waardering uit tegenover de polder Beoostenblij Bewesten voor de getoonde medewerking. Al eerder is met gunstig resultaat met de Noordpolder onderhandeld over de Sin- gelweg. Mogelijk komt er nu ten opzichte van de Oudeweg met de Beoostenblijpolder ook nog wat goeds voort. Het voorstel tot het intrekken van enige raadsbesluiten tot het aangaan van geldle ningen en het nemen van één besluit, waarbij de ingetrokken besluiten zijn ver werkt tot een bedrag van f 24.810, wordt z.h.s. aangenomen. Ook worden z.h.s. aangenomen de voor stellen tot enkele begrotingswijzigingen, diensten 1949 en 1950. Rondvraag. Dhr. Kesbeke bepleit het aanleggen van een trottoir in de Walstraat, vanaf hoek De Ruijterstraat tot aan de Evertsenatraat. Ook vraagt hij een goede straatverlichting op Kerstnacht ten behoeve van de bezoekers der nachtmis. Dhr. De Feijter vraagt de aandacht van het College om een gedeelte van de Polen straat en de Armendljk af te graven. Er zit veel cultuurgrond in en wanneer deze in de put aan de Armendijk (het zgn. „Vroegtij") werd gevoerd, zou weer een paaT hectare cultuurgrond gewonnen zijn. Misschien dat overleg met betnffende in stanties wel resu/taat zou hebben. Ook beple't dhr. De Feijter medewerking tot verbreding van de rijksweg vanaf Axel tot aan de 3e Verkorting. Deze weg verkeert niet alleen in slechte toestand, maar is voor deze tijd absoluut te smal. Met het oog op de uitbreiding der gemeente aan de zuid- en oostzijde kan dat nog erger worden. Dhr. Misseghers vraagt om toezending der stukken aan huis, dan behoeven de raadsleden niet zo lang op het siadhuis te vertoeven ter inzage. Dhr. C. van Bendegem bepleit grotere activiteit van de beerruiming. Verder zegt spr. dat er onder het personeel der gas fabriek ongerustheid is ontstaan over even tueel ontslag. Er zouden reeds besprekingen met grootbedrijven in de omgeving hebben plaats gehad. Een verklaring zou misschien geruststellend werken. Beter had hij het gevorder, indien de gascommissie hierin Ti^Hi Umu N gaat er gebeuren? terug te zien op de liter de vraag: Hoe :r uit gaan zien? Met ;n we in de toekomst ti een top-orgaan, de Raad, bestaande uit wordt een gewichtige tnde, een toezichthou- inde taak zal krijgen, it aan de Regering, i initiatief. Uiteraard deze adviezen de is van sociale of >e Raad houd toezicht ductschappen, voorna- het financieel beleid, le goedkeuring moet egelen van deze lagere t zij advies over de rijf- of productschap en echter het schor- srecht. Dit is nodig, rdenende bevoegdheid aaide gevallen behoe- en de goedkeuring van rkgevers, de werkne- wijzen ieder een derde voor deze Raad aan. oor de Regering uit orden benoemd. De schappen, happen, de bedrijfs- iductschappen zijn de hebben tot taak „het landse volk dienende or de ondernemingen, :steld te bevorderen", uilen horizontaal wor- naar bedrijfstakken, lus die in het bedrijfs- en verwante functie i in een bedrijfschap Instelling geschiedt dat de S.E.R. en de ganisaties zijn gehoord, edrijfsschap zal voor gebied liggen. De leze „schap* worden wet opgesomd. De bedrijfschap worden lieve vakorganisaties stuur kiest zelf zijn Overheid is dus zeer oductschappen is dit jrdt de voorzitter aan- schappen zijn trouwens jesteld, n.l. verticaal, in. Dat betekent dat van, als de groot- en 1de producten in één vorden ondergebracht, hebben o.a. tot taak een product te bekij- sregelend op te treden, i meer in het econo- i met de organisatie organisatie van het i die thans gedeeltelijk vel deze, dat ook de lefepraten. De huidige eel gesmade. Geen In de Duitse tijd tot et „Führer-prinzip" is herkennen. Dat wil it inmiddels door deze el goed werk is ver- zet zal echter, vooral met meer vreugde vakbeweging krijgt Van strijdorganisatie 1 een besturende taak. ase, die leidt tot de de bedrijven. Daar- de Kamer deze week gezegd. Deze mede- re volgende week aan ;ontwerp op de onder- nder de loupe nemeni Abonnement», prijs* Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié fl. 1,55. Buitenland 11. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Abonnements prijs! Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indië fl. 1,55. Buitenland 11. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën (lu^xlmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. rbetert uw bloed

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1