AXELSCHE Ifi COURANT AXELSCHE 18 COURANT liano Frankering bij abonnement. Axel. ZATERDAG 21 JANUARI 1950. 64» JAARGANG, No. 32 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD ^OOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Verschijnt iedere Woensdag en Zaterdag Adres Redactie en Administratie: Hoofdredactie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ T. C. VINK-van VESSEM Drukker-Uitgeefster Firma J. C. VINK Het leven bij hoge, luchtdruk. Mensen dalen tot betrekkelijk grote diep ten onder water af, zowel voor vredes- als voor oorlogsdoeleinden. De druk neemt toe met de diepte. Veronderstel, dat men een alle door duikers gerapporteerde symptomen nabootsen. Pbysieke gevaren. De eerste en minst belangrijke gevaren, die wij kregen te onderzoeken, waren de materialiste. Anderen voelen zich ellendig* of denken, dat zij doodgaan. Enkelen raken in ee.i opgewonden stemming. Persoonlijk had ik verder geen abnormale gewaarwor dingen, behalve, nu en dan, een eigenaardig Mijn vader, Dr. J. S. Haldane, heeft de thans algemeen gebruikte methode uitge werkt om bends" te vermijden. Hij heeft ontdekt, dat, onverschillig hoe lang een mens of dier aan verhoogde luchtdruk is Frankering by abonnement, Axel. WOENSDAG 18 JANUARI 1950. 64e JAARGANG, No. 31 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: C. VINK-van VESSEM Het laatste nieuws van Mars. Gaat u eens mee kqken door de grootste sterrenkijker In Europa, die te Meudon Laten wij eens speciaal op Mars letten en eens zien wat wy daarvan te weten kunnen komen. Schrik niet van het geweldige instrumentariumkyk alleen maar. Ziet u dat daar, aan de onderkant van het firma ment Juist, die oranje schyt, die u nu ongeveer tweemaal zo groot ziet als de volle maan, is Mars. U ziet ook de kleine donkere vlekken en by de noordpool de witte kap. Als u nu enkele uren kon blij ven kijken, zoudt u zien, hoe die vlekken draaien, maar nu wilt u wei van mij aan nemen, dat wy op grond daarvan hebben berekend, dat Marl, evenals de aarde om haar ai wentelt en dat zy dit doet in 24 uur en 41 minuten. Op Mars komen dezelfde seizoenen voor als op de aarde, maar het jaar duurt er langer, ongeveer twee maal zo lang. Maar de geografie van Mars is anders dan die van de aarde. Ik herinner me, hoe ik als schooljongen als ik begon te dromen over die mooie gekleurde kaarten, die in de klas :hlngen, hoopte eens op 1000 km hoogte te kun nen komen om de blauwe zeeën, de gele woestijnen en de groene laagvlakten alle maal tegelijk te kunnen bekqken. Zo iets dergelijks wensen de astronomen dagelijks als zij Mars bestuderen. Ook daar zien zij uitgestrekte lichte plekken, die zij continen ten hebben gedoopt, en donkere, groene of blauwe vlekken, die op zeeën lijken. Zij hebben die continenten en zeeën uiterst precies in kaart gebracht. Een goede kaart van Mars lijkt ingewikkeld, maar wie er even in thuis geraakt, orienteert er zich even gemakkelijk op als u het op een land kaart doet. Men ziet op deze kaarten lichte en don kere partyen. Men neemt algemeen aan dat de lichte woestynen zijn, tienmaal zo groot ali de Sahara, Libye en Nubie te zamen, bedekt met roodachtig zand. De donkere partyen werden gedurende lange tijd als zeeën beschouwd, maar deze opvat ting heeft men moeten loslaten, toen men tegen het einde der negentiende eeuw ont dekte. dat zij periodiek van kleur wissel den. In Februari b.v. leken zy groen of grijsachtig blauw, dat wai de tyd van de lente op het noordelijk halfrond van Marl, midden in de zomer zyn de plekken groen bruin geworden en s'winters in de win ter van Mars zijn ze chocolade-bruin of karmynrood. Zou iemand het raadsel opgeven: Wat is groen in de lente en kastanje-bruin inde herfst? dan zeu het hele gezelschap onmid- delijk in koor roepenPlanten en bomen. Het ligt dus voor de hand, dat de astrono men onmiddelijk aan vegetatie dachten, toen zy dit verschijnsel op Mars zagen, Maar nu ging het er om uit te maken, welke soorten vegetatie het hier zou kunnen betreften en toen werd het probleem inge wikkelder. En het was pas in Februari 1948 dat een Nederlands astronoom, die in de V. S. werkt, Gerard Kuiper, heeft vastgesteld dat het hier niet om bomen of grassen ping maar om vegetaties zonder bladgroen zoals korstmos. Enkele maanden te voren had hy vastgesteld, dat de atmosfeer van Mars koolzuur bevat. Nu is het op de aarde zo dat koolzuur wordt ingeademd door planten met bladgroen zonder koolzuur kunnen die niet leven. Met andere woorden, zijn twee conclusies waren met elkaar in tegenspraak. Wilke was er nu verkeerd? Bestond de flora op Mars uit bomen en weiden, oi alleen maar uit korstmossen? Laten wij eerlijk zeggen, dat wy het antwoord op die vraag nog niet weten. Wij hebber, alleen kunnen vaststellen, dat gezien de toestand van de lucht, de warmte en de vochtigheid, de vegetatie op Mars zeer rudimentair moet zijn. Wy weten vry nauwkeurig welke tempe raturen er op Mars voorkomen. Het was overigens helemaal niet eenvoudig dat te weten te komen, want het kwam er onge veer op neer, dat U op een afstand van een kilometer moest bepalen, hoeveel warmte een kaars uitstraalde. Maar wij weten nu toch wel, dat de temperatuur in de tropi sche zönes midden in de zomer om 12 uur 's middags stqgt tot 20 a 30 graden in de streken, waar plantengroei voorkomt, maar dat in de gematigde zöne de temperatuur gemeeniyk niet boven 8 graden uitkomt. (Ter vergelijking diene, dat dit in Parys 15 graden is.) Men kan dus zeggen, dat Mars een rigoureus vasteiandsklimaat heeft, waar slechts elementaire plantengroei kan voorkomen. De tweede factor, die bepalend is, is de lucht. Mars heeft een eigen atmosfeerdat bewijzen de wolken, die een hpel enkele keer het moet daar ginds bijna altijd mooi weer zyn gedeelten van de planeet aan ons oog onttrekken. Maar de lucht is dun op Mars; even dun als zq is op 24 km. van de aarde verwqderd. Ik praat zo maar over de lucht op Mars, maar U vraagt me natuurlijk: bestaat die lucht uit dezelfde bestanddelen als de onze (stikstof, zuurstof, koolzuur en water stof). Men heeft hier in vakkringen lang en vaak van mening verschild, maar sinds verleden jaar heeft men enige mate van zekerheid hieromtrent bereikt. Door spec- traal-analyse Is komen vast te staan, dat er geen waarneembare hoeveelheden zuurstof in de lucht op Mars voorkomen. Ook wa terdamp hebben de spectraal-analysten niet kunnen ontdekken. Maar de astronomen hebben wel water waargenomende lichte kap aan de pool van Mars smelt -'s zomers ten dele weg en groeit 's winters weer aan. het zekere bewijs, dat men hier met qs te doen heeft. De conclusie moet dan ook zyn, dat er slechts zeer geringe hoeveelhe den water op Mars voorkomen. Maar als de lucht nu geen zuurstof en geen water stof bevat, wat bevat hij dan wel De onderzoekingen van Kuiper en van de Ame rikanen Adams en Dunham hebben tot resultaat gehad, dat wq aannemen, dat de lucht op Mars bestaat uit zeer veel stik stof, een minieme hoeveelheid koolzuur en enkele sporen waterstof. Erg aanlokkelqk ziet het er dus niet uit 1 Op een dag ontving de directeur van een groot Amerikaans observatorium een drin gend telegram van een krant: Is Mars be woond? Hij mocht daarover driehonderd woorden schrijven. De geleerde nam zyn pen en schreef ormidddeliyk terug: „Ik heb geen driehonderd woorden nodigik heb er aan drie genoeg: nirmand weet het". Zeker, in een atmosfeer, waar geen mens kan ademen, op een aarde, waar weinig anders groeit dan ko'stmos en waar bqna geen water is, kunnen wij ons geen men- seiyk leven voorstellen. Maar toch is Mars geen dode planeet, want wy zien, hoe elk voorjaar het leven er zich vernieuwt, zij het ook een beperkte mate van leven. Mars is zeker niet zoals de maan een lichaam, dat uitsluitend is overgeleverd aan mechanische krachten. Op aarde is er geen enkel probleem, dat niet kan worden opgelost met behulp van de wetten der zwaartekracht en der ther modynamica maar op Mars krioelt het van raadsels en de wetenschap aarzelt en de wetten van de anorganische stoffen gaan er niet op. Wat moeten wy b.v. zeggen over dat verschijnsel van de befaamde „kanalen", waarvan het bestaan nu wel definitief is aangetoond In 1879 ontdekte de Italiaan Schiaparelli ongeveer 50 lijnen op Mars hij stelde voor ze „kanalen' te noemen en de punten waarop zij samenkwamen „meren*. In 1889 bleek, dat ettelijke kanalen verdubbeld waren I En het aantal bleef stijgenom streeks 1909 waren er 7C0I Sommige van die kanalen waren wel 30 km. breed. Men opperde, dat zij een soort irrigatie-systeem zouden vormen vanuit het pooiys. Maar, zeiden anderen, hoe kunnen er op een aarde, waarop byna geen waterstof voor komt, kanalen zyn van 30 km. breed Misschien, zei toen de enthousiaste en deskundige Amerikaan Lowell, zijn het nief de kanalen, die wy ziendie kanalen kun nen zo smal zijn, dat zij aan onze waarne ming ontsnappenwat wij dan zien is de plantengroei langs de kanalen. Maar dan moest die verdubbeling te weeg worden gebracht op kunstmatige wijze, m a.w. er moesten zeer ontwikkelde Mars-bewoners zijn. De ene groep geleerden werd enthou siast voor deze redenering; de andere vond hair onzinnig. Er ontbrandde een felle strijd. In 1916 stierf Lowell, vast overtuigd, dat Mars bewoond was. Zijn la^d; e oten waren niet zo overtuigd, maar zij achtten het mogelqkEuropese astronomen geloof den het nog niet zo direct. Men riep de foto te hulp om de beslissing te brengen. Doch dit was niet zo eenvoudig, aanvan kelijk waren de foto's zo klein, dat men op vergrotingen alles kon zien (of niet zien) wat men maar wilde. Totdat In 1941 drie Franse geleerden er in slaagden foto's te maken, waarmee men werken kon. En toen moesten de anti-kanaal mensen zich gewon nen gevenop de foto's waren precies dezelfde kanalen zichtbaar, als door een scherpe kijker. Zij zyn er dus, maar wat zyn zy nu eigenlijk en wat betekenen ze? Daarom gaat het immers. En op die vraag moeten wy het antwoord schuldig blijven. Misschien kan de nieuwe reusachtige kyker, die op Mount Palomar gebouwd wordt, uitkomst geven. Maar laat my U tot slot waarschu wen, dat U hiervan niet te veel moogt verwachten. P. Rosseau. GESNEUVELDEN KEREN TERUG NAAR NEDERLAND. Te Atrecht zijn gisteren op plechtige wijze de stoffelijke resten van 50 Neder landse militairen en verzetslieden, die in de oorlog in Frankrijk sneuvelden of gefu silleerd werden, door de Franse regering* aan de Nederlandse regering overgedragen. L men deze druk veilig n men dus, na een n op een waterdiepte vee atmosferen druk, Heeft men echter t op een diepte van of drie atmosferen het niet veilig om dan vqf meter of absolute druk. Daar hten tot men een deel de stikstof kwijt is. reer gehalveerd door- :n hier wacht men Davies heeft met een ompressie sneller doen tijgt tot zijn eerste daar in een op een ruimte met open bo- oet hem van zqn helm inademen. Tengevol- lijna alle overtollige via de longen verwij- ssie kan veel sneller inademen van gewone mprimeerd in ijs. leit wenste te weten in koud water, zoals ze van proef zijn wy, en een broek, in een leltend qs gaan liggen rillingen niet meer ij mijn assistent duurde iten, bij mij daar ik en. Daarna gingen wij >1 en alle gewenste voerd. Deze proeven ig onaangenaam. Men jn rondom de hals waar mt. De rest van de iqfd. De weerstand te- i blijkt dan maar wei- eworden. te worden de ergste evroren. Ook worden ite lucht blootgesteld hq het noemt) en klaar- jlzuur van de vlammen, messen, die het heb- ik zeggen, dat de :hter het lijden van il heeft overdreven. Ik i van mijn lezers het rooruitzicht is gesteld, roost zal voelen. R NIET Tr-nti R WEL 2\ite. midde£ etikaudfleid 30 cent Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indië fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Inqezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentién (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. r, 'S Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1.25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié fl. 1.55. Buitenland fl. 2. Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentién (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. per 100 gram

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1